Processos d'obtenció, transformació i ús de la fusta en l'assentament neolític antic de la Draga (5320-4800 cal BC)
López i Bultó, Josep Oriol
Piqué Huerta, Raquel, dir.
Clemente Conte, Ignacio, dir.
Palomo Pérez, Antoni, dir.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria

Imprint: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2015
Description: 1 recurs electrònic (597 p.)
Abstract: La Draga (5320-4800 cal BC) és un assentament neolític antic situat a la vora de l'Estany de Banyoles. Les condicions de conservació excepcionals han permès la conservació de la matèria orgànica, com ara la fusta, una de les matèries primeres més emprades durant la prehistòria. Els materials lignis de la Draga s'han classificat en diferents categories partint de l'esquema de producció: fustes informes (procés d'obtenció), restes de talla (procés d'obtenció i transformació) i fustes arquitectòniques i eines (procés d'obtenció, transformació i ús). Per abordar l'estudi d'aquests processos, ha estat necessari implementar diferents anàlisis: dendrològica, morfomètrica, experimental, traceològica i espacial. Per l'anàlisi traceològica s'ha desenvolupat una metodologia específica basada en la creació de models 3D adquirits amb un escàner que ha permès la caracterització detallada de les traces tecnològiques i funcionals. Aquest tipus d'anàlisis encara no estan plenament desenvolupades en la investigació actual, pel què també ha calgut contrastar les seves possibilitats amb la fusta arqueològica. Aquesta tesi demostra que la fusta és una matèria que soluciona gran varietat de necessitats tant relacionades amb el condicionament dels espais d'hàbitat i de treball com amb les diverses activitats productives que requereixen eines elaborades totalment o parcial en fusta. La gran diversitat d'accions implicades amb les activitats econòmiques documentades, expliquen la diversitat d'eines recuperades, demostrant així la versatilitat de la matèria primera llenyosa. Ramaderia, cacera, agricultura, transformació de fibres vegetals per a les manufactures tèxtils, de corderia i cistelleria o la tecnologia de la fusta requereixen eines especialitzades i en la seva producció es procura obtenir les formes i dimensions adequades, i utilitzar primeres matèries amb les propietats precises. Així, mentre que l'arc requereix de fusta flexible, el pal cavador precisa fusta dura i resistent. Tots dos casos exemplifiquen bé l'adequació de la matèria primera amb la funcionalitat corresponent. Pel que fa al volum de fusta utilitzat, l'activitat constructiva és la que en va requerir més quantitat. La desforestació resultant va ser notòria, ho demostra la caiguda del pol·len de roure contemporània a l'assentament de la Draga. El volum de fusta requerit per confeccionar estris va ser molt menor i menys impactant en l'entorn, però requereix una selecció de la matèria primera precisa ja que és la categoria artefactual on es troba una major varietat de taxons, mides i formes. Aquest treball ha mostrat com la fusta va ser un element imprescindible per al desenvolupament de la població de la Draga. És una matèria primera que afecta als aspectes bàsics quotidians, tant socials com econòmics, sent un element essencial per a la supervivència. Requereix una obtenció contínua i que implica un coneixement i domini molt exhaustiu dels boscos de l'entorn, el desenvolupament d'activitats socials col·lectives per a la seva obtenció, transformació i consum, un treball i coneixement complex per a la seva elaboració; pràctiques que afecten a tots els aspectes quotidians per al desenvolupament de la vida al poblat de la Draga. La Draga és un element únic i singular en el Neolític de la Península Ibèrica, però les dades obtingudes poden ser considerades com a rellevants relacionades a les primeres comunitats pageses del nord-est Peninsular. Tenien els coneixements i tecnologies necessàries per aprofitar els recursos forestals de manera intensiva i d'acord a les seves necessitats. La Draga permet per primera vegada documentar la diversitat morfològica dels productes manufacturats en fusta i els usos que se'ls hi donava, però també ha aportat dades úniques sobre els processos de manufactura que fins ara només es coneixien parcialment a partir dels instruments lítics. S'han pogut fer visibles processos i productes on només la fusta hi està implicada.
Abstract: La Draga (5320-4800 cal BC) is an Early Neolithic waterlogged site situated at the shore of the Estany de Banyoles (Banyoles Lake). The exceptional preservation conditions allows the conservation of the organic matter, wood also, one of the raw materials most used during prehistory. The production process diagram has been the base for the classification of the woody materials: unworked wood (extraction process), technological debris (extraction and transformation processes), architectonic elements and tools (extraction, transformation and use processes). In order to study those processes different analytics have been implemented: dendrologic, morphometric, experimental, use and technological wear and spatial analysis. For the use and technological wear analysis it have been developed a methodology based on the creation of 3D models obtained with a scanner. This has allowed a detailed characterization of the technological and use wear. This work demonstrates that wood is a material that solves large variety of needs related to the preparation of habitat and working areas, as well as related to the various productive activities that require totally or partially wood elaborated tools. The great diversity of actions involved with the economic activities that have been documented, explain the diversity of tools recovered, demonstrating the versatility of the woody raw material. Livestock, hunting, agriculture, processing of fibers for manufacturing textiles, basketry and rope or wood technology require specialized tools. Its production tries to get the appropriate forms and dimensions, and use raw materials with certain properties. So while the arch requires flexible wood, the pointed stick needs hard and tough wood. Both cases illustrate well the relation between raw material and functionality. Regarding the volume of wood used, constructive activity is the one that required in more quantity. The resulting deforestation was notorious, evidenced by the fall of contemporary oak pollen in the settlement of la Draga. The volume of wood required for making utensils was much smaller and less impactful on the environment, but requires precise selection of raw material because it is the category where a greater variety of taxa, sizes and shapes are found. This work showed how wood was an essential element for the development of the site of la Draga. It is a raw material that affects the everyday basics, both social and economic, being essential for survival. It requires a continuous extraction and involves a very thorough knowledge and mastery of the surrounding woods, the development of social group for its production, processing and consumption, and complex knowledge work for development; practices that affect all aspects of everyday life for the development of the site of la Draga. La Draga is a unique and singular site in the Neolithic of the Iberian Peninsula, but the data can be regarded as significant related to the first farming communities in the NE of the Iberian Peninsula. They had the knowledge and technologies needed to exploit forest resources intensively and according to their needs. La Draga supply documentary evidence related with morphological diversity of wooden products and uses they are given. It also provides unique data about manufacturing processes of wood that until now were only known partially from the lithic tools. It has been possible to make visible processes and products where there is only wood involved.
Note: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Prehistòria, 2015
Rights: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons Creative Commons
Language: Català
Document: Tesi doctoral ; Versió publicada
Subject: Neolític antic ; Neolítico antiguo ; Early neolithic ; Fusta ; Madera ; Wood ; Tracelogia ; Trazelogia ; User-wear
ISBN: 9788449054488

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/311426


88 p, 1.5 MB

240 p, 8.1 MB

136 p, 2.1 MB

57 p, 2.6 MB

80 p, 2.7 MB

The record appears in these collections:
Research literature > Doctoral theses

 Record created 2015-10-12, last modified 2022-11-04   Favorit i Compartir