Anàlisi de la organització i repartiment del treball familiar i el treball remunerat entre les parelles joves amb criatures petites, a Catalunya : pràctiques, representacions i condicions materials de vida / Cristina Brullet Tenas ; direcció: Lluís Flaquer
Brullet, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)
Flaquer, Lluís, 1946-, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia)

Publicació: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2009
Resum: Objectius: L'objectiu de la tesi és explicar les tendències de canvi en les relacions de gènere en famílies joves tant respecte a les de conyugalidad com a les de parentalitat. L'anàlisi es focalitza sobre: (a) les formes de segregació sexual en les pràctiques de cura dels fills i en el treball domèstic; (b) la relació entre la divisió sexual del treball familiar amb la divisió sexual del treball en el mercat laboral d'ambdós cònjuges; (c) la diversitat de les pràctiques, representacions i combinacions del treball de cura, del treball remunerat i els valors en l'educació dels fills. (d) L'anàlisi sistemàtica i articulada de les diverses dimensions observades permet construir quatre tipus familiars bàsics. Pressupòsits teòrics i metodològics: (a) La tesi segueix la tradició objetivista i estructural però reconeix la dialèctica entre estructura i agència en l'explicació i comprensió de la realitat social i assumeix la teoria sociològica feminista en la definició del problema; (b) l'anàlisi es realitza sobre una mostra representativa de 356 llars de famílies joves biparentals amb, almenys, un fill o filla de 0 a 3 anys d'edat; (c) la hipòtesi general assumeix la idea que en les societats occidentals vivim un procés de canvi i transició familiar de caràcter estructural que està modificant de manera substancial l'organització tradicional del treball de cura i els rols parentales, a ritmes i intensitats diverses segons la classe social i la posició de les mares en el mercat de treball. Construcció de l'objecte d'estudi: S'analitza el problema des de les teories de l'articulació entre Treball Productiu - Treball Reproductiu, que permeten una aproximació microsociològica a l'organització i repartiment de la massa global de treball (familiar i remunerat) entre els cònjuges. El procés de conceptualització i operativización parteix dels següents conceptes: treball remunerat, treball familiar (organització, criança, domèstic), modalitats de repartiment, relacions de gènere, biparentalidad simètrica / asimètrica. Producció i Anàlisi de dades: Qüestionari estructurat (preguntes de resposta tancada i preguntes de resposta oberta), aplicat en entrevista personal (1994) a una mostra representativa d'un univers de població definit com "mares amb un fill/a de tres anys d'edat, o menor, convivint en parella" en una població industrial de més de 100. 000 habitants. Anàlisis de taules de contingència i tècniques d'anàlisi factorial (ACM i ACA) Resultats: Els quatre tipus familiars construïts, com a síntesi final del procés d'anàlisi, evidencien el següent: Les relacions tradicionals de gènere (Tipus A: en una proporció de 6 sobre cada 10 parelles) van associades a unes condicions de vida estretament relacionades amb el fet que la mare no realitza treball remunerat, o ho fa en condicions molt precàries i inestables imposades, bàsicament, pel mercat de treball, no per desig propi. Ara bé, 3 de cada 10 parelles (Tipus B1, B2, B3) tendeixen a un repartiment del treball familiar i remunerat de tipus associatiu o compartit (modalitat que desitja idealment la gran majoria de totes les mares entrevistades). Són parelles de doble salari presents en tota l'escala social, però el repartiment compartit en les pràctiques quotidianes és de grau divers, segons siguin les condicions materials de vida d'aquestes parelles. El tipus de parella que més comparteix la cura y el treball remunerat és aquella en què la mare fa treball a temps complet, situació més freqüent a major qualificació professional.
Resum: Objetivos: El objetivo de la tesis es explicar las tendencias de cambio en las relaciones de género en familias jóvenes tanto respecto a las de conyugalidad como respecto a las de parentalidad. El análisis se focaliza sobre: (a) las formas de segregación sexual en las prácticas de cuidado de los hijos y en el trabajo doméstico; (b) la relación entre la división sexual del trabajo familiar y la división sexual del trabajo en el mercado laboral de ambos cónyuges; (c) la diversidad de las prácticas, representaciones y combinaciones del trabajo de cuidado, del trabajo remunerado y la educación de los hijos; (d) El análisis sistemático permite construir cuatro tipos familiares básicos. Presupuestos teóricos y metodológicos: (a) La tesis sigue la tradición objetivista y estructural pero reconoce la dialéctica entre estructura y agencia en la explicación y comprensión de la realidad social y se asume la teoría sociológica feminista en la definición del problema; (b) el análisis se realiza sobre una muestra representativa de 356 hogares de familias jóvenes biparentales con, al menos, un hijo o hija de 0 a 3 años de edad; (c) la hipótesis general asume la idea que en las sociedades occidentales vivimos un proceso de cambio y transición familiar de carácter estructural que está modificando de manera sustancial la organización tradicional del trabajo de cuidados y los roles parentales, a ritmos e intensidades diversas según la clase social y la posición de las madres en el mercado de trabajo. Construcción del objeto de estudio: Se analiza el problema desde las teorías de la articulación entre Trabajo Productivo-Trabajo Reproductivo, que permiten una aproximación microsociológica a la organización y reparto de la masa global de trabajo (familiar y remunerado) entre los cónyuges. El proceso de conceptualización y operativización parte de los siguientes conceptos: trabajo remunerado, trabajo familiar (organización, crianza, doméstico), modalidades de reparto, relaciones de género, biparentalidad simétrica / asimétrica. Producción y Análisis de datos: Cuestionario estructurado (preguntas de respuesta cerrada y preguntas de respuesta abierta), aplicado en entrevista personal (1994) a una muestra representativa de un universo de población definido como " madres con un hijo/a de tres años de edad, o menor, conviviendo en pareja" en una población industrial de más de 100. 000 habitantes. Análisis de tablas de contingencia y técnicas de análisis factorial (ACM y ACA) Resultados: Los cuatro tipos familiares construidos, como síntesis final del proceso de análisis, evidencian lo siguiente: Las relaciones tradicionales de género (Tipo A: en una proporción de 6 sobre cada 10 parejas) van asociadas a unas condiciones de vida estrechamente relacionadas con el hecho de que la madre no realiza trabajo remunerado, o lo hace en condiciones muy precarias e inestables impuestas, básicamente, por el mercado de trabajo, no por deseo propio. Ahora bien, 3 de cada 10 parejas (Tipos B1, B2, B3) tienden a un reparto del trabajo familiar y remunerado de tipo asociativo o compartido (modalidad que desea idealmente la gran mayoría de todas las madres entrevistadas). Son parejas de doble salario presentes en toda la escala social, pero el reparto compartido en las prácticas cotidianas es de grado diverso, según sean las condiciones materiales de vida de estas parejas. El tipo de pareja que más comparte el cuidado y el trabajo remunerado és aquella en la que la madre realiza jornada laboral a tiempo completo, situación más frecuente a mayor calificación profesional.
Resum: Goals: The aim of the thesis is to explain the change tendencies in the gender relations in young families so much with regard to those of conjugality as with regard to those of parentality. The analysis is focused on: (a) the forms of sexual segregation in the practices of children care and in the domestic work; (b) the relation between the sexual division of the family-work and the sexual division of the labour market work of both spouses; (c) the diversity of practices, representations and combinations in the care work, and in the remunerated work and the education of the children, whose systematical analysis allows to construct four basic familiar types. Theoretical and methodological bases: (a) The thesis continues the objectivist and structural tradition, but recognizes the dialectics between structure and agency in the explanation and comprehension of social reality, and assumes the feminist sociological theory in the definition of the problem; (b) the analysis focus on a sample representative of 356 homes of young biparental families with, at least, a son or daughter from 0 to 3 years old; (c) the general hypothesis assumes the idea that in the western societies we live through a process of change and familiar transition of structural character that is modifying in a substantial way the traditional organization of care work and the parental roles, to diverse rhythms and intensities according to the social class and position of the mothers in the labour market. Construction of the object of study: The issue is analyzed from the theories of the articulation between Productive Work - Reproductive Work, which allow a microsociological approach to the organization and share-out of the global mass of work (familiar and remunerated) between the spouses. The process of conceptualization and operativization starts from the following concepts: remunerated work, family-work (organization, upbringing, domestic), forms of share-out, gender relations, symmetrical / asymmetric biparentality. Production and Analysis of data: Structured questionnaire (questions of closed answer and questions of open answer), applied in personal interview (1994) to a sample representative of a universe of population defined as "mothers with a three-year-old age son / daughter, or minor, coexisting in couple" in an industrial population of more than 100. 000 inhabitants. Analysis of crosstabs, and techniques of factorial analysis (ACM and ACA). Results: The four familiar types built as a final synthesis of the process of analysis demonstrate the following: Traditional gender relations (Type A: in a proportion of 6 on every 10 couples) are associated to living conditions closely related with the fact that the mother does not do remunerated work, or does it in very precarious and unstable conditions imposed, basically, by the labour market. However, 3 of every 10 couples (Types B1, B2, B3) tend to a share-out of the family and remunerated work following and associative or shared type (a modality which is ideally sought by the majority of the interviewed mothers). These couples who earn a double salary are present in the whole social scale, but the sharing of work in the daily practices is of diverse grade, in line with their material conditions of life. The type of couple who most shares the care and the remunerated work is that one in which the mother works full time in the labour market, a situation more frequent as these women become more professionally qualified.
Nota: Bibliografia
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia, Departament de Sociologia, 1996
Nota: El document digitalitzat conté 8 arxius en pdf
Nota: Consultable des del TDX
Nota: Títol obtingut de la portada digitalitzada
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Català.
Document: Tesis i dissertacions electròniques ; doctoralThesis
Matèria: Treball i família ; Catalunya ; Dones ; Treball ; Paternitat (Dret) ; Aspectes socials
ISBN: 9788469202043

Adreça alternativa:: http://hdl.handle.net/10803/5142
Adreça original: http://www.tdx.cat/TDX-0625109-164502


99 p, 7.5 MB

113 p, 9.6 MB

125 p, 8.5 MB

113 p, 8.9 MB

73 p, 8.9 MB

47 p, 3.9 MB

204 p, 9.1 MB

85 p, 8.1 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2010-04-21, darrera modificació el 2017-10-22   Favorit i Compartir