«Mantenint el foc encès» : Els arxius esperantistes com a arxius comunitaris lingüístics
Fernández Asensio, Rubèn
Grau Ferrando, Dolors, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona.)
Pérez Ventayol, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona.)
Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents

Additional title: «Manteniendo el fuego encendido»: Los archivos esperantistas como archivos comunitarios lingüísticos
Additional title: «Keeping the fire stoked»: Esperantist archives as language community archives
Additional title: «Flamigadante la fajron»: La arĥivoj esperantistaj kiel lingvokomunumaj arĥivoj
Date: 2023
Description: 168 pag.
Abstract: Andrew Flinn i el Community Archives and Heritage Group britànic han popularitzat el concepte d'arxiu comunitari, que ha estat criticat tant pel caràcter híbrid i inorgànic d'aquests conglomerats patrimonials com per la indefinició del concepte mateix de 'comunitat'. L'estudi aprofundit de la bibliografia pertinent des d'un punt de vista postmodern revela que, per una banda, el concepte de comunitat lingüística és totalment absent en aquestes discussions, que no han tractat mai cap arxiu dedicat a la documentació i la identitat d'una comunitat lingüística; a més, tampoc no han tractat mai la justícia lingüística encara que la funció activista i contestatària d'aquests arxius ha esdevingut la seva característica fonamental. D'altra banda, els teòrics de l'arxivística s'han mostrat insensibles al problema de la discriminació lingüística fins al punt d'expressar obertament prejudicis que la sociolingüística definiria com a 'lingüicisme', i també insensibles al caràcter construït de les terminologies arxivístiques, a la seva variabilitat d'una llengua a l'altra, al seu ús de termes anglesos vernacles i polisèmics com ara «collection» i «community», a l'arbitrarietat de dicotomies suposadament essencials com ara 'fons/col·lecció' o «archives/manuscripts», i al caràcter essencialista de la mateixa definició d'arxiu. Per tal d'eixamplar la teoria dels arxius comunitaris i fer-la aplicable al problema de la diversitat lingüística, aquest estudi recorre a la deconstrucció del filòsof Jacques Derrida i a conceptes de la teoria dels arxius comunitaris com ara 'anorreament simbòlic' i 'estructures de pausa' per a analitzar els arxius d'un col·lectiu que té el doble caràcter de comunitat lingüística i moviment social per la justícia lingüística: l'esperantisme. Concretament, emprèn un estudi de cas descriptiu del desenvolupament, l'organització i les activitats d'un arxiu esperantista ubicat a Suïssa mitjançant l'anàlisi de documents publicats i d'arxiu, entrevistes semiestructurades amb informants rellevants, i observació participant, per tal d'identificar els serveis que proporciona a la seva comunitat. Els resultats són comparats amb un altre arxiu comunitari lingüístic, el Yiddish Book Center. Tots dos tenen característiques comunes, com ara la important funció didàctica, el predomini de materials bibliogràfics, i la funció implícita de descentrar i relativitzar la identitat nacional majoritària. En canvi, una característica dels arxius esperantistes que no encaixa amb la definició dels arxius comunitaris com a 'independents' és la nul·la resistència a cedir la custòdia física de les seves col·leccions a arxius públics. Malgrat tot, són 'contraarxius' en el sentit de vehicular un projecte de reforma de tota la societat com en el cas dels arxius de moviments socials. L'estudi acaba amb preguntes de recerca que podrien guiar la col·laboració dels arxius públics amb la comunitat esperantista i de retruc amb altres arxius comunitaris.
Abstract: Andrew Flinn y el Community Archives and Heritage Group británico han popularitzado el concepto de archivo comunitario, que ha sido criticado tanto por el carácter híbrido e inorgánico de estos conglomerados patrimoniales como por la indefinición del concepto mismo de 'comunidad'. El estudio intensivo de la bibliografía pertinente desde un punto de vista postmoderno revela que, por un lado, el concepto de comunidad lingüística está totalmente ausente en estas discusiones, que no han tratado nunca ningún archivo dedicado a la documentación y la identidad de una comunidad lingüística; además, tampoco han tratado nunca la justicia lingüística aunque la función activista y contestataria de tales archivos se haya convertido en su característica fundamental. Por otro lado, los teóricos de la archivística se han mostrado insensibles al problema de la discriminación lingüística hasta el punto de expresar abiertamente prejudicios que la sociolingüística definiría como 'lingüicismo', y también insensibles al carácter construido de las terminologías archivísticas, a su variabilidad de una lengua a otra, a su uso de términos ingleses vernáculos y polisémicos como «collection» y «community», a la arbitrariedad de dicotomías supuestamente esenciales com 'fondo/colección' o «archives/manuscripts», y al carácter esencialista de la misma definición de archivo. A fin de ensanchar la teoría de los archivos comunitarios y hacerla aplicable al problema de la diversidad lingüística, este estudio recurre a la deconstrucción del filósofo Jacques Derrida y a conceptos de la teoría de los archivos comunitarios com 'aniquilación simbólica' y 'estructuras de pausa' para analizar los archivos de un colectivo que tiene el doble carácter de comunidad lingüística y movimiento social por la justicia lingüística: el esperantismo. Concretamente, emprende un estudio de caso descriptivo del desarrollo, la organización y las actividades de un archivo esperantista ubicado en Suiza mediante el análisis de documentos publicados y de archivo, entrevistas semiestructuradas con informantes relevantes, y observación participante, para identificar los servicios que proporciona a su comunidad. Los resultados se comparan con otro archivo comunitario lingüístico, el Yiddish Book Center. Los dos tienen características comunas, como por ejemplo la importante función didáctica, el predominio de materiales bibliográficos, y la función implícita de descentrar y relativizar la identidad nacional mayoritaria. En cambio, una característica de los archivos esperantistas que no encaja con la definición de los archivos comunitarios como 'independientes' es la nula resistencia a ceder la custodia física de sus colecciones a archivos públicos. Pese a todo, son 'contraarchivos' en el sentido de vehicular un proyecto de reforma de toda la sociedad como en el caso de los archivos de movimientos sociales. El estudio acaba con preguntas de investigación que podrían guiar la colaboración de los archivos públicos con la comunidad esperantista y por añadidura con otros archivos comunitarios.
Abstract: Andrew Flinn and the British Community Archives and Heritage Group have popularized the concept of community archives, which has been criticized both on account the hybrid and inorganic nature of these heritage conglomerates and for the lack of definition of the very concept of 'community'. The in-depth study of the relevant bibliography from a postmodern point of view reveals that, on the one hand, the concept of linguistic community is totally absent in these discussions, which have never dealt with any archive constituted for the documentation and identity of a linguistic community. Furthermore, they have never addressed linguistic justice either, although the activist and protest function of these archives has become their fundamental characteristic. On the other hand, archival theorists have shown themselves to be insensitive to the problem of linguistic discrimination to the point of openly expressing prejudices that sociolinguistics would define as 'linguicism', and also insensitive to the constructed nature of archival terminologies, to their variability between languages, to their use of vernacular and polysemic English terms such as 'collection' and 'community', to the arbitrariness of supposedly essential dichotomies such as 'fond/collection' or 'archives/manuscripts', and to the essentialist character of the very definition of 'archives'. To expand the theory of community archives and make it applicable to the problem of linguistic diversity, this study resorts to philosopher Jacques Derrida's deconstruction and to concepts drawn from the theory on community archives such as 'symbolic annihilation' and 'abeyance structures' to analyze the archives of a collective that has the double nature of a linguistic community and a social movement for linguistic justice-Esperantism. Specifically, it undertakes a descriptive case study of the development, organization and activities of an Esperanto archive located in Switzerland through the analysis of published and archival documents, semi-structured interviews with relevant informants, and participant observation, to identify the services it provides to its community. The results are compared to another linguistic community archive, the Yiddish Book Center. Both have common characteristics, such as the important didactic function, the predominance of bibliographic materials, and the implicit function of decentering and relativizing the mainstream national identity. On the other hand, a feature of Esperanto archives that does not fit with the definition of community archives as 'independent' is the lack of resistance to relinquishing physical custody of their collections to public archives. Nonetheless, they are still 'counter-archives' in the sense of enbodying a reform project for the entire society as in the case of social movement archives. The study ends with research questions that could guide the collaboration of public archives with the Esperanto community and in addition with other community archives.
Abstract: Andrew Flinn kaj la brita Community Archives kaj Heritage Group popularigis la koncepton de komunumaj arĥivoj, kiu estas kritikita kaj pro la hibrida kaj neorgana naturo de tiuj heredaĵkonglomeraĵoj kaj por la nedifino de la koncepto mem de 'komunumo'. La profunda studo de la koncerna bibliografio el postmoderna vidpunkto malkovras, ke, unuflanke, la koncepto de lingva komunumo tute forestas en tiuj diskutoj, kiuj neniam traktis iun ajn arĥivon dediĉitan al la dokumentado kaj identeco de lingva komunumo; krome ili neniam konsideris ankaŭ lingvan justecon, kvankam la aktivula kaj protesta funkcio de tiuj arkivoj fariĝis ilia ĉefa karakterizo. Aliflanke, arĥiv-teoriistoj montris sin nesentemaj al la problemo de lingva diskriminacio ĝis la malkaŝa esprimo de antaŭjuĝoj, kiujn socilingvistiko difinus kiel 'lingvismon', kaj ankaŭ nesentemaj al la konstruita naturo de arĥivaj terminologioj, al iliaj diferencoj inter lingvoj, al ilia uzo de popolaj polisemaj anglaj esprimoj kiel ekzemple «collection» kaj «community», al la arbitreco de supozite esencaj dikotomioj kiel ekzemple «fonds/collection» aŭ «archives/manuscripts», kaj al la esencismeco de la difino mem de la difino mem de 'arĥivo'. Por vastigi la teorion de komunumaj arkivoj kaj igi ĝin aplikebla al la problemo de lingva diverseco, ĉi tiu studo ĉerpas konceptojn el la malkonstruismo de la filozofo Jacques Derrida kaj el la teorio pri komunumaj arĥivoj kiel ekzemple 'simbolan neniigon' kaj 'paŭzostrukturojn' por analizi la arĥivojn de kolektivo kiu havas la duoblan karakteron de lingva komunumo kaj socia movado por lingva justeco: la esperantistaro. Specife, ĝi entreprenas priskriban kaz-esploron de la evoluo, organizado kaj agadoj de Esperanto-arĥivo situanta en Svisujo per la analizo de publikigitaj kaj arĥivaj dokumentoj, duonstrukturitaj intervjuoj kun koncernaj informantoj, kaj partoprenanta observado, por identigi la servojn kiujn ĝi provizas al sia komunumo. La rezultoj estas komparitaj kun alia lingvokomunuma arkivo, la Yiddish Book Center. Ambaŭ havas komunajn trajtojn, kiel la gravan instruan funkcion, la pligravecon de bibliografiaj materialoj, kaj la implican funkcion decentri kaj relativigi la nacian identecon. Aliflanke, karakterizo de Esperantaj arĥivoj, kiu ne kongruas kun la difino de komunumaj arĥivoj kiel 'sendependaj', estas la nerezisto al cedo de la fizika gardado de siaj kolektoj al publikaj arĥivoj. Malgraŭ ĉio, ili estas 'kontraŭ-arĥivoj' en la senco de vehikloj de reformprojekto por la tuta socio kiel en la kazo de arĥivoj de sociaj movadoj. La studo finiĝas per esplordemandoj kiuj povus gvidi la kunlaboron de publikaj arĥivoj kun la Esperanto-komunumo kaj krome kun aliaj komunumaj arĥivoj.
Rights: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució i la comunicació pública de l'obra, sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. Creative Commons
Language: Català
Studies: Arxivística i Gestió de Documents [4312208]
Study plan: Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents [996]
Document: Treball de fi de postgrau
Subject: Arxivística ; Arxius comunitaris ; Arxius lingüístics ; Sociologia dels arxius ; Postcustodialisme ; Provinença ; Teoria arxivística ; Terminologia comparada ; Semiologia ; Deconstrucció ; Postmodernitat ; Psicoanàlisi ; Epistemologia ; Perspectiva de gènere ; Minories socials ; Justícia social ; Ètica professional ; Sociolingüística ; Relacions internacionals ; Suïssa ; Esperanto175 p, 2.1 MB

The record appears in these collections:
Research literature > Dissertations > Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos. Trabajos de investigación

 Record created 2024-04-29, last modified 2024-05-05   Favorit i Compartir