Facultat d’Economia i Empresa. Treballs de fi de grau
Aquesta col·lecció recull treballs de final de grau (TFG) presentats a la Facultat d’Economia i Empresa a partir del curs 2013/2014 en diferents titulacions:
L’exercici consisteix en un treball original de caràcter teòric i/o aplicat, recolzat amb un pòster.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2024-05-14
14:42
52 p, 2.3 MB Circular economy and degrowth for food waste prevention and reduction / Asia Motti, Eleonora ; Cattaneo, Claudio, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Food production is the largest driver of ecological impact and transgression of planetary boundaries. Food waste and food waste management contribute significantly to GHG emissions, and more in general to environmental and social degradation. [...]
2023
Grau en Economia [1280]  
2023-10-02
09:48
10.2 MB Mejorando los ciberseguros : Una reflexión sobre la protección digital en el mundo empresarial / Katerynchuk Serrano, Vladyslav ; Margarit Contel, Genis, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Durant aquest treball es tractaran diversos temes, els quals tenen a veure amb la ciberseguretat, tema molt important avui dia perquè cada cop els cibercriminals i ciberdelinqüents són més una organització criminal organitzada, la qual es lucra amb activitats il·lícites. [...]
Durante este trabajo se tratarán diversos temas relacionados con la ciberseguridad, un tema muy importante en la actualidad debido a que los ciberdelincuentes y criminales cibernéticos forman cada vez más una organización criminal organizada que se lucra con actividades ilícitas. [...]
During this work, various topics related to cybersecurity will be addressed, which are closely related to the digital protection in the business world. This is a very important issue nowadays, as cybercriminals and cyber offenders are increasingly becoming organized criminal organizations that profit from illicit activities. [...]

2022
Grau en Empresa i Tecnologia [948]  
2023-10-02
09:48
1.6 MB Anàlisi de viabilitat d'una empresa dedicada al sector apícola / Peña Selles, Ivan ; López Antón, Margarida, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Aquest treball s'ha realitzat amb l'objectiu d'analitzar la viabilitat d'una empresa situada a Ginestar (Tarragona) que vol emprendre la seva activitat en el món de l'apicultura. Es va acordar amb el responsable de l'organització el desenvolupament d'aquest informe amb la finalitat de compartir informació rellevant pel seu desenvolupament i tenir una idea més concreta sobre factors importants a tenir en compte. [...]
Este trabajo se ha realizado con el objetivo de analizar la viabilidad de una empresa situada en Ginestar (Tarragona) que quiere emprender su actividad en el mundo de la apicultura. Se pactó con el responsable de la organización el desarrollo de este informe, con el fin de compartir información relevante para su desarrollo y así tener una idea más concreta sobre factores importantes a tener en cuenta. [...]
The aim of this project is the analysis of a company viability situated in Ginestar (Tarragona), which wants to start its activity in the apiculture area. The development of this report was agreed with the responsible of the organization, with the objective to share relevant information and take a more precise idea about the most important factors to consider. [...]

2022
Grau en Empresa i Tecnologia [948]  
2023-10-02
09:48
2.2 MB Income Mobility in Spain : a look at socioeconomic position changes in the short-term / Olivares Canal, Adam ; Caballé, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Esbotzo la mobilitat de la renda a Espanya a escala autonòmica i provincial a partir dels ingressos abans d'impostos recaptats a través d'enquestes i expedients administratius publicats per l'INE. En primer lloc, construeixo 2 conjunts de dades transversals repetits, un per a províncies entre 2015-2020 i un altre per 2007-2021, cadascun amb la distribució de la renda corresponent a cada any. [...]
Esbozo la movilidad de la renta en España a nivel autonómico y provincial a partir de los ingresos antes de impuestos recabados a través de encuestas y ficheros administrativos publicados por el INE. [...]
I outline income mobility in Spain at the autonomic and provincial levels using pre-tax income collected through surveys and administrative files published by the INE. First, I build 2 repeated cross-sectional datasets, one for provinces between 2015-2020 and another one for 2007-2021, each containing the income distribution corresponding to each year. [...]

2023
Grau en Economia [1408]  
2023-10-02
09:48
1.5 MB Analysing green gentrification in Madrid through a geographic regression discontinuity design / Marti Llobet, Julia ; Caballé, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Els beneficis de les iniciatives municipals verdes estan cada vegada més en el centre de les estratègies de desenvolupament urbà. No obstant això, alguns investigadors crítics han començat a qüestionar la neutralitat d'aquests projectes, presentant proves de la gentrificació verda. [...]
Los beneficios de las iniciativas verdes municipales ocupan cada vez más un lugar central en las estrategias de desarrollo urbano. Sin embargo, algunos investigadores críticos han empezado a cuestionar la neutralidad de estos proyectos, presentando pruebas de gentrificación verde. [...]
The benefits of municipal greening initiatives are increasingly at the centre of urban development strategies. However, some critical scholars have begun to question the neutrality of these projects, presenting evidence of green gentrification. [...]

2023
Grau en Economia [1408]  
2023-10-02
09:48
666.2 KB Macroeconomic factors and crime rates / Pons Zaragoza, Lara ; Gambetti, Luca, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El principal objectiu d'aquesta tesi és demostrar empíricament quins factors econòmics afecten els índexs de criminalitat. La metodologia utilitzada en aquesta investigació és un model de Panell amb els índexs de robatoris com a variable dependent.
El principal objetivo de esta tesis de es demostrar empíricamente qué factores económicos afectan a los índices de delincuencia. La metodología utilizada en esta investigación es un modelo de Panel con los índices de robos como variable dependiente.
The main objective of this bachelor's thesis is to empirically demonstrate which economic factors affect crime rates. The methodology used in this research is a Panel model with robbery rates as the dependent variable.

2023
Grau en Economia [1408]  
2023-10-02
09:48
577.3 KB The role of cross-subsidies in the interurban bus Spanish system and welfare effects of liberalization / Bel Arasa, Silvestre ; Asensio Ruiz de Alda, Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El mercat d'autobusos interurbans a Espanya funciona sota un sistema de competència pel mercat, atorgant una concessió monopolística a una empresa que opera en diverses línies, sense ajuda pública. [...]
El mercado de autobuses interurbanos en España funciona bajo un sistema de competencia por el mercado, otorgando una concesión monopolística a una empresa que opera en diversas líneas, sin ayuda pública. [...]
The intercity bus market in Spain operates under a competition for the market system, granting a monopolistic concession to a company that functions without public assistance on various lines. Since some of them are profitable and other are loss-making, the operating firm runs assuming implicitly an internal cross-subsidization system, which ends up hurting lower income citizens. [...]

2023
Grau en Economia [1408]  
2023-10-02
09:48
1.7 MB Efectos del cambio de abanderamiento en el mercado canario de carburantes / Mena Aguilar, Heidy Melissa ; Perdiguero Garcia, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
El mercat de carburants té vital importància en l'economia, tant pel consum final que fan els consumidors com per ser un input essencial per a la majoria d'indústries. Per aquesta raó, la manera en què s'estructuri aquest mateix, serà determinant en el seu funcionament i, per tant, en la repercussió que tindran en tots els consumidors, en l'estat de benestar i evidentment en el desenvolupament d'aquesta regió. [...]
El mercado de carburantes tiene vital importancia en la economía, tanto por el consumo final que hacen los consumidores como por ser un input esencial para la mayoría de industrias. Por lo que, la manera en que se estructure este mismo, será determinante en su funcionamiento y por ende en la repercusión que tendrán en todos los consumidores, en el estado de bienestar y evidentemente en el desarrollo de esa región. [...]
The fuel market is vitally important in the economy, both because of the end consumption consumers make and because it is an essential input for most industries. For this reason, the way in which this same system is structured will be decisive in its operation and therefore in the impact it will have on all consumers, on the welfare state and obviously on the development of this region. [...]

2023
Grau en Economia [1407]  
2023-10-02
09:48
2.4 MB Guerra fiscal entre comunitats autònomes : Catalunya vs Madrid / Ramírez Molina, Bernat ; Puigmulé Solà, Marc, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
La fiscalitat és l'eina que utilitzen els governs per redistribuir la riquesa. Espanya és un país dividit en 17 comunitats autònomes, més les 2 ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Això implica 19 governs autonòmics amb poder de decisió sobre l'impost de patrimoni, successions i donacions, i el 50% de l'IRPF. [...]
La fiscalidad es la herramienta que utilizan los gobiernos para redistribuir la riqueza. España es un país dividido en 17 comunidades autónomas, más las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. [...]
Taxation is the tool governments use to redistribute wealth. Spain is a country divided into 17 autonomous communities, plus the 2 autonomous cities of Ceuta and Melilla. This involves 19 regional governments with decision-making power on wealth, inheritance and donation tax, and 50% of personal income tax. [...]

2023
Grau en Economia [1407]  
2023-10-02
09:48
735.8 KB Anàlisi de l'impacte de l'alliberament dels peatges a Catalunya sobre el nombre i cost dels accidents / Ibarz Rodríguez, Anna ; Matas i Prat, Anna, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada.) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
Al setembre de 2021 s'alliberen les principals autopistes de peatge a Catalunya, aquest fet deixa.
En septiembre de 2021 se liberan las principales autopistas de peaje en Cataluña, este hecho deja muchas incógnitas sobre la política pública en carreteras y qué medidas tomará en un futuro próximo para controlar el gasto que suponen las infraestructuras. [...]
In September 2021, the main toll highways in Catalonia are freed, leaving many questions regarding public policy on roads and what measures will be taken in the near future to control the expenses associated with the infrastructure. [...]

2023
Grau en Economia [1407]