Study of nutritional strategies to improve rearing, quarantine, and adaptation periods of replacement gilts
Fabà, Lluís
Gasa Gasó, Josep, dir.
Solà Oriol, David, dir.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments

Publicació: [Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.
Descripció: 1 recurs en línia (222 pàgines)
Resum: En la present tesi, es varen hipnotitzar reduccions en coixeses, osteocondrosis (OC) i lesions de peülles via proporcionar una suplementació dietètica (de nutrients importants en ossos i peülles) i/o reduir el creixement durant la recria. També, que nutrients (importants per al sistema immune) millorarien el rendiment productiu en un ambient hostil incloent el virus del síndrome respiratori i reproductor porcí (PRRSv). Al Capítol III, 360 nul·lípares es recriaren sota els tractament dietètic Con (control); TM (10, 20 i 50 mg/kg addicionals de coure, manganès i zinc, respectivament); Met (102% metionina:lisina); o TM+Met; i s'avaluà coixeses, rendiment productiu i lesions en peülles (fins al primer deslletament). Les coixeses en recria (7. 8%) van reduir (P<0. 05) el guany mig diari (GMD). A més, s'observà una major (P<0. 01) prevalença en Con (14. 8%) que TM (2. 0%), Met (5. 3%), o TM+Met (6. 5%). En reproductores, les coixeses varen presentar 21% de prevalença. Al deslletament, Con presentava major (20. 8%, P<0. 01) prevalença que TM (6. 5%), Met (11. 1%), o TM+Met (7. 6%). Al Capítol IV, una sub-mostra de nul·lípares (10/tractament) finalitzant la recria (Capítol III) varen ser classificades per GMD baix (838 ± 36. 3 g) o alt (922 ± 31. 1 g) i s'avaluà la locomoció, OC, resistència de tíbia, mineralització metacarpiana i densitat òssia mitjançant tomografia computeritzada (escalada per densitat). El TM va augmentar (P<0,05) 0,75 mm la longitud tibial comparant amb Con i TM+Met, i una major densitat òssia que Con i Met. També, TM i Met varen presentar major (P<0. 05) proporció d'os altament dens que Con. La resistència tibial i cendres en metacarp varen augmentar (P<0. 05) en TM vs. Con. La valoració global de lesions d'OC va ser menor (P<0. 05) en TM+Met que en Con. No obstant, la classificació per GMD no va mostrar efectes. En el Capítol V, es recriaren 240 nul·lípares sota un disseny factorial 2×2 amb: 1) control o TM+Met; i 2) lisina (Lys) estàndard (requeriments) o Lys baixa (19% menys) per estudiar coixeses, rendiment productiu i lesions de peülles (fins primer deslletament). Lys baixa no afectà al consum de pinso, però va reduir 6. 35% el GMD i 3. 80% el pes final comparant amb Lys estàndard (P<0. 001). Les coixeses en recria (7. 9%) no afectaren al creixement (P>0,05) i tampoc reduïren via dieta. En granja de reproductores, ni coixeses ni lesions de peülla van ser afectades pels tractaments dietètics. En el Capítol VI, es recriaren 100 nul·lípares sota tractament dietètic Con (control), VitA (vitamina A 18,000 UI/kg), TT (0,34 triptòfan:Lys i 0,80 treonina:Lys) i Ω3 (10 g/kg d'oli de peix), exposats a PRRSv a dia 11 post-assignació; i Sham (Con separat en instal·lacions PRRS lliures); per estudiar el creixement, la virèmia i la resposta immune. El segon dia post-infecció (dpi) s'observà 100% de virèmia. A 9 dpi, les nul·lípares cursant PRRS pesaven 7. 8 kg menys que Sham. El guany 9 dpi augmentà en TT comparant amb Ω3 (P=0. 036) i Con (P=0. 054). També, el guany en TT va ser major (P=0. 041) que en Con entre 9 i 15 dpi. La dieta no va afectar la virèmia, però IFNα i IL8 van incrementar amb VitA, i IL6 amb TT, malgrat sense presentar una relació amb el rendiment productiu. En conclusió, TM o Met reforçaren el desenvolupament d'ossos, combinats reduïren l'OC, però l'efecte en coixeses resultà contradictori entre estudis. Limitant el 19% la Lys, es reduí 6. 35% el GMD però no les coixeses, tampoc combinant amb TM+Met. Els TM i/o Met durant la recria no milloraren les posteriors coixeses i lesions de peülla en truges. El TT abans i durant PRRS va millorar lleugerament el guany de pes en comparació amb Con i Ω3.
Resum: Las hipótesis fueron que la suplementación dietética (con nutrientes importantes para huesos y pezuñas) y/o la reducción del ritmo de crecimiento durante la recría reduce las cojeras, osteocondrosis (OC) y lesiones de pezuñas. Además, la suplementación con ciertos nutrientes (importantes para el sistema inmune) mejoraría el rendimiento productivo en un ambiente hostil con virus del síndrome respiratorio y reproductivo porcino (PRRSv). En el Capítulo III, se recriaron 360 nulíparas utilizando cuatro dietas, Con (control); TM (10, 20 y 50 mg/kg adicionales de cobre, manganeso y zinc, respectivamente); Met (102% metionina:lisina); o TM+Met; para evaluar cojeras, rendimiento productivo y lesiones de pezuñas hasta primer destete. Las cojeras durante la recría (7. 8%) redujeron (P<0. 05) la ganancia media diaria (GMD). Además, se observó mayor (P<0. 01) prevalencia para Con (14. 8%) que TM (2. 0%), Met (5. 3%), o TM+Met (6. 5%). La prevalencia de cojeras en las reproductoras fue el 21% y, al destete, Con presentó mayor (20. 8%, P<0. 01) prevalencia que TM (6. 5%), Met (11. 1%), o TM+ Met (7. 6%). En el Capítulo IV, una sub-muestra de nulíparas (10/tratamiento) al final de recría (Capítulo III) se clasificaron por GMD baja (838 ± 36. 3 g) o alta (922 ± 31. 1 g) y se evaluaron la locomoción, OC, resistencia tibial, mineralización metacarpiana y densidad ósea mediante tomografía computarizada (escalada por densidad). El TM aumentó (P<0,05) 0,75 mm la longitud tibial comparado con Con y TM+Met, y mayor densidad ósea que Con y Met. También, TM y Met presentaron mayor (P<0. 05) proporción de hueso de alta densidad que Con. La resistencia tibial y la cantidad de cenizas metacarpianas aumentaron (P<0. 05) en TM vs. Con. La valoración de lesiones de OC fue menor (P<0. 05) en TM+Met que en Con. Sin embargo, la clasificación por GMD no mostró efectos. En el Capítulo V, 240 nulíparas en un diseño factorial 2×2 con: 1) control o TM+Met; y 2) lisina (Lys) estándar (requerimientos) o Lys baja (19% menor) se estudiaron como en el Capítulo III. La Lys baja no afectó al consumo de pienso, pero redujo 6. 35% la GMD y 3. 80% el peso final comparando con Lys estándar (P<0. 001). Las cojeras en recría (7. 9%) no afectaron al crecimiento (P>0,05) y tampoco fueron afectadas por la dieta. En granja de reproductoras, el tratamiento dietético no afectó ni cojeras ni lesiones de pezuña. En el Capítulo VI, 100 nulíparas fueron recriadas bajo tratamientos dietéticos Con (control), VitA (vitamina A 18,000 UI/kg), TT (0,34 triptófano:Lys y 0,80 treonina:Lys) y Ω3 (10 g/kg de aceite de pescado) y expuestas al virus del PRRSv a día 11 post-asignación; y un quinto tratamiento Sham (Con separado en instalaciones PRRS libres). Se estudiaron el crecimiento, la viremia y la respuesta inmune. A día 2 post-infección (dpi) se observó 100% de viremia. A 9 dpi, las nulíparas cursando PRRS pesaban 7. 8 kg menos que Sham. La ganancia 9 dpi aumentó en TT comparando con Ω3 (P=0. 036) y Con (P=0. 054). Entre 9 y 15 dpi, la ganancia de TT fue mayor (P=0. 041) que Con. La dieta no afectó la viremia, pero IFNα e IL8 incrementaron con VitA, e IL6 con TT, aunque sin relación con el rendimiento productivo. En conclusión, TM o Met reforzaron el desarrollo óseo; combinados redujeron la valoración de OC, pero el efecto resultó contradictorio para las cojeras. Limitando un 19% la Lys, se redujo 6. 35% la GMD pero no las cojeras, que tampoco se afectaron combinado con TM+Met. Suplementar TM y Met durante la recría no mejoró las cojeras y lesiones de pezuña en granja de reproductoras. Suplementar de TT antes y durante PRRS mejoró ligeramente la ganancia de peso en comparación con Con y Ω3.
Resum: The present PhD thesis hypothesized reductions of lameness, osteochondrosis (OC) and claw lesions due to dietary treatments (nutrients with specific roles in bone and claw development) fed to rearing gilts, and (or) by reducing growth rates. Similarly, additional nutrients (acting over the immune system) could enhance performance under hostile Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome virus (PRRSv) environment. In Chapter III, 360 young gilts were reared under dietary Con (control); TM (trace minerals as additional 10, 20 and 50 mg/kg of copper, manganese, and zinc, respectively); Met (102% methionine:lysine); and TM plus Met; to evaluate lameness, performance, and claw lesions (to first parity). Gilt lameness (7. 8%) reduced (P<0. 05) average daily gain (ADG). Gilt lameness was highest (14. 8%, P<0. 01) for Con compared with TM (2. 0%), Met (5. 3%), or TM plus Met (6. 5%). On the sow farm, overall lameness increased to 21%. Con females showed highest (P< 0. 01) prevalence of lameness (20. 8%) than TM (6. 5%), Met (11. 1%), or TM plus Met (7. 6%) at weaning. In Chapter IV, a subsample of heavy gilts (10/dietary treatment) finishing rearing (Chapter III) were classified for final ADG as low (838 ± 36. 3 g) or high (922 ± 31. 1 g) and used to study gait, OC, tibia strength, metacarpal mineralization, and using computerized tomography, whole bone density (scaled by density degree). Dietary treatment TM increased (P<0. 05) 0. 75 mm the tibia length vs. Con and TM plus Met, and the whole bone density vs. Con and Met. Proportion of highly dense bone increased in TM and Met vs. Con (P<0. 05). Tibia strength and metacarpal ash increased (P<0. 05) for TM compared with Con. Total score of gross OC lesions was lower in TM plus Met compared with Con (P<0. 05). However, growth classification showed no general effects. In Chapter V, 240 gilts were used under 2×2 factorial arrangement with factors: 1) control or TM plus Met (as Chapter III); and 2) standard (requirement) lysine (Lys) or low Lys (19% lower); to evaluate lameness, performance, and claw lesions (up to first parity). Low Lys did not affect feed intake but reduced 6. 35% ADG and 3. 80% the final BW compared with standard (P<0. 001). Gilt lameness (7. 9%) did not affect growth (P>0. 05), and was not affected by dietary treatments. Sow farm lameness and claw lesions were unaffected by dietary treatments. In Chapter VI, 100 PRRSv naïve gilts were distributed to 4 dietary treatments as Con (control), VitA (vitamin A 18,000 IU/kg), TT (0. 34 tryptophan:Lys and 0. 80 threonine:Lys), and Ω3 (10 g/kg fish oil); which were exposed to PRRSv at day 11 post-allotment; and a fifth group as Sham (Con in separate facility); to evaluate growth, viremia, and acute immunity. A 100% viremia was observed at day 2 post-infection (dpi). Positive gilts 9 dpi were 7. 8 kg lighter than Sham. Gain 9 dpi increased in TT vs. Ω3 (P=0. 036) and Con (P=0. 054). Gain 9-to-15 dpi increased (P=0. 041) in TT vs. Con. Viremia was not modulated through diet, but IFNα and IL8 increased acute for VitA and IL6 for TT, yet, without performance effects. In conclusion, TM or Met enhanced bone, combined reduced OC, but lameness resulted controversial. Reducing 19% Lys reduced growth (6. 35%) but not lameness, nor combined with TM plus Met. The TM and Met during growth could not overcome sow farm lameness and claw lesions. Feeding TT before and during PRRS marginally improved early weight gain compared with Con and Ω3.
Nota: Tesi. Doctorat. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Animal i dels Aliments. 2019.
Drets: L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: Creative Commons
Llengua: Anglès
Document: Tesis i dissertacions electròniques. ; Tesi doctoral ; Versió publicada
Matèria: Porcs ; Cria i desenvolupament
ISBN: 9788449086090

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/10803/666896


223 p, 2.8 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2019-08-05, darrera modificació el 2021-09-07   Favorit i Compartir