A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències  Informació acadèmica  Publicació i revisió d'exàmens 

Notificació, publicació i revisió d'exàmens


Finalitzades les activitats d'avaluació, el professorat responsable de l'assignatura enregistrarà les qualificacions finals (incloses les modificacions que es puguin produir durant el període de revisió) en els suports que estableix la universitat i procedirà al tancament definitiu de les actes d'avaluació. Una vegada dut a terme el procés de tancament definitiu, l'acta d'avaluació no podrà ser reoberta.
No obstant això, el deganat o la direcció de centre, de manera excepcional i per causes degudament justificades, podrà autoritzar la modificació d'una acta d'avaluació final, a petició del professorat responsable de l'assignatura o mòdul.


Revisió
Tens dret a la revisió dels diferents resultats de les activitats d'avaluació. La revisió ordinària ha de començar, com a mínim, vint-i-quatre hores després d'haver-se fet públiques les notes, o el mateix dia si abans s'ha anunciat públicament.


Revisió extraordinària de les qualificacions finals
En cas de disconformitat amb la qualificació final, disposes de quinze dies naturals, a partir de la límit de tancament d'actes, per a presentar una sol·licitud de revisió. Cal presentar-la davant del deganat o a la direcció del centre, i lliurar-la a la gestió acadèmica corresponent.
La direcció o el deganat del centre arbitrarà el procediment específic que consideri adequat per resoldre les reclamacions de forma imparcial. Aquest procediment sempre comportarà l'audiència al professorat responsable de la qualificació i dels estudiants implicats. Si el procediment preveu el nomenament d'un tribunal, el professorat responsable de la qualificació reclamada no en podrà formar part.
Les sol·licituds s'hauran de resoldre en el termini màxim d'un mes.


Custòdia de documents
Una vegada finalitzada l'avaluació d'una assignatura o d'un mòdul, els documents i les activitats d'avaluació corresponents hauran d'estar sota la custòdia del professorat, excepte els que s'hagin tornat corregits als estudiants o hagin estat retornats als estudiants a petició prèvia, durant sis mesos. A partir d'aquest termini les activitats d'avaluació es podran destruir mitjançant els sistemes que la Universitat ha establert per tal de garantir la confidencialitat i impedir la recuperació de les dades.
Les actes d'avaluació hauran de ser arxivades i custodiades de manera permanent per la Universitat, ja que estan catalogades com a documents essencials de la Universitat.


Documentació relacionada
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 1393/2007
Inici Mapa del Web
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats