Facultat de Filosofia i Lletres. Treballs de fi de grau
Aquesta col·lecció recull els treballs de fi de grau (TFG) elaborats pels estudiants que cursen estudis a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, a partir del curs 2012-2013.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2022-09-13
19:15
32 p, 421.7 KB Història a contrapel : interpretació i actualització de les Tesis sobre el concepte d'història de Walter Benjamin / Casassas Sanz, Aina ; Domènech Sampere, Xavier, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Història Moderna i Contemporània
En aquest treball ens proposem interpretar des del present Les Tesis sobre la filosofia de la història de Walter Benjamin i destacar aquells principis que poden ser aplicables a la historiografia actual. [...]
2022
Grau en Història [803]  
2022-09-08
18:47
31 p, 720.2 KB Les Infantes de Grècia. Eulògia Làscaris I les seves filles a la Corona d'Aragó : un clúster femení a la Península Ibèrica / González Alerm, Pere ; Virgili Colet, Antoni, 1956-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
El propòsit d'aquest treball és oferir un estat de la qüestió sobre la presència d'Eulògia Làscaris i les seves filles a la Corona d'Aragó. Es posarà l'accent en el periple vital d'Eulògia des dels seus orígens bizantins fins a l'arrelament a la Península Ibèrica. [...]
The aim of this work is to offer a status of the issue about the presence and the life both Eulogia Laskaris and her daughters in the Crown of Aragon, above all Eulogia, by following her life, since her Byzantine origins from her establishment to the Iberian Peninsula. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Història [803]  
2022-09-06
20:38
25 p, 432.3 KB Idealismo, Onirismo y Caos: una lectura schopenhaueriana de Borges y The Matrix / Uriol Mendoza, Janett ; Penedo Picos, Antonio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
Los relatos "Tlön, Uqbar, Orbis Tertius", "Las ruinas circulares" y "La lotería en Babilonia" de Jorge Luis Borges se ponen en contacto con la trilogía The Matrix, dirigida por las hermanas Wachowski, y se analizan de acuerdo con la filosofía de Arthur Schopenhauer en su obra El mundo como voluntad y representación con el objetivo de justificar que la realidad fáctica es más accesible a partir de la ficción, ya que la existencia humana se basa principalmente en la propia interpretación del mundo ligada a una voluntad de supervivencia que no se puede captar más que a través de la discursividad que proporciona el lenguaje, el cual supondrá una ilusión en sí mismo en tanto que es un medio de representación y, por lo tanto, no puede ofrecer verdades absolutas.
"Tlön, Uqbar, Orbis Tertius", "Las ruinas circulares" y "La lotería en Babilonia" de Jorges Luis Borges es posen en contacte amb la trilogía The Matrix, dirigida per les germanes Wachowski, i s'analitzen segons la filosofia d'Arthur Schopenhauer a la seva obra El mundo como voluntad y representación amb l'objectiu de justificar que la realitat fàctica és més accessible des de la ficció, ja que l'existència humana es basa principalment en la pròpia interpretació del món lligada a una voluntat de supervivència que no es pot captar més que a través de la discursivitat que proporciona el llenguatge, el qual serà una il·lusió en si mateix perquè és un medi de representació i, per tant, no pot oferir veritats absolutes.
"Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, "The circular ruins" and "The lottery in Babilon" by Jorge Luis Borges are bound together with The Matrix trilogy, directed by the Wachowskis, and are analysed according to Arthur Schopenhauer's philosophy in his work The world as will and representation in order to justify that factual reality is more understandable when it is based on fiction. [...]

2022
Grau en Estudis d'Anglès i Espanyol [1499]  
2022-07-28
15:48
34 p, 822.1 KB "Ready to wear the hijab" : The coexistence of Muslim identity and Western culture in Randa Abdel-Fattah's "Does My Head Look Big In This?" / Kamouni Akachouih, Manar ; Martín Alegre, Sara, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Randa Abdel-Fattah's YA novel Does My Head Look Big In This? approaches hijab in a Western culture context. Amal, the main character, is Australian-Muslim-Palestinian. However, the hijab causes Australians to no longer consider her one of them. [...]
La novel·la juvenil de Randa Abdel-Fattah Does my Head Look Big In This? aborda el hijab en un context cultural occidental. Amal, la protagonista, es australiana musulmana palestina. Tot i així, el hijab causa que la resta d'australians deixin de considerar-la una d'ells. [...]
La novela juvenil de Randa Abdel-Fattah Does My Head Look Big In This? aborda el hiyab en un contexto cultural occidental. Amal, la protagonista, es australiana musulmana palestina. Aun así, el hiyab causa que el resto de australianos dejen de considerarla una de ellos. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Estudis Anglesos [1482]  
2022-07-27
18:46
39 p, 848.9 KB The Acquisition of the wh-movement Parameter by Chinese Learners of English / Zheng Yang, Jie ; Llinàs i Grau, Mireia, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Adopting the generative approach as its framework, this paper aims to explore the Full Transfer/Full Access model by investigating the acquisition of the wh-movement parameter by Chinese learners of English. [...]
Adoptando el método generativo como marco de trabajo, este artículo pretende explorar el modelo de Transferencia Total/Acceso Total investigando la adquisición del parámetro wh-movement por parte de los estudiantes chinos de inglés. [...]
Adoptant el mètode generatiu com a marc de treball, aquest article pretén explorar el model de Transferència Total/Accés Total investigant l'adquisició del paràmetre wh-movement per part dels estudiants xinesos d'anglès. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Estudis Anglesos [1482]  
2022-07-27
18:38
40 p, 450.9 KB Identities of Catalan Speakers of English : The Influence of the English as a Lingua Franca Paradigm / Vinyet Masoliver, Ivet ; Ament, Jennifer Rose, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
This TFG explores the identity of Catalan speakers of English as a foreign language (EFL) reflecting on the impact of the positioning of English as a Lingua Franca (ELF). The literature review includes identity, ELF paradigm and English Language Teaching (ELT) studies. [...]
Aquest TFG explora les identitats de catalans parlants de l'anglès com a llengua estrangera, aprofundint en l'impacte del posicionament de l'anglès com a llengua franca. El marc teòric inclou estudis d'identitat, anglès com a llengua franca i ensenyament de l'anglès. [...]
Éste TFG explora las identidades de catalanes hablantes del inglés como lengua extranjera, profundizando en el impacto del posicionamiento del inglés como lengua franca. El marco teórico incluye estudios de identidad, inglés como lengua franca y enseñanza del inglés. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Estudis Anglesos [1482]  
2022-07-27
18:29
23 p, 681.8 KB The Head-Parameter and the Null-Subject Parameter Revisited / Torrent Pulgarin, Adam ; Tubau Muntaña, Susagna, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
This paper takes into consideration two parameters from Principles and Parameters (P&P), the Null-Subject parameter or pro-drop paramter and the Head Parameter, and revisits them. It contains the traditional and modern version of both and seeks to unveil if the existance of these parameters is necessary. [...]
Aquest article té en compte dos paràmetres de Principis i paràmetres (P&P), el paràmetre Null-Subject o el paràmetre pro-drop i el Head paràmetre i els revisa. Conté la versió tradicional i moderna d'ambdues i pretén revelar si és necessària l'existència d'aquests paràmetres. [...]
Este artículo toma en consideración dos parámetros de Principios y Parámetros (P&P), el parámetro Null-Subject o pro-drop y el Head Parameter, y los revisa. Contiene la versión tradicional y moderna de ambas y busca develar si es necesaria la existencia de estos parámetros. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Estudis Anglesos [1482]  
2022-07-27
18:22
44 p, 1.1 MB Skeletons in the Closet : Images of the Grotesque in Late 20th Century Feminist Rewritings of Charles Perrault's "Bluebeard" / Talavera Patabobe, Lara ; Román Vanden Berghe, Clara, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
This dissertation focuses on the use of grotesque imagery and language in Angela Carter's "The Bloody Chamber" (1979) and Margaret Atwood's "Bluebeard's Egg" (1983), two feminist rewritings of Charles Perrault's "Bluebeard". [...]
Aquesta tesi se centra en l'ús d'imatges i llenguatge grotescs a "The Bloody Chamber" (1979) d'Angela Carter i "Bluebeard's Egg" (1983) de Margaret Atwood, dues reescriptures feministes de Bluebeard de Charles Perrault. [...]
Esta tesis se centra en el uso de imágenes y lenguaje grotescos en "The Bloody Chamber" (1979) de Angela Carter y "Bluebeard's Egg" (1983) de Margaret Atwood, dos reescrituras feministas de "Bluebeard" de Charles Perrault. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Estudis Anglesos [1482]  
2022-07-27
18:12
51 p, 928.5 KB The Linguistic Landscape of an English-Speaking University Campus in Quebec : The Case of Bishop's University / Sagués Jorba, Laura ; Codó, Eva, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
This study aims to determine what languages are present in an English-speaking campus in francophone Quebec (Canada) and what roles they play. I begin by examining the language policies that apply to the campus' signmakers to then focus on actual language use in the displayed signs. [...]
Aquest estudi aspira a determinar les llengües presents en un campus angloparlant del Quebec francòfon (Canadà) i els rols que hi desenvolupen. Començo examinant les polítiques lingüístiques dirigides a les entitats que creen els cartells del campus, i, tot seguit, investigo l'ús real de les llengües emprades. [...]
Este estudio aspira a determinar las lenguas presentes en un campus anglohablante del Quebec francófono (Canadá) y los roles que llevan a cabo. Empiezo examinando las políticas lingüísticas dirigidas a las entidades que crean los carteles del campus, y, seguidamente, investigo el uso real de las lenguas empleadas. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Estudis Anglesos [1482]  
2022-07-27
18:03
29 p, 681.6 KB Interpreting Austen's Irony : Compliant and Resistant Readings of "Pride and Prejudice" / Plaza Sánchez, Beatriz ; Livingston Spengler, Nicholas, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
It is often said that the soul of Austen's works lies in her use of irony. This dissertation explores the reader's interpretation of irony in Pride and Prejudice and its relationship to Austen's ideology. [...]
Se dice que el alma de las obras de Austen radica en su uso de la ironía. Esta disertación explora la interpretación que los lectores hacen de la ironía presente en Orgullo y Prejuicio y su relación con la ideología de Austen. [...]
Sovint es diu que l'ànima de les obres d'Austen escau en l'ús de la seva ironia. Aquesta dissertació explora la interpretació del lector de la ironia a Orgull i Prejudici i la seva relació amb la ideologia d'Austen. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Estudis Anglesos [1482]