A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Traducció i Interpretació  Els estudis  Accés per convalidació d'estudis (estrangers no ue) 
 
GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ I GRAU EN ESTUDIS D'ÀSIA ORIENTAL
CONVALIDACIÓ D'ESTUDIS UNIVERSITARIS ESTRANGERS

CURS 2012/2013

 
Segons Normativa d’accés als estudis universitaris de grau de la UAB (Aprovada per la Comissió d’Estudis de Grau, el 13/05/2010)


P
LACES QUE S'OFEREIXEN:

 
Grau en Traducció i Interpretació (Anglès)  2
Grau en Traducció i Interpretació (Francès) 2
Grau en Traducció i Interpretació (Alemany) 2
Grau en Estudis d'Àsia Oriental (Xinès) 1
Grau en Estudis d'Àsia Oriental (Japonès)  1

       
REQUISITS:

 • Tenir estudis universitaris estrangers, parcials o totals de sistemes educatius no inclosos d’estats membres de la Unió Europea, o d’altres estats amb els quals s’hagi subscrit acords internacionals aplicables a l’accés a la universitat (d’acord amb el que s’estableix en l’article 38.5 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació i a l’article 20 del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre i especificats a l’Ordre EDU/1161/2010, de 4 de maig, del Ministeri d’Educació) i que no hagin obtingut l’homologació del seu títol a Espanya (les persones que n’hagin obtingut l’homologació, hauran de sol•licitar l’admissió per la via preinscripció universitària).
 • Tenir convalidats un mínim de trenta crèdits, en aplicació del que disposa l’article 57 del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre.

A l’efecte de la valoració de l’expedient acadèmic previ per al reconeixement de crèdits, es tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts per l’alumnat fins a la data de finalització del termini de presentació de la sol•licitud d’admissió.
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER A LA SOL·LICITUD

 • Formulari
 • Escrit de motivació.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal, on constin les qualificacions obtingudes en totes les assignatures i el nombre de convocatòries, am el valor en crèdits de cadascuna.
 • Pla d’estudis dels estudis d’origen, on hi consti l’any d’aprovació, amb el segell de la universitat d’origen.
 • Guia docent / programes de les assignatures cursades, amb el segell de la universitat d’origen.
 • Informació del sistema de qualificacions de la universitat d’origen.
 • Resguard d’ingrés del import del preu públic de la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa d’exempció o bonificació d’aquest preu públic.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.

La documentació dels estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.
 
Es pot lliurar la sol·licitud i la documentació a:

 

 • Personalment en la Gestió Acadèmica de la Facultat. Cal que demaneu cita prèvia a través del següent enllaç o a l'ordinador del vestíbul de la Gestió Acadèmica, si voleu cita pel mateix dia.
 • Per correu certificat a la següent adreça:

 
Gestió Acadèmica
Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Edifici K ' Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

REVISIÓ I ORDENACIÓ DE SOL·LICITUDS:
 

El procés de revisió i ordenació de les sol·licituds es farà segons l’ordre següent:

 1. Es denegaran les sol·licituds de les persones que no compleixin els requisits d’accés.
 2. L’ordenació de la resta d’expedients es farà segons:
 • Primer: Estudis de la branca d'Arts i Humanitats
 • Segon: La resta d'estudi

Dins de cada grup les sol·licituds s’ordenaran segons la nota mitjana dels crèdits reconeguts.
 
CALENDARI:

 
Període de sol·licitud: del 1 al 30 de març de 2012

Resolució:  el dia 25 de juny de 2012

Matriculació: el dia 12 de setembre de 2012

 
La resolució es podrà consultar al tauler d'anuncis de la Gestió acadèmica de la Facultat de Traducció i d'Interpretació i al Web de la Facultat (en aquest cas la persona interessada estarà identificada amb el número de registre i la data de sol·licitud).

MÉS INFORMACIÓ:

Correu electrònic: g.academica.fti@uab.cat
Web: http://www.uab.cat/traducciointerpretacio
Telèfon: 93 581 18 76

 

FORMULARI

 
- Formulari de sol·licitud
Webmaster FTI Inici Mapa web
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats