Chinese tourists' perception of destination, travel motivation, value pursuit, and their connections
Fang, Ruizhe
Rosell, Jordi, 1955-, dir.

Data: 2021
Resum: A causa del desenvolupament econòmic i a la millora de la qualitat de vida de la Xina, el consum de turisme ha estat cada vegada més habitual entre la població xinesa. El 2014 la Xina es va convertir en el major mercat de turisme emissor de el món, sent el país d'origen amb major nombre de viatges i despesa dels turistes. Els turistes xinesos passen a ser una part important de la indústria turística internacional, i cada vegada més investigadors i professionals del turisme s'interessen per conèixer millor els protagonistes d'aquest mercat emergent. El present estudi fet amb mètodes de recerca mixtos té com a objectiu identificar els atributs percebuts pels turistes xinesos de les atraccions turístiques, les seves motivacions de viatge i la recerca de valors, i explorar i examinar l'estructura cognitiva relativa a les motivacions de viatge en el context del turisme emissor. A la pràctica, es va utilitzar Barcelona com a destí per a aquest estudi. Es segueix un disseny seqüencial exploratori, ja que es realitza un estudi quantitatiu després d'una fase d'estudi qualitatiu. Per a la recollida de dades qualitatives es va utilitzar la tècnica de l'entrevista de foto-elicitació. Els resultats qualitatius inclouen les llistes d'atributs percebuts, motivacions de viatge i valors personals, que es van obtenir mitjançant una anàlisi de contingut inductiu i deductiu. L'anàlisi inductiva va garantir la correcta identificació de la informació descoberta pels estudis anteriors però esmentada pels enquestats, mentre que l'anàlisi deductiu va aprofitar al màxim les definicions àmpliament acceptades i els elements ben determinats a nivell d'atributs, motivacions i valors. El propòsit de la fase d'investigació quantitativa és produir resultats més generalitzables i objectius. Un qüestionari dissenyat a partir dels resultats qualitatius funciona com a instrument de recollida de dades quantitatives. Els resultats quantitatius generats a partir de l'anàlisi estadística es combinen finalment amb els resultats qualitatius per proporcionar conclusions i també riques en context, oferint així una visió més profunda de les preguntes d'investigació. El present estudi actualitza les llistes d'atributs percebuts de la destinació, les motivacions de viatge i els valors personals en el context de l'turisme emissor xinès. Els nous ítems específics de la Xina inclouen "Daka" al nivell de motivació, i "Mianzi", "Pietat filial", "Devoció pels fills" al nivell de valors personals . No obstant això, els ítems específics de la Xina van resultar estar en una posició baixa en les classificacions d'importància obtingudes dels atributs percebuts, les motivacions de viatge i els valors personals. Les estructures cognitives motivacionals dels turistes xinesos es van construir i van presentar amb mapes de valors jeràrquics, en els quals els ítems dels nivells d'atributs, motivacions i valors estan units per connexions importants. A més, es va determinar la influència de les característiques sociodemogràfiques en les classificacions i les connexions entre els elements d'atributs, motivacions i valors. El present estudi reuneix els enfocaments d'investigació qualitatiu i quantitatiu per millorar la integritat dels resultats. La fase qualitativa permet comprendre el context i es combina amb els resultats generals obtinguts en la fase quantitativa. La investigació demostra un mètode aplicable a diferents destinacions turístiques i turistes de diferents orígens que s'adapten als diferents contextos socials i culturals. Els resultats de la investigació van enriquir la bibliografia sobre la motivació per viatjar tenint en compte no només els conceptes dels atributs percebuts, les motivacions per viatjar i els valors personals, sinó també les connexions entre els elements d'aquests tres nivells amb diferents graus d'abstracció . Sobre la base dels resultats, es van discutir les implicacions pràctiques per al màrqueting i la gestió de les destinacions, incloent, però no limitant-se a Barcelona.
Resum: Debido al desarrollo económico y a la mejora de la calidad de vida de China, el consumo de turismo ha sido cada vez más habitual entre la población china. En 2014 China se convirtió en el mayor mercado de turismo emisor del mundo, siendo el país de origen con mayor número de viajes y gasto de los turistas. Los turistas chinos pasan a ser una parte importante de la industria turística internacional, y cada vez más investigadores y profesionales del turismo se interesan por conocer mejor a los protagonistas de este mercado emergente. El presente estudio llevado a cabo con métodos de investigación mixtos tiene como objetivo identificar los atributos percibidos por los turistas chinos de las atracciones turísticas, sus motivaciones de viaje y la búsqueda de valores, y explorar y examinar la estructura cognitiva relativa a las motivaciones de viaje en el contexto del turismo emisor. En la práctica, se utilizó Barcelona como destino para este estudio. Se sigue un diseño secuencial exploratorio, ya que se realiza un estudio cuantitativo tras una fase de estudio cualitativo. Para la recogida de datos cualitativos se utilizó la técnica de la entrevista de foto-elicitación. Los resultados cualitativos incluyen las listas de atributos percibidos, motivaciones de viaje y valores personales, que se obtuvieron mediante un análisis de contenido inductivo y deductivo. El análisis inductivo garantizó la correcta identificación de la información descubierta por los estudios anteriores pero mencionada por los encuestados, mientras que el análisis deductivo aprovechó al máximo las definiciones ampliamente aceptadas y los elementos bien determinados a nivel de atributos, motivaciones y valores. El propósito de la fase de investigación cuantitativa es producir resultados más generalizables y objetivos. Un cuestionario diseñado a partir de los resultados cualitativos funciona como instrumento de recogida de datos cuantitativos. Los resultados cuantitativos generados a partir del análisis estadístico se combinaron finalmente con los resultados cualitativos para proporcionar conclusiones imparciales y también ricas en contexto, ofreciendo así una visión más profunda de las preguntas de investigación. El presente estudio actualiza las listas de atributos percibidos del destino, las motivaciones de viaje y los valores personales en el contexto del turismo emisor chino. Los nuevos ítems específicos de China incluyen "Daka" en el nivel de motivación, y "Mianzi", "Piedad filial", "Devoción por los hijos" en el nivel de valores personales. Sin embargo, los ítems específicos de China resultaron estar en una posición baja en las clasificaciones de importancia obtenidas de los atributos percibidos, las motivaciones de viaje y los valores personales. Las estructuras cognitivas motivacionales de los turistas chinos se construyeron y presentaron con mapas de valores jerárquicos, en los que los ítems de los niveles de atributos, motivaciones y valores están unidos por conexiones importantes. Además, se determinó la influencia de las características sociodemográficas en las clasificaciones y las conexiones entre los elementos de atributos, motivaciones y valores. El presente estudio reúne los enfoques de investigación cualitativo y cuantitativo para mejorar la integridad de los resultados. La fase cualitativa permite comprender el contexto y se combina con los resultados generalizables obtenidos en la fase cuantitativa. La investigación demuestra un método aplicable a diferentes contextos sociales y culturales. Los resultados de la investigación enriquecieron la bibliografía sobre la motivación para viajar teniendo en cuenta no solo los conceptos de los atributos percibidos, las motivaciones para viajar y los valores personales, sino también las conexiones entre los elementos de estos tres niveles con diferentes grados de abstracción. Sobre la base de los resultados, se discutieron las implicaciones prácticas para el marketing y la gestión de los destinos, incluyendo, pero no limitándose a Barcelona.
Resum: Tourism consumption has become increasingly common among Chinese people, as a result of the economic growth and the development of life quality in China. Since 1983 when Chinese international tourism started to open to the public, the Chinese outbound travel market kept flourishing. In 2014, China became the world's largest outbound tourism market, being the country of origin with the highest tourist departures and expenditure. Chinese tourists turn to be an important part of international tourism, and more researchers and tourism practitioners are interested in better understanding people from this emerging market. The knowledge regarding how Chinese tourists perceive tourism destinations and what motivates them to travel to different places is direct and essential. The current mixed-method study aims at identifying the Chinese tourists' perceived attributes of tourism attractions, their travel motivations, and value pursuit, and exploring and testing the cognitive structure regarding travel motivations in the outbound travel context. Practically, Barcelona was used as the destination for this study. The exploratory sequential design is followed, as a quantitative study is conducted after a qualitative study phase. The photo-elicitation interview technique was used for qualitative data collection. Qualitative results include the lists of perceived attributes, travel motivations, and personal values, which were obtained with inductive and deductive content analysis. Inductive analysis ensured that the information uncovered by previous literature but mentioned by respondents is identified properly, while deductive analysis made the most of widely accepted definitions and well-determined items at attribute, motivation, and value levels. Th quantitative study phase aims at generating more generalizable and objective results. A questionnaire designed based on qualitative results works as the quantitative data collection instrument. The statistical analysis produced quantitative results that were finally integrated with qualitative results to provide unbiased and also context-rich findings, thus offering deeper insights for the research question. The current study updated the lists of perceived destination attributes, travel motivations, and personal values in China's outbound travel context. New China-specific items include "Daka" at the motivation level, and "Mianzi", "Filial piety", "Devotion to children" at the personal value level. Although, the China-specific items were then found to be low-positioned in the obtained importance rankings of perceived attributes, travel motivations, and personal values. The Chinese tourists' motivational cognitive structures were constructed and presented with hierarchical value maps, where the items at attribute, motivation, and value levels are linked by important connections. Moreover, the influence of socio-demographic characteristics on the rankings of and connections among the attribute, motivation, and value items was determined. The current study brings both qualitative and quantitative research approaches together to enhance the integrity of findings. A qualitative stage provided contextual understanding coupling with generalizable findings uncovered through a quantitative stage. The research demonstrated a method applicable to different tourism destinations and tourists from different origins adapting the varying social and cultural contexts. The research findings enriched travel motivation literature by taking into account not only the concepts in perceived attributes, travel motivations, and personal values but also the connections among the items at these three levels with different degrees of abstraction. Based on the results, practical implications for the marketing and management of destinations, including but not limited to Barcelona, were discussed.
Nota: Universitat Autònoma de Barcelona. Programa de Doctorat en Turisme
Drets: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Anglès
Col·lecció: Programa de Doctorat en Turisme
Document: Tesi doctoral ; Text ; Versió publicada
Matèria: Motivació del viatge ; Motivación de viaje ; Travel motivation ; Percepció de destinació ; Percepción del destino ; Destination perception ; Turistes xinesos ; Turistas chinos ; Chinese tourists ; Ciències Socials ; 379.8

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/673747


419 p, 6.0 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2022-04-05, darrera modificació el 2023-06-15   Favorit i Compartir