Bellaterra journal of teaching and learning language and literature.
Revista plurilingüe, amb avaluació externa, sobre l'investigació en Didàctica de la Llengua i de la Literatura associada als programes del màster en Recerca en Didàctica de la Lengua y la Literatura i els estudis doctorals de la Unitat de Didàctica de la Llengua i de la Literatura de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya).

 

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2023-03-28
04:56
3 p, 566.6 KB Editor's note / Moore de Luca, Emilee (Universitat Autònoma de Barcelona)
We present a new issue of BJTLLL. In this volume, invited authors Júlia Llompart and Luci Nussbaum present their article, "Explorar la interacció per entendre les polítiques lingüístiques practicades a l'aula". [...]
Presentem un nou número de BJTLLL. En aquest número, les autores convidades Júlia Llompart i Luci Nussbaum presenten el seu article, "Explorar la interacció per entendre les polítiques lingüístiques practicades a l'aula". [...]
Presentamos un nuevo número de BJTLLL. En este número, las autoras invitadas Júlia Llompart y Luci Nussbaum presentan su artículo, "Explorar la interacció per entendre les polítiques lingüístiques practicades a l'aula". [...]
Nous présentons un nouveau numéro de BJTLLL. Dans ce numéro, les autrices invitées Júlia Llompart et Luci Nussbaum présentent leur article, « Explorar la interacció per entendre les polítiques lingüístiques practicades a l'aula ». [...]

2023 - 10.5565/rev/jtl3.1233
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 16 Núm. 1 (2023) , p. e1233 (Editors' Note)  
2023-03-28
04:56
6 p, 1.8 MB Book Review : English as a Foreign Language for Deaf and Hard of Hearing Learners: Teaching Strategies and Interventions / Ghorbanpour, Amir (Tarbiat Modares University)
Obra ressenyada: Ewa DOMAGALA-ZYSK, Nuzha MORITZ, Anna PODLEWSKA (eds. ), English as a Foreign Language for Deaf and Hard of Hearing Learners: Teaching Strategies and Interventions. London: Routledge, 2021.
2023 - 10.5565/rev/jtl3.1222
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 16 Núm. 1 (2023) , p. e1222 (Book Reviews)  
2023-03-28
04:56
15 p, 671.6 KB Juego y procesos lectores del alumnado de secundaria de zonas de necesidad de transformación social / Manzano-León, Ana (Universidad de Almería) ; Rodríguez-Ferrer, José M. (Universidad de Jaén) ; Collado-Soler, Rocío (Universidad de Almería)
Los estudiantes pertenecientes a zonas de necesidad de transformación social tienden a tener una menor motivación académica y desarrollan bajas expectativas respecto a sus capacidades. Esta investigación expone el uso didáctico de los juegos de mesa a través de un programa que trabaja los procesos léxicos, semánticos y sintácticos. [...]
Els estudiants pertanyents a zones de necessitat de transformació social tendeixen a tenir menys motivació acadèmica i desenvolupen baixes expectatives respecte a les seves capacitats. Aquesta investigació exposa les didàctic dels jocs de taula a través don programa que treballa els processos lèxics, semàntics i sintàctics. [...]
Students belonging to areas of need for social transformation tend to have less academic motivation and develop low expectations regarding their abilities. This research exposes the didactic use of board games through a program that works on lexical, semantic, and syntactic processes. [...]
Les étudiants appartenant à des domaines nécessitant une transformation sociale ont tendance à avoir moins de motivation académique et à développer de faibles attentes concernant leurs capacités. [...]

2023 - 10.5565/rev/jtl3.1099
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 16 Núm. 1 (2023) , p. e1099 (Articles)  
2023-03-28
04:56
22 p, 708.1 KB La primera década del plan Portugal como herramienta de inclusión educativa en La Raya extremeña / Claver-Gasco, Fernando (Universidad de Extremadura) ; Deocano-Ruiz, Yolanda (Universidad de Extremadura)
El Plan Portugal es uno de los elementos más innovadores del currículo extremeño, convirtiendo a la comunidad autónoma de Extremadura en pionera en este ámbito al apostar por el portugués como segunda lengua extranjera. [...]
El Pla Portugal és un dels elements més innovadors del currículum extremeny, convertint a la comunitat autònoma d'Extremadura en pionera en aquest àmbit apostant pel portuguès com a segona llengua estrangera. [...]
The Portugal Plan is one of the most innovative elements of the Extremadura curriculum, making the autonomous community of Extremadura a pioneer in this area by betting on Portuguese as a second foreign language. [...]
Le Plan Portugal est l'un des éléments les plus innovants du programme d'études d'Estrémadure, faisant de la communauté autonome d'Estrémadure un pionnier dans ce domaine en s'engageant pour le portugais comme deuxième langue étrangère. [...]

2023 - 10.5565/rev/jtl3.1047
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 16 Núm. 1 (2023) , p. e1047 (Articles)  
2023-03-28
04:56
16 p, 244.0 KB Explorar la interacció per entendre les polítiques lingüístiques practicades a l'aula / Llompart Esbert, Julia (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Nussbaum, Luci (Universitat Autònoma de Barcelona)
Què passa a les aules de Catalunya quan alumnat i docent s'ajunten per construir coneixement, aprendre llengües i alhora establir relacions socials i afectives? En aquest text oferim algunes eines sociolingüístiques i didàctiques per guiar l'observació del que Spolsky denomina les polítiques en les pràctiques a l'escola (o les polítiques practicades, en termes de Bonacina-Pugh). [...]
What happens in classrooms in Catalonia when students and teachers come together to build knowledge, learn languages ​​and at the same time establish social and emotional relationships? In this text we offer some sociolinguistic and didactic tools to guide the observation of what Spolsky calls language policy as practices at school (practiced language policies, in Bonacina-Pugh's terms). [...]
¿Qué ocurre en las aulas de Cataluña cuando alumnado y profesorado se juntan para construir conocimiento, aprender lenguas y al mismo tiempo establecer relaciones sociales y afectivas? En este texto ofrecemos algunes herramientas sociolingüísticas y didácticas para guiar la observación de lo que Spolsky denomina las políticas en las prácticas en la escuela (o las políticas practicadas, en términos de Bonacina-Pugh). [...]
Que se passe-t-il dans les salles de classe en Catalogne lorsque les élèves et les enseignants se réunissent pour construire des connaissances, apprendre des langues et établir en même temps des relations sociales et affectives? Dans ce texte, nous offrons quelques outils sociolinguistiques et didactiques pour guider l'observation de ce que Spolsky appelle les politiques dans les pratiques à l'école (politiques linguistiques pratiquées, en de Bonacina-Pugh). [...]

2023 - 10.5565/rev/jtl3.1196
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 16 Núm. 1 (2023) , p. e1196 (Invited Authors)  
2023-03-28
04:55
21 p, 672.4 KB Percepciones sobre la ansiedad comunicativa hacia el inglés en la Comunidad Autónoma Vasca / Santos, Alaitz (Universidad del País Vasco)
Este artículo presenta un estudio sobre las percepciones que los habitantes de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) tienen hacia el inglés. El artículo tiene como objetivo analizar la ansiedad comunicativa de la población joven de la CAV hacia la L3, inglés. [...]
Aquest article presenta un estudi sobre les percepcions que tenen els habitants de la Comunitat Autònoma Basca (CAV) cap a l'anglès. L'objectiu de l'article és analitzar l'ansietat comunicativa de la població jove del CAV envers la L3, anglès. [...]
This article reports a study on the perceptions that the inhabitants of the Basque Autonomous Community (CAV) have towards English. The article aims to analyze the communicative anxiety of young adult population of the CAV towards L3, English. [...]
Cet article présente une étude sur les perceptions que les habitants de la Communauté autonome basque (CAV) ont vis-à-vis de l'anglais. L'article vise à analyser l'anxiété communicative de la population jeune du BAC envers la L3, l'anglais. [...]

2023 - 10.5565/rev/jtl3.1131
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 16 Núm. 1 (2023) , p. e1131 (Articles)  
2022-12-24
08:29
4 p, 168.5 KB Editors' note : L1 teaching in the Czech Republic, tendencies and challenges / Hurytová, Ivana (Charles University in Prague)
This special issue presents the situation in L1 teaching in the Czech Republic, some of its tendencies and challenges. One invited senior researcher, two doctoral students and a fresh postdoctoral researcher from four universities across the Czech Republic present their interests and conclusions in three articles and one interview.
Aquest número especial presenta la situació de l'ensenyament de L1 a la República Txeca, tendències i reptes. Un investigador sènior convidat, dos estudiants de doctorat i un nou investigador postdoctoral de quatre universitats de la República Txeca presenten els seus interessos i conclusions en tres articles i una entrevista.
Este número especial presenta la situación de la enseñanza de L1 en la República Checa, tendencias y desafíos. Un investigador principal invitado, dos estudiantes de doctorado y un nuevo investigador posdoctoral de cuatro universidades de la República Checa presentan sus intereses y conclusiones en tres artículos y una entrevista.
Ce numéro spécial présente la situation de l'enseignement de la L1 en République tchèque, quelques-unes de ses tendances et défis. Un chercheur senior invité, deux doctorants et un nouveau chercheur postdoctoral de quatre universités de la République tchèque présentent leurs intérêts et leurs conclusions dans trois articles et une interview.

2022 - 10.5565/rev/jtl3.1202
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 15 Núm. 4 (2022) , p. e1202 (Editors' Note)  
2022-12-24
08:29
6 p, 162.2 KB Reseña : Proyecto lingüístico de centro. Cómo abordar la mejora de las habilidades comunicativas desde la institución escolar, por Santiago Fabrigat Barrios / Pérez Badenes, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona)
Obra ressenyada: Santiago FABRIGAT BARRIOS, Proyecto lingüístico de centro. Cómo abordar la mejora de las habilidades comunicativas desde la institución escolar. Graó, 2022.
2022 - 10.5565/rev/jtl3.1201
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 15 Núm. 4 (2022) , p. e1201  
2022-12-24
08:29
15 p, 487.5 KB Changes of teaching goals in native language teaching for pupils with visual impairments in the Czech lands / Eliaskova, Klara (Charles University in Prague)
Over the course of two centuries (since 1807), the Czech lands have seen fundamental changes in the paradigm of special L1 didactics for pupils with vision impairments (hereinafter the VI). The individual didactic transformations often found theoretical backgrounds in special education approaches simultaneously designed across Europe (especially in Austria, England, former Yugoslavia, Italy, Hungary, Russia, etc. [...]
En el transcurs de dos segles (des del 1807), el territori txec ha vist canvis fonamentals en el paradigma de didàctiques especials de L1 per a alumnes amb deficiència visual (d'ara endavant DV). Les transformacions didàctiques individuals sovint han trobat antecedents en enfocaments d'educació especial dissenyats simultàniament arreu d'Europa (especialment a Àustria, Anglaterra, ex-Iugoslàvia, Itàlia, Hongria, Rússia, etc. [...]
En el transcurso de dos siglos (desde 1807), el territorio checo ha visto cambios fundamentales en el paradigma de didácticas especiales de L1 para alumnos con deficiencia visual (en adelante DV). Las transformaciones didácticas individuales a menudo han encontrado antecedentes en enfoques de educación especial simultáneamente diseñados por toda Europa (especialmente en Austria, Inglaterra, ex Yugoslavia, Italia, Hungría, Rusia, etc. [...]
Depuis deux siècles (depuis 1807), les pays tchèques connaissent les changements fondamentaux dans le paradigme de la didactique de L1 pour les élèves avec une déficience visuelle (DV). Les transformations didactiques individuelles trouvent souvent la base théorique dans des approches de l'éducation spéciale échafaudées simultanément à travers l'Europe (spécialement en Autriche, Angleterre, ex-Yougoslavie, Italie, Hongrie, Russie etc. [...]

2022 - 10.5565/rev/jtl3.1159
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 15 Núm. 4 (2022) , p. e1159 (Articles)  
2022-12-24
08:29
24 p, 396.7 KB Czech Teachers' Subjective Theories about Teaching Grammar / Hurytová, Ivana (Charles University in Prague)
Modern subject didactics of the mother tongue postulates that the fundamental goal of teaching the mother tongue is the communication goal and that grammar instruction has a supporting function in the development of communication skills. [...]
Les didàctiques subjectives modernes de la llengua mare postulen que la meta fonamental d'ensenyar la llengua materna és comunicativa i que la instrucció gramatical compleix una funció de suport en el desenvolupament d'habilitats comunicatives. [...]
Las didácticas subjetivas modernas de la lengua materna postulan que la meta fundamental de enseñar la lengua materna es comunicativa y que la instrucción gramatical cumple con una función de soporte en el desarrollo de habilidades comunicativas. [...]
La didactique moderne de L1 postule que l'objectif essentiel de l'enseignement de la langue maternelle est celui de communication et que l'instruction grammaticale ne possède qu'une fonction de soutien dans le développement des compétences communicatives. [...]

2022 - 10.5565/rev/jtl3.1013
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 15 Núm. 4 (2022) , p. e1013 (Articles)