UAB Divulga
UABDIVULGA is a digital magazine that disseminates research work carried out at the UAB. It’s published by the Communication and Promotion Area with the collaboration of researchers from the University. The magazine consists of articles and videos of results and research projects, interviews with international experts involved in initiatives of the University and proposals to enjoy Science. You can subscribe in this link

Usage statistics Most popular
Latest additions:
2021-06-18
10:51
3 p, 613.3 KB La renaturalització urbana planteja reptes per a la justícia social / Sekulovaa, Filka (Universitat Erasmus de Rotterdam. Institut D'Estudis Socials) ; Anguelovskia, Isabelle (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)) ; Kiss, Bernadett (Universitat de Lund. Institut Internacional d'Economia Ambiental Industrial) ; Kotsila, Panagiota (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Baró Porras, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals) ; Voytenko Palgan, Yuliya (Universitat de Lund. Institut Internacional d'Economia Ambiental Industrial) ; Connolly, James J. T. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals)
Les solucions basades en la natura per a la renaturalització de les ciutats planteja dos desafiaments importants. D'una banda, la seva conceptualització derivada de l'estret vincle del binomi deterioració ambiental/creixement econòmic, està basada en l'expansió econòmica. [...]
Las soluciones basadas en la naturaleza para la renaturalización de las ciudades plantea dos desafíos importantes. Por un lado, su conceptualización derivada del estrecho vínculo del binomio deterioro ambiental/crecimiento económico, está basada en la expansión económica. [...]
Nature-based solutions for renaturing cities poses two major challenges. On the one hand, their conceptualization derived from the close link between the environmental deterioration/economic growth binomial, is based on economic expansion. [...]

2021
UAB divulga, Juny 2021
3 documents
2021-06-18
10:38
3 p, 610.2 KB Lipasa de Rhizopus oryzae, un enzim industrial molt prometedor en el camp de la biocatàlisi / López-Fernández, Josu ; Benaiges, M. Dolors, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental) ; Valero Barranco, Francisco (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental)
La indústria d'enzims biocatalítiques presenta un futur prometedor, ja que aquestes enzims permeten la síntesi de productes menys contaminants, com el biodièsel, i la millora de propietats nutricionals i organolèptiques dels aliments. [...]
La industria de enzimas biocatalíticas presenta un futuro prometedor, ya que estas enzimas permiten la síntesis de productos menos contaminantes, como el biodiesel, y la mejora de propiedades nutricionales y organolépticas de los alimentos. [...]
The biocatalytic enzyme industry has a promising future, since these enzymes allow for the synthesis of less polluting products, such as biodiesel, and the improvement of nutritional and organoleptic properties of food. [...]

2021
UAB divulga, Juny 2021
3 documents
2021-06-18
10:26
3 p, 617.9 KB Projectes educatius inclusius a través de les arts en escoles de primària / Álvarez Valdivia, Ibis Marlene (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Morón, Mar (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Román Humanes, Patricia
La presència dels nens i nenes immigrants a les escoles obre la porta a un escenari, que permet incorporar nous coneixements i enriquir el currículum escolar de l'alumnat amb el patrimoni artístic i cultural dels/les nouvinguts/des. [...]
La presencia de los niños y niñas inmigrantes en las escuelas abre la puerta a un escenario que permite incorporar nuevos conocimientos y enriquecer el currículo escolar del alumnado con el patrimonio artístico y cultural de los/las recién llegados/das. [...]

2021
UAB divulga, Juny 2021
2 documents
2021-06-13
17:44
4 p, 810.0 KB Mètodes computacionals ajuden a trobar llocs d'unió a fàrmacs en receptors cel·lulars / Renault, Pedro (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències) ; Giraldo, Jesús (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Neurociències)
La disfunció dels receptors acoblats a proteïna G, coneguts com a GPCRs, s'associa a desordres neurològics, cardíacs i psiquiàtrics, entre altres. Els fàrmacs que es dirigeixen a un GPCR específic poden causar efectes no desitjats, ja que generalment s'uneixen a un lloc al receptor que està bastant conservat evolutivament; per tant, aquests fàrmacs poden acabar interactuant amb altres diferents de l'objectiu original. [...]
La disfunción de los receptores acoplados a proteína G, conocidos como GPCRs, se asocia a desarreglos neurológicos, cardíacos y psiquiátricos, entre otros. Los fármacos que se dirigen a un GPCR específico pueden causar efectos no deseados, ya que generalmente se unen a un sitio en el receptor que está bastante conservado evolutivamente; por lo tanto, estos fármacos pueden terminar interactuando con otros distintos del objetivo original. [...]
The dysfunction of G protein-coupled receptors, known as GPCRs, is associated with neurological, cardiac, and psychiatric disorders, among others. Drugs that target a specific GPCR can cause unwanted effects, since they usually bind to a site in the receptor which is quite evolutionarily conserved; therefore these drugs may end up interacting with other, distinct from the original target. [...]

2021
UAB divulga, Juny 2021
3 documents
2021-06-13
17:37
2 p, 598.1 KB La falsificació de preferències i la democràcia amenaçada / Tena Sánchez, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; Miguel Quesada, Francisco J. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia) ; León-Medina, Francisco José (Universidade da Coruña)
Exposar lliurement una opinió en públic mai ha estat fàcil, quan des del privat es pensa que fer-ho pot comprometre la relació pròpia amb altres grups de la seva mateixa societat. Un fet que, no obstant això, alimenta la ignorància plural i amenaça la democràcia. [...]
Exponer libremente una opinión en público nunca ha sido fácil, cuando desde lo privado se piensa que hacerlo puede comprometer la relación propia con otros grupos de su misma sociedad. Un hecho que, sin embargo, alimenta la ignorancia plural y amenaza la democracia. [...]
Freely expressing an opinion in public has never been easy, when from the private point of view it is thought that doing so may compromise one's own relationship with other groups of the same society. [...]

2021
UAB divulga, Juny 2021
3 documents
2021-06-08
17:15
3 p, 602.4 KB Nous resultats de les sals de bor per lluitar contra la resistència antimicrobiana / Bennour, Ines (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) ; Romero García, Isabel (Universitat de Girona. Departament de Química i Serveis Tècnics de Recerca) ; Martinez-Medina, Margarita (Universitat de Girona. Departament de Química i Serveis Tècnics de Recerca) ; Camprubí-Font, Carla (Universitat de Girona. Departament de Química i Serveis Tècnics de Recerca) ; Fox, Mark A. (Durham University. Chemistry Department) ; Martínez-Martínez, Luis (Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba, Espanya)) ; Teixidor i Bombardó, Francesc (Institut de Ciència de Materials de Barcelona) ; Viñas, Clara (Institut de Ciència de Materials de Barcelona)
Els antibiòtics són medicaments que s'utilitzen enfront de les infeccions produïdes per bacteris, tant en animals com en persones. Usar-los de manera inadequada pot generar resistència, cosa que significa que deixen de ser efectius. [...]
Los antibióticos son medicamentos que se utilizan frente a las infecciones producidas por bacterias, tanto en animales como en personas. Usarlos de manera inadecuada puede generar resistencia, lo que significa que dejan de ser efectivos. [...]

2021
UAB divulga, Juny 2021
2 documents
2021-06-08
16:09
4 p, 624.0 KB Cap a la millora de la teràpia dirigida contra el càncer : nanopartícules antitumorals amb doble funcionalitat / Voltà-Durán, Eric (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí") ; Vázquez Gómez, Esther (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí") ; Villaverde Corrales, Antonio (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Biotecnologia i de Biomedicina "Vicent Villar Palasí") ; Unzueta Elorza, Ugutz (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Genètica i de Microbiologia)
El tractament del càncer mitjançant teràpia dirigida continua avançant. La idea és aconseguir fàrmacs amb els quals el mecanisme d'acció s'enfoqui directament en les cèl·lules malaltes i evitar danyar les sanes. [...]
El tratamiento del cáncer mediante terapia dirigida sigue avanzando. La idea es conseguir fármacos cuyo mecanismo de acción se enfoque directamente en las células enfermas y evitar dañar las sanas. [...]
Cancer treatment through targeted therapy continues to advance. The idea is to have drugs whose mechanism of action focuses directly on diseased cells and avoids damaging healthy cells. Protein engineering creates nanoparticles with toxic activity and others that carry the drug. [...]

2021
UAB divulga, Juny 2021
3 documents
2021-06-03
09:41
3 p, 602.0 KB Poden sobreviure els boscos al canvi climàtic? / Batllori, Enric (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals) ; Lloret Maya, Francisco (Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals)
Els boscos de tot el món estan sent testimonis del Canvi Climàtic. Els episodis de mortalitat coincideixen amb períodes de forta sequera que van acompanyats d'onades de calor, cada vegada més freqüents. [...]
Los bosques de todo el mundo están siendo testigos del Cambio Climático. Los episodios de mortalidad coinciden con períodos de fuerte sequía que van acompañados de olas de calor, cada vez más frecuentes. [...]
Forests around the world are witness to Climate Change. Mortality episodes coincide with periods of severe drought that are accompanied by heat waves, and these periods are becoming increasingly frequent. [...]

2021
UAB divulga, Juny 2021
3 documents
2021-06-03
09:35
3 p, 611.3 KB L'alumini altera la composició mineral i el metabolisme dels polifenols en les fulles de les plantes de te / Tolrà Pérez, Roser (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia)
Les infusions de te verd tenen efectes positius per a la salut. Les fulles seques són riques en compostos bioactius antitumogènics i antioxidants que s'alliberen en entrar en contacte amb l'aigua calenta. [...]
Las infusiones de té verde tienen efectos positivos para la salud. Las hojas secas son ricas en compuestos bioactivos antitumogénicos y antioxidantes que se liberan al entrar en contacto con el agua caliente. [...]
Green tea infusions have positive health effects. The dried leaves are rich in antitumor and antioxidant bioactive compounds that are released when in contact with hot water. However, in the plant from which they come, Camellia sinensis, the availability of these compounds depends on factors such as soil pH, which determines the amount of aluminum in its leaves. [...]

2021
UAB divulga, Maig 2021
3 documents
2021-05-28
12:00
3 p, 740.4 KB El cinema i la seva contribució a la divulgació dels clàssics teatrals del Segle d'Or espanyol / Carmona Lázaro, Alba (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)
El cinema ha adaptat i divulgat el teatre clàssic al llarg de la seva història. Les pel·lícules basades en les obres de Shakespeare en són un bon exemple. Però què ha fet el setè art respecte al teatre de grans autors del Segle d'Or espanyol com Lope de Vega o Calderón de la Barca? Com ho ha fet i amb quin resultat? Alba Carmona, investigadora del grup PROLOPE de la UAB, ha abordat aquestes qüestions en la seva tesi doctoral. [...]
El cine ha adaptado y divulgado el teatro clásico a lo largo de su historia. Las películas basadas en las obras de Shakespeare son un buen ejemplo. Pero ¿qué ha hecho el séptimo arte respecto al teatro de grandes autores del Siglo de Oro español como Lope de Vega o Calderón de la Barca? ¿Cómo lo ha hecho y con qué resultado? Alba Carmona, investigadora del grupo PROLOPE de la UAB, ha abordado estas cuestiones en su tesis doctoral. [...]

2021
UAB divulga, Maig 2021
2 documents
Focus on:
UAB Divulga vídeos (67)