Estudi dels desequilibris cromosòmics en tumors sòlids epitelials esporàdics i familiars
Prat Pedrola, Esther
Miró, Rosa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
Gelabert Mas, Antonio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Cirurgia)

Publicació: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2006
Resum: El càncer es un conjunt de més de 100 malalties que es caracteritzen per l'acumulació de múltiples alteracions genètiques. Nosaltres ens hem centrat en l'estudi de tres tipus de tumors sòlids epitelials: tumors esporàdics de bufeta, tumors hereditaris o familiars de càncer colorectal i de càncer ronyó. Per aquests estudis la tècnica més àmpliament utilitzada ha estat la Hibridació Genòmica Comparada (CGH), que permet fer un anàlisi global del genoma tumoral, i dona informació sobre quins desequilibris es produeixen més freqüentment, indicant quines regions serien susceptibles de contenir gens supressors de tumors o oncògens; a més també permet portar a terme estudis de clonalitat i detectar patrons d'evolució cromosòmica. Pel que fa als tumors de bufeta, vàrem observar que el dany genòmic augmenta a mida que augmenta l'estadi i grau tumoral, sent els desequilibris més freqüents, les pèrdues de 9q,9p,5q,8p i els guanys de 1q, Xq,17q,8q i 20q. Hi ha però una sèrie d'alteracions que presenten diferencies significatives entre els diferents estadis, entre pTa i pT1 són les pèrdues de 5q, 9p, 9q, 10q, 8p, 11q, 18q i els guanys de 8q,10p. Mentre que entre pT1 i pT2-T4, són els guanys a 5p,7p,3p,10p i pèrdua de 6q. Un elevat nombre dels tumors estudiats eren tumors superficials o mínimament infiltrants, els quals els vàrem classificar en base als patrons de desequilibris genòmics observats, de manera que es va posar de manifest l'existència de tres subgrups: el primer caracteritzat per la predominança de guanys, essent 1q,1p,17q,19p els més freqüents, el segon caracteritzat per pèrdues afectant principalment a 9q,9p,11q,8p,5q,11p, i un tercer grup caracteritzat per la presència d'un nombre baix de desequilibris. El fet de trobar dos subgrups amb cariotips complexes podria suggerir que l'evolució d'aquests tumors es produiria com a mínim per dues vies una caracteritzada per guanys i l'altre per pèrdues. Per altra banda, el 30% dels tumors urotelials presenten multifocalitat, fet que converteix aquests tumors en un model excepcional per l'anàlisi de les diferents relacions entre tumors esporàdics sincrònics. L'estudi d'aquests tumors sincrònics d'un mateix pacient ens va confirma el seu origen monoclonal i ens va permet traçar vies d'evolució a partir d'un únic tumor original. Pel que fa a l'estudi de tumors sincrònics familiars, vàrem fer dos estudis, un amb tumors de pacients afectats de Càncer Renal Papil·lar Hereditari (HPRC), i un altre amb tumors de pacients afectats de Poliposi Adenomatosa Familiar (FAP); l'estudi d'aquests tumors proporciona un model natural excel·lent per estudiar les alteracions presents en estadis primerencs de la evolució tumoral i proporcionar alhora important informació sobre el dinamisme de formació de les alteracions en aquests tumors. Pel que fa a l'estudi de HPRC es va observar la presència d'alteracions cromosòmiques estructurals idèntiques en diferents tumors d'un mateix pacient fet que suggereix un origen embrionari comú, o que la predisposició genètica pot condicionar l'adquisició d'alteracions a regions cromosòmiques específiques. També es va estudiar el comportament de MET (els pacients que pateixen aquesta malaltia presenten la mutació d'aquest proto-oncogen en la línia germinal, fet que predisposa a HPRC); vàrem observar que la duplicació del gen MET portador de la mutació germinal va associada a la trisomia 7. En aquells tumors amb tetrasomia 7 s'observava la duplicació tant de l'al·lel normal com del mutat. Pel que fa a l'estudi de patrons d'evolució en càncer colorectal a partir de l'anàlisi dels desequilibris presents en adenomes i carcinomes procedents de tumors de pacients afectes de FAP; vàrem observar que els diferents adenomes d'un mateix pacient mostren una clara relació genètica indicant un patró comú d'evolució. Aquest fet suggereix, de nou, que la predisposició genètica pot condicionar l'addquisició d'alteracions genòmiques en subregions cromosòmiques específiques.
Resum: Under the concept of cancer there is a group of more than a hundred illness that are caracterized by the accumulation of multiple genetic alterations. We have focused our study in three different kinds of epithelial solid tumours: sporadic bladder tumours, hereditary or familial colorectal cancer and kidney cancer. In order to analyze these tumours, we applied the Comparative Genomic Hybridization (CGH) technique. The global analysis of the tumoral genome allowed by this technique provides information about the frequency of unbalances, the regions where these unbalances are located and about which of these regions could be more susceptible to contain tumour supressor genes or oncogenes. Moreover, this technique also allows us to perform clonality studies and to detect different patterns of chromosomal evolution. In the bladder tumours, we observed that the genomic damage increases with the tumoral stage and grade. The unbalances that were more frequently found were the losses of 9q, 9p, 5q, 8p and the gains of 1q, Xq, 17q, 8q and 20q. However, there is a group of abnormalities that present significant differences among the different tumoral stages. Between pTa and pT1, are the losses of 5q, 9p, 9q, 10q, 8p, 11q, 18q and the gains of 8q and 10p. Between pT1 and pT2-4, are the gains of 5p, 7p, 3p, 10p and the loss of 6q. The classification of the superficial or minimally invasive tumours according to their observed patterns of genomic unbalances allowed us to subclassify them in three different subgroups. The first subgroup was characterized for the predominance in gains, being +1q, +1p, +17q and +19p the most frequents. The second subgroup was characterized for the losses of 9q, 9p, 11q, 8p, 5q, 11p and the third subgroup was characterized for a low number of unbalances. The fact of finding two subgroups with complex karyotypes could suggest that these tumours could have evolved from two different pathways, one characterized for gains and the other for losses. On the other hand, 30% of the bladder tumours present multiplex damages, and this fact makes these tumours an excellent model for the analysis of the different relations between sincronous sporadic tumours. The study of sincronic tumours from the same patient confirmed their monoclonal origin and allowed us to design the evolutive pathway from a single original tumour. We performed two analysis, one in tumours of patients affected of Hereditary Papilary Renal Cancer (HPRC) and one in tumours of patiens affected of Familiar Adenomatose Poliposi (FAP). These kind of tumours provides an excellent natural model to study the chromosomal aberrations in primary stages of tumoral evolution. In addition, they provide important information about the dynamics of formation of these aberrations in the tumours. Identic structural chromosomal aberrations were found in different tumours of the same patient affected of HPRC. This fact suggest either a common embrionary origin or conditioned adquisition of alterations in specific chromosomal regions due to the genetic predisposition. The behaviour of the MET gen was also studied in these patients. The duplication of the MET gen was found to be associated with the trisomy of chromsome 7. In those tumours with tetrasomy of chromosome 7, both normal and mutated alleles were found to be duplicated. The analysis of unbalances present in adenomes and carcinomes from patients affected of FAP allowed the establishment of evolution patterns of colorectal cancers. We observed that the different adenomes from a same patient affected of FAP display a strong genetic relation, which indicates a common evolution pattern. Again, this fact suggest that the genetic predispostion may direct the adquisition of genomic alterations in specific chromosomal subregions.
Nota: Consultable des del TDX
Nota: Títol obtingut de la portada digitalitzada
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències, Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Inmunologia, 2005
Nota: Bibliografia
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Català
Document: Tesi doctoral
Matèria: Cromosomes ; Aberracions ; Citogenètica ; Epiteli ; Aspectes genètics ; Tumors ; Hibridació genòmica comparada
ISBN: 8468979473

Adreça alternativa:: https://hdl.handle.net/10803/3764


269 p, 3.8 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2009-05-07, darrera modificació el 2022-05-08   Favorit i Compartir