Migraciones y coyuntura económica en las regiones españolas : períodos 1988-90 y 1992-94
Cabré, Anna, 1943
Recaño Valverde, Joaquín
Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Demogràfics

Imprint: Bellaterra Centre d'Estudis Demogràfics 1997
Abstract: Aquest treball analitza la relació entre la conjuntura econòmica i la dinàmica recent de les migracions entre les regions espanyoles en el període (1988-1994), a partir de dos cicles de creixement econòmic, una fase d'expansió (1988-1990) i una de recessió (1992-1994) mitjançant les dades de l'Estadística de Variacions Residencials (EVR). L'estudi estableix l'existència d'un nexe entre la conjuntura econòmica i la dinàmica migratòria entre regions, que es manifesta tant en la intensitat, una major mobilitat entre regions en els períodes d'expansió econòmica, com en l'estructura territorial dels fluxos, amb una clara divisió dels papers que juguen les diferents regions espanyoles en cadascuna de les fases analitzades. Aquesta relació es manifesta fonamentalment en la dinàmica per edats dels adults joves entre 16 i 24 anys i en les persones de més de 55 anys. Els saldos migratoris de les diferents regions són de signe contrari entre aquests dos grups d'edats, per la qual cosa es compensen i produeixen una reduïda migració neta. Les regions immigratòries als anys seixanta i setanta tenen saldos positius entre els joves i negatius entre la població de més de 55 anys. El procés invers es produeix entre les regions que havien estat emigratòries: emigració neta de joves i retorns dels emigrants sortits als seixanta i setanta. Aquest panorama es modifica dins de les regions urbanes en la fase de recessió econòmica (1992-1994), amb una forta reducció de la immigració neta de joves entre 16 i 24 anys i un lleuger augment de l'emigració neta entre els adults de 25 a 44 anys, aquesta darrera derivada dels guanys dels períodes recents. Aquesta variació de la dinàmica migratòria per edats no afecta al grup de més de 55 anys, la seva evolució es independent de la conjuntura econòmica.
Abstract: El presente trabajo analiza la relación entre la coyuntura económica y la dinámica reciente de las migraciones interregionales en España en el período (1988-1994), a través de dos ciclos de crecimiento económico, una fase expansiva en el período (1988-1990) y una fase recesiva (1992-1994), a partir de los datos de la Estadística de Variaciones Residenciales (EVR). El estudio establece un nexo entre coyuntura económica y dinámica migratoria interregional, que se manifiesta tanto en la intensidad, mayor movilidad interregional en la fase expansiva de la economía, como en la estructura territorial de los flujos, con una clara división de los papeles que juegan las distintas regiones españolas en cada una de las fases analizadas. Esta relación se manifiesta fundamentalmente en la dinámica por edades de los adultos jóvenes entre 16 y 24 años y en las personas de más de 55 años. Los saldos migratorios de las distintas regiones suelen ser de signo contrario en ambos grupos de edad, compensándose y produciendo por lo general un bajo nivel general de migración neta. Las regiones inmigratorias durante los sesenta y setenta tienen saldos positivos entre los jóvenes y negativos entre la población de más de 55 años. El proceso inverso se produce entre las regiones que habían sido emigratorias: emigración neta de jóvenes y retornos de los emigrantes salidos en las décadas de los sesenta y setenta. Este panorama se modifica en las regiones urbanas durante la recesión económica del período 1992-1994, con una fuerte reducción de la inmigración neta de jóvenes entre 16 y 24 años y un ligero aumento de la emigración neta entre los adultos de 25 a 44 años, en parte alimentada por las ganancias de períodos recientes. Esta variación de la dinámica migratoria por edades no parece afectar al grupo de más de 55 años, cuya evolución es independiente de la coyuntura económica.
Abstract: This work analyses the relation between economic phases and the recent migration dynamics among Spanish regions for the period 1988-1994. We distinguish two economic phases, an expension phase (1988-1990) and a recession phase (1992-1994), and the data from the Residencial Variations Statistics (EVR) are used. The study establishes the existence of a relation between economic phases and the migratory dynamics of regions, thru its intensity, thru a major mobility between regions during the economic expension phase and thru the territorial structure of flows, with a clear division of roles of the different regions in each economic phase. This relation mostly appears in the age dynamics of young adults of 16-24 years of age and of people of 55 years and older. Regions migratory balances are of opposite sign between these two age groups, so they compensate each other and produce a small net migration. Immigratory regions of the 60's and the 70's have positive migration balances among young, and negative balances among the 55 years and older. The opposite process takes place for regions which were emigratory in the past: net emigration of young people and returns of emigrants who left the region during the 60's and the 70's. This picture is different for urban areas during the recession phase (1992-1994), with a strong reduction of net migration for young poeple of 16-24 years and a small increase of net emigration for adult population (25-44), the former being a consequence of the gains of recent periods. This variation of the age migratory dynamics does not affect the 55 yeas and older group, its evolution being independant of the economic phases.
Abstract: Ce travail analyse la relation entre la conjonture économique et la dynamique récente des migrations entre les régions espagnoles pour la période 1988-1994. L'analyse distingue deux cycles de croissance économique, une phase d'expension (1988-1990) et une phase de récession (1992-1994). Nous utilisons les données de la Statistique des Variations Résidentielles (EVR). L'étude établie l'existence d'un lien entre la conjonture économique et la dynamique migratoire entre les régions, qui s'observe à la fois en terme d'intensité, en une plus importante mobilité entre régions pendant les périodes d'expension économique et dans la structure territoriale des flux. On observe également une claire division des rôles que jouent les différentes régions espagnoles dans chacune des phases analysées. Cette relation se manifeste fondamentalement chez les jeunes adultes d'entre 16 et 24 ans et chez les personnes de plus de 55 ans. Les soldes migratoires des différentes régions sont de signe contraire entre ces deux groupes d'âge, de telle sorte qu'ils se compensent et produisent une migration nette peu importante. Les régions d'immigration des années 1960 et 1970 ont des soldes positifs chez les jeunes et des soldes négatifs chez les 55 ans et plus. Le processus inverse s'observe dans les régions qui avaient été d'émigration par le passé: émigration nette de jeunes et retours des émigrants partis pendant les années 1960 et 1970. Ce panorama se modifie dans les régions urbaines pendant la phase de récession économique (1992-1994), avec une forte réduction de l'immigration nette des jeunes de 16-24 ans et une légère augmentation de l'émigration nette des adultes de 25-44 ans, cette dernière dérivant des gains des périodes antérieures. Cette variation de la dynamique par âge n'affecte pas le groupe des plus de 55 ans, son évolution étant indépendante de la conjonture économique.
Rights: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. Creative Commons
Language: Castellà.
Series: Papers de demografia (Centre d'Estudis Demogràfics) ; 121
Document: workingPaper
Subject: Migració, conjuntura econòmica, Espanya ; Migración, coyuntura económica, España ; Migration, economic phases, Spain ; Migration, conjonture économique, Espagne27 p, 272.0 KB

The record appears in these collections:
Research literature > UAB research groups literature > Research Centres and Groups (scientific output) > Social and Legal Sciences > Centre for Demographic Studies (CED)
Research literature > Working papers

 Record created 2018-09-10, last modified 2019-07-21   Favorit i Compartir