Verbal sequences : a generative approach
Llinàs i Grau, Mireia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística)
Brucart, José María, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Espanyola)

Publicació: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2009
Resum: Aquesta tesi vol proporcionar una explicació a un constrast sintàctic entre l'anglès, el català i l'espanyol tot assumint propostes teòriques específiques del marc generativista dins del model de la Recció i el Lligam. Aquestes llengües construeixen les seves seqüències verbals amb auxiliars i verbs lèxics, com es veu als exemples següents: (1) La Maria ha ballat a la festa (2) María ha bailado en la fiesta (3) Mary has danced at the party No obstant, quan s'introdueixen altres elements a les oracions, el comportament de l'auxiliar i el verb lèxic contrasta entre l'anglès i les altres dues llengües: (4) Ha ballat la María a la festa? (5) Ha bailado María en la fiesta? (6) Has Mary danced at the party? (7) La María no ha ballat a la festa (8) María no ha bailado en la fiesta (9) Mary has not danced at the party Com es pot observar, la seqüència AUX+V en català i espanyol ha de romandre adjacent en la construcció interrogativa i la negativa. En anglès, la seqüència s'ha de separar; l'auxiliar passa a ocupar la posició inicial a la interrogativa i la partícula negativa intervé entre l'auxiliar i el verb lèxic. La tesi proporciona una descripció del comportament sintàctic de diverses constructions verbals. Inclou no tan sols les seqüències d'auxilliar i verb lèxic exemplificades més amunt sinó també altres seqüències conegudes com a predicats complexos ( que inclouen tant verbs causatius, com modals o aspectuals). La tesi també analitza un altre constrast que trobem en la sintaxi de les dues llengües romàniques estudiades, es tracta de l'alt grau de cohesió entre els auxiliars i els verbs lèxics en contrast amb les combinacions de verbs causatius, modals o aspectuals i un verb lèxic. S'utilitzen diferents proves sintàcitques per comprovar el grau de cohesió de les seqüències, com ara la pujada del clític. El segon capítol de la tesi inclou una revisió panoràmica de la literatura rellevant del tema. L'objectiu d'aquesta revisió és determinar el grau de cohesió entre els elements verbals de cada construcció, proposar una estructura sintàctica bàsica i descobrir el mecanisme responsable dels contrastos observats. El capítol tercer explica aquest mecanisme, que és el que es pren com a base de les diferències de grau de cohesió observades entre els elements verbals analitzats. El mecanisme és el de la incorporació (Baker 1988), un moviment essencial de nucli-a-nucli altament actiu enllengües polisintètiques com ara el Chichewa. La tesi inclou un capítol d'introducció al marc teòric (capítol 1) i un capítol final on s'exposen algunes consideracions de com adaptar les propostes estrcturals de la tesi a la teoria emergent de les categories funcionals (capítol 4).
Resum: Esta tesis quiere proporcionar una explicación a un contraste sintáctico entre el inglés, el catalán i el español asumiendo propuestas teóricas específicas del marco generativista dentro del modelo de la Rección y el Ligamiento. Estas tres lenguas construyen sus secuencias verbales con un auxiliar y un verbo léxico, com vemos en los siguientes ejemplos: (1) La Maria ha ballat a la festa (2) María ha bailado en la fiesta (3) Mary has danced at the party No obstante, cuando se introducen otros elementos en las oraciones, el comportamiento del auxiliar y el verbo léxico contrasta entre el inglés y las otras dos lenguas: (4) Ha ballat la María a la festa? (5) Ha bailado María en la fiesta? (6) Has Mary danced at the party? (7) La María no ha ballat a la festa (8) María no ha bailado en la fiesta (9) Mary has not danced at the party Como se puede observar, la secuencia AUX+V en catalán y español debe permanecer adyacente en la construcción interrogativa y en la negativa. En inglés, la secuencia se debe separar; el auxliar pasa a ocupar la posición inicial en la interrogativa y la partícula negativa interviene entre el auxiliar y el verbo léxico. La tesis proporciona una descripción del comportamiento sintáctico de varias construcciones verbales. Incluye no tan solo las secuencias de auxiliar y verbo ejemplificadas aquí, sino también otras conocidas como predicados complejos (que incluyen verbos causaticos, modales y aspectuales). La tesis también analiza otro contraste que encontramos en la sintaxis de las dos lenguas románicas estudiadas, se trata del alto grado de cohesión entre las secuencias de auxiliar y verbo léxico en contraste con las combinaciones de verbos causativos, modales y apectuales con un verbo léxico. Se utilizan varias pruebas sintácticas para comprobar el grado de cohesión entre los elemntos verbales como la subida de clítico. El segundo capítulo de la tesis incluye una revisión panorámica de la literatura relevante sobre el tema. El objetivo de esta revisión es determinar el grado de cohesión entre los elementos verbales de cada construcción, proponer una estructura sintáctica básica, y descubrir el mecanismo responsable de los contrastes observados. El tercer capítulo explica este mecanismo, que se toma como base de las diferencias en el grado de cohesión observadas entre los elementos verbales analizados. El mecanismo es el de la incorporación (Baker 1988) , un movimiento esencial de núcleo-a-núcleo altamente activo en las lenguas polisintéticas com el Chichewa. La tesis incluye un capítulo de introducción al marco teórico (capítulo 1) y un capítulo final donde se hacen consideraciones sobre como adaptar las propuestas estructurales de la tesis a la teoría emergente de las categorías funcionales (capítulo 4).
Resum: This thesis attempts to provide an explanation of a syntactic contrast between English, Catalan and Spanish assuming specific theoretical proposals in the generative framework within the Government and Binding model. These languages construct their verbal sequences by means of auxiliaries and lexical verbs, as in the following examples: (1) La Maria ha ballat a la festa (2) María ha bailado en la fiesta (3) Mary has danced at the party Nevertheless, when other elements are introduced in the sentences, the behaviour of the auxiliary and the lexical verb constrasts between English and the other two languages: (4) Ha ballat la María a la festa? (5) Ha bailado María en la fiesta? (6) Has Mary danced at the party? (7) La María no ha ballat a la festa (8) María no ha bailado en la fiesta (9) Mary has not danced at the party As can be observed, the verbal sequence AUX+V in Catalan and Spanish must remain adjacent in the interrogative and the negative constructions. In English, the sequence must be separated, the auxiliary is placed in the initial position in the interrogative and the negative particle intervenes between the auxiliary and the lexical verb. The thesis provides a description of the behaviour of several verbal constructions. It includes not only the verbal sequences of auxiliaries plus lexical verbs exemplified above but also other sequences known as complex predicates (including causative, aspectual and modal verbs). The thesis also analyses another contrast found in the syntax of the two Romance languages studied, namely a higher degree of cohesion between auxiliaries and lexical verbs contrasting with the combination of a causative, aspectual or modal verb and a lexical verb. Several syntactic tests are used to assess the degree of cohesion, such as clitic-climbing. The second chapter of the thesis includes an overview of the relevant literature on the subject. The focus of the overview is to determine the degree of cohesion between the verbal elements in each of the constructions, to propose a basic syntactic structure and to discover the mechanism responsible for the constrasts observed. The third chapter of the thesis explains this mechanism which is taken to be responsible for the differences in degree of cohesion of the sequences analysed. The mechanism is known as incorporation (Baker 1988), an essential head-to-head movement which is highly active in polysynthetic languages like Chichewa. The thesis includes a chapter of introduction to the framework (chapter 1) and a final chapter where some considerations are made on how to adapt the structural proposals in the thesis to the emerging theory of functional categories (chapter 4).
Nota: Consultable des del TDX
Nota: Títol obtingut de la portada digitalitzada
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Filosofia i Lletres, Departament de Filologia Anglesa i de Germanística, 1990
Nota: Bibliografia
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Anglès
Document: Tesi doctoral
Matèria: Català ; Sintagma verbal ; Anglès
ISBN: 9788469202548

Adreça alternativa:: https://hdl.handle.net/10803/4916


189 p, 9.3 MB

199 p, 9.8 MB

57 p, 3.1 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Documents dels grups de recerca de la UAB > Centres i grups de recerca (producció científica) > Arts i humanitats > Centre de Lingüística Teòrica (CLT)
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2010-04-21, darrera modificació el 2023-05-31   Favorit i Compartir