Canvis biològics durant el cicle vital: implicacions per a la logopèdia [101703]
Delgado Martinez, Ignacio
Mirapeix Lucas, Rosa
Bellmunt Fontanet, Angela Maria
Oliver Bonet, Maria
Serra Le Cheualier, Christelle
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia

Additional title: Biological Changes during the Vital Cycle: Implications for Speech Therapy
Additional title: Cambios biológicos durante el ciclo vital: implicaciones para la Logopedia
Date: 2019-20
Abstract: Aquesta assignatura s'imparteix en el primer semestre del segon any, després d'haver cursat en el primer curs del grau de Logopèdia, les assignatures "Anatomia i fisiologia de l'òrgan de veu i de parla" i "Anatomia i fisiologia del sistema nerviós" que cobreixen els diferents aparells i sistemes en situacions de normalitat. L'assignatura "Canvis biològics durant el cicle vital: implicacions per a la logopedia" té com a objectiu que els estudiants rebin informació i aprenguin bàsicament els processos i mecanismes de desenvolupament, creixement i modificacions del cos humà durant el cicle de la vida (des del període embrionari fins a la vellesa). Es fa particular èmfasi en aquells aparells isistemes rellevants per als logopedes, com el sistema nerviós i els òrgans relacionats amb la parla, la veu, l'audició i la deglució. El curs es divideix en dos mòduls: el primer fa referència al període prenatal i el segon al període postnatal. 1 OBJECTIUS FORMATIUS: Mòdul 1: Periode prenatal Descriure la formació dels gàmetes masculins i femenins. Explicar el procés de fecundació. Descriure el control genètic del desenvolupament. Enumerar les diferents fases que configuren el desenvolupament prenatal humà. Descriure els canvis més significatius en cadascuna de les etapes del desenvolupament prenatal humà. Identificar les capes germinatives i relacionar-les amb els seus derivats. Descriure les característiques més significatives del desenvolupament i el comportament fetal. Explicar en ordre cronològic el desenvolupament del sistema nerviós. Explicar els canvis que condueixen a la formació del tub neural, les vesícules cerebrals i la medul·la espinal. Descriure l'origen embrionari de l'aparell de l'orella i les principals malformacions Descriure el desenvolupament de l'aparell faríngi i els seus derivats. Explicar els processos que condueixen a la formació de la cara. Explicar els mecanismes de desenvolupament que condueixen a la formació de les estructures anatòmiques que constitueixen l'aparell fonatori (boca, llavis, paladar tou i dur, llengua, faringe, laringe, tràquea, bronquis i pulmons). Relacionar els defectes de naixement (que afecten els principals processos i estructures tractats durant el curs) amb alteracions dels mecanismes de desenvolupament que els provoquen. Aplicar els coneixements per a la interpretació dels símptomes i signes d'anomalies congènites i de desenvolupament. Mòdul 2: Periode postnatal Descriure l'estat fisiològic segons el grau de maduresa dels diferents sistemes del cos humà, en particular del sistema nerviós i els òrgans implicats en la veu i la parla, a les diferents etapes del cicle vital. Comprendre les diferents formes de comunicació intercel·lular que permeten el creixement i maduració de l'organisme. Comprendre el paper del sistema endocrí, anomenar i descriure el mecanisme d'acció de les diferents hormones que estan implicades en creixement i maduració postnatal de l'organisme i en particular amb el sistema nerviós. Descriure els esdeveniments relacionats amb la neurogènesi, la migració, la histogènesi, la sinaptogènesi, la gliogènesi i la mielinització que marquen el desenvolupament neuronal. Descriure les variacions sensori-motores al llarg del desenvolupament postnatal i envelliment. Descriure les variacions en el desenvolupament encefàlic i funcions superiors al llarg del desenvolupament postnatal, adolescència i envelliment. Descriure els factors determinants que expliquen els canvis més representatius durant les etapes de maduració i diferenciació més notables de l'evolució com és l'adolescència. Identificar la normalitat en l'evolució de la veu, i diferenciar-la en funció del sexe i l'edat. Analitzar i categoritzar els canvis funcional que trobem durant el desenvolupament postnatal de la laringe i aparell fonatori. Valorar i determinar els factors implicats en el creixement postnatal de la laringe, del tracte vocal i els articuladors amb l'edat. Justificació Els trastorns del desenvolupament es caracteritzen per l'existència d'un retard en el desenvolupament del nen, que són un dels problemes més habituals en el camp de la logopèdia. No menys importants són els trastorns que resulten de l'existència de defectes congènits o del procés d'envelliment patològic que requereix teràpia de la parla. Per dur a terme qualsevol treball d'avaluació, diagnòstic o tractament lingüístic, cal conèixer les etapes del desenvolupament normal que serviran de marc per avaluar la situació i el progrés de la persona, i com a mitjà per elevar o reorientar un tractament. 2 Aquest curs pretén oferir una formació a l'estudiant de logopèdia en la comprensió dels canvis biològics que estan darrere de les transformacions que es produeixen al llarg del cicle de vida en els òrgans i sistemes amb interès per al logopeda. La realitat biològica d'aquestes estructures en un moment determinat del cicle de vida es pot entendre si sabem com era i com s'ha transformat en períodes anteriors. Per tant, en aquest curs, s'estudiaran tots els canvis, tant prenatals com postnatals, que van des de l'inici de l'individu, que representa el zigot (producte de la fertilització) fins al final de la vida a l'etapa de la vellesa importants per un logopeda. El funcionalisme dels òrgans relacionats amb la parla, la veu, l'oïda i la deglució depèn del fet que han estat entrenats amb normalitat i que les seves connexions amb el sistema nerviós són adequades. Amb aquesta finalitat, hi ha temes dedicats al desenvolupament d'aquests òrgans i del sistema nerviós, esmentant en cada cas els defectes congènits que poden resultar d'alteracions durant la vida prenatal. La biologia i la genètica cel·lular proporcionen coneixements fonamentals en la comprensió dels mecanismes de desenvolupament embrionari i fetal, motiu pel qual s'incorporen al tema inclòs en aquestes disciplines. Dels canvis biològics postnatals hi ha temes destinats al coneixement del creixement corporal, que ens servirà com a eina de diagnòstic;Coneixement de la resposta fisiològica al medi ambient amb la intervenció del sistema endocrí, que ens ajudarà a entendre aspectes que poden tenir un impacte negatiu en el desenvolupament; Conèixer el desenvolupament del sistema nerviós central en totes les etapes i la plasticitat sinàptica, que ens permetrà entendre l'efecte de reorganització que pot tenir una teràpia de la parla i ens donarà claus per millorar els tractaments de futur. Finalment, també hi ha temes per conèixer els canvis en els òrgans orofacials, la deglució i el dispositiu fonamental que ens ajudaran a descobrir la seva participació en els canvis de veu i els patrons diferencials d'aglutinació segons l'edat. S'utilitzaran metodològicament i per a l'evolució de l'aprenentatge anomalies, deficiències auditives, trastorns específics de la llengua, retard del llenguatge, autisme, síndrome d'Asperger, retard mental i síndrome de Down. L'aparició d'aquestes malalties pot tenir un origen genètic, ambiental o ambdós. Això és degut a que l'adquisició del llenguatge i la comunicació es desenvolupa segons etapes constants d'ordre, patrons interns, així com la interacció amb el medi ambient i com aquests també afecten els factors epigenètics i la fisiologia.
Abstract: Este curso se imparte durante el primer semestre del segundo año, después de haber estudiado en el primer año las asignaturas "Anatomía y fisiología de los órganos de la voz y del habla (101701) " y "Anatomía y fisiología del sistema nervioso (101700)" que cubren los diferentes sistemas relevantes en situación de normalidad. El objetivo de la asignatura "Cambios biológicos durante el ciclo de vida: implicaciones para la logopedia" es que los estudiantes adquieran un entendimiento básico de los procesos y mecanismos de desarrollo, crecimiento y cambios del cuerpo humano a lo largo del ciclo de vida (desde el período embrionario hasta la vejez). Se hace especial hincapié en sistemas con relevancia para la práctica logopédica, como el sistema nervioso y los órganos relacionados con el habla, la voz, la audición y la deglución. El curso se divide en dos módulos: el primero se refiere al período prenatal y el segundo al postnatal. 1 El curso se divide en dos módulos: el primero se refiere al período prenatal y el segundo al postnatal. OBJETIVOS FORMATIVOS: Módulo 1: Período prenatal Describir el desarrollo de los gametos masculinos y femeninos y explicar el proceso de fertilización. Describir el control genético del desarrollo. Enumerar las fases del desarrollo prenatal humano. Describir los cambios más significativos en cada una de las etapas del desarrollo prenatal humano. Clasificar los especímenes según las etapas de desarrollo fetal y embrionario. Identificar las capas germinales y relacionarlas con sus derivados. Describir las características más significativas del desarrollo y el comportamiento fetal. Explicar en orden cronológico el desarrollo del sistema nervioso. Explicar los cambios que conducen a la estructuración del tuboneural y las característicasde las vesículas cerebrales y la médula espinal. Describir el origen embrionario de la oreja y sus principales malformaciones. Explicar los procesos que conducen a la formación del rostro desde las diferentes primarias que lo constituyen. Explicar los mecanismos de desarrollo que conducen a la formación de los elementos anatómicos que constituyen el aparato fonatorio (boca, labios, paladar blando y duro, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones). Relacionar los defectos congénitos (que afectan a los principales procesos y estructuras estudiados durante el curso) con la alteración de los mecanismos causales del desarrollo. Describir el desarrollo del aparato faríngeo y sus derivados. Aplicar el conocimiento a la interpretación de los síntomas y signos de anomalías congénitas y del desarrollo comunes. Módulo 2: Período postnatal Describir el estado fisiológico en función del grado de madurez de los diferentes sistemas del cuerpo humano, en particular el sistema nervioso y los órganos implicados en la voz y el habla, en las diferentes etapas del ciclo vital. Comprender las diferentes formas de comunicación intercelular que permiten el crecimiento y maduración del organismo. Entender el papel del sistema endocrino, identificar y describir el mecanismo de acción de las diferentes hormonas que intervienen en el crecimiento y maduración postnatal del cuerpo. Describa los eventos que marcan el desarrolloneural después del nacimiento, como la plasticidad sináptica, la sinaptogénesis y la mielinización. Describa los cambios sensomotores que ocurren durante el desarrollo postnatal y el envejecimiento. Describa las variaciones en el desarrollo del cerebro y las funciones superiores a lo largo del desarrollo postnatal, la adolescencia y el envejecimiento. Describir los factores que rigen la maduración corporal durante los períodos de la infancia y la adolescencia. Identificar la evolución normal de la voz y las diferencias por sexo y edad. Analizar y categorizar los cambios funcionales que ocurren durante el crecimiento y el envejecimiento en los órganos de la voz y el habla. Evaluar y determinar los factores que intervienen en el crecimiento postnatal de la laringe y los órganos del habla y los cambios funcionales resultantes. Justificación de la asignatura: Esta asignatura proporciona al estudiante de logopedia los conocimientos básicos sobre los cambios biológicos que se producen a lo largo de la vida en los órganos y sistemas del cuerpo. Conocer las etapas del desarrollo normal servirá para definir el marco de referencia para evaluar la situación y el progreso de la persona, establecer un diagnóstico diferencial riguroso y planificar el tratamiento más óptimo. La función de los órganos relacionados con el habla, la voz, la audición y la deglución está fuertemente influenciada por la historia de la persona, es decir, los factores genéticos y ambientales que conforman su anatomía, el desarrollo de las conexiones necesarias con el sistema nervioso, y el aprendizaje y entrenamiento de la función durante la vida. En muchasocasiones, el desarrollo anormal del embrión, la 2 entrenamiento de la función durante la vida. En muchasocasiones, el desarrollo anormal del embrión, la alteración del crecimiento del niño o los cambios biológicos a edades más avanzadas pueden conducir a problemas importantes que requieren intervenciones logopédicas. Por lo tanto, sabiendo cómo se ha transformado el individuo durante los diferentes períodos de la vida, podemos identificar correctamente la situación biológica de estas estructuras y determinar el objetivo y la eficacia de la terapia. Para ello, el curso está dividido en dos módulos: prenatal y postnatal, que tratan de los mecanismos moleculares, celulares y fisiológicos que ocurren antes y después del nacimiento, respectivamente. Los conceptos fundamentales sobre biología celular y genética serán revisados al principio del curso para una mejor comprensión de los mecanismos de desarrollo embrionario y fetal.
Rights: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Language: Català.
Studies: Logopèdia [2500893]
Study plan: Grau en Logopèdia [1383]Català
9 p, 139.3 KB

Anglès
9 p, 146.3 KB

Castellà
8 p, 139.6 KB

The record appears in these collections:
Course materials > Study plans

 Record created 2019-07-19, last modified 2019-07-26   Favorit i Compartir