Results overview: Found 10 records in 0.02 seconds.
Books and collections, 9 records found
Personal and institutional archives, 1 records found
Books and collections 9 records found  
1.
100 p, 49.3 MB Llibre en el qual Dn. Pio de Andreu i Fontdevila, decano de la ciutat de Gerona, notá las diadas de molts actes i recollí las notícias de sa casa i patrimoni / Andreu i Benages, Esteve Thomas d' ; Andreu i Fontdevila, Pius d' ; Biblioteca de Catalunya. Ms. 2867
[17--]

Còpia de documents notarials medievals (f. [1-1v]); Notes relatives a Esteve Tomàs Andreu i Benages i de Pius Andreu i Fontdevila Notes relatives a Esteve Tomàs Andreu i Benages i de Pius Andreu i Fontdevila (f. [2-2v]); Taula d'actes anotats en el llibre (f. [3]); Notes relatives a naixements i defuncions dels Andreu (f. [3v-4r]); Taula de la documentació relativa a propietats dels Andreu anotada al llibre (f. [5-5v]); Nº 1. Casa de la pròpria havitació de Andreu. (f. 7 en blanc) (f. [6-10]); Memorial dels interesos o quantitats de diner té Dn. Pio de Andreu sobre los bens de Anton Crosas (f. [11-18]); Nº 2. Dècima de Torroella. (f. 25-26 en blanc) (f. [19-26]); Nº 3. Mas Duran. (f. 29 en blanc) (f. [27-30]); Nº 4. Mas Fortià del cantó de La Tallada. (f. 33 en blanc) (f. [31-33]; Nº 5. Mas Provensal de la Tallada (f. [34-35]); Nº 6. Mas Novas de La Tallada. (f. 38 en blanc) (f. [36-38]; Nº 7. Mas Pi de Sant Feliu de Buada. (f. 40, 42 en blanc) (f. [39-42]); Nº 8. Mas Vinyas de Pontaleu de Sant Feliu de Buada. (f. 44 en blanc) (f. [43-44]); Nº 9. Ballia de La Tellada y verges, inclou la Torra Ferrana de Monfullà (f. [45-49]); Nº 10. Mas Salamó del terme de Cruhillas de la Bisbal. (f. 53 en blanc) (f. [50-53]; Nº 11. Terso de Rupià y Mas Furgell. (f. 60 en blanc) (f. [54-60]); Nº 12. Mas Arbonés de la Tallada. (f. 64 en blanc) (f. [61-64]); Nº 13. Mas Andreu situat al Puig de Bellcayre. (f. 72-73, 79 en blanc) (f. [65-80]); Nº 14. Casas que poceheix en la vila de Torroella de Mongrí y altres pessas de terras en dit terme. (f. 82 en blanc) (f. [81-82]; Nº 15. Actes que són independents de las heretats. (f. 85, 89 en blanc) (f. [83-93]); Nº 16. Actes per lo terson dels cavallers en Torroella de Mongrí comprat a Dn Narcís de Camps per Dn Pio de Andreu (f. [94]); Nº 17. Actes del tersó de Madremany. (f. 97 en blanc) (f. [95-97]); Nº 18. Casa que poceheix Dn Esteve Thomas d'Andreu en la ciutat de Barzelona y en lo carrer de la Bocaria. (f. 99 en blanc) (f. [98-99]); Nº 19. Actes de la oficina de la adobaria y de la casa contigua ahont estan cerca los graners. (f. 101 en blanc) (f. [100-101]); Nº 20. Los papers del castell de la Bastida. (f. 103 en blanc) (f. [102-103]); Nº 21. Actes del Mas Reig, inclou la torre de Pujals dels cavallers. (f. 110, 114-115 en blanc) (f. [104-115]); Nº 20. Mas Grimau del veynat d'Armedas. (f. 117-130 en blanc) (f. [116-130]); Casas de la plasa de las cols. Papers són en lo arxiu patit en nº 1 (f. [131]); Mas Bou, se troban los papers en lo armari patit en nº 2. (f. 135, 137 en blanc) (f. [132-137]); Mas Montalt de Sant Mateu de Montnegra. (f. 142 en blanc) (f. [138-142]); Nota dels actes y papers de la heretat anomenada Mas Pla de la torre en la parròquia de Cors (f. [143-144]); Mas Jaume (f. [145-147]); Relació dels actes com mi sra. Dna. Isabel Benages y de Andreu posaeix lo castell de Fornells y sas terras (f. 151, 155 en blanc) (f. [148-155]); Actes. (f. 157 en blanc) (f. [156-160]); Llibre ahont se continuaran las pessas de terra dels masos que posseheix Esteva Thomàs Andreu, mercader de Gerona ... parròquia de Ridallots de la Creu, bisbat de Gerona y altres notas de sas eretats. 1716. (f. 171-172, 194, 205, 215-217 en blanc) (f. [161-217]); Llibret de Esteve Thomas d'Andreu de Gerona y per notas comensat en lo primer die del mes de jener del any mil set cents trenta y sinch dich a 1 de jener de 1735. Serveix també per lo any mil setcents trenta y quatre, dich 1734. (f. 237-239, 250, 264, 282-289 en blanc) (f. [218-289]); Llibre de albarans de tot lo que tocarà a pagar a mi, Esteve Thomas Andreu, comensant al primer de janer 1716, y de tots los censals fas jo lo dit Andreu. (f. 298-299, 302-304, 306-307, 309, 400-402, 413-415, 433-438, 444 en blanc) (f. [290-444]); Memorial dels censals se han lluhit a fabor de Dn Pio Andreu per lo any 1750 fins lo present en Gerona Populat, 1753", a continuació fins a 13 febrer 1754, inclou censals de l'any 1762-1763. (f. 453-454, 463, 466-467, 471-472 en blanc) (f. [445-472]); Llibre major de nº 1 de Esteve Andreu comensant al primer jener 1695. (f. 474, 476 en blanc) (f. [473-476]); Resumen dels censals y deutas del llibra major de nº 1 de Dn. Esteve Thomas Andreu. Comensa en lo any 1712. (f. 478 en blanc) (f. [477-478] ); Aransel e llista de las causas aporta Francisco Busquets, notari causidich, com a procurador que és de Esteve Andreu, mercader de Gerona, contra diferents particulars. (f. 484 en blanc) (f. [479-484]); Relació de las causas pendents en la Real Audiència y demés tribunals de Barcelona en que Pau Casanovas, com a procurador del noble sr. Dn Esteve Thomàs de Andreu, ha comparegut (f. 490 en blanc) (f. [485-490]); Relación de las causas que en esta ciudad tiene el [procurador] de Dn. Pio Andreu contra diferentes (f. 497, 499, 500 en blanc) (f. [491-500]); Relacio dels notaris de las causas dels nobles señors Dn Esteve y Dn Pio de Andreu y dels tribunals en que vertian y verteixen fins als 3 de febrer de 1758. (f. 509-510 en blanc) (f. [501-510]); Memorial de las causas aportadas per Esteve Corominas, notari causídich de Gerona, com a procurador del Sr. Dn Esteve Andreu. (f. 516-520 en blanc) (f. [511-520]); Codern de las causas aportadas per Domingo Buxons escriva de la curia eclesiástica comensant a 7 juny 1747. (f. 532-534 en blanc) (f. [521-534]); Esteve Andreu. Documents relacionats amb les causes presentades. [ca. 1714-1718] (f. [535-540]); Full d'un manual notarial (f. [541-542]); Dibuixos d'escuts (f. [543]); Nota indicant la pertinença del volum al llegat Pedrell, de mà de Jordi Rubió (f. [544]) Inclou: notícies còpia de Pius d'Andreu i Fontdevila i Esteve Tomàs d'Andreu i Benages, el manual de l'arxiu (o "llibre espècul") de la casa Andreu, llibre de censals, llibre major, i relacions dels plets d'Esteve Andreu davant la Real Audiència de Barcelona

11 documents
2.
21 p, 2.1 MB El Parto sin dolor : métode psico-profiláctico / Pius XII, 1876-1958. papa
Madrid : Ministerio de la Gobernación, Dirección General de Sanidad, Servicios Centrales de Higiene Infantil, 1956. (Al Servicio de España y del Niño español ; 218.)  
3.
19 p, 3.3 MB Moral y relaciones conyugales / Pius XII, 1876-1958. papa
Madrid : Ministerio de la Gobernación, Dirección General de Sanidad, Sección de Puericultura, Maternología e Higiene Escolar, 1952. (Al Servicio de España y del Niño español ; 169.)  
4.
14 p, 103.2 MB Real Cedula de S.M. y señores del Consejo por la qual se mandan guardar y cumplir las Letras expedidas por el M.R. Nuncio Apostolico, para la execucion del Breve de S.S. que se inserta, y en que se concede á S.M. facultad para la exâccion de un noveno extraordinario de todos los diezmos que se cobran en sus dominios, en la forma que se expresa / Espanya ; Carles IV, 1748-1819 rei d'Espanya ; Pius VII, 1740-1823 papa ; Muñoz, Bartolomé ; Església Catòlica. Papa (1800-1823 : Pius VII) ; Espanya. Monarca (1788-1808 : Carles IV) ; Imprenta Real (Madrid, Madrid)
Cèdula Reial en que es consedeix al rei la facultat per a l'exacció d'un novè extraordinari de tots els delmes que es cobren en els seus dominis. .
En Madrid : en la Imprenta Real, 1801  
5.
4 p, 8.1 MB Instruccion que deben observar los Intendentes, Subdelegados, Contadores y Administradores de Rentas, como Comisionados per el Tesorero mayor de S.M. en la recaudacion del noveno extraordinario de todos los diezmos del Reyno, concedido a S.M. por N.M.S.P. Pio VII por su Bula de 3 de Octubre de 1800 ... / Espanya ; Carles IV, 1748-1819 rei d'Espanya ; Pius VII, 1740-1823 papa ; Orovio, Joaquin de ; Espanya. Monarca (1788-1808 : Carles IV)
"Instruccion que deben observar los Intendentes, Subdelegados, Contadores y Administradores de Rentas, como Comisionados por el Tesorero mayor de S. M. en la recaudacion del noveno extraordinario de todos los diezmos del Reyno, concedido á S. [...]
Instrucció que han d'observar els Intendents, Subdelegats, Comptadors i Administradors de Rendes, com a Comisionats pel Tresorer major del rei en la recaptació del novè extraordinari de tots els delmes del Regne. [...]

[Segovia? : s.n., 1801]  
6.
45 p, 86.8 MB Real cedula de S.M. y señores del Consejo para que se ponga en execucion el Breve de S.S. de 12 de diciembre último, por el qual, derogando el Santo Padre el anterior de 14 de junio de 1805, concede al Rey en su lugar facultad para enagenar los predios rústicos y urbanos pertenecientes á capellanías eclesiásticas, y tambien para segregar y vender la séptima parte de los demas bienes propios de la iglesia, conventos, comunidades, fundaciones y qualesquiera otros poseedores eclesiásticos, inclusa la órden de S. Juan de Jerusalen y las demas militares, reconociéndose á todos por la Real Caxa de Consolidacion la recompensa que expresa el citado breve, baxo las reglas que por S.M. se establecen / Espanya ; Carles IV, 1748-1819 rei d'Espanya ; Pius VII, 1740-1823 papa ; Muñoz, Bartolomé ; Espanya. Monarca (1788-1808 : Carles IV) ; Imprenta Real (Madrid, Madrid)
Cèdula Reial per la qual el rei concedeix facultat per alienar les finques rústiques i urbanes pertinents a Capellanies eclesiàstiques, i també per vendre la setena part dels béns de l'Església i altres posseidors eclesiàstics, reconeixent a tots per la Reial Caixa de Consolidació una recompensa. [...]
Madrid : en la Imprenta Real, 1807

Conté un reial decret datat a Aranjuez el 8 de febrer de 1807 i un breu de Pius VII datat a Roma el 12 de desembre de 1806 i certificat a Madrid el 16 de gener de 1807  

7.
21 p, 36.5 MB Bula de Su Santidad de 3 de octubre de 1800, sobre exaccion de un noveno extraordinario de todos los Diezmos de España. Real Instrucción de 21 de agosto de 1805 para la recaudacion y administracion del mismo noveno. Y Real Orden de 8 de Mayo de 1817. Relativa á jurisdicciones / Església Catòlica. Papa (1800-1823 : Pius VII) ; Carles IV, 1748-1819 rei d'Espanya ; Ferran VII, 1784-1833 rei d'Espanya ; Pius VII, 1740-1823 papa ; Abad, Manuel ; Espanya. Monarca (1788-1808 : Carles IV) ; Espanya. Monarca (1808-1833 : Ferran VII) ; Imprenta Real (Madrid, Madrid)
Butlla sobre l'exacció d'un nové extraordinari de tots els delmes d'Espanya. .
Madrid : En la Imprenta Real, 1831

Conté un breu de Pius VII datat a Roma el 3 d'octubre del mateix any, una instrucció reial datada a San Ildefonso el 21 d'agost de 1805 i una reial ordre datada el 8 de maig de 1817  

8.
13 p, 13.6 MB Cedula de S.M. con insercion del Breve, en que previo el real consentimiento, concede S.S. la administracion perpetua del gran priorato de Castilla y Leon en la orden y hospital de San Juan de Jerusalen al serenisimo señor infante don Gabriel y sus sucesores como en él se expresa / Espanya ; Ibarra, Joaquín, impr. ; Espanya. Monarca (1759-1788 : Carles III) ; Església Catòlica. Papa (1775-1799 : Pius VI)
Cèdula de S. M. amb incersió del Breu, en que previ al real consentiment, concedeix S. S. l'administració perpètua del gran priorat de Castella i Lleó en la ordre i hospital de San Juan de Jerusalen al sereníssim senyor infant don Gabriel i els seus successors, com en ell s'expressa. [...]
Madrid : por D. Joaquîn Ibarra, Impresor de cámara de S.M., 1785

Inclou "Breve" del Papa Pius VI  

9.
132 p, 152.9 MB Exposicion del breve en que N.M.S.P. Pio Sexto concedió al Señor Don Cárlos III y á sus sucesores facultad de percibir alguna parte de las rentas eclesiásticas, para emplearla en los piadosos fines propuestos por S.M. / Acedo y Rico, Juan. ; Pius VI, papa. ; Imprenta Real (Madrid, Madrid)
Madrid : en la Imprenta Real, 1792.  

Personal and institutional archives 1 records found  
1.
1 p, 281.0 KB Aires del Plata / Pujades, Pius
Article sobre Jordi Arbonès publicat a l'Avui.
10 desembre 1983.  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.