Bellaterra journal of teaching and learning language and literature.
Revista plurilingüe, amb avaluació externa, sobre l'investigació en Didàctica de la Llengua i de la Literatura associada als programes del màster en Recerca en Didàctica de la Lengua y la Literatura i els estudis doctorals de la Unitat de Didàctica de la Llengua i de la Literatura de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya).
Darreres entrades:
2017-03-06
06:18
23 p, 2.1 MB EXPRESSART : a project-based language learning experience / Barba, Javier (Universitat Autònoma de Barcelona)
This article aims to compare two different methodologies (implemented by a single teacher in an practitioner research approach) used in a 4th year English classroom in a public primary school in Catalonia. [...]
Aquest article té com a objectiu comparar dues metodologies diferents (practicades per un docent en una investigació-acció) portades a terme a una classe de quart de primària durant les sessions d'anglès, a una escola pública de primària de Catalunya. [...]
Este artículo tiene como objetivo comparar dos metodologías diferentes (practicadas por un docente en una investigación-acción) llevadas a cabo en la clase de cuarto de primaria durante las sesiones de inglés, en una escuela pública de primaria en Cataluña. [...]
Cet article vise à comparer deux méthodes différentes (pratiquées par un enseignant dans une recherche-action) menées dans la quatrième classe de qualité au cours des séances en anglais, dans une école primaire publique en Catalogne. [...]

2016 - 10.5565/rev/jtl3.689
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 9 Núm. 4 (november-december 2016) , p. 59-81 (Articles)  
2017-03-06
06:18
8 p, 114.6 KB Editors' Notes / Dooly, Melinda (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Moore, Emilee (Universitat Autònoma de Barcelona)
2016 - 10.5565/rev/jtl3.710
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 9 Núm. 4 (november-december 2016) , p. 1-8 (Editor's Note)  
2017-03-06
06:18
18 p, 439.2 KB Conversación en WhatsApp : aprendizaje y colaboración en lingua franca / Gómez, Dina Shirley (Universitat Pompeu Fabra) ; Shafirova, Liudmila (Universitat Pompeu Fabra)
En este estudio de caso se analiza una conversación de WhatsApp (WA) entre dos estudiantes, inscritas en una misma asignatura universitaria, quienes utilizan el inglés como lengua franca. Con la intención de observar el establecimiento de los roles en un trabajo colaborativo mediado por Mobile Instant Messaging (MIM), se abordan los datos desde una perspectiva socioconstructivista, y se emplea el Análisis Conversacional (AC) para describir cómo se posicionan las dos estudiantes con competencias desiguales en cuanto a la lengua que emplean y en cuanto a la asignatura que comparten. [...]
This case study analyzes a WhatsApp (WA) conversation between two graduate students, enrolled in the same course, who use English as a lingua franca. With the intention of observing how roles are established in a collaborative work process via Mobile Instant Messaging (MIM), we approach the data from a social constructivist perspective, and use Conversational Analysis (CA) to describe the roles of two students with disparate profiles in terms of language ability and course content knowledge. [...]
En aquest estudi de cas s'analitza una conversa de WhatsApp (WA) entre dues estudiants inscrites en una mateixa assignatura universitària i que utilitzen l'anglès com a lingua franca. Amb la intenció d'observar com s'estableixen els rols en un treball col·laboratiu mediat per Mobile Instant Messaging (MIM), s'aborden les dades des d'una perspectiva socioconstructivista, i tot emprant l'Anàlisi Conversacional (AC) per tal de descriure com es posicionen les dues estudiants, amb competències desiguals pel que fa quant a la llengua que fan servir i pel que fa a l'assignatura que comparteixen. [...]
Dans cette étude de cas examine une conversation WhatsApp (WA) entre deux étudiants, inscrits dans la même discipline universitaire, qui utilisent l'anglais comme lingua franca. Avec l'intention d'observer la mise en place des rôles dans un travail collaboratif à médiation messagerie instantanée mobile (MIM), les données sont examinées dans une perspective socio-constructiviste, et analyse conversationnelle (AC) est utilisé pour décrire la façon dont les deux étudiants sont positionnés puissances inégales relatives à la langue utilisée et que le sujet qu'ils partagent. [...]

2016 - 10.5565/rev/jtl3.669
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 9 Núm. 4 (november-december 2016) , p. 23-40 (Articles)  
2017-03-06
06:18
12 p, 139.3 KB An interview with Yrjö Engeström and Annalisa Sannino on activity theory / Ploettner, Joan (Universitat Autònoma de Barcelona & Universitat Internacional de Catalunya) ; Tresseras, Eva (Universitat Internacional de Catalunya)
The authors interviewed professors Yrjö Engeström and Annalisa Sannino of CRADLE, University of Helsinki, in spring 2016 about activity theory.
Les autores van entrevistar al Dr. Yrjö Engeström i la Dra. Annalisa Sannino del centre de recerca CRADLE de la Universitat d'Hèlsinki, sobre la teoria de l'activitat, a la primavera del 2016.
Las autoras entrevistaron al Dr. Yrjö Engeström y la Dra. Annalisa Sannino del centro de investigación CRADLE de la Universidad de Helsinki, sobre la teoría de la actividad, en la primavera del 2016.
Les auteurs ont interrogé au printemps 2016 les Drs. Yrjö Engeström et Annalisa Sannino du centre de recherche CRADLE de l'Université d'Helsinki, sur la théorie de l'activité.

2016 - 10.5565/rev/jtl3.709
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 9 Núm. 4 (november-december 2016) , p. 87-98 (Interviews)  
2017-03-06
06:18
5 p, 154.0 KB The impact of self-concept on language learning, edited by Kata Csizér & Michael Magid (2014). Bristol: Multilingual Matters, 424 pages, Paperback €39.95, ISBN: 9781783092369 / Torras Vila, Berta (Universitat Autònoma de Barcelona)
Obra ressenyada: Kata CSIZÉR & Michael MAGID (eds. ), The impact of self-concept on language learning. Bristol: Multilingual Matters, 2014.
2016 - 10.5565/rev/jtl3.708
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 9 Núm. 4 (november-december 2016) , p. 82-86 (Book Reviews)  
2017-03-06
06:18
14 p, 154.6 KB A la memòria de John J. Gumperz : un record personal a dues veus / Calsamiglia, Helena (Universitat Pompeu Fabra) ; Tuson, Amparo (Universitat Autònoma de Barcelona)
En aquest text a dues veus, les autores recorden la seva etapa de formació sota el guiatge del Professor John J. Gumperz i els inicis de l'Anàlisi del Discurs a Catalunya. L'article fa un esment especial de les "Converses amb John J. [...]
En este texto a dos voces, las autoras recuerdan su etapa de formación bajo la guía del Profesor John J. Gumperz y los inicios del Análisis del Discurso en Cataluña. El artículo hace una mención especial de las "Conversaciones con John J. [...]
In this text, written in two voices, the authors remember their period of development under the guidance of Professor John. J. Gumperz and the beginnings of Discourse Analysis in Catalonia. The article makes special mention of the "Conversations with John. [...]
Dans ce texte composé à deux voix, les auteures évoquent leur étape de formation sous le guidage du professeur John J. Gumperz, ainsi que les débuts de l'analyse du discours en Catalogne. L'article remémore de manière particulière les "Conversations avec John J. [...]

2016 - 10.5565/rev/jtl3.707
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 9 Núm. 4 (november-december 2016) , p. 9-22 (Invited Authors)  
2017-03-06
06:18
18 p, 739.2 KB Intercultural Competence in Teaching : Defining the Intercultural Profile of Student Teachers / Garrote Salazar, Marta (Universidad Autónoma de Madrid) ; Fernández Agüero, María (Universidad Autónoma de Madrid)
This article describes the intercultural profile of European student teachers in order to clarify the relationship between Intercultural Competence (IC) and teacher training. The main tool used for that was a questionnaire to assess IC, following the criteria established by the Intercultural Competence Assessment (INCA) Project in which IC levels are ranked. [...]
Aquest article descriu el perfil intercultural de futurs docents europeus amb la intenció de clarificar la relació entre la Competència Intercultural (CI) y la formació docent. S'ha utilitzat com a eina principal un qüestionari que avalua la CI, seguint el criteri establert pel Projecte Intercultural Competence Assessment (INCA) en el qual es classifiquen els diferents nivells de CI. [...]
Este artículo describe el perfil intercultural de futuros docentes europeos con la intención de esclarecer la relación entre la Competencia Intercultural (CI) y la formación docente. La principal herramienta utilizada para ello ha sido un cuestionario que evalúa la CI, siguiendo el criterio establecido por el Proyecto Intercultural Competence Assessment (INCA) en el cual se clasifican distintos niveles de CI. [...]

2016 - 10.5565/rev/jtl3.670
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 9 Núm. 4 (november-december 2016) , p. 41-58 (Articles)  
2016-11-14
06:21
5 p, 130.9 KB Le débat interprétatif dans l’enseignement du français, por Ana Dias-Chiaruttini (2015). Peter Lang, 270 págs, / Munita Jordán, Felipe (Universidad Austral de Chile)
Obra ressenyada: Ana DIAS-CHIARUTTINI, Le débat interprétatif dans l’enseignement du français. Peter Lang, 2015.
2016 - 10.5565/rev/jtl3.653
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 9 Núm. 3 (august-september 2016) , p. 85-89 (Book Reviews)  
2016-11-14
06:21
23 p, 344.3 KB Reflexivity on stories of conflict among Latin American teenage school girls in a multicultural school in Madrid / Patiño Santos, Adriana (University of Southampton)
This paper looks at forms of reflexivity and the moral positioning of social actors, displayed in conversational narratives about school conflict, co-produced by Latin American girls during sociolinguistic interviews with a female researcher of Latin American origin, in a multicultural school in the centre of Madrid. [...]
Este artículo estudia algunas formas de reflexividad y de posicionamiento moral en narrativas conversacionales sobre el conflicto escolar. Estas narrativas fueron coproducidas por jóvenes de origen latinoamericano en entrevistas con una investigadora, también latinoamericana, en un instituto de secundaria multicultural, ubicado en el centro de Madrid. [...]
Aquest article estudia algunes formes de reflexivitat i de posicionament moral a narratives conversacionals sobre el conflicte escolar. Aquestes narratives van ser coproduïdes per joves d'origen llatinoamericà, a entrevistes amb una investigadora també llatinoamericana, a un institut de secundària multicultural, al centre de Madrid. [...]
Cet article examine les formes de réflexivité et le positionnement moral des acteurs sociaux sur le conflit dans les récits de conversation école. Ces récits sont co-produit les jeunes d'Amérique latine au cours des entrevues sociolinguistiques avec une chercheuse d'origine latino-américaine, dans une école multiculturelle dans le centre de Madrid. [...]

2016 - 10.5565/rev/jtl3.690
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 9 Núm. 3 (august-september 2016) , p. 9-31 (Invited Authors)  
2016-11-14
06:21
8 p, 163.2 KB An interview with Paul Seedhouse on Video Enhanced Observation (VEO) : A New Tool for Teacher Training, Professional Development and Classroom Research / Batlle Rodríguez, Jaume (Universitat de Barcelona)
The author interviewed Dr. Paul Seedhouse (Newcastle University, United Kingdom) about Video Enhanced Observation (VEO) in teacher training, profesional development, and classroom research.
L’autor va entrevistar a Dr. Paul Seedhouse (Newcastle University, Regne Unit), sobre l’Observació Millorada per Vídeo (OMV) en la formació inicial del professorat, en la formació continuada i en la recerca a l’aula.
L'auteur a interviewé le Dr Paul Seedhouse (Université de Newcastle, Royaume-Uni) sur l'observation renforcée par la vidéo (ORV) dans la formation initiale et à la formation continue des enseignants et sur la recherche dans la salle de classe.
El autor entrevistó a Dr. Paul Seedhouse (Newcastle University, Reino Unido), sobre la Observación Mejorada por Vídeo (OMV) en la formación inicial del profesorado, en la formación continuada y en la investigación en el aula.

2016 - 10.5565/rev/jtl3.687
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 9 Núm. 3 (august-september 2016) , p. 90-97 (Interviews)