A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ESTUDIANTS    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Mobilitat i intercanvi    mobilitat pdi 
 Condicions generals 
Dotació econòmica
Sol·licitud
Documentació
Persones amb necessitats especials
 
REOBERT EL PERÍODE DE SOL.LICITUD FINS EL 30 DE MARÇ 2012CONVOCATÒRIA MOBILITAT DOCENT ERASMUS (TSA) 2011/2012

Descripció
L'acció Teaching Staff Mobility (TSA) o Mobilitat de Personal Docent del programa europeu Erasmus preveu com a activitat principal l'ensenyament impartit per un professor en una altra Institució d'Educació Superior d'un país soci, encara que al marge es puguin desenvolupar altres activitats. Aquesta acció es gestiona a la UAB des de l'Àrea de Relacions Internacionals.
L'objectiu d'aquestes estades és impartir docència (classes, seminaris, conferències) a la universitat de destinació amb una càrrega mínima de 5 hores. Qualsevol altre tipus d'estada (assistència a congressos, escoles d'estiu, coordinació...) no entra dins els supòsits de TSA i, en conseqüència, no és subvencionable sota aquest concepte.

Places
128

Requisits

  1. Ser personal docent de la UAB o d'un centre adscrit amb un contracte vigent com a docent, tant en el moment de sol·licitar l'estada com durant el període en què es realitzi l'estada a l'estranger.
  2. Tenir la nacionalitat, residència permanent o temporal, o status de refugiat o apàtrida d'un dels estats participants dins el programa Erasmus (els 27 estats membres de la Unió Europea, els tres països de l'Àrea Econòmica Europea -Islàndia, Liechtenstein i Noruega-, Turquia, Suïssa i Croàcia).
  3. La Institució amb la qual es vulgui signar l'acord estigui en possessió d'una Carta Universitària Erasmus (veure llista a l'enllaç http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_university_charter_en.php ).
  4. Ha d'existir un acord Erasmus vigent durant el curs en què es duu a terme l'estada  entre la UAB i la Institució d'Ensenyament Superior de destinació. Podeu consultar el llistat d'acords vigents de la UAB per a TSA a l'Oficina d'Intercanvis (Gestió Acadèmica) de la vostra facultat. En cas de no existir un acord vigent amb la universitat on vulgueu realitzar la mobilitat es podrà signar un de nou, sempre i quan aquest acord arribi a la nostra Àrea de Relacions Internacionals abans que l'estada es realitzi. Trobareu el procediment per a signar un nou acord i el formulari a:

Criteris de selecció
Si el sol.licitant compleix els requisits esmentats i mentre hi hagin places vacants, l’adjudicació de places serà automàtica (es reserven places per a totes les resolucions). En cas que el nombre de sol.licituds superi el nombre de places, s’aplicaran el criteris de selecció publicats al Text Íntegre de la Convocatòria (veure més avall).

Durada de l'estada
Mínim: 1 dia, Màxim: 6 setmanes. Subvenció màxima: 5 dies d'activitat docent.
Es recomana 5 dies d'activitat docent per tal que la mobilitat suposi una aportació significativa al programa docent i a la vida acadèmica internacional de la institució d'acollida. Els períodes més curts de 5 dies seran l'excepció i s'hauran de justificar a l'informe final de l'estada.
 
Les estades de mobilitat docent Erasmus corresponents al curs 2011/12 es podran dur a terme entre l'1 de juliol de 2011 i el 30 de juny de 2012.

Bases
Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE)
http://www.oapee.es

Per a qualsevol dubte us atendrem a:

Àrea de Relacions Internacionals (Edifici N-Plaça Cívica)
Tel. 93 581 3780
Fax. 93 581 4357
A/e: erasmus@uab.cat

Mapa del Web Inici Contactar
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats