Músiques del món : anàlisi d'una pràctica didàctica innovadora a l'escola / Cristina González Martín; tesi doctoral dirigida per Assumpta Valls Casanovas
González Martín, Cristina
Valls, Assumpta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal)
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió de la Música, Arts Plàstiques i l'Educació Corporal

Imprint: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014
Description: 489 p.
Abstract: En la recerca que plantegem, que s'emmarca en el camp de la didàctica de la música del món, es dissenya, s'aplica i s'analitza una pràctica didàctica innovadora que combina la música del món i la metodologia dels projectes de treball. Les bases teòriques que sustenten la recerca presenten un breu recorregut històric sobre la metodologia dels projectes de treball, assenyalen la seva entrada en el món educatiu i esmenten algunes consideracions que cal tenir en compte per a la seva aplicació a l'aula. També fan referència a la didàctica de la música del món i als elements que la constitueixen. Finalment, aporten informació sobre la figura del culture bearer en relació amb l'ensenyament-aprenentatge de la música del món, i sobre la contextualització musical com un aspecte que cal tenir en compte quan es tracta aquest tipus de música a l'aula. Aquesta fonamentació teòrica també ens porta a idear el binomi que presentem, que fa encaixar la música del món i els projectes de treball, i ens fa constatar que la seva importància rau en el fet de trobar una metodologia d'ensenyament-aprenentatge que permeti relacionar la música del món amb els aspectes socioculturals que l'envolten, per tal que pugui ser compresa. Així doncs, en aquesta recerca pretenem veure quina és la idoneïtat d'aquest binomi, les seves particularitats, els seus elements rellevants, les característiques que el fan distintiu i, per finalitzar, les seves aportacions en el camp de la didàctica de la música del món. Per poder-ho aconseguir, la recerca es desenvolupa en dues etapes: la primera, prèvia a l'aplicació de la pràctica didàctica a l'escola, en la qual es dissenyen les bases que s'han de tenir en compte per portar-la a terme. I la segona, en la qual s'aplica, s'analitza i s'interpreta el desenvolupament de la pràctica didàctica Per portar a terme la primera etapa de la recerca fem un estudi exploratori per determinar quins són els aspectes clau i els condicionants que han de marcar el disseny de la pràctica didàctica. Per portar a terme la segona, apliquem la pràctica didàctica amb alumnes de 6è de primària de dues escoles públiques de la ciutat de Barcelona, amb característiques diferents. Tot seguit fem una anàlisi descriptiva-narrativa de les dues experiències, la qual ens aporta una visió global de la pràctica didàctica i ens deixa veure com s'interrelacionen i es connecten els seus elements. Més enllà de la descripció, obrim una segona anàlisi més profunda només per a aquells aspectes que detectem que són rellevants i característics de la pràctica didàctica. L'anàlisi dels resultats ens porta, finalment, a les conclusions de la recerca les quals ens permeten concretar que els projectes de treball són una metodologia idònia per tractar la música del món a l'aula, que la pràctica didàctica actua com a model per a futures aplicacions de la música del món i que la pràctica musical prèvia, la visita d'un culture bearer i la contextualització musical, entre d'altres, són elements indispensables per a la seva convenient aplicació i, alhora, les particularitats que la defineixen. Amb tot, gràcies a la pràctica didàctica que plantegem la música es connecta amb d'altres àrees d'aprenentatge i pren una altra dimensió a l'escola, aportant noves experiències als mestres i un aprenentatge competencial i en valors als alumnes.
Abstract: In the suggested research, placed in the field of world music pedagogy, it is designed, performed and analysed an innovative practice teaching which combines the world music and the project method methodology. The theoretical basis supporting the research present a brief historical overview through the project method methodology, point out its entry in the world of education and mention some considerations to be taken into account for its implementation in the class. They also refer to the world music pedagogy and the elements from which it is formed. Finally, they provide information about the culture bearer figure in relation to the teaching-learning of the world music, and about the musical contextualization as an aspect to take into consideration when dealing with this type of music in the class. Such theoretical basis also leads us to conceive the binomial presented, which enables to match the world music and the project method, and leads us to state that its importance relies on the fact of finding a teaching-learning methodology which enables to connect the world music with the socio-cultural aspects surrounding it, in order to be understood. Thus, in this research we intend to observe which is the suitability of such binomial, its peculiarities and its relevant aspects, the distinguishing characteristics and, to end with, its contributions to the field of world music pedagogy. To achieve this aim, the research takes place in two stages: the first one, prior to the application of the practical pedagogy in the school, in which are designed the basis that need to be taken into account in order to put it into practice. The second one, in which it is applied, analysed and interpreted the development of the teaching practice. In order to carry out the first stage of the research, we do an exploratory study to define the key aspects and the conditioning elements that must determine the teaching practice design. To accomplish the second stage, we apply the teaching practice with 6th grade Primary students from two state schools in the city of Barcelona, with different characteristics. After that, we do a descriptive-narrative analysis of the two experiences, which provides us with an overview of the didactic practice and allows us to see how their elements interrelate and get connected. Beyond such description, we develop a second deeper analysis only for those aspects considered outstanding and characteristic from the didactic practice. The analysis of the results leads us, finally, to the conclusions of the research that enable to concrete that the project methods are a suitable methodology to deal with the world music in the class, that the teaching practice serves as a model for future implementations of the world music and that the previous musical practice, the visit of a culture bearer and the musical contextualization, among others, are essential elements for its proper application and, at the same time, for the particularities that define it. Yet, thanks to the didactic practice proposed, the musical gets connected to other learning subjects and takes another dimension in the school, providing new experiences to the teachers and education in competence and values to the students.
Note: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal, 2013
Rights: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Language: Català.
Document: doctoralThesis
Subject: Música ; Ensenyament primari ; Música folklòrica
ISBN: 9788449041891

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/129291


489 p, 4.8 MB

Fe d'errades
52 p, 3.8 MB

The record appears in these collections:
Research literature > Doctoral theses

 Record created 2014-07-02, last modified 2019-02-03   Favorit i Compartir