Seguretat Internacional [104475]
Soriano Gatica, Juan Pablo
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia

Additional title: International Security
Additional title: Seguridad Internacional
Date: 2019-20
Abstract: Descripció del curs Aquest curs està dissenyat per oferir una introducció general al significat, conceptes clau i problemes més rellevants en els estudis contemporanis de seguretat internacional. El curs introdueix diferents enfocaments teòrics que plantegen diverses formes de teoritzar la seguretat. Així mateix, assumeix una perspectiva àmplia sobre la seguretat, no només sobre el que és la seguretat i els mitjans per a aconseguir-la, sinó també respecte a quina seguretat s'ha de garantir o promoure, què s'ha de protegir i com s'ofereix, en la pràctica, la seguretat. En incloure problemes de seguretat tradicionals i no tradicionals, el curs busca proporcionar als estudiants les bases teòriques i empíriques per a una millor comprensió de la complexitat dels problemes contemporanis de seguretat. Els enfocaments tradicionals de seguretat internacional es contrastaran críticament amb les noves perspectives de la seguretat (inclosa la seguretat humana, la seguretat global, la governança de la seguretat, i la seguretat integral, entre altres). El curs es divideix en quatre parts i una sessió introductòria. La primera part, "Marc analític", inclou els següents temes: pensar i definir la seguretat internacional, teoritzar sobre la seguretat internacional: enfocaments clàssics i contemporanis. La segona part revisa diferents "Temes tradicionals de seguretat internacional", tals com: conflictivitat entre estats i el significat de la guerra; evolució de la guerra i diferents 1 internacional", tals com: conflictivitat entre estats i el significat de la guerra; evolució de la guerra i diferents formes de violència entre estats; aliances i institucions internacionals i regionals de seguretat; proliferació d'armes de destrucció massiva; i, el debat sobre "velles guerres" vs. "noves guerres", i intervenció humanitària. La tercera part, "Ampliació de l'agenda de seguretat internacional", tracta alguns dels temes clau de la seguretat no tradicional contemporània: terrorisme i contra-terrorisme; impacte de la delinqüència organitzada transnacional; canvi climàtic, medi ambient i seguretat internacional; i, ciberespai i tecnologia: implicacions per a la seguretat internacional. Finalment, la quarta part del programa inclou les presentacions d'estudiants sobre temes clau de seguretat en diferents regions del món, i una sessió final sobre els desafiaments per al futur de la seguretat internacional. Una sessió normal del curs inclou una combinació de classe magistral, discussió col·lectiva del textos assignats, anàlisis d'esdeveniments rellevants de seguretat internacional, i identificació de les possibles implicacions polítiques (policy implications) dels diferents enfocaments conceptuals de seguretat internacional. Objectius del Curs El curs està dissenyat perquè els estudiants puguin: - Discutir i avaluar els diversos significats atribuïts a la seguretat internacional, tant en el món acadèmic com en el de les polítiques públiques. - Obtenir una comprensió general dels desafiaments que planteja oferir seguretat, tant en teoria com en el món de les polítiques (policy). - Aplicar enfocaments i conceptes clau de seguretat internacional a esdeveniments de seguretat específics en les relacions internacionals, i demostrar una comprensió dels fenòmens que generen inseguretat. - Relacionar els enfocaments teòrics de pauiseguretat internacionals i aplicar-los als problemes de seguretat contemporanis; i discutir els "pros" i "contres" que es deriven de diferents enfocaments de seguretat internacional. - Reflexionar críticament sobre els problemes clau de seguretat del món contemporani. - Desenvolupar habilitats bàsiques per a analitzar críticament i avaluar polítiques de seguretat.
Abstract: Course description This program is designed to offer a general introduction to the meaning, key concepts and relevant issues in contemporary international security studies. The course introduces students to different theoretical approaches which present different ways for theorizing security; and it assumes a broader perspective on security, not only of what security is and the means to achieve it, but also on whose security should be guaranteed or promoted, what is to be secured, and how is securing performed. By focusing on both traditional and non-traditional security issues, the course seeks to provide students with the theoretic and empirical basis for a better understanding of the complexity of contemporary security issues. Traditional approaches to international security will be critically contrasted with new perspectives on security (including human security, global security, security governance, comprehensive security, among others). The course is divided in four parts and a first introductory session. The first part, "Analytical framework", includes the following topics: thinking about international security and defining security, and theorizing about international security, classical and contemporary approaches. The second part review different "Traditional international security issues", such as: inter-sate conflict and the meaning of war; the evolution of war and different forms of inter-sate violence; alliances, and international and regional security institutions; proliferation of Weapons of Mass Destruction; and the debate on "old wars" vs. "new wars", and humanitarian intervention. The third part, "Broadening the international security agenda", deals with some of the key contemporary 1 The third part, "Broadening the international security agenda", deals with some of the key contemporary non-traditional security matters: terrorism and counterterrorism in international security; the impact of transnational organized crime; climate change, the environment and international security; and cyberspace and technology: international security implications. Finally, the fourth part of the program includes student's presentations on key security issues in different regions of the world, and a final closing session on the challenges for the future of international security. A typical class will involve a combination of lecturing, collective discussion of assigned texts, analysis of relevant international security events, and the identification of the possible policy implications of the different conceptual approaches to international security issues. Course objectives The course is intended to help students be able to: - Discuss and appraise the various meanings ascribed to international security in the academic and policy worlds. - Gain a general understanding of the challenges of providing security both in theory and in the policy world. - Apply key international security approaches and concepts to particular security events in international relations and demonstrate an understanding of both traditional and new sources of insecurity. - Relate theoretical approaches to international peace and security and apply them to contemporary security problems, and address the "pros" and "cons" of various approaches to achieve international security. - Reflect critically on the key security issues arising in the contemporary world. - Develop basic skills to critically analyze, evaluate and write security policy.
Abstract: Descripción del curso Este curso está diseñado para ofrecer una introducción general al significado, conceptos clave y problemas más relevantes en los estudios de contemporáneos de seguridad internacional. El curso introduce distintos enfoques teóricos que plantean diferentes formas de teorizar la seguridad. Asimismo, asume una perspectiva amplia sobre la seguridad, no solo sobre lo que es la seguridad y los medios para lograrla, sino también respecto a qué seguridad debe garantizarse o promoverse, qué se debe proteger y cómo se ofrece, en la práctica, la seguridad. Al incluir problemas de seguridad tradicionales y no tradicionales, el curso busca proporcionar a los estudiantes las bases teóricas y empíricas para una mejor comprensión de la complejidad de los problemas contemporáneos de seguridad. Los enfoques tradicionales de seguridad internacional se contrastarán críticamente con las nuevas perspectivas de la seguridad (incluida la seguridad humana, la seguridad global, la gobernanza de la seguridad, y la seguridad integral, entre otras). El curso se divide en cuatro partes y una primera sesión introductoria. La primera parte, "Marco analítico", incluye los siguientes temas: pensar y definir la seguridad internacional, teorizar sobre la seguridad internacional: enfoques clásicos y contemporáneos. La segunda parte revisa diferentes "Temas de seguridad internacional tradicional", tales como: conflictividad entre estados y el significado de la guerra; evolución de la 1 internacional tradicional", tales como: conflictividad entre estados y el significado de la guerra; evolución de la guerra y diferentes formas de violencia entre estados; alianzas e instituciones internacionales y regionales de seguridad; proliferación de armas de destrucción masiva; y, el debatesobre "viejas guerras" vs. "nuevas guerras", e intervención humanitaria. La tercera parte, "Ampliación de la agenda de seguridad internacional", trata algunos de los temas clave de la seguridad no tradicional contemporánea: terrorismo y contraterrorismo; impacto de la delincuencia organizada transnacional; cambio climático, medio ambiente y seguridad internacional; y, ciberespacio y tecnología: implicaciones para la seguridad internacional. Finalmente, la cuarta parte del programa incluye presentaciones de estudiantes sobre temas clave de seguridad en diferentes regiones del mundo, y una sesión final sobre los desafíos para el futuro de la seguridad internacional. Una sesión normal del curso incluye una combinación de clase magistral, discusión colectiva de textos asignados, análisis de eventos relevantes de seguridad internacional, e identificación de las posibles implicaciones políticas de los diferentes enfoques conceptuales de seguridad internacional. Objetivos del Curso El curso está destinado para que los estudiantes puedan: - Discutir y evaluar los diversos significados atribuidos a la seguridad internacional, tanto en el mundo académico como en el de las políticas públicas. - Obtener una comprensión general de los desafíos que plantea brindar seguridad, tanto en teoría como en el mundo de las políticas (policy). - Aplicar enfoques y conceptos clave de seguridad internacional a eventos de seguridad específicos en las relaciones internacionales, y demostrar un entendimiento de los fenómenos que generan inseguridad. - Relacionar los enfoques teóricos de paz y seguridad internacionales y aplicarlos a los problemas de seguridad contemporáneos; y discutir los "pros" y "contras" que se derivan de diferentes enfoques de seguridadinternacional. - Reflexionar críticamente sobre los problemas clave de seguridad del mundo contemporáneo. - Desarrollar habilidades básicas para analizar críticamente y evaluar políticas de seguridad.
Rights: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Language: Català.
Studies: Relacions Internacionals [2503778]
Study plan: 1404 [1404]Català
16 p, 152.6 KB

Anglès
15 p, 127.1 KB

Castellà
16 p, 152.2 KB

The record appears in these collections:
Course materials > Study plans

 Record created 2019-07-05, last modified 2019-07-26   Favorit i Compartir