Per citar aquest document: https://ddd.uab.cat/record/67852
Competencias profesionales de los docentes de enseñanza media de Chile : un análisis desde las percepciones de los implicados / autor: Galvarino Javier Jofré Araya ; director: Joaquín Gairín Sallán
Jofré Araya, Galvarino Javier
Gairín Sallán, Joaquín, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada

Publicació: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2010
Resum: El treball de recerca que presentem és un estudi descriptiu - analític en el qual es planteja el següent objectiu general: analitzar les competències que segons el parer dels docents d'ensenyament mitjà es estarien requerint per oferir un millor servei educatiu als alumnes que estan accedint a l'ensenyament mitjà. El disseny de l'estudi inclou dos grans blocs: el marc teòric contextual de referència i el marc aplicatiu. A la primera part, el marc teòric contextual de referència, es tracten els següents tòpics: L'organització del sistema educatiu xilè, donant a conèixer els nivells en què s'organitza, la forma de finançament de tot el sistema educatiu, els mecanismes d'avaluació aplicats en els diferents moments del procés educatiu i una caracterització dels professors en exercici, aprofundint en aquells que exerceixen en l'ensenyament mitjà. En aquest primer punt, pretenem donar a conèixer les particularitats del sistema educatiu xilè que és on els professors estan cridats a exercir la seva tasca professional. Les competències professionals dels docents d'ensenyament mitjà. En aquest treball s'assumeix que els professors d'ensenyament mitjà són professionals de l'educació, considerant les aportacions que s'ofereixen des de la sociologia del treball i especialment des d'un enfocament que a poc a poc s'ha anat introduint també a l'àmbit de l'educació: l'enfocament de competències. Partint d'aquesta base, es recull el procés que tant en la teoria com en la pràctica s'ha anat desenvolupant en alguns països que, directament o indirectament, han servit de referents al procés implementat a Xile (Estats Units, Regne Unit, Espanya). Finalment, es dóna a conèixer a grans trets el procés que s'ha seguit a Xile respecte del tema de la formació inicial i contínua dels docents d'ensenyament mitjà, mostrant els desafiaments que a la llum de les escasses investigacions realitzades encara persisteixen en el mateix. A la segona part, marc aplicatiu, es descriu el disseny i el desenvolupament de la investigació, l'anàlisi dels resultats obtinguts, a partir del qual s'elaboren les conclusions, la discussió entre les diverses troballes de l'estudi i el que hem recollit en el marc teòric contextual i algunes propostes que sorgeixen a partir de tot el procés realitzat. En el disseny de l'estudi de camp es assumeixen els objectius de la recerca i es dóna compte del tipus d'estudi que es desenvolupa. Es fa un recorregut donant compte de la població i, específicament, de la mostra de l'estudi, els instruments de recollida d'informació (elaboració i procés de validació i fiabilitat) i de les incidències que es van produir durant el procés. El resultat d'aquest procés queda reflectit en el qüestionari, el guió de les entrevistes i dels focus group. L'anàlisi dels resultats es realitza a partir de les dades recollides per mitjà dels instruments abans esmentats, informació que posteriorment és sotmesa a un procés de triangulació que permet contrastar la informació recollida per mitjà dels instruments i dels actors informants. Les conclusions de la investigació són conseqüència dels resultats obtinguts. En la presentació d'aquestes es segueix la lògica dels objectius específics de la recerca: respecte del referent de competències elaborat, del qüestionari construït, de la percepció dels professors sobre la formació inicial docent, de l'acompanyament del procés d'aprenentatge, del treball en equip dels professors, de la formació contínua i innovació, al que s'agreguen altres conclusions que donen informació no previstes en els objectius específics. A continuació, hi ha una discussió entre els resultats obtinguts i els avenços realitzats al voltant d'alguns dels tòpics recollits en aquesta recerca. La discussió està organitzada de la manera següent: respecte de la formació pedagògic disciplinar, de la desconnexió entre el procés de formació inicial i la pràctica en els contextos del liceu, de la manca d'estratègies d'ensenyament aprenentatge, del procés de formació contínua i innovació. Finalment, es troben les propostes estructurades a tres nivells: les dirigides al procés de formació inicial docent, al procés d'inducció a l'exercici professional dels nous professors i al procés de formació contínua i innovació.
Resum: El trabajo de investigación que presentamos es un estudio descriptivo - analítico en el que se plantea el siguiente objetivo general: analizar las competencias que, según la percepción de los docentes de enseñanza media, se estarían requiriendo para ofrecer un mejor servicio educativo a los alumnos que están accediendo a la enseñanza media. El diseño del estudio incluye dos grandes bloques: el marco teórico contextual de referencia y el marco aplicativo. En la primera parte, el marco teórico contextual de referencia, se abordan los siguientes tópicos:La organización del sistema educacional chileno, dando a conocer los niveles en que se organiza, la forma de financiamiento de todo el sistema educativo, los mecanismos de evaluación aplicados en los distintos momentos del proceso educativo y una caracterización de los profesores en ejercicio, profundizando en aquellos que ejercen en la enseñanza media. En este primer punto, pretendemos dar a conocer las particularidades del sistema educacional chileno que es donde los profesores están llamados a desempeñar su labor profesional. Las competencias profesionales de los docentes de enseñanza media. En este trabajo se asume que los profesores de enseñanza media son profesionales de la educación, considerando las aportaciones que se ofrecen desde la sociología del trabajo y especialmente desde un enfoque que poco a poco se ha ido introduciendo también al ámbito de la educación: el enfoque de competencias. Partiendo de esta base, se recoge el proceso que tanto en la teoría como en la práctica se ha ido desarrollando en algunos países que, directa o indirectamente, han servido de referentes al proceso implementado en Chile (Estados Unidos, Reino Unido, España). Finalmente, se da a conocer a grandes rasgos el proceso que se ha seguido en Chile respecto del tema de la formación inicial y continua de los docentes de enseñanza media, mostrando los desafíos que a la luz de las escasas investigaciones realizadas aún persisten en el mismo. En la segunda parte, marco aplicativo, se describe el diseño y el desarrollo de la investigación, el análisis de los resultados obtenidos, a partir de lo cual se elaboran las conclusiones, la discusión entre los hallazgos del estudio y lo que hemos recogido en el marco teórico contextual y algunas propuestas que surgen a partir de todo el proceso realizado. En el diseño del estudio de campo se asumen los objetivos de la investigación y se da cuenta del tipo de estudio que se desarrolla. Se hace un recorrido dando cuenta de la población y, específicamente, de la muestra del estudio, los instrumentos de recogida de información (elaboración y proceso de validación y confiabilidad) y de las incidencias que se produjeron durante el proceso. El resultado de este proceso queda reflejado en el cuestionario, el guión de las entrevistas y de los focus group. El análisis de los resultados se realiza a partir de los datos recogidos por medio de los instrumentos antes mencionados, información que posteriormente es tensionada por medio de la triangulación que permite contrastar la información recogida por medio de los instrumentos y de los actores informantes. Las conclusiones de la investigación son consecuencia de los resultados obtenidos. En la presentación de éstas se sigue la lógica de los objetivos específicos de la investigación: respecto del referente de competencias elaborado, del cuestionario construido, de la percepción de los profesores sobre la formación inicial docente, del acompañamiento del proceso de aprendizaje, del trabajo en equipo de los profesores, de la formación continua e innovación, a lo que se agregan otras conclusiones que arrojan información no previstas en los objetivos específicos. A continuación, se encuentra una discusión entre los resultados obtenidos y los avances realizados en torno a algunos de los tópicos recogidos en esta investigación. La discusión esta organizada como sigue: respecto de la formación pedagógico disciplinar, de la desconexión entre el proceso de formación inicial y la práctica en los contextos del liceo, de la falta de estrategias de enseñanza aprendizaje, del proceso de formación continua e innovación. Finalmente, se encuentran las propuestas estructuradas a tres niveles: las dirigidas al proceso de formación inicial docente, al proceso de inducción al ejercicio profesional de los nuevos profesores y al proceso de formación continua e innovación.
Resum: The research we present is a descriptive - analytical arises from the following overall objective: to analyze the competencies, as perceived by secondary school teachers are required to provide better educational service to students entering secondary education. The study design includes two large blocks: the theoretical framework of context reference and applicative framework. In part, the theoretical framework of contextual reference, addresses the following topics: The organization of the Chilean educational system, raising awareness levels is organized, how to finance the entire education system, mechanisms of evaluation applied at different times of the educational process and characterization of practitioners, deepening those practicing in secondary school. In this first point, we intend to present the particularities of the Chilean educational system which is where teachers are called upon to perform their professional work. The professional competency of the secondary school teachers. This paper assumes that school teachers are professional educators, considering the contributions that are offered from the sociology of work and especially since an approach that has gradually been introduced also to the field of education: the approach competency. On this basis, the process is reflected both in theory and in practice have developed in some countries which directly or indirectly, have provided regarding the process implemented in Chile (U. S. , UK, Spain). Finally, is disclosed by and large the process has been followed in Chile on the issue of initial and continuing training of teachers in secondary schools, showing the challenges in light of the limited research persist in the same. In the second part, within applications, describes the design and development of research, analysis of the results obtained, from which conclusions are drawn, the discussion among the study findings and what we collected in the contextual theoretical framework and some proposals that emerge from the process done. In the field study design assumed the objectives of the research and are makes clear the type of study that develops. It makes a journey to realize the population and, specifically, the study sample, the data collection instruments (development and validation process and reliability) and the incidents that occurred during the process. The result of this process is reflected in the questionnaire, the script of the interviews and focus groups. The analysis of the results follows from the data collected through the above instruments, information which is then tensioned by means of triangulation that allows comparing the information collected through the instruments and players informants. The research findings are a consequence of the results. In presenting these follow the logic of the specific research objectives: respect for the reference of powers developed, constructed questionnaire, perception of teachers on initial teacher training, accompaniment of the learning process, work in team of teachers, lifelong learning and innovation, thereby adding to other findings that show information not covered by specific objectives. Below is a discussion between the results and progress made towards some of the topics covered in this research. The discussion is organized as follows: with respect to disciplinary pedagogical training, disconnection between the process of initial training and practice in the contexts of secondary school, lack of teaching and learning strategies, the process of continuous training and innovation. Finally, proposals are structured on three levels: those directed to the process of initial teacher training, the process of professional induction of new teachers and the process of training and innovation.
Nota: Bibliografia
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències de l'Educació, Departament de Pedagogia Aplicada, 2009
Nota: Descripció del recurs: el 07-01-2011
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Castellà.
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; doctoralThesis
Matèria: Professors d'educació secundària ; Xile
ISBN: 9788469303962

Adreça alternativa:: http://hdl.handle.net/10803/5064
Adreça original: http://www.tdx.cat/TDX-1222110-163025


429 p, 2.8 MB

257 p, 2.2 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Documents dels grups de recerca de la UAB > Centres i grups de recerca (producció científica) > Ciències Socials i Jurídiques > EDO (Equip de Desenvolupament Organitzacional)
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2011-02-23, darrera modificació el 2017-10-21   Favorit i Compartir