Últimas adquisiciones:
2011-04-04
11:40
63 p, 1.2 MB Portal-foro para el aprendizaje de lenguas hispano-japonesas / Gómez Campos, Michael-Jorge ; Gómez Sánchez, Pilar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El trabajo descrito en esta memoria es el resultado de un proyecto de colaboración universitaria entre la Universidad Autónoma de Bellaterra, la Universidad Complutense de Madrid y la Keio University Shonan Fujisawa Campus de Japón, cuya finalidad es la de ayudar a estudiantes de lenguas japonesa y española en horas extra escolares a mejorar y practicar sus conocimientos elementales de las lenguas de estudio mediante el empleo de tecnologías Web. [...]
El treball descrit en aquesta memòria és el resultat d'un projecte de col·laboració universitària entre la Universitat Autònoma de Bellaterra, la Universidad Complutense de Madrid i la Keio University Shonan Fujisawa Campus de Japó, amb la finalitat d'ajudar a estudiants de llengües japonesa i espanyola en horari extraescolar a millorar i practicar el seus coneixements elementals de les llengües de estudi mitjançant la utilització de tecnologies Web. [...]
The described work in this report is the outcome from university collaboration between Autonomous University of Bellaterra, Universidad Complutense of Madrid and Keio University Shonan Fujisawa Campus from Japan, in the pursuit of help spanish and japanese language students in out-of-school timetable to improve and to practice their knowledge with Web technologies collaboration. [...]

2009  
2011-04-04
11:40
12 p, 531.3 KB Traductor de especificaciones XML de redes de Petri coloreadas a un lenguaje para la resolución de problemas de optimización / Ruiz Sánchez, Jaime ; Narciso Farias, Mercedes Elizabeth, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto presenta el desarrollo de una aplicación que permite traducir Redes de Petri Coloreadas diseñadas en CPN Tools a un lenguaje para la generación de ficheros de entrada a un simulador/optimizador de Redes de Petri Coloreadas. [...]
Aquest projecte presenta el desenvolupament d'una aplicació que permet traduir Xarxes de Petri Acolorides dissenyades en CPN Tools a un llenguatge per a la generació de fitxers d'entrada a un simulador/optimizador de Xarxes de Petri Acolorides. [...]
This project presents the development of a software that allows translate Colored Petri Nets designed in CPN Tools. The output is a file for a language for the generation of input files to a simulator/optimizer Colored Petri Nets. [...]
Nota: Aquest document conté originàriament altre material i/o programari només consultable a la Biblioteca de Ciència i Tecnologia.

2009
2 documents
2011-04-04
11:40
94 p, 4.2 MB Disseny i implantació d'un directori d'empleats i sistema de login únic / Sen Montero, Roger ; Sorribes Gomis, Joan ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El objetivo de este proyecto es implantar una solución de directorio de empleados que unifique toda la información de empleados, usuarios, grupos y controles de acceso a aplicaciones de una multinacional farmacéutica.
2009  
2011-04-04
11:40
26 p, 927.5 KB Plataforma automatizada de detección de malware / Pichel Llaquet, Ferran ; Moreno Berengué, Marc ; Domínguez, Miguel Ángel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Es descriu el disseny i posterior implementació de la nova plataforma d'automatització del servei ofert per Internet Security Auditors, S. L. destinada a l'anàlisi de dominis d'Internet amb la finalitat de detectar possibles infeccions que afectin a usuaris de la web. [...]
Se describe el diseño e implementación de la nueva plataforma de automatización del servicio ofrecido por Internet Security Auditors, S. L. destinado a analizar dominios de Internet con el fin de detectar posibles infecciones que afecten a los usuarios de la web. [...]
This paper describes the design and implementation of the new automatic platform service offered by Internet Security Auditors, SL. It is designed to analyze Internet domains in order to detect possible infections that could affect the user's system while browsing the web. [...]

2009
2 documents
2011-04-04
11:40
42 p, 497.4 KB Editor interactiu de programes docents / Román López, Javier ; Ribas i Xirgo, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
A partir de la implantació de ECTS en l'àmbit de l'EEES, la nova metodologia docent, ha augmentat la importància de les guies docents. Això és degut a que l'alumne pasa a ser l'actor principal del procés d'aprenentatge. [...]
A partir de la implantación de ECTS en el ámbito del EEES, la nueva metodología docente, ha aumentado la importancia de las guía docentes. Esto es debido a que el alumno pasa a ser el actor principal del proceso de aprendizaje. [...]
About the implementation of the ECTS in the ambit of EEES, the new teaching methodology has increased the importance of the educational guides. This is due to the student begun to be the main actor at the learning process. [...]

2009  
2011-04-04
11:40
91 p, 2.1 MB Informatització de l'arxiu d'històries clíniques d'un hospital / González Buisán, David ; Gómez Sánchez, Pilar ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El sector sanitari és un dels més importants i sensibles dintre de l'economia espanyola, ja que és un element clau del benestar social. Per aquest motiu, el sector de la sanitat s'enfronta a nombrosos reptes, i les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) obren un ampli ventall de possibilitats de renovació i millora. [...]
El sector sanitario es uno de los más importantes y sensibles dentro de la economía española, ya que es un elemento clave del bienestar social. Por este motivo, el sector de la sanidad se enfrenta a numerosos retos, y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) abren un amplio abanico de posibilidades de renovación y mejora. [...]
The health sector is one of the most important and sensitive issues within the Spanish economy as a key element of social welfare. For this reason, the health sector faces many challenges, and the Information and Communications Technologies (ICT) open up a wide range of possibilities for renewal and improvement. [...]

2009  
2011-04-04
11:40
85 p, 1.5 MB Sistema de monitorització Open Source : projecte d'empresa per Computer Technology Catalunya / Fernández Ibiza, Gonzalo ; Grau Sala, Ramon ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu del projecte consisteix en l'estudi, simulació i implantació d'un conjunt d'aplicacions que permeten tenir un control sobre possibles problemes que puguin succeir a la nostra xarxa. Aquest projecte és la solució als problemes de detecció d'errors en el funcionament de les infraestructures de networking de les que disposen els nostres clients.
2009  
2011-04-04
11:40
82 p, 608.8 KB Codis no lineals en MAGMA : construcció de codis perfectes / Vidal Marín, Laura ; Villanueva, M., (Mercè), dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La finalitat d'aquest projecte és aconseguir construir codis binaris perfectes no lineals de manera eficient. Per a fer-ho, hem desenvolupat un paquet de software per a l'intèrpret MAGMA que conté funcions per a la construcció de codis perfectes, càlcul d'invariants de codis i altres funcions complementàries per a fer càlculs sobre les paraules d'un codi.
La finalidad de este proyecto es conseguir construir códigos binarios perfectos no lineales de forma eficiente. A tal efecto, hemos desarrollado un paquete de software para el intérprete MAGMA que contiene funciones para la construcción de códigos perfectos, cálculo de invariantes de códigos y otras funciones complementarias para realizar cálculos sobre las palabras de un código.
The purpose of this project is to be able to construct nonlinear binary perfect codes in an efficient way. In order to do so, a software package for the interpreter MAGMA has been developed. This package contains functions to construct perfect codes, compute some invariants of these codes and other additional functions to perform operations on codewords.

2009  
2011-04-04
11:40
71 p, 5.1 MB Estudio para la implantación de un ERP en una empresa de bebidas / García de Juan, Pedro Daniel ; Sánchez Castelló, José María ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto presenta un estudio previo para la implantación de un sistema ERP en una gran empresa de bebidas. Analizando las características generales, las ventajas y los inconvenientes de estos sistemas. [...]
Aquest projecte presenta un estudi previ per a la implantació d'un sistema ERP a una empresa gran de begudes. S'analitzen les característiques generals, els avantatges i els inconvenients d'aquests sistemes. [...]
This dissertation shows a study prior to the implementation of an ERP system in a big beverage company. It analyses the general features, advantages and disadvantages of these systems. An analysis of the functional requirements has been made considering the business processes the client decided. [...]

2009  
2011-04-04
11:40
71 p, 1.1 MB Definició i estudi de viabilitat d'un "support center" funcional en una empresa farmacèutica / Garcia Villena, Albert ; Borrell i Viader, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este proyecto comprende dos componentes centrales. Estos son, definir la situación actual sobre el soporte funcional en las aplicaciones y proponer soluciones para una mejora de los servicios. Durante la descripción de la situación actual se han ido encontrando problemas en el soporte, y se proponen soluciones. [...]
Aquest projecte comprèn dos components centrals. Aquests són, definir la situació actual sobre el suport funcional en les aplicacions i proposar solucions per a una millora dels serveis. Durant la descripció de la situació actual s'han anat trobant problemes en el suport, i es proposen solucions. [...]
This project has two central components. These are, define the current situation about the applications functional support and solutions for improving services. During the description of the current situation have been encountered problems in the support, and solutions have been proposed. [...]

2009