Facultat de Filosofia i Lletres. Treballs de fi de grau
Aquesta col·lecció recull els treballs de fi de grau (TFG) elaborats pels estudiants que cursen estudis a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, a partir del curs 2012-2013.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2022-01-12
19:46
33 p, 1.3 MB Las "Nuevas poblaciones" de Sierra Morena y Andalucía en tiempos de Carlos III : ¿proyecto de éxito o fracaso? / Núñez Cubero, Sergio ; Betrán Moya, José Luis, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història
Este trabajo tiene como objetivo realizar un análisis historiográfico sobre las "Nuevas Poblaciones" de Sierra Morena y Andalucía, creadas durante el reinado de Carlos III, y hacer un balance general sobre el éxito o fracaso de dicho proyecto.
Aquest treball té com a objectiu realitzar una anàlisi historiogràfic sobre les "Nuevas Poblacions" de Sierra Morena i Andalusia, creades durant el regnat de Carles III, i fer un balanç general sobre l'èxit o fracàs d'aquest projecte.
The aim of this work is to carry out a historiographic analysis of the "Nuevas Poblaciones" of Sierra Morena and Andalucia, created during the reign of Charles III, and to make a general balance on the success or failure of cited project.

2021
Grau en Història [803]  
2022-01-12
18:37
29 p, 365.1 KB Melding Identities : The Kailyard and Victorian Society in James Barrie's Peter and Wendy / Gómez Calvete, Sara ; Monnickendam, Andrew, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
This dissertation intends to reconcile the two identities of James Matthew Barrie, the Scottish writer and the English playwright, through the analysis of his novel Peter and Wendy (1911) and the tropes showcased in his Kailyard novels, such as A Window in Thrums (1889). [...]
Aquesta tesi té com a intenció reconciliar les dues identitats de James Matthew Barrie, escriptor Escocès i el dramaturg Anglès, a través de l'anàlisi de la seva novel·la Peter i Wendy(1911) i de les al·legories exhibides en les seves novel·les Kailyard, com Una finestra a Thrums (1889). [...]
Esta tesis tiene como intención reconciliar las dos identidades de James Matthew Barrie, el escritor escocés y el dramaturgo inglés, a través del análisis de su novela Peter y Wendy (1911) y de las alegorías exhibidas en sus novelas Kailyard, como Una ventana en Thrums (1889). [...]

2021
Grau en Estudis Anglesos [1482]  
2021-10-04
15:52
31 p, 435.2 KB Los Ecos de los Samuráis : las controversias de la cuestión fascista / Soler i Rodó, Martí ; Marín i Corbera, Martí, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània
La historiografía del fascismo ha tendido a usar diferentes razonamientos para desvincular el caso japonés del fascismo. A través de un modelo ideal, se han establecido comparativos referentes a la estructura fascista occidental con la nipona, descartándola como fenómeno fascista por la falta de la existencia de un líder carismático o de un partido único que reciba una masiva aceptación.
La historiografia del feixisme ha tendit a utilitzar diferents raonaments per desvincular del cas japonès del feixisme. A través d'un model ideal, s'han establert comparatives entre l'estructura feixista occidental i la nipona, descartant-la com a fenomen feixista per la manca d'existència d'un líder carismàtic o d'un partit únic que obtingui una acceptació massiva.

2021
Grau en Història [803]  
2021-09-10
20:00
30 p, 995.6 KB The Truth Behind Wuthering Heights : the Social, Historical and Landscaping Causes that led Emily Brontë to Write the Novel / Puig Serradell, Mar ; Sánchez, Noelia, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
This dissertation analyses the novel so as to find instances of rivalry between the author and her siblings, and samples of Emily Brontë's private life, as well as important landscape and historical moments which may have influenced her work. [...]
Aquest treball analitza la novel·la per trobar casos de rivalitat entre l'autora i els seus germans, i mostres de la vida privada d'Emily Brontë, així com moments històrics i paisatgístics importants que poden haver influït en la seva obra. [...]
Este trabajo analiza la novela para encontrar casos de rivalidad entre la autora y sus hermanos, y muestras de la vida privada de Emily Brontë, así como momentos históricos y paisajísticos importantes que pueden haber influido en su obra. [...]

2021
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis Anglesos [801]  
2021-09-10
19:48
33 p, 780.1 KB The Challenges of Continuity in a Transmedia Franchise : the Issue of Canonicity in J.K. Rowling's Harry Potter and the Cursed Child / Camí González, Jordi ; Sánchez Campos, Noelia, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Harry Potter and the Cursed Child is a play based on a story by J. K. Rowling, Jhon Tiffany and Jack Thorne. A printed version of the script was made available to fans worldwide. Despite its success, The Cursed Child's reception was mixed and soon Rowling's actual involvement in its creation was put to question due to the inconsistencies that can be found in its plot. [...]
Harry Potter i el Llegat Maleït és una obra basada en una història de JK Rowling, Jhon Tiffany i Jack Thorne. El guió de l'obra es va publicar en format llibre perquè tots els fans poguessin gaudir de la nova història de Harry Potter. [...]
Harry Potter y el Legado Maldito es una obra basada en una historia de J. K. Rowling, Jhon Tiffany y Jack Thorne. El guión de la obra se publicó en formato libro para que todos los fans pudieran disfrutar de la nueva historia. [...]

2021
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis Anglesos [801]  
2021-09-08
16:42
50 p, 489.7 KB Bewitched, Bothered and Bewildered : The Representation of Children in Victorian Ghost Stories / Garrido Jiménez, Àitor ; Sánchez Campos, Noelia, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Drawing on cultural notions of childhood representation, ghost stories present children in multiple ways to intensify the horror effect on the reader. Identifying tensions and contradictions in how childhood was literarily represented, this paper discusses the role of children in ten Victorian ghost stories. [...]
Inspirant-se en la representació cultural de la infància, les històries de fantasmes presenten els infants de múltiples maneres per tal d'intensificar el terror de la lectura. Partint de les contradiccions que conformaven la representació literària dels infants, aquest treball analitza el rol d'aquests en deu històries de fantasmes victorianes. [...]
Inspirándose en la representación cultural de la infancia, las historias de fantasmas presentan los niños de múltiples formas para intensificar el terror de la lectura. Partiendo de las contradicciones que conformaban la representación literaria de los niños, este trabajo analiza el papel de éstos en diez historias de fantasmas victorianas. [...]

2021
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis Anglesos [801]  
2021-09-08
16:29
55 p, 575.6 KB Etiquette as the Mirror of Morals : decoding the Art of Social Calling in Austen's Sense and Sensibility / Llacuna Vidal, Mariona ; Owen, David, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
This TFG attempts to assess how the rules of etiquette and public decorum that are displayed by the characters in Austen's Sense and Sensibility serve to illustrate the moral quality of the heroes and heroines of the story, as well as their position within the socioeconomic structures of the 18th century England. [...]
Aquest TFG té com a objectiu avaluar com les regles d'etiqueta i decòrum que realitzen els personatges de Sentit i Sensibilitat d'Austen serveixen per il·lustrar la qualitat moral dels herois i heroïnes de la història, així com la seva posició dins de les estructures socioeconòmiques de la Anglaterra de el segle XVIII. [...]
Este TFG tiene como objetivo evaluar cómo las reglas de etiqueta y decoro que realizan los personajes de Sentido y Sensibilidad de Austen sirven para ilustrar la calidad moral de los héroes y heroínas de la historia, así como su posición dentro de las estructuras socioeconómicas de la Inglaterra del siglo XVIII. [...]

2021
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis Anglesos [801]  
2021-09-08
16:17
41 p, 939.2 KB The Language of Mourning : analyzing Poe's Imagery of Death in a Series of Selected Poems / Camacho Amador, Mónica ; Gimeno Pahissa, Laura, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Critics and readers can identify two main motifs: death and victimized ladies, in the foundation of Poe's poetic vision. Still, a whole array of different motifs stems from this basis, constituting the intricate and varied imagery of death in his poetry. [...]
Tanto críticos como lectores pueden identificar dos temas principales en la base de la vision poética del escritor norteamericano Edgar Allan Poe: la muerte y las mujeres victimizadas. Sin embargo, toda una variedad de subtemas se derivan de este precedente para constituir el complejo imaginario poesco de la muerte. [...]
Tant crítics com lectors poden identificar dos temes principals a la base de la visió poètica de l'escriptor nord-americà Edgar Allan Poe: la mort i les dones victimitzades. Tanmateix, tota una varietat de subtemes es deriven d'aquest precedent per constituir el complex imaginari poesco de la mort. [...]

2021
Grau en Estudis d'Anglès i de Francès [997]  
2021-09-06
20:58
65 p, 763.2 KB The Impact of Task Modality on Collaborative Tasks in English Foreign Language Contexts : Language-Related Episodes / Amo García, Natalia ; Capdevila i Batet, Montserrat, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
This dissertation intends to determine whether task modality influences the incidence, nature and outcome of LREs that participants produce. This study is based on a spot-the-differences task performed in an EFL context. [...]
Aquesta tesi pretén determinar si la modalitat de tasca influeix en la incidència, natura i resultat d'ERLs que els participants produeixen. Aquest estudi està basat en una tasca de trobar les diferències duta a terme en un context ALE. [...]
Esta tesis pretende determinar si la modalidad de tarea influye en la incidencia, naturaleza y resultado de ERLs que los participantes producen. Este estudio está basado en una tarea de encontrar las diferencias llevada a cabo en un contexto ILE. [...]

2021
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis Anglesos [801]  
2021-09-06
20:47
33 p, 706.7 KB Still Living : the Influence of Visual and Performing Arts in Samuel Beckett's Ill Seen Ill Said / West, Sarah ; Monnickendam, Andrew, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
This dissertation focuses on the highly visual nature of Samuel Beckett's late prose text Ill Seen Ill Said. Using a close reading approach, the study traces Beckett's interest in painting and how techniques from this medium are transferred into prose. [...]
Aquesta dissertació se centra en la naturalesa altament visual del text en prosa tardà de Samuel Beckett Ill Seen Ill Said. Utilitzant un enfocament de lectura estreta, l'estudi segueix l'interès de Beckett per la pintura i com les tècniques d'aquest mitjà es transfereixen a la prosa. [...]
Esta disertación se centra en la naturaleza altamente visual del tardío texto en prosa de Samuel Beckett Ill Seen Ill Said. Utilizando un enfoque de lectura detallada, el estudio rastrea el interés de Beckett por la pintura y cómo las técnicas de este medio se transfieren a la prosa. [...]

2021
Grau en Estudis Anglesos [1482]
Grau en Estudis Anglesos [801]