Ingeniería. Trabajos de Fin de máster
Últimas adquisiciones:
2019-03-19
05:54
Análisis de Zcash / Llop Vila, David ; Herrera Joancomartí, Jordi ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Zcash es una criptomoneda que usa pruebas de conocimiento nulo de manera transparente en la blockchain. En este análisis estudiamos el problema de la privacidad en las criptomonedas, y qué solución proporciona Zcash. [...]
Zcash és una criptomoneda que fa servir proves de coneixement nul de forma transparent a la blockchain. En aquesta anàlisi estudiem el problema de la privacitat a les criptomonedes i quina solució proporciona Zcash. [...]

2018
   
2019-03-19
05:54
Síntesis asimétrica quiral de 1-feniletilamina catalizada mediante la cascada enzimática de ω-transaminasa y piruvato descarboxilasa / Gordón Duran, Jaime ; Alcover, Natàlia ; Guillén Montalbán, Marina ; Álvaro Campos, Gregorio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En este trabajo se plantea la síntesis asimétrica de 1-feniletilamina (FEA) utilizando una cascada multienzimática en presencia de ω-transaminasa (ω-TA) y piruvato descarboxilasa (PDC). Tras llevar a cabo la reacción de interés utilizando PDC y dos tipos de ω-TA diferentes, procedentes de los microorganismos Chromobacterium violaceum (CviTA) y Vibrio fluvialis (VflTA), la alternativa que mejores resultados mostró fue la reacción en la que intervinieron conjuntamente la PDC y la VflTA (conversión del 60% y un rendimiento del 19,5%). [...]
En aquest treball es planteja la síntesi asimètrica d'1-feniletilamina (FEA) utilitzant una cascada multienzimàtica en presència de ω-transaminasa (ω-TA) i piruvat descarboxilasa (PDC). Després de dur a terme la reacció d'interès utilitzant PDC i dos tipus de ω-TA diferents, procedents dels microorganismes Chromobacterium violaceum (CviTA) i Vibrio fluvialis (VflTA), l'alternativa que millors resultats va mostrar va ser la reacció en què van intervenir conjuntament la PDC i la VflTA (conversió del 60% i un rendiment del 19,5%). [...]

2019
   
2019-03-19
05:54
Photosynthetic production of polyhydroxybutyrates (PHB) by cyanobacteria isolated from wastewater treatment processes / Rueda Hernández, Estel ; García i Serrano, Joan ; García Galán, Maria Jesús ; Suárez Ojeda, María Eugenia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Polyhydroxybutirates (PHB) are a promising alternative to conventional plastics as they can be biodegraded and they have similar properties to ordinary plastics. PHB production by cyanobacteria can reduce the production costs of this bioplastics whereas a carbon neutral production process is achieved. [...]
Els polihidroxibutirats (PHB) són una alternativa prometedora als plàstics convencionals perquè tenen propietats similars i poden ser biodegradats. Produir PHB amb cianobacteris redueix els costos de producció, a la vegada que aconsegueix un procés neutral en carboni. [...]

2019
   
2019-03-19
05:54
Modelo bioelectroquímico del cátodo de una celda de combustible microbiana / Martínez Rabert, Eloi ; Baeza Labat, Juan Antonio ; González Cabaleiro, Rebeca ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este trabajo presenta el modelo bioelectroquímico del cátodo expuesto al aire de una celda de combustible microbiana de una sola cámara (SC-MFC). Las MFC generan electricidad gracias a la actividad de una comunidad de bacterias que proliferan anaeróbicamente en el ánodo. [...]
Aquest treball presenta el model bioelectroquímic del càtode exposat a l’aire d’una cel·la de combustible microbiana d’una sola cambra (SC-MFC). Les MFC generen electricitat gràcies a l’activitat d’una comunitat bacteriana que prolifera anaeròbiament a l’ànode. [...]

2019
   
2019-03-19
05:54
Gene silencing strategies to increase HIV-1 VLP production in HEK 293 cells / Rigau Granés, Cristina ; Gòdia Casablancas, Francesc ; Cervera Gracia, Laura ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
The HIV-1 Gag polyprotein, recombinantly expressed in mammalian cell platforms, is self-assembled, generating HIV-1 Gag virus like particles (VLPs). The expression of HIV-1 Gag polyprotein is achieved by DNA/PEI-based transient transfection of HEK 293 cells in suspension. [...]
2019
   
2018-07-09
05:05
93 p, 3.1 MB Analysis of GNSS replay-attack detectors exploiting unpredictable symbols / Morales Ferré, Rubén ; Seco Granados, Gonzalo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Since its inception, GNSS (Global Navigation Satellite System) have become more popular year after year. GNSS is currently used in a wide variety of applications beyond the determination of the user position by means of a GNSS receiver. [...]
Des dels seus inicis, els sistemes de posicionament global per satèl·lit, o del anglès GNSS (Global Navigation Satellite System), han guanyat popularitat any rere any. Actualment, aquests sistemes són emprats en un gran nombre d'aplicacions, més enllà de determinar la posició del usuari mitjançant un receptor de GNSS. [...]
Desde sus inicios, los sistemas de posicionamiento global por satélite, o del inglés GNSS (Global Navigation Satellite System), han ido ganando popularidad año tras año. En la actualidad, estos sistemas son usados en un gran número de aplicaciones, mas allá de solamente determinar la posición del usuario mediante un receptor de GNSS. [...]

2018  
2018-06-06
05:05
24 p, 1.7 MB Efecte de la velocitat específica de creixement en la producció de Lip-1 de Candida rugosa en Pichia pastoris sota l'efecte del promotor AOX1 / Gasset Franch, Arnau ; Montesinos Seguí, José Luis ; Garcia Ortega, Xavier ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest estudi s'analitza l'efecte de la velocitat específica de creixement (μ) en un bioprocés en el qual el llevat metilotròfic Pichia pastoris expressa la lipasa 1 de Candida rugosa (CRL1 ) sota la regulació del promotor PAOX1. [...]
2018  
2017-01-13
08:00
77 p, 4.4 MB Design of a near-field RFID reader based on metamaterials technology / Landa Martínez, Héctor ; Bonache Albacete, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Electrònica)
En aquest projecte es desenvolupa un lector de camp proper per a dispositius RFID a través d'una ona evanescent creada mitjançant una línia de transmissió artificial, és a dir, que fa ús d'estructures amb metamaterials. [...]
En este proyecto se desarrolla un lector de campo cercano para dispositivos RFID a través de una onda evanescente creada mediante una línea de transmisión artificial, es decir, que hace uso de estructuras con metamateriales. [...]
In this project a near-field reader for RFID devices in developed which works emitting an evanescent wave created through and artificial transmission line, that means that the device uses structures with metamaterials. [...]

2016  
2017-01-13
08:00
59 p, 7.0 MB Platinum microelectrodes fabricated on flexible substrate by inkjet printing of pH sensing / Zea, Miguel ; Gabriel Buguña, Gemma, dir. (Instituto de Microelectronica de Barcelona) ; Ramon i García, Eloi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Electrònica)
La impressió per injecció de tinta és una tecnologia emergent i de vanguardia en l'àrea de fabricació de biosensors. L'objectiu d'aquesta tesi és replicar mitjançant la impressió per injecció de tinta un sensor de pH prèviament fabricat per processos microelectrònics estàndards. [...]
La impresión por inyección de tinta es una tecnología emergente y de vanguardia en el área de la fabricación de biosensores. El objetivo de esta tesis es replicar mediante la impresión por inyección de tinta un sensor de pH previamente fabricado por procesos microelectrónicos estándares. [...]
Inkjet printing technology is emerging at the forefront of biosensors fabrication technologies. This Master Thesis aims to replicate with Inkjet Printing technology a previously pH sensor fabricated with standard microelectronics processes. [...]

2016  
2017-01-13
08:00
111 p, 5.3 MB Development of a GPS multi-antenna calibrated platform using COTS components / Noguera Chacón, Pablo Alejandro ; Seco Granados, Gonzalo (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes)
La vulnerabilitat de les senyals GNSS vers interferències de radiofreqüència i spoofing s'ha convertit en una preocupació en aplicacions de radionavegació que requereixen un alt nivell de precisió i seguretat. [...]
La vulnerabilidad de las señales GNSS frente a interferencias de radiofrecuencia y spoofing se ha convertido en una preocupación en aplicaciones de radionavegación que requieren un alto nivel de precisión y seguridad. [...]
The vulnerability of GNSS to RF interference and spoofing has become more and more a concern for navigation applications requiring a high level of accuracy and reliability. This lack of accuracy of the GPS conventional receivers has triggered the development GPS multi-antenna systems, which integrate three or more GPS front-ends referenced to a common oscillator. [...]

2016