The Spanish airport system : a critical assessment of the impact of AENA's managerial decisions on airports' technical efficiencies.
Ripoll Zarraga, Ane Elixabete, autor.
Portillo Pérez de Viñaspre, Fabiola, supervisor acadèmic.
Prior Jiménez, Diego, supervisor acadèmic.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa.

Imprint: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.
Description: 1 recurs en línia (291 pàgines)
Abstract: Aquesta tesi aborda l'aplicació a la indústria aeroportuària d'enfocaments metodològics alternatius als models convencionals classificats com a mètodes no paramètrics i paramètrics. L'objectiu és estimar i confirmar la coherència de l'eficiència dels aeroports espanyols a través del temps. Per tant, s'utilitzen diversos enfocaments per superar limitacions específiques que les metodologies presenten quan es comparen. Dins de les tècniques no paramètriques s'utilitza l'Anàlisi Envoltant de Dades, Data Envelopment Analysis (DEA), i com a models paramètrics, l'Anàlisi de Frontera Estocàstica, Stochastic Frontier Analysis (SFA). DEA s'ha utilitzat àmpliament a tot el món en la indústria aeroportuària i alguns estudis fan referència al cas espanyol. No obstant això, els models de DEA convencionals presenten algunes limitacions; per exemple, tendeixen a no incorporar efectes relacionats amb el temps. La literatura mostra la manca d'ús del SFA en estudis empírics. Per tant, aquesta Tesi reflecteix coneixements rellevants de l'aplicació al sistema aeroportuari espanyol. Una qüestió important en relació amb pocs estudis tenint en compte els aeroports espanyols és la falta d'informació financera individual rellevant publicada per AENA. AENA és una empresa governamental que gestiona tots els aeroports espanyols. El grau de centralització de la gestió és fins l'extrem que els gestors dels aeroports no poden decidir polítiques comercials (per exemple, el preu i la qualitat dels serveis prestats). A més, els estudis no qüestionen ni avaluen críticament la fiabilitat de les dades amb respecte si són una representació fidel de com els aeroports operen. Aquesta tesi és una recopilació de capítols (quatre documents d'investigació) i un document en curs. Tots els treballs són empírics amb objectius específics per tal d'analitzar els aeroports des de diferents perspectives, incloent-hi la ubicació geogràfica i l'atractiu turístic. En primer lloc, un dels principals problemes abordats en aquesta tesi és la fiabilitat de les dades aportades per AENA, especialment pel que fa a la inversió (cost de capital). En segon lloc, calcular l'eficiència individual dels aeroports i avaluar la coherència dels aeroports més eficients no només a través del temps, sinó recolzada per l'aplicació dels dos enfocaments metodològics establerts. Recomanacions de gestió i actuacions polítiques són proveïdes per tal de millorar l'eficiència global del sistema aeroportuari espanyol. Tots els treballs s'han presentat en conferències internacionals rellevants a la indústria aeroportuària i d'aviació i també en conferències metodològiques. Amb l'excepció del cinquè treball (treball en curs), tots els treballs s'han enviat a revistes indexades (peer review) citades al Journal Citation Reports (JCR) i actualment estan en revisió. Algunes extraccions s'han publicat com a casos d'estudi i articles de difusió (The Public Sphere Journal of Public Policy, febrer de 2017; Inside O. R. , març de 2018).
Abstract: This Thesis addresses the application to the airport industry of alternative methodological approaches to the conventional models commonly classified as non-parametric and parametric methods. The aim is to estimate and to confirm the consistency of the Spanish airports' efficiency across time. Therefore, several approaches are used in order to overcome specific limitations that the methodologies present compared to the other. Within the non-parametric techniques Data Envelopment Analysis (DEA) is used and as parametric models, Stochastic Frontier Analysis (SFA). DEA has been extensively used worldwide in the airport industry and some studies refer to the Spanish case. Nevertheless, the conventional DEA models present some limitations; for example, they tend not to incorporate time related effects. The literature shows a lack of usage of SFA in empirical studies. Therefore, relevant insights are to be learned from the application to the Spanish airport system. One important matter regarding few studies considering the Spanish airports is the lack of individual relevant financial information published by AENA. AENA is a government-owned company and manager of all the Spanish airports. The degree of centralisation of management is to the extent that airports managers cannot decide commercial policies (e. g. price and quality of the services provided). Additionally, the studies neither critically question nor assess the reliability of the data regarding representing a fair and true view of how the airports are performing from an operational perspective. This Thesis is a compilation of chapters (four research papers) and one paper in progress. All the papers are empirical base with specific objectives in order to analyse the airports from different perspectives including the geographical location and the tourism attractiveness. Firstly, one major problem addressed in this Thesis is the reliability of the data provided by AENA, particularly with respect to investment (cost of capital). Secondly, to estimate the individual efficiencies of the airports and to evaluate the consistency of the most efficient airports not only across time, but supported by the application of the two stated methodological approaches. Managerial and policymakers' recommendations are drawn to improve the overall efficiency of the Spanish airport system. All the papers have been presented in international conferences relevant in the airport and aviation industry and also in methodological conferences. With the exception of the fifth paper (ongoing work), all the papers have been sent to refereed journals (peer review) cited at the Journal Citation Reports (JCR) and they are currently under review. Some extractions have been published as case studies and dissemination articles (The Public Sphere Journal of Public Policy, February 2017; Inside O. R. , March 2018).
Note: Tesi. Doctorat. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa. 2018.
Rights: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: Creative Commons
Language: Anglès.
Document: Tesis i dissertacions electròniques. ; doctoralThesis ; publishedVersion
Subject: Aeroports ; Direcció i administració ; Espanya
ISBN: 9788449083327

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/665608


Available from: 2019-11-02

The record appears in these collections:
Research literature > Doctoral theses

 Record created 2019-03-18, last modified 2019-03-23   Favorit i Compartir