Avaluació de l'empoderament de l'autonomia responsable de l'estudiant universitari de la disciplina de disseny a través del desenvolupament de la col·laboració activa i el pensament crític / Salvador Huertas i Vidal ; director de tesi: Dr. José Tejada Fernández.
Huertas i Vidal, Salvador, autor.
Tejada Fernández, José, supervisor acadèmic.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada.

Imprint: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.
Description: 1 recurs en línia (220 pàgines)
Abstract: La recerca s'emmarca en el trànsit de la societat del consum i la societat de la comunicació. Passant del paradigma productivista, de les certeses i la producció, a la necessitat de reflexió per a la innovació i les habilitats interpersonals d'un entorn multidisciplinar que es requereix per la influència de l'evolució tecnològica. L'estudi posa en relació el context professional del disseny en la societat digital amb el sistema docent aplicat a l'ensenyament superior en l'àmbit específic d'aquesta disciplina creativa. La investigació avalua el model d'innovació pedagògica implementat per a reduir les diferències entre els rols assumits pel dissenyador, en les diverses fases del procés de disseny en la seva pràctica professional, i la distribució d'aquests papers entre estudiant i professor en la pràctica docent. La proposta metodològica cedeix els rols, que pren tradicionalment el professor, en favor de l'estudiant per a l'empoderament d'una autonomia responsable. El model treballa amb metodologies promotores de la col·laboració activa i el pensament crític com a vehicle facilitador de l'emancipació de l'estudiant. Conviu l'interès transformador de la investigació en l'acció i la validació a través de la investigació avaluativa del model d'innovació pedagògica, que treballa amb estratègies metodològiques estructurades en base a la cessió de la responsabilitat en la gestió de la informació, la tasca i l'avaluació. S'actua al llarg de tres anys consecutius en un conjunt de 150 estudiants de disseny amb un pla mixt de recollida de dades, quantitatives a través de qüestionaris pre i post-test, i qualitatives a través de Focus Group. L'anàlisi i triangulació dels resultats reflexen com les estratègies de cessió de responsabilitat redueixen les diferències entre els rols assumits pel dissenyador en la seva tasca professional i les dinàmiques establertes en l'etapa docent. Sota una perspectiva dialògica emmarcada en el paradigma constructivista, les metodologies aplicades per a la promoció de pensament crític i col·laboració activa es mostren com a vehicle facilitador de l'emancipació de l'estudiant. El model aplicat mostra la seva viabilitat per ampliar les habilitats d'anàlisi crítica de l'estudiant, millorar l'hàbit d'associació autogestionada i augmentar la seva capacitat de pensament divergent i especulatiu a fi d'abordar objectius difusos en un context socio-tenològic de canvi constant.
Abstract: La investigación se enmarca en el tránsito de la sociedad del consumo y la sociedad de la comunicación. Pasando del paradigma productivista, de las certezas y la producción, a la necesidad de reflexión para la innovación y las habilidades interpersonales de un entorno multidisciplinar que es requerido por la influencia de la evolución tecnológica. El estudio pone en relación el contexto profesional del diseño en la sociedad digital con el sistema docente aplicado en la enseñanza superior del ámbito específico de esta disciplina creativa. La investigación evalúa el modelo de innovación pedagógica implementado para reducir las diferencias entre les roles asumidos por el diseñador, en las diversas fases del proceso de diseño en su práctica profesional, y la distribución de estos papeles entre estudiante y profesor en la práctica docente. La propuesta metodológica cede los roles, que toma tradicionalmente el profesor, en favor del estudiante para el empoderamiento de una autonomía responsable. El modelo trabaja con metodologías promotoras de la colaboración activa y el pensamiento crítico como vehículo facilitador de la emancipación del estudiante. Convive el interés transformador de la investigación en la acción y la validación a través de la investigación evaluativa del modelo de innovación pedagógica, que trabaja con estrategias metodológicas estructuradas en base a la cesión de la responsabilidad en la gestión de la información, la tarea y la evaluación. Se actúa a lo largo de tres años consecutivos en un conjunto de 150 estudiantes de diseño con un plan mixto de recogida de datos, cuantitativos a través de cuestionarios pre y postest, y cualitativos a través de Focus Group. El análisis y la triangulación de los resultados reflejan como las estrategias de cesión de responsabilidad reducen las diferencias entre los roles asumidos por el diseñador en su tarea profesional y las dinámicas establecidas en la etapa docente. Bajo una perspectiva dialógica enmarcada en el paradigma constructivista, las metodologías aplicadas para la promoción de pensamiento crítico y colaboración activa se muestran como vehículo facilitador de la emancipación del estudiante. El modelo aplicado muestra su viabilidad para ampliar las habilidades de análisis crítico del estudiante, mejorar el hábito de asociación autogestionada y aumentar su capacidad de pensamiento divergente y especulativo con el fin de abordar objetivos difusos en un contexto socio-tecnológico de cambio constante.
Abstract: The research is part of the transit of the consumer society and the society of communication. From the productivist paradigm, the certainties and production, to the need for reflection the interpersonal skills of a multidisciplinary environment that is required by the influence of technological change and innovation. The study relats the professional context of design in the digital society with the teaching system applied in higher education for the specific scope of this creative discipline. The research assesses the pedagogical innovation model implemented to reduce differences among the roles assumed by the designer, in the different phases of the design process in his professional practice, and the distribution of these roles between student and teacher in teaching practice. The methodology assigns roles, which traditionally takes the Professor, on behalf of the student for the empowerment of a responsible autonomy. The model works with promoting methodologies of active collaboration and critical thinking as a facilitative vehicle of emancipation of the student. Coexists transformer interest in action research and validation through evaluative research of the model of teaching innovation, working with methodological strategies structured on the basis of the transfer of responsibility in the management of information, the task and the evaluation. It acts over three years in a row with a group of 150 students of design with a joint plan of collecting data, quantitative questionnaires through pre-and posttest, and qualitative Focus Group through. The analysis and the triangulation of results reflect as assignment of responsibility strategies reduce the differences between the roles assumed by the designer in his professional task and the dynamics in the teaching stage. A perspective dialogic framed in the constructivist paradigm, the methodologies applied for the promotion of critical thinking and active collaboration are shown as a facilitative vehicle to the emancipation of the student. The applied model shows its feasibility to expand the skills of critical analysis of the student, improve the habit of self-managed Association and expanding their speculative and divergent thinking ability in order to deal with fuzzy objectives in a socio-technological context of constant change.
Note: Tesi. Doctorat. Universitat Autònoma de Barcelona. 2017.
Note: Departament responsable de la tesi: Departament de Pedagogia Aplicada.
Rights: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons Creative Commons
Language: Català.
Document: Tesis i dissertacions electròniques. ; doctoralThesis ; publishedVersion
Subject: Disseny ; Ensenyament universitari. ; Educació universitària ; Metodologia. ; Estudiants universitaris ; Actituds. ; Pensament crític ; Ensenyament.
ISBN: 9788449071348

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/405369


221 p, 2.5 MB

The record appears in these collections:
Research literature > Doctoral theses

 Record created 2018-02-19, last modified 2019-09-23   Favorit i Compartir