Darreres entrades:
2018-02-07
12:37
12 p, 1.2 MB Mobilitat com a servei : l’eclosió de la transformació digital del transport / Fábregas i Casas, Carme (Autoritat del Transport Metropolita de Barcelona) ; Villalante, Manel (Barcelona Regional)
En aquest article s’analitza l’impacte dels avenços tecnològics en el sector de la mobilitat i del transport. Es posa èmfasi en el valor dels sistemes d’informació aplicats al transport i les dades que es generen: el Big Data, amb potencial d’utilització tant per a la gestió, com per a l’avaluació. [...]
Se analiza el impacto de los avances tecnológicos en el sector de la movilidad y del transporte. Se pone énfasis en el valor de los sistemas de información aplicados al transporte y los datos que se generan: el Big Data, con potencial de utilización tanto para la gestión, como para la evaluación. [...]

2017
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 59 (Novembre 2017) , p. 152-163 (Articles)  
2018-01-30
05:05
11 p, 1.8 MB La mobilitat elèctrica / Bosch, Rossend (Àrea Metropolitana de Barcelona. Direcció de serveis de mobilitat sostenible) ; Conill, Carles (Àrea Metropolitana de Barcelona. Direcció de serveis de mobilitat sostenible)
Després de definir ben bé què s’entén per mobilitat elèctrica, s’analitzen els canvis que la mobilitat elèctrica està provocant en els diferents agents del sector de l’automòbil, des de la producció dels vehicles fins al seu reciclatge. [...]
Después de definir exactamente qué se entiende por movilidad eléctrica, se analizan los cambios que la movilidad eléctrica está provocando en los diferentes agentes del sector del automóvil, desde la producción de los vehículos hasta su reciclaje. [...]

2017
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 59 (Novembre 2017) , p. 34-44 (Articles)  
2018-01-30
05:05
43 p, 6.5 MB PAPERS 59. Texto completo en castellano
2017
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 59 (Novembre 2017) , p. 165-207 (Articles)  
2018-01-30
05:05
10 p, 1006.5 KB Convivència entre les enquestes i els nous mètodes d'investigació de les pautes de mobilitat : perspectiva històrica i oportunitats futures / Pérez, Maite (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
Aquest article tracta, en primer lloc, la història de les metodologies tradicionals (enquestes de mobilitat i censos) realitzades a nivell català, estatal i europeu; per continuar amb una descripció bàsica dels nous mètodes que han sorgit per conèixer les pautes de mobilitat de les persones i quines aplicacions tenen. [...]
Este artículo trata, en primer lugar, la historia de las metodologías tradicionales (encuestas de movilidad y censos) realizadas a nivel catalán, estatal y europeo; para continuar con una descripción básica de los nuevos métodos que han surgido para conocer las pautas de movilidad de las personas y qué aplicaciones tienen. [...]

2017
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 59 (Novembre 2017) , p. 142-151 (Articles)  
2018-01-30
05:05
12 p, 1.2 MB Conceptes clau i oportunitats de les vies de finançament del transport públic metropolità / Saurí­, Sergi (Centre d'Innovació del Transport (CENIT))
L'objectiu d’aquest article és avaluar la situació actual del finançament del transport públic en entorns urbans, amb l'estudi del cas particular de la regió metropolitana de Barcelona, desenvolupant les problemàtiques descrites i els mecanismes existents per afrontar-les, tot indicant els reptes i les tendències de futur en la mobilitat urbana i el seu finançament. [...]
El objetivo de este artículo es evaluar la situación actual de la financiación del transporte público en entornos urbanos, con el estudio del caso particular de la región metropolitana de Barcelona, desarrollando las problemáticas descritas y los mecanismos existentes para afrontarlas, indicando los retos y las tendencias de futuro en la movilidad urbana y su financiación. [...]

2017
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 59 (Novembre 2017) , p. 130-141 (Articles)  
2018-01-30
05:05
15 p, 2.0 MB Estratègies de distribució de mercaderies per fomentar una mobilitat més sostenible / Estrada Romeu, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona) ; Campos Cacheda, José Magín (Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona)
L’objectiu d’aquest article és identificar si les mesures innovadores sobre la DUM (distribució urbana de mercaderies) que estan plantejant les diferents administracions són compatibles amb les relacions econòmiques entre els agents que hi intervenen, i identificar quin grau de millora del sistema actual poden aconseguir. [...]
El objetivo de este artículo es identificar si las medidas innovadoras sobre la DUM (distribución urbana de mercancías) que están planteando las distintas administraciones son compatibles con las relaciones económicas entre los agentes que intervienen, e identificar qué grado de mejora del sistema actual pueden conseguir. [...]

2017
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 59 (Novembre 2017) , p. 114-128 (Articles)  
2018-01-30
05:05
2 p, 200.4 KB L'accés al lloc de treball en la negociació col·lectiva: és una variable que es té en compte? : Reflexions al respecte / Villalonga Ortiz, Albert (Comissions Obreres. Institut Sindical d'€™Ambient i Salut)
2017
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 59 (Novembre 2017) , p. 111-112 (Articles)  
2018-01-30
05:05
2 p, 210.8 KB La promoció i la gestió de la mobilitat sostenible a la feina a través de mesures fiscals / Ferri Tomàs, Manel (Diputació de Barcelona. Oficina Técnica de Canvi Climàtic)
2017
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 59 (Novembre 2017) , p. 110-111 (Articles)  
2018-01-30
05:05
16 p, 2.0 MB El canvi modal en l'accés a la feina : un eix clau per a la reducció dels impactes de la mobilitat a l'àrea metropolitana de Barcelona / Pérez Sans, Núria (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ; Solé Massó, Gemma (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
En aquest article es posa el focus a la mobilitat per feina a l’àrea metropolitana de Barcelona. S’expliquen les dinàmiques recents en relació al cicle econòmic i les dinàmiques d’ocupació del territori de les darreres dècades, i també, en base a les dades més recents i de més detall que es disposen, s’analitza la localització dels principals fluxos de mobilitat i els modes de transport utilitzats. [...]
En este artículo se pone el foco en la movilidad por trabajo en el área metropolitana de Barcelona. Se explican las dinámicas recientes en relación al ciclo económico y las dinámicas de ocupación del territorio de las últimas décadas, y también, en base a los datos más recientes y de más detalle que se disponen, se analiza la localización de los principales flujos de movilidad y los modos de transporte utilizados. [...]

2017
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 59 (Novembre 2017) , p. 94-110 (Articles)  
2018-01-30
05:05
16 p, 12.2 MB Les superilles per al disseny de noves ciutats i la renovació de les existents : el cas de Barcelona / Rueda Palenzuela, Salvador (Agència d'™Ecologia Urbana de Barcelona)
En aquest article s’apunta l’emergència d’un nou paradigma de model urbà que és compacte en la seva morfologia, complex (mixt en usos i biodivers) en la seva organització, eficient metabòlicament i cohesionat socialment, un model basat en l’urbanisme Ecosistèmic. [...]
En este artículo se apunta la emergencia de un nuevo paradigma de modelo urbano que es compacto en su morfología, complejo (mixto en usos y biodiverso) en su organización, eficiente metabólicamente y cohesionado socialmente, un modelo basado en el urbanismo Ecosistémico. [...]

2017
Papers : Regió Metropolitana de Barcelona : Territori, estratègies, planejament, Núm. 59 (Novembre 2017) , p. 78-93 (Articles)