Seqüenciació i avaluació de l'aprenentatge cientificomatemàtic [102087]
Couso Lagaron, Digna Maria
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació

Títol variant: Sequencing and Evaluation of Science and Mathematics Learning
Títol variant: Secuenciación y evaluación del aprendizaje científico-matemático
Data: 2018-19
Resum: El plantejament de l'assignatura dins el pla d'estudi dels mestres d'educació primària pretén introduir i aprofundir en les eines pel disseny i avaluació de seqüències d'ensenyament i aprenentatge, projectes, racons i sortides de l'àmbit matemàtic i/o científic (STEM) A l'assignatura s'utilitzen les idees científiques i matemàtiques (el que anomenem continguts de la ciència i la matemàtica escolar) i de didàctica de les ciències i les matemàtiques (com ara la idea de pràctica científica i matemàtica, el paper del llenguatge, la importància de la contextualització, etc. ) apreses a les assignatures obligatòries de ciències i matemàtiques del grau per tal de dissenyar i planificar de forma eficient tant la implementació com l'avaluació d'activitats, projectes i/o seqüències d'ensenyament i aprenentatge competencials i de l'àmbit STEM per l'aula de primària. Des d'una visió de l'ensenyament i aprenentatge de les ciències i les matemàtiques com a pràctica científica i matemàtica escolar, es pretén planificar i avaluar activitats que integren el fer, pensar i parlar ciències i matemàtiques a l'aula, es a dir, que promouen la indagació científica i la resolució de problemes matemàtics, la modelització i la comunicació i/o argumentació de les ciències i les matemàtiques en l'alumnat, tot reflexionant sobre la naturalesa de l'activitat científica i matemàtica que reflecteixen aquestes activitats Des d'una visió de l'aprenentatge com a progressió de coneixement i competència al llarg de l'escolartizació, el disseny i seqüenciació dels aprenentatges es planteja a nivell de conversa, sessió, unitat didàctica, curs i etapa escolar, utilitzant les idees de cicle d'aprenentatge i progressió d'aprenentatge per guiar l'acció docent. 1 Des del punt de vista de l'avaluació com a regulació dels aprenentatges, l'avaluació es planteja com integrada en el procés d'ensenyament i aprenentatge, on el foment de la metacognició i autoregulació en l'alumnat es considera essencial i es fomenta mitjançant l'ús d'estratègies d'avaluació innovadores com ara la co-avalaució i l'auto-avaluació, així com el disseny compartit de rúbriques d'avaluació. Finalment, des d'un marc competencial en el que s'ensenyen i aprenen ciències i matemàtiques per "actuar" en el món (és a dir, per reflexionar, argumentar, decidir, avaluar, etc. amb coneixement i pensament científic i matemàtic), aquestes activitats i seqüències d'ensenyament i aprenentatge han d'estar contextualitzades en contextos adients amb rellevància personal, social o global per l'alumnat. Entre d'altres, es treballaran les controvèrsies socio-científiques com a contextos especialment útils per promoure el pensament crític de l'alumnat. Els objectius de l'assignatura són: 1) Aprofundir en la indagació, la resolució de problemes, la modelització i l'argumentació (fer, pensar i parlar) com a pràctiques científiques i matemàtiques escolars i planificar i avaluar activitats d'ensenyament i aprenentatge que les integrin. 2) Dissenyar i avaluar seqüències d'activitats d'ensenyament i aprenentatge, projectes, racons, . . . d'acord a les idees de cicle d'aprenentatge i progressió de coneixement als nivells micro i macro de l'àmbit científico-matemàtic (STEM). 3) Proposar i avaluar activitats d'avaluació des de la perspectiva de l'avaluació com a regulació dels aprenentatges. 4) Justificar i utilitzar contextos d'ensenyament i aprenentatge adequats per l'ensenyament de les ciències i les matemàtiques i rellevants per l'alumnat des del punt personal, social i/o global.
Resum: The approach of the subject within the curriculum of primary school teachers aims to introduce and deepen the tools for the design and evaluation of teaching and learning sequences, projects and classroom nooks in the field of mathematical and / or scientific education. Scientific and mathematical ideas (what we call school science and mathematics content) and approaches for the teaching of science and mathematics (such as modeling and scientific and mathematical argumentation, the role of language, the importance of contextualization, etc. ) that have been learned in the compulsory subjects of science and mathematics in the primary education degree will be used to design and plan both the implementation and evaluation of innovative classroom activities and teaching and learning sequences within a competence-based framework. From a view of teaching and learning of both science and mathematics as participation of scientific and mathematical practice, the aim is to plan and evaluate activities where pupils can think, do and talk science and mathematics in the classroom, that is, to promote scientific and mathematical modelling, scientific inquiry and mathematical problem-solving, and / or argumentation of science and mathematics, with pupils reflecting on the nature of scientific and mathematical activity emcompased in these activities From a view of learning as a progression of knowledge and competence throughout schooling, design and 1 From a view of learning as a progression of knowledge and competence throughout schooling, design and sequencing of learning arises at the level of conversation, meeting, teaching unit, course and school staging, using the ideas of the learning cycle and learning progression to guide the teaching action. From the point of view of evaluation as regulation of learning, evaluation is presented as integrated into the process of teaching and learning, where the promotion of metacognition and self-regulation in students is considered essential and is promoted through the use of strategies innovative assessment such as co-avalaució and self-evaluation and sharing of design assessment rubrics. Finally, from a competence-based framework in which the teaching and learning of science and mathematics allows to "act" in the world (that is, to think, argue, decide, evaluate, etc. with scientific and mathematical knowledge), these activities and teaching and learning sequences must be contextualized in appropriate contexts of personal, social or global relevance to students. The objectives of the course are: 1) Deepening inquiry, problem solving, modeling and argument (do, think and speak) as school scientific and mathematical practices and planning and evaluating teaching and learning activities that integrate both. 2) Designing and evaluating sequences of teaching and learning activities, projects, nooks, . . . according to the ideas of learning cycle progression and knowledge to micro and macro levels of scientific-mathematical field. 3) Propose and evaluate evaluation activities from the perspective of the evaluation and regulation of learning. 4) Justify and use contexts of teaching and learning appropriate for teaching science and mathematics and relevant for students from the personal, social or global viewpoint.
Resum: El planteamiento de la asignatura dentro del plan de estudio de los maestros de educación primaria pretende introducir y profundizar en las herramientas para el diseño y evaluación de secuencias de enseñanza y aprendizaje, proyectos, rincones y salidas del ámbito matemático y / o científico. En la asignatura se utilizan las ideas científicas y matemáticas (lo que llamamos contenidos de la ciencia y la matemática escolar) y de didáctica de las ciencias y las matemáticas (como la modelización y la argumentación científica y matemática, el papel del lenguaje, la importancia de la contextualización, etc. ) aprendidas en las asignaturas obligatorias de ciencias y matemáticas del grado para diseñar y planificar tanto la implementación como la evaluación de actividades y secuencias de enseñanza y aprendizaje competenciales e innovadoras en el aula de primaria. Desde una visión de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias y las matemáticas como práctica científica y matemática escolar, se pretende planificar y evaluar actividades que integran el hacer, pensar y hablar ciencias y matemáticas en el aula, es decir , que promuevan la indagación científica y la resolución de problemas matemáticos, la modelización y la comunicación y / o argumentación de las ciencias y las matemáticas en el alumnado, reflexionando sobre la naturaleza de la actividad científica y matemática que reflejan estas actividades 1 Desde una visión del aprendizaje como progresión de conocimiento y competencia a lo largo de la escolarización, el diseño y secuenciación de los aprendizajes se plantea a nivel de conversación, sesión, unidad didáctica, curso y etapa escolar, utilizando las ideas de ciclo de aprendizaje y progresión de aprendizaje para guiar la acción docente. Desde el punto de vista de la evaluación como regulación de los aprendizajes, la evaluación se plantea como integrada en el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde el fomento de la metacognición y autorregulación en el alumnado se considera esencial y se fomenta mediante el uso de estrategias de evaluación innovadoras tales como la co-avalaució y la auto-evaluación, así como el diseño compartido de rúbricas de evaluación. Finalmente, desde un marco competencial en el que se enseñan y aprenden ciencias y matemáticas para "actuar" en el mundo (es decir, para reflexionar, argumentar, decidir, evaluar, etc. con conocimiento y pensamiento científico y matemático), estas actividades y secuencias de enseñanza y aprendizaje deben estar contextualizadas en contextos adecuados con relevancia personal, social o global por el alumnado. Entre otros, se trabajarán las controversias socio-científicas como contextos especialmente útiles para promover el pensamiento crítico de los alumnos. Los objetivos de la asignatura son: 1) Profundizar en la indagación, la resolución de problemas, la modelización y la argumentación (hacer, pensar y hablar) como prácticas científicas y matemáticas escolares y planificar y evaluar actividades de enseñanza y aprendizaje que las integren. 2) Diseñar y evaluar secuencias de actividades de enseñanza y aprendizaje,proyectos, rincones, . . . de acuerdo a las ideas de ciclo de aprendizaje y progresión de conocimiento a los niveles micro y macro del ámbito científico-matemático. 3) Proponer y evaluar actividades de evaluación desde la perspectiva de la evaluación como regulación de los aprendizajes. 4) Justificar y utilizar contextos de enseñanza y aprendizaje adecuados para la enseñanza de las ciencias y las matemáticas y relevantes para el alumnado desde el punto personal, social y / o global.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Llengua: Català
Titulació: Educació primària [2500798]
Pla d'estudis: Grau en Educació Primària [896]Català
6 p, 88.4 KB

Anglès
6 p, 84.4 KB

Castellà
6 p, 81.0 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Materials acadèmics > Guies docents

 Registre creat el 2018-07-13, darrera modificació el 2021-06-19   Favorit i Compartir