Bellaterra journal of teaching and learning language and literature.
Revista plurilingüe, amb avaluació externa, sobre l'investigació en Didàctica de la Llengua i de la Literatura associada als programes del màster en Recerca en Didàctica de la Lengua y la Literatura i els estudis doctorals de la Unitat de Didàctica de la Llengua i de la Literatura de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya).

 

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2018-10-19
16:28
4 p, 117.6 KB Editors' notes / Moore, Emilee (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials) ; Fontich Vicens, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials)
2018 - 10.5565/rev/jtl3.777
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 3 (august-september 2018) , p. 1-4 (Editor's Note)  
2018-10-19
16:28
34 p, 881.6 KB Learner expectations and satisfaction in a US-Spain intercultural telecollaboration project / Gimeno Sanz, Ana (Universitat Politècnica de València. Department of Applied Linguistics)
The focus of this paper is the analysis of data collected after conducting a telecollaboration project throughout one semester with 12 advanced learners of Spanish from a mid-sized Atlantic coast university in the USA and 12 higher intermediate students of English from a technical university in Spain. [...]
L'enfocament d'aquest article és l'anàlisi de dades recollides després de realitzar un projecte de tele-col·laboració al llarg d'un semestre amb 12 estudiants avançats d'espanyol provinents d'una universitat mitjana de la costa atlàntica dels EUA i 12 estudiants de nivell intermedi-alt d'anglès d'una universitat tècnica a Espanya. [...]
El enfoque de este artículo es el análisis de datos recogidos después de realizar un proyecto de telecolaboración a lo largo de un semestre con 12 estudiantes avanzados de español provenientes de una universidad media de la costa atlántica de EE. [...]
Cet article se concentre sur l'analyse des données collectées après la réalisation d'un projet de télécollaboration pendant un semestre avec 12 étudiants espagnols avancés d'une université moyenne située sur la côte atlantique des États-Unis et 12 étudiants d’anglais de niveau intermédiaire avancé d’une université technique en Espagne. [...]

2018 - 10.5565/rev/jtl3.776
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 3 (august-september 2018) , p. 5-38 (Invited Authors)  
2018-10-19
16:28
23 p, 346.1 KB Repertori i usos lingüístics d’un alumne intern d’origen marroquí d’un centre penitenciari de l’àrea metropolitana de Barcelona / Sans Bertran, Maria Teresa (Universitat Autònoma de Barcelona)
La investigació que es presenta és l’estudi de cas d’un alumne intern d’origen marroquí d’un centre penitenciari de l’àrea metropolitana de Barcelona en el marc del projecte europeu KA2 StrategicPartnershipRiUscire. [...]
This paper presents a case study of an internal student of Moroccan origin at a prison located in the metropolitan area of Barcelona within the framework of the European project KA2 StrategicPartnershipRiUscire. [...]
La investigación que se presenta es el estudio de caso de un alumno interno de origen marroquí de un centro penitenciario del área metropolitana de Barcelona en el marco del proyecto europeo KA2 StrategicPartnershipRiUscire. [...]
Ce travail c’est une étude de cas dans le cadre du projet européen KA2 Strategic Partnership RiUscire sur un jeune d’origine marocaine interné dans un centre pénitentiaire de la zone métropolitaine de Barcelone. [...]

2018 - 10.5565/rev/jtl3.744
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 3 (august-september 2018) , p. 64-86 (Articles)  
2018-10-19
16:28
17 p, 254.3 KB The impact of Iranian EFL university students’ personality type on their burnout / Roohani, Ali (Shahrekord University (Iran)) ; Esmaeili, Yeganeh (Shahrekord University (Iran)) ; Rahimi Domakani, Masoud (Shahrekord University (Iran))
Burnout is a three dimensional phenomenon which is categorized as an important social problem. Personality type is also an important factor that may play a role in developing burnout. However, research has focused on job burnout, environmental factors, and their impacts on people and society and there is not much research related to student burnout and the impact of individual factors on student burnout. [...]
El “burnout” (o síndrome d'esgotament professional) és un fenomen tridimensional considerat un problema social important. El tipus de personalitat és un factor important en el desenvolupament de l’esgotament professional. [...]
El "burnout" (o “síndrome de agotamiento profesional”) es un fenómeno tridimensional considerado un problema social importante. El tipo de personalidad es un factor importante en el desarrollo del agotamiento profesional. [...]
Le "burnout" (ou "syndrome d’épuisement professionnel") est un phénomène tridimensionnel considéré comme un problème social important. Le type de personnalité est un facteur important dans le développement de l'épuisement professionnel. [...]

2018 - 10.5565/rev/jtl3.742
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 3 (august-september 2018) , p. 87-103 (Articles)  
2018-10-19
16:28
25 p, 2.6 MB Anàlisi crítica d’aplicacions de lectura per a infants : paràmetres i indicadors / Peris Bixquert, Maria (Universitat de València)
Children’s digital literature apps have been considerably developed in past years. Even so, editorial production is forgotten in reports and statistics, especially in the digital sector. This fact generates a phenomenon called information overload in which the intermediary has difficulties finding guidelines which make the selection of these new type of contents easy. [...]
Les aplicacions de lectura digital infantil han evolucionat considerablement al llarg dels últims anys. Tanmateix, segueixen sent les grans oblidades en informes i estadístiques sobre la producció editorial i més encara dins del sector digital, cosa que origina un fenomen d’infoxicació en què el mediador es troba amb pocs criteris que faciliten la selecció d’aquest nou tipus de continguts. [...]
Las aplicaciones de lectura digital infantil han evolucionado considerablemente a lo largo de los últimos años. Aún así, siguen siendo las grandes olvidadas en informes y estadísticas sobre la producción editorial y más todavía dentro del sector digital, cosa que origina un fenómeno de infoxicación en que el mediador se encuentra con pocos criterios que facilitan la selección de este nuevo tipo de contenidos. [...]
Les applications de lecture digitale pour enfants ont considérablement évolué ces dernières années. Cependant, elles restent les grands oubliées des rapports et des statistiques sur la production éditoriale et encore plus dans le secteur digital, ce qui provoque un phénomène dans lequel le médiateur se retrouve avec peu de critères guidant la sélection de ce nouveau type de contenu. [...]

2018 - 10.5565/rev/jtl3.734
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 3 (august-september 2018) , p. 39-63 (Articles)  
2018-10-19
16:27
14 p, 178.8 KB Mentoring teachers : an interview with Angi Malderez / Aliaga Salas, Loreto (University of Leeds)
In this interview, Dr Angi Malderez shares her journey as a teacher, and becoming a teacher educator and a mentor trainer. She defines mentoring as the one-to-one support by a relatively more experienced teacher for the growth and learning of another, and for their integration into the school culture and the wider professional culture. [...]
En aquesta entrevista, la Dra Angi Malderez comparteix la seva trajectòria com a professora, formadora de professors i mentors. Defineix les mentories com el suport un a un per part d’un professor més experimentat pel creixement i aprenentatge d’un altre professor, i per a la integració a la cultura escolar i la professional a nivell més ampli. [...]
En esta entrevista, la Dra Angi Malderez comparte su trayectoria como profesora, formadora de profesores y mentores. Ella define las mentorías como el soporte uno a uno por parte de un profesor más experimentado para el crecimiento y aprendizaje de otro profesor, y para la integración a la cultura escolar y la profesional a nivel más amplio. [...]
L'auteure a interviewé la docteure Angi Malderez en juin 2017.

2018 - 10.5565/rev/jtl3.726
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 3 (august-september 2018) , p. 109-122 (Interviews)  
2018-10-19
16:27
5 p, 147.5 KB New directions in language learning and psychology, edited by Christina Gkonou, Dietmar Tatzl, and Sarah Mercer (2016), Springer, 259 pages. / Nurhayani, Nurhayani (State Islamic University of Sumatera Utara (Indonèsia)) ; Solihati, Nani (University of Muhammadiyah (Jakarta, Indonèsia))
Obra ressenyada: Christina GKONOU, Dietmar TATZL, and Sarah MERCER (eds. ), New directions in language learning and psychology. Springer, 2016.
2018 - 10.5565/rev/jtl3.711
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 3 (august-september 2018) , p. 104-108 (Book Reviews)  
2018-09-28
11:27
20 p, 226.7 KB Alfabetización inicial desde una perspectiva constructivista psicogenética : una entrevista con Delia Lerner y Mirta Castedo / Alegría, Marta ; Cisternas, Tatiana ; Lerner, Delia ; Castedo, Mirta
The authors interviewed Dr. Delia Lerner and Dr. Mirta Castedo in April 2018.
Las autoras van entrevistar a Dra. Delia Lerner i Dra. Mirta Castedo, a l'abril del 2018.
Las autoras entrevistaron a Dra. Delia Lerner y Dra. Mirta Castedo, en abril del 2018.
Les auteurs ont interviewé le Dr Delia Lerner et le Dr Mirta Castedo en avril 2018.

2018 - 10.5565/rev/jtl3.774
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 2 (may-june 2018) , p. 100-119 (Interviews)  
2018-09-28
11:27
9 p, 176.9 KB The Mind on Paper: Reading, Consciousness and Rationality, por David Olson (2016). Cambridge University Press, Cambridge, 280 páginas. / Zamudio Mesa, Celia
Obra ressenyada: David OLSON, The Mind on Paper: Reading, Consciousness and Rationality. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
2018 - 10.5565/rev/jtl3.773
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 2 (may-june 2018) , p. 91-99 (Book Reviews)  
2018-09-28
11:27
17 p, 231.0 KB The impact of a writing programme on reading acquisition of at-risk first grade children / Salvador, Liliana (ISPA-Instituto Universitário. Centro de Investigação em Educação (CIE-ISPA)) ; Alves Martins, Margarida (ISPA-Instituto Universitário. Centro de Investigação em Educação (CIE-ISPA))
Our aim was to assess the impact of a writing programme on the reading acquisition of first graders considered at-risk of developing reading difficulties. Eighteen children from six classrooms of three primary schools attended this programme. [...]
El nostre objectiu va ser avaluar l'impacte d'un programa d'escriptura en l'aprenentatge de la lectura de nens de primer grau considerats en risc de desenvolupar dificultats de lectura. Divuit nens de sis classes de tres escoles d'Educació Primària van participar del programa. [...]
Nuestro objetivo fue evaluar el impacto de un programa de escritura en el aprendizaje de la lectura de niños de primer grado considerados en riesgo de desarrollar dificultades de lectura. Dieciocho niños de seis clases de tres escuelas de Educación Primaria asistieron al programa. [...]
Notre objectif était d'évaluer l'impact d'un programme d'écriture sur l'apprentissage de la lecture des enfants de première année considérés à risque de développer des difficultés de lecture. [...]

2018 - 10.5565/rev/jtl3.772
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11-n2 Núm. 2 (july 2018) , p. 74-90 (Articles)