Avaluació del web Observatori crític de l'esport. Un estudi de cas per a la formació del pensament crític a partir de l'anàlisi dels mitjans de comunicació i de l'esport
Orrit Prat, Xavier
Prat Grau, Maria, dir.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Imprint: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015
Description: 1 recurs electrònic (380 p.)
Abstract: El punt d'origen de l'estudi se situa als anys 2006 i 2007, quan el grup de recerca Valors en joc, de la Universitat Autònoma de Barcelona, crea l'espai web anomenat Observatori crític de l'esport . El projecte de l'Observatori s'inicia amb una doble motivació: d'una banda, l'interès dels membres del grup de recerca per fomentar l'educació en valors a partir dels mitjans de comunicació i de l'esport i, de l'altra, per poder elaborar un projecte educatiu, a partir de les possibilitats que ofereixen les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (les TIC) i, en concret, les que ofereix Internet. L'Observatori crític de l'esport es dissenya amb la finalitat d'esdevenir un instrument útil en l'àmbit educatiu. Concretament, aquest web incorpora l'activitat física, l'esport i els mitjans de comunicació com a elements principals per fomentar l'esperit crític de l'alumnat i també dels professionals i educadors implicats en la formació dels joves. En aquest context, es relaciona l'ús dels diferents recursos i potencialitats que ens ofereix Internet per estimular l'esperit crític de l'alumnat. L'espai web de l'Observatori integra esport i internet com a eines educatives d'un gran interès perquè es consideren dos dels fenòmens socials més importants del s. XXI. Internet, actualment, forma part de la nostra vida quotidiana. Disposem de mòbils o de telèfons intel·ligents, d'ordinadors personals, de tauletes, etc. , amb accés a la xarxa. Aquesta xarxa esdevé, a la vegada, una font inesgotable d'informació accessible per a una gran part de la població. Malgrat això, hi ha pocs sistemes per filtrar aquesta informació pel que fa als continguts i pocs instruments per valorar la funcionalitat dels recursos existents. En aquest sentit, diversos autors, com ara Schrock (2002), afirmen que existeix una gran manca de control dels continguts d'Internet per garantir un mínim de qualitat. Cuando los libros de referencia se adicionan a una biblioteca, previamente han sido evaluados por medio de mecanismos de revisión utilizados consistentemente durante muchos años. Estos mismos libros, antes de su publicación, fueron sometidos a una evaluación crítica por parte de un impresor y un editor. En la mayoría de los casos estos procesos aseguran al público que las nuevas ediciones contienen información de calidad. Los sitios de Internet no están sometidos, ni a este, ni a ningún otro tipo de monitoreo (Schrock, 2002). Els webs educatius no són pas una excepció dins d'aquesta problemàtica. Així doncs, a la pràctica, també és difícil saber si aquests espais tenen una estructura, una funcionalitat i uns continguts adequats i de qualitat. És en aquest context d'ús generalitzat d'Internet com a mitjà d'informació i de formació que cada vegada es fa més necessària l'existència d'uns elements d'anàlisi, revisió i valoració dels webs amb contingut educatiu. El present estudi proposa el disseny i l'aplicació d'una metodologia que, a partir de categories descriptives que han aportat diferents autors de referència al llarg de les darreres dècades, permeti valorar un cas concret d'espai web de contingut educatiu, tant des de l'àmbit tècnic i estructural, com des del punt de vista del contingut i de l'impacte. El cas que planteja la recerca consisteix en la valoració de l'espai web Observatori crític de l'esport. Aquest espai educatiu fa set anys que està obert al públic i en aquest moment es fa necessari realitzar una valoració global del seu funcionament i comprovar si s'han assolit els objectius per als quals es va dissenyar. La recerca, doncs, se centra a buscar una metodologia adequada per valorar l'espai web des d'una perspectiva global, amb el disseny d'uns instruments d'avaluació que tinguin en compte, també i per sobre de tot, la finalitat del web.
Abstract: The study originated in 2006 and 2007, when the Valors en joc research group at the Autonomous University of Barcelona created the Observatori critic de l'esport website The Observatori project has a dual motivation: on the one hand, the interest of the members of the research group in promoting education in values using the media and sport and, on the other, their desire to develop an educational project based on the potential offered by the new Information and Communication Technologies - ICT - and the Internet in particular. The Observatori critic de l'esport is designed to be a practical tool for the world of education. In particular, the website incorporates physical activity, sport and the media as the main elements to encourage the development of a critical spirit in students and also in the professionals and educators involved in the training of young people. In this context, it connects the use of the diverse resources and potential provided by the Internet to stimulate a critical spirit in students. The Observatori website integrates sport and the Internet as educational tools of great interest because they are considered to be two of the most influential social phenomena of the 21st century. The Internet is now a part of our daily life. We have mobile phones or smart phones, personal computers, tablets, etc. , with web access. At the same time, this web has become an inexhaustible source of information for many people. Despite this, there are not many systems that can be used to filter the scope and content of this information, and not many tools to assess existing resources. This is the context in which various authors, for example Schrock (2002), have stated that the control of Internet content that is required to ensure a minimum level of quality is greatly lacking. Before being added to the stock of a library, reference books have been evaluated using methods that have been in use for many years. And these books have also previously undergone a critical assessment by a publisher and editor. In most cases these processes mean that the public can be sure that new editions contain good-quality information. Internet sites do not undergo this kind, or any other kind, of monitoring (Schrock, 2002). Educational websites are no exception to this rule. Therefore, it is difficult to know in practice whether these websites are well-structured, have good functionality and appropriate, good-quality content. It is in the context of widespread use of the Internet as an information and training medium that the development of tools that can be used to analyse, review and assess websites with educational content has become increasingly necessary. This study aims to design and apply a methodology that, using descriptive categories created by respected authors over the past few decades, can enable the assessment of the technical and structural scope, as well as the content and impact, of a specific educational website to be conducted. The aim of the research is to carry out an evaluation of the Observatori crític de l'esport website. This educational website has been publicly available for seven years and now is an appropriate time to carry out an overall assessment of how it works and to ascertain whether it has achieved the objectives for which it was created. The research therefore focuses on finding an appropriate methodology to assess the website from a global perspective, together with designing assessment tools which take particular account of the purpose of the website.
Note: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal, 2015
Rights: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons Creative Commons
Language: Català.
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; doctoralThesis ; publishedVersion
Subject: Formació en el pensament crític ; Formación en el pensamiento crítico ; Critical thinking ; Mitjans de comunicació i esports ; Medios de comunicación deporte ; Media and sport ; Avaluació d'espais webs ; Evaluación de espacios web ; Website evaluation
ISBN: 9788449052798

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/289632


380 p, 3.8 MB

The record appears in these collections:
Research literature > Doctoral theses

 Record created 2015-04-27, last modified 2020-02-08   Favorit i Compartir