Inici > Permanència > Règim de 2004

Resum de la normativa de permanència dels estudiants de la UAB. 2004

 

(Aprovada pel Consell Social del dia 16 de juliol de 2004)

Alumnes de primer curs

Els alumnes de primer curs, quan finalitzin el curs acadèmic corresponent a la segona matrícula, hauran d’haver superat un total de 30 crèdits per poder continuar els mateixos estudis (no es computaran els crèdits convalidats, els adaptats d’assignatures idèntiques, els reconeguts i els de CFGS).

Si l’alumne no ha superat aquests 30 crèdits podrà interposar recurs d’alçada per sol·licitar poder matricular-se el curs següent. El recurs s’ha de presentar en el termini màxim d’un mes a partir del dia següent al de la publicació de les qualificacions. Cal adreçar-lo a la Comissió Acadèmica del Consell Social i s’ha de lliurar a la Gestió Acadèmica.

L’estudiant que no pugui continuar els seus estudis per no haver superat el mínim de crèdits podrà tornar a fer la preinscripció per als mateixos estudis al cap de dos cursos acadèmics, per una única vegada.

Límit de matriculació
El nombre màxim de crèdits de què un alumne es pot matricular la primera vegada és de 90.

Alumnes de segon curs i següents

Límit de matriculació
Els estudiants que tinguin assignatures pendents de semestres anteriors, el nombre màxim de crèdits de que es podran matricular serà el que resulti d’aplicar la fórmula següent:

(Càrrega total del títol / Nombre d’anys previstos) + 20% = N

A partir del segon curs acadèmic, la càrrega de crèdits de cada assignatura troncal i obligatòria no superada s'incrementarà en relació al nombre de vegades que l’alumne s’hagi matriculat d’aquesta assignatura d’acord amb la fórmula següent:

Nombre de crèdits assignatura
troncal i obligatòria

 X (n + 1) / 2  =  Càrrega de crèdits assignatura
 troncal i obligatòria

On n és igual al número de matrícula (1a, 2a...)

De tal manera que

El total de crèdits matriculats ha de ser menor o igual que la càrrega total del títol / Nombre d’anys previstos + 20%.

L’alumne s’haurà de matricular obligatòriament de les assignatures troncals i obligatòries no superades. No està obligat a matricular-se de les assignatures optatives i de lliure elecció no superades, les quals poden ser substituïdes per altres assignatures optatives i de lliure elecció.

Alumnes procedents d’una altra universitat


Als alumnes que continuïn els mateixos estudis iniciats en una altra universitat, se’ls comptaran les convocatòries exhaurides.
 
Els alumnes que abandonin els estudis en una altra universitat per haver esgotat el règim de permanència podran iniciar els mateixos estudis a la UAB, sempre que compleixin les condicions establertes en aquesta normativa.

Si en dos anys l’alumne no ha superat, en la seva universitat d’origen, 30 crèdits adaptables al pla d’estudis de la UAB no podrà ser admès. Podrà interposar recurs d’alçada davant del rector en el termini d’un mes a partir de la data de resolució de l’adaptació del seu expedient.

Si l’alumne només ha estudiat un curs a la universitat d’origen, disposarà d’un altre curs a la UAB per a superar 30 crèdits del pla d’estudis.


Convocatòries per assignatures

Els alumnes disposen, com a màxim, de 6 convocatòries avaluades per superar cada assignatura.

Els alumnes que tinguin 5 convocatòries esgotades d’una assignatura hauran d’examinar-se en la sisena convocatòria davant d’un tribunal format per tres professors nomenats pel degà o director.

Si l’estudiant no supera l’assignatura en la sisena convocatòria podrà sol·licitar la continuïtat dels seus estudis a la Comissió Acadèmica del Consell Social. Si se li concedeix, l’estudiant haurà d’acollir-se a un règim de tutoria amb dret a dues convocatòries extraordinàries consecutives.

En el cas que a l’estudiant li resti una assignatura per finalitzar la carrera i no hagi aprovat les tres primeres convocatòries, podrà acollir-se a l’opció d’examinar-se de la quarta convocatòria davant d’un tribunal.


Anul·lació de matrícula

L’anul·lació de matrícula no requereix cap justificació. S’haurà de presentar una sol·licitud a la Gestió Acadèmica en els terminis fixats al calendari academicoadministratiu. La concessió o denegació correspon als degans o directors i es pot recórrer davant el rector.

Pel que fa a la permanència, l’anul·lació de matrícula té la mateixa consideració que si l’alumne no s’hagués matriculat.


Nota
Els alumnes que hagin accedit a la UAB amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta normativa poden optar, voluntàriament, per tal que els sigui d’aplicació la present o bé la Normativa de permanència aprovada el 22 de maig de 1992 i modificada posteriorment el 17 de juny de 1992 i el 17 de setembre de 1999.