Institutional documents
In this series you will find documents produced by the Universitat Autònoma de Barcelona that reflect its activity, policy and action lines: statutes, reports, strategic plans of different areas, action plans, protocols, etc. The repository also gathers annual repports of the University or its services or research centres in the series Annual reports. https://ddd.uab.cat/collection/docinsuab?ln=en
Usage statistics Most popular
Latest additions:
2020-06-03
15:30
4 p, 476.3 KB Recomanacions als autors de la UAB per a la correcta signatura i filiació de la producció científica / Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Gestió de Dades de la Recerca
2020  
2020-05-11
18:19
3 p, 84.6 KB Política institucional d'accés obert per a les dades de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona / Universitat Autònoma de Barcelona
La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) reconeix la importància de les dades de recerca1 i justifica la creació i l'adopció d'una política per donar suport a la visibilitat i reutilització d'aquestes dades. [...]
2020  
2020-04-17
17:30
18 p, 237.0 KB Pla Estratègic de la Fundació Autònoma Solidària 2017-2021 / Universitat Autònoma de Barcelona. Fundació Autònoma Solidària
La Fundació Autònoma Solidària va començar el novembre del 2016 un projecte per redefinir l'estratègia que va constar de cinc fases que es van estendre fins al mes de juny de 2017, quan finalment el Patronat va aprovar el Pla Estratègic de la Fundació Autònoma Solidària 2017-2021. [...]
Bellaterra Fundació Autònoma Solidària 2017  
2020-04-17
16:53
18 p, 239.5 KB Estatuts / Universitat Autònoma de Barcelona. Fundació Autònoma Solidària
La Fundació Autònoma Solidària és una entitat sense ànim de lucre i es regeix per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i per la resta de normes legals i reglamentàries que siguin aplicables i, d'una manera especial, pels Estatuts de la Fundació. [...]
Bellaterra Fundació Autònoma Solidària 2019  
2020-04-17
16:44
58 p, 1.8 MB Auditoria / Universitat Autònoma de Barcelona. Fundació Autònoma Solidària
Bellaterra Fundació Autònoma Solidària 2014-
4 documents
2020-04-17
16:41
8 p, 514.3 KB Pressupost / Universitat Autònoma de Barcelona. Fundació Autònoma Solidària
Bellaterra Fundació Autònoma Solidària 2014-
7 documents
2020-03-30
13:24
4 p, 130.0 KB Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre reconeixement d'activitats de recerca a l'empara de l'article 21.1 de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents : (Acord del Consell de Govern de 7 de novembre de 2018) / Universitat Autònoma de Barcelona. Consell de Govern
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2018  
2020-03-30
12:55
1 p, 55.1 KB Normativa de compensació de despeses generals per l'activitat de recerca : (Acord del Consell de Govern de 9 de juny de 2008 i modificat per l'acord de 16 de novembre de 2017) / Universitat Autònoma de Barcelona. Consell de Govern
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2017  
2020-03-30
12:40
4 p, 88.9 KB Reglament del Comitè Ètic d'Experimentació Animal (CEEA) en qualitat d'Òrgan habilitat : (Acord del Consell de Govern de 23 de març de 2017) / Universitat Autònoma de Barcelona. Comissió d'Ètica en Experimentació Animal i Humana (CEEAH)
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2017  
2020-03-30
10:57
13 p, 193.5 KB Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB / Universitat Autònoma de Barcelona. Consell de Govern
(Acord del Consell de Govern de 15 de juliol de 2009, modificat pels acords de 13 de juliol i de 15 de desembre de 2011, pels acords de 25 d'abril, 17 de juliol i 19 de novembre de 2012,per l'acord de 14 de març de 2013, pels acords de 14 de juliol i de 27 de setembre de 2016, per l'acord de 26 de gener de 2017, pels acords de 3 de maig i de 7 de novembre de 2018 i pels acords de 15 de maig i de 30 d'octubre de 2019).
Bellaterra Universitat Autònoma de Barcelona 2020  
Focus on:
UAB Annual reports (46)
Honoris causa doctors (100)