Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. Treballs de fi de grau
Aquesta col·lecció recull treballs de fi de grau (TFG) presentats a la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia a partir del curs 2012/2013 en diferents titulacions:
L’exercici consisteix en un breu assaig recolzat amb un pòster, a partir d'una qüestió teòrica, d'un procés de recerca o d'una aplicació professional.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2023-07-28
14:50
36 p, 360.3 KB Ments (in)habitables. L'experiència viscuda de les persones trans i dissidents de gènere com a usuàries dels serveis d'atenció a la salut mental a Barcelona / López Rodríguez, Anna ; Mora Malo, Enrico, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
2022
Grau en Sociologia [819]
3 documents
2023-07-19
18:20
23 p, 757.3 KB Opening borders : a triumph or failure? Case of Study : Impact of Merkel's Asylum Policy / Lafont Colomines, Roser ; Soriano, Juan Pablo, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
L'objectiu d'aquest projecte de recerca és desenvolupar un estudi de l'impacte de la decisió d'Angela Merkel durant la crisi dels refugiats a Europa des de diferents fronts. En primer lloc, l'impacte que va tenir en la percepció de la mateixa Angela Merkel com a política. [...]
El objetivo de este proyecto de investigación es desarrollar un estudio del impacto de la decisión de Angela Merkel durante la crisis de los refugiados en Europa desde diferentes frentes. En primer lugar, el impacto que tuvo en la percepción de la propia Angela Merkel como política. [...]
This research project aims to develop a study of the impact of Angela Merkel's decision during the refugee crisis in Europe from different fronts. Firstly, the impact it had on the perception of Angela Merkel herself as a policy. [...]

2022
Grau en Relacions Internacionals [1404]
3 documents
2023-07-18
16:07
41 p, 1.2 MB Retos y oportunidades de implementación y seguimiento de la Agenda 2030 en América Latina. Caso de Estudio : los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Ecuador / Andrino Valencia, Katherine Lissette ; Martín Faus, Carlos D., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El presente trabajo realiza un análisis sobre las dificultades a las que se ha enfrentado América Latina y Ecuador respecto a la consecución de los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030, sobre todo, se hace énfasis en el área de personas y prosperidad, dado que son los ejes más afectados por las consecuencias de la pandemia. [...]
The following paper analyses the struggles faced by Latin America and Ecuador in achieving the goals, targets, and indicators of the 2030 Agenda, particularly in People and Prosperity area, as these are the areas most affected by the consequences of the pandemic. [...]

2022
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [818]
3 documents
2023-03-07
09:18
20 p, 467.9 KB Aprenent a categoritzar el món : la relació entre composició social i pedagogia invisible. Un estudi de cas a un centre de màxima complexitat / García García, Cèlia ; Tarabini-Castellani Clemente, Aina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
En els últims anys s'ha impulsat la incorporació de projectes pedagògics en centres públics de Catalunya que proposen nous models socials relacionats amb la pedagogia invisible. En la següent recerca es vol estudiar què porta a una escola pública en una àrea caracteritzada pel baix nivell socioeconòmic i cultural a desmarcar-se del model tradicional i adoptar-ne un de nou amb elements de pedagogia invisible. [...]
En los últimos años se ha impulsado la incorporación de proyectos pedagógicos en centros públicos de Cataluña que proponen nuevos modelos sociales relacionados con la pedagogía invisible. En la siguiente investigación se quiere estudiar qué lleva a una escuela pública en un área caracterizada por un bajo nivel socioeconómico y cultural a desmarcarse del modelo tradicional y adoptar uno nuevo con elementos de la pedagogía invisible. [...]
In recent years, the incorporation of educational projects in public centres in Catalonia proposing new social models related to invisible pedagogy has been promoted. The following research aims to study what leads a public school in an area characterized by low socio-economic and cultural level to separate itself from the "traditional" scholar model and adopt a new one with elements of invisible pedagogy. [...]

2022
Grau en Sociologia [819]
3 documents
2023-03-07
09:18
28 p, 681.5 KB Un experiment social en el mercat laboral a Barcelona. Detecció d'evidències discriminatòries per motius ètnics / Cabello Abadal, Júlia ; Fitó, Ariadna, 1985-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Mitjançant la metodologia de les proves de correspondència, en aquest treball s'ha volgut estudiar si existeix discriminació cap a un perfil de dona àrab que busca feina dins el sector de l'administració i les finances a la ciutat de Barcelona, amb comparació d'una altra perfil de dona autòctona. [...]
Mediante la metodología de las pruebas de correspondencia, en este trabajo se ha querido estudiar si existe discriminación hacia un perfil de mujer árabe que busca trabajo en el sector de la administración y las finanzas en la ciudad de Barcelona, ​​en comparación con otro perfil de mujer autóctona. [...]
Through the methodology of correspondence tests, in this work we wanted to study if there is discrimination against a profile of Arab women who are looking for work in the administration and finance sector in the city of Barcelona, ​​compared to another profile of native woman. [...]

2022
Grau en Sociologia [819]
3 documents
2023-03-07
09:18
37 p, 7.0 MB Les conseqüències humanes de les polítiques migratòries a la Frontera Sud / Chichelnitzky Pinto, Joanna ; Demurtas, Alessandro, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquest treball pretén estudiar les polítiques fronteres que s'han aplicat al llarg dels anys i analitzar la gran bibliografia de denúncia que s'ha fet sobre aquestes per mostrar quines conseqüències ha tingut i té sobre les persones migrants. [...]
Este trabajo pretende estudiar las políticas fronteras que se han aplicado a lo largo de los años y analizar la gran bibliografía de denuncia que se ha hecho sobre estas para mostrar qué consecuencias ha tenido y tiene sobre las personas migrantes. [...]
This work seeks to study the frontier policies that have been applied over the years and to analyse the large bibliography of denunciation that has been made about them to show what consequences it has had and has on migrants. [...]

2022
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [818]
3 documents
2023-03-07
09:18
21 p, 701.6 KB Participación romaní : sueños y límites de la participación gitana en España / Vargas Porras, Francisco ; Tirado Sanchez, Aránzazu, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El següent treball, té com a element basi la participació gitana. Ens acostarem a aquest terme entenent-ho com un tipus específic de participació, lligada estretament amb la reivindicació de drets i la lluita contra l'antigitanisme; sabent que moltes de les particularitats o trets característics són causals a l'impacte d'aquesta mirada de prejudici i estereotip que s'ha abocat sobre la comunitat gitana a Espanya, pràcticament des de la seva arribada a la Península Ibèrica en el segle XV, per part dels poders públics.
El siguiente trabajo, tiene como elemento base la participación gitana. Nos acercaremos a este término entendiéndolo como un tipo específico de participación, ligada estrechamente con la reivindicación de derechos y la lucha contra el antigitanismo; sabiendo que muchas de las particularidades o rasgos característicos son causales al impacto de esta mirada de prejuicio y estereotipo que se ha vertido sobre la comunidad gitana en España, prácticamente desde su llegada a la Península Ibérica en el siglo XV, por parte de los poderes públicos.
The following paper has roma participation as its base element. We will approach this term understanding it as a specific type of participation, closely linked to the vindication of rights and the fight against antigypsyism; knowing that many of the peculiarities or characteristic features are causal to the impact of this look of prejudice and stereotype that has been cast on the roma community in Spain, practically since its arrival in the Iberian Peninsula in the fifteenth century, by the public powers.

2022
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [818]
3 documents
2023-03-07
09:18
16 p, 1.3 MB L'abstencionisme a les eleccions autonòmiques de Catalunya de Febrer de 2021 / Hervás Delgado, Adrià ; Medina Lindo, Lucía Esther, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
A les eleccions al parlament de Catalunya de Febrer de 2021 es va produir el nivell més alt d'abstenció de tota la història de les eleccions autonòmiques catalanes, les quals es van celebrar alhora en un context poc comú: sota la pandèmia de COVID-19.
En las elecciones al parlamento de Cataluña de Febrero de 2021 se produjo el nivel más alto de abstención de toda la historia de las elecciones autonómicas catalanas, que se celebraron a la vez en un contexto poco común: bajo la pandemia de COVID-19 .
In the elections to the parliament of Catalonia in February 2021, the highest level of abstention in the history of the Catalan regional elections was held simultaneously in an uncommon context: under the COVID-19 pandemic.

2022
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [818]
3 documents
2023-03-07
09:18
29 p, 440.0 KB Envelliment, models residencials i sentiment de llar. Testimonis de vida en una llar compartida / Celeiro Fuentes, Clara ; Tarres Vallespi, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Dret) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquest treball s'emmarca dins d'un projecte d'Aps, on es combina servei i aprenentatge en col·laboració amb la Fundació Llars Compartides. En el context actual, protagonitzat per un allargament en la vida de les persones, i un envelliment general de la població, cal crear coneixement entorn d'aquesta etapa anomenada vellesa i comprendre les noves alternatives vigents per fer front als nous problemes presentats en aquesta. [...]
Este trabajo se enmarca dentro de un proyecto de Aps, donde se combina servicio y aprendizaje en colaboración con la Fundació Llars Compartides. En el contexto actual, protagonizado por un alargamiento en la vida de las personas, y un envejecimiento general de la población, es necesario crear conocimiento en torno a esta etapa llamada vejez y comprender las nuevas alternativas vigentes para hacer frente a los nuevos problemas presentados en la misma. [...]
This work is part of an Aps project, which combines service and learning in collaboration with the Fundació Llars Compartides. In the current context, marked by a lengthening of people's lives, and a general aging of the population, it is necessary to create knowledge about this stage called old age and understand the new alternatives in place to deal with the new problems presented in it. [...]

2022
Grau en Sociologia [819]
3 documents
2023-03-07
09:18
24 p, 342.8 KB Emociones y política / Ardanuy Farre, Genis ; Galais Gonzàlez, Carolina, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Aquest treball pretén afegir un nou punt de vista en l'estudi del comportament electoral. Tradicionalment, la literatura ens parlava de tres grans models: el model sociològic (basat en la posició del votant en l'estructura social), el model psicosocial (basat en la identificació partidista) i el model racional (basat en la maximització de la utilitat del vot). [...]
Este trabajo pretende añadir un nuevo punto de vista en el estudio del comportamiento electoral. Tradicionalmente, la literatura nos hablaba de tres grandes modelos: el modelo sociológico (basado en la posición del votante en la estructura social), el modelo psicosocial (basado en la identificación partidista) y el modelo racional (basado en la maximización de la utilidad del voto). [...]
This paper aims to add a new perspective on the study of electoral behavior. Traditionally, the literature told us about three major models: the sociological model (based on the voter's position in the social structure), the psychosocial model (based on partisan identification), and the rational model (based on maximizing utility. [...]

2022
Grau en Ciència Política i Gestió Pública [818]
3 documents