Estudi de casos en desenvolupament organitzacional
Gairín Sallán, Joaquín (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
Muñoz Moreno, José Luís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)

Date: 2008
Abstract: L'aportació tracta de la incorporació de la metodologia de l'estudi de casos per a l'anàlisi institucional, en el marc de l'assignatura de Desenvolupament Organitzacional de la llicenciatura en Pedagogia. La metodologia permet a l'estudiant estudiar situacions particulars, en contexts institucionals específics, promovent així la competència per a la intervenció directa en processos educatius. L'estudiant identifica, focalitza i procura resoldre situacions controvertides latents en les organitzacions. Defineix el problema a treballar, determina els agents implicats, dissenya una proposta d'actuació, les estratègies i els instruments per a portar-la a terme, anticipa alternatives de solució i n'extreu valoracions i conclusions. Així, l'estudi de cas esdevé un dispositiu potent per al procés d'ensenyament i aprenentatge i per al professorat universitari. En aquest sentit, suposa una alternativa de treball que involucra, de forma activa, al conjunt d'estudiants, a la vegada que promou la seva participació, reflexió i anàlisi crític, donat que permet combinar aspectes teòrics i pràctics. També, cal considerar les possibilitats que ofereix la metodologia per a l'estudi d'estratègies i instruments afavoridors de desenvolupament organitzacional. Aquestes es vinculen a la millora del funcionament intern de les organitzacions, dels processos institucionals i de les persones, així com a la projecció de les mateixes. El conjunt de casos que s'estudien, sota els anteriors principis, configuren una part important de l'assignatura, aplicant-se a temes diversos com els plans de carrera professional, l'anàlisi de llocs de treball, l'establiment de xarxes institucionals, la formació en centres, els descriptors d'estructura, les cartes de serveis u altres situacions de desenvolupament institucional. En totes les situacions, es consideren els passos propis d'aquesta metodologia, amb les particularitats pròpies de la matèria a la que s'aplica.
Abstract: This communication presents the incorporation of the methodology of the study of cases for institutional analysis, in the subject organizational development master's degree in Pedagogy. The methodology let the student study individuals situations, in specifics institutions contexts, thus promoting the competence for the direct intervention in educations process. Like this, the student identifies, focused and search to resolve latents controversial situations in the organizations. The student defines the problem to work, determines the implied agents, designs a proposal action, the strategies and the instruments for to carry it, anticipates solutions and extracts valuations and conclusions. Thus, the study of cases becomes a powerful device for the teaching and learning process and for university teachers. In this sense, supposes an alternative of work which involves, actively, to all students, while promoting their participation, reflection and critical analysis, because it let to combine theoretical and practical aspects. Then, we will focus on the possibilities offered the methodology for study of strategies and instruments becoming organizational development. These are linked to the improvement of the internal functioning of the organizations, institutional processes and persons, as well as the projection of the same. The set of cases that were considered, under the later principles, constitute an important part of the subject, apply to various topics as the plans of career, the analysis of the job, the establishment of institutional networks, the training centers, the organigram and other situations of institutional development. In all these situations, is considered themselves the steps of this methodology, with the specific features of the subject matter to which it applies.
Rights: Tots els drets reservats
Language: Català
Document: conferenceObject ; recerca
Subject: Estudi de Casos ; Desenvolupament Organitzacional ; Instruments i Estratègies
Published in: Jornades d'Innovació Docent de la UAB, 5es : 20088 p, 102.9 KB

The record appears in these collections:
Research literature > UAB research groups literature > Research Centres and Groups (research output) > Social and Legal Sciences > CRiEDO (Center for Research and Studies for Organizational Development)
Contributions to meetings and congresses > Papers and communications > UAB papers and communications
Contributions to meetings and congresses > Jornades d’Innovació Docent de la UAB

 Record created 2011-02-04, last modified 2021-04-23   Favorit i Compartir