Bellaterra journal of teaching and learning language and literature.
Revista plurilingüe, amb avaluació externa, sobre l'investigació en Didàctica de la Llengua i de la Literatura associada als programes del màster en Recerca en Didàctica de la Lengua y la Literatura i els estudis doctorals de la Unitat de Didàctica de la Llengua i de la Literatura de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya).

 

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2018-09-28
11:27
20 p, 226.7 KB Alfabetización inicial desde una perspectiva constructivista psicogenética : una entrevista con Delia Lerner y Mirta Castedo / Alegría, Marta ; Cisternas, Tatiana ; Lerner, Delia ; Castedo, Mirta
The authors interviewed Dr. Delia Lerner and Dr. Mirta Castedo in April 2018.
Las autoras van entrevistar a Dra. Delia Lerner i Dra. Mirta Castedo, a l'abril del 2018.
Las autoras entrevistaron a Dra. Delia Lerner y Dra. Mirta Castedo, en abril del 2018.
Les auteurs ont interviewé le Dr Delia Lerner et le Dr Mirta Castedo en avril 2018.

2018 - 10.5565/rev/jtl3.774
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 2 (may-june 2018) , p. 100-119 (Interviews)  
2018-09-28
11:27
9 p, 176.9 KB The Mind on Paper: Reading, Consciousness and Rationality, por David Olson (2016). Cambridge University Press, Cambridge, 280 páginas. / Zamudio Mesa, Celia
Obra ressenyada: David OLSON, The Mind on Paper: Reading, Consciousness and Rationality. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
2018 - 10.5565/rev/jtl3.773
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 2 (may-june 2018) , p. 91-99 (Book Reviews)  
2018-09-28
11:27
17 p, 231.0 KB The impact of a writing programme on reading acquisition of at-risk first grade children / Salvador, Liliana (ISPA-Instituto Universitário. Centro de Investigação em Educação (CIE-ISPA)) ; Alves Martins, Margarida (ISPA-Instituto Universitário. Centro de Investigação em Educação (CIE-ISPA))
Our aim was to assess the impact of a writing programme on the reading acquisition of first graders considered at-risk of developing reading difficulties. Eighteen children from six classrooms of three primary schools attended this programme. [...]
El nostre objectiu va ser avaluar l'impacte d'un programa d'escriptura en l'aprenentatge de la lectura de nens de primer grau considerats en risc de desenvolupar dificultats de lectura. Divuit nens de sis classes de tres escoles d'Educació Primària van participar del programa. [...]
Nuestro objetivo fue evaluar el impacto de un programa de escritura en el aprendizaje de la lectura de niños de primer grado considerados en riesgo de desarrollar dificultades de lectura. Dieciocho niños de seis clases de tres escuelas de Educación Primaria asistieron al programa. [...]
Notre objectif était d'évaluer l'impact d'un programme d'écriture sur l'apprentissage de la lecture des enfants de première année considérés à risque de développer des difficultés de lecture. [...]

2018 - 10.5565/rev/jtl3.772
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11-n2 Núm. 2 (july 2018) , p. 74-90 (Articles)  
2018-09-28
11:27
20 p, 1.2 MB Producir textos en los inicios de la alfabetización : el impacto de diferentes enfoques pedagógicos en la expresión evaluativa / Zuccalá, Gabriela (Universidad Nacional de La Plata) ; Sandbank, Ana (Beit Berl Academic College)
The aims of this study are to analyze the impact of the approach for teaching literacy on the evaluative expressions in narrative texts, based on a comic strip, and to compare the texts produced by preschoolers and first graders in three modalities: oral, dictated to an adult and written. [...]
Aquesta recerca es proposa analitzar les expressions avaluatives de textos narratius, produïts per nens del nivell inicial i primer grau a partir d'una historieta, en tres modalitats: oral, dictat a l’adult i escrit. [...]
Esta investigación se propuso analizar las expresiones evaluativas de textos narrativos, producidos por niños del nivel inicial y primer grado a partir de una historieta, en tres modalidades: oral, dictado a un adulto y escrito. [...]
L'étude a pour objectif d'analyser l impact de deux approches pédagogiques pour l'enseignement de la langue écrite: constructiviste et formelle/systématique. Il s'agit de comparer des textes narratifs produits sur une base de bande dessinée, par des enfants d'âge préscolaire avec ceux produits par des enfants de première année. [...]

2018 - 10.5565/rev/jtl3.771
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 2 (may-june 2018) , p. 54-73 (Articles)  
2018-09-28
11:27
19 p, 288.2 KB La representación del acento en escritores principiantes muy jóvenes / Soni Limón, Paulina (Universidad Autónoma de Querétaro (Mèxic)) ; Vernon, Sofía A. (Universidad Autónoma de Querétaro (Mèxic))
This study investigated the graphical resources used by pre-alphabetic and beginning alphabetic children to establish differences between pairs of words which were different only because of the placement of stress. [...]
Aquesta investigació té per objectiu indagar sobre els recursos gràfics de nens pre-alfabètics i alfabètics inicials a l’hora de marcar la diferència entre parells de paraules que es diferencien per la posició de l'accent (per exemple, jugo/jugó). [...]
Esta investigación tuvo como objetivo indagar sobre los recursos gráficos de niños pre-alfabéticos y alfabéticos iniciales para marcar la diferencia entre pares de palabras que se diferenciaban por la posición de la tilde (por ejemplo, jugo/jugó). [...]
Cette recherche visait à étudier les ressources graphiques initiales des enfants pré alphabétiques et alphabétiques pour faire la différence entre les paires de mots qui différaient de la position de l'accent (par exemple, le jugo / jugó). [...]

2018 - 10.5565/rev/jtl3.770
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 2 (may-june 2018) , p. 35-53 (Articles)  
2018-09-28
11:27
22 p, 2.6 MB Acerca de las dificultades para aceptar que los niños piensan sobre lo escrito / Ferreiro, Emilia
On the 17th, 18th and 19th of November, 2016, the International Literacy and Writing Conference was held, as part of the commemorations of the 10th anniversary of the Master in Writing and Literacy at the Universidad Nacional de La Plata, Argentina. [...]
Los días 17, 18 y 19 de noviembre del 2016, se realizaron las Jornadas Internacionales de Escritura y Alfabetización, en el marco del décimo aniversario de la Maestría en Escritura y Alfabetización de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. [...]
Les Journées Internationales de l'Ecriture et de l'Alphabétisation ont eu lieu les 17, 18 et 19 novembre 2016 dans le cadre du dixième anniversaire du Master en Lettres et Alphabétisation de l'Université Nationale de La Plata, Argentine. [...]
Els dies 17, 18 i 19 de novembre del 2016, es van realitzar les Jornades Internacionals d'Escriptura i Alfabetització, en el marc del desè aniversari del Màster en Escriptura i Alfabetització de la Universitat Nacional de la Plata, Argentina. [...]

2018 - 10.5565/rev/jtl3.769
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 2 (may-june 2018) , p. 13-34 (Invited Authors)  
2018-09-28
11:27
12 p, 198.1 KB Nota de la editora / Alegría, Marta (Universidad Alberto Hurtado (Xile))
Notes by the invited editor of volume 11. 2.
Nota de l'editora convidada del volumen 11. 2.
Nota de la editora invitada del volumen 11. 2.
Lettre de l'éditrice invitée du volume 11. 2.

2018 - 10.5565/rev/jtl3.767
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 2 (may-june 2018) , p. 1-12 (Special Editor(s))  
2018-07-04
05:05
20 p, 490.8 KB La integració en aules AICLE : quan les mestres creuen fronteres / Cladera Artigues, Catalina (CEIP Nadal Campaner Arrom) ; Valdés Sánchez, Laura (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals)
The process of globalization over the last decades has fostered the appreciation of the learning of foreign languages. In the European context, the learning of English as a second language becomes a priority in the educational systems, which have introduced several bilingual programs. [...]
El procés de globalització de les últimes dècades ha fomentat la valoració de l'aprenentatge de llengües estrangeres. En el context europeu, la llengua anglesa esdevé un objectiu prioritari en els sistemes educatius, que han anat introduint diferents programes bilingües. [...]
El proceso de globalización de las últimas décadas ha fomentado la valoración del aprendizaje de lenguas estranjeras. En el contexto europeo, el aprendizaje de la lengua inglesa es un objetivo prioritario en los sistemas educativos, que han introducido varios programas biligües. [...]
Le processus de mondialisation des dernières décennies a encouragé la valorisation de l'apprentissage des langues étrangères. Dans le contexte européen, l'anglais devient un objectif prioritaire dans les systèmes éducatifs, qui ont introduit différents programmes bilingues. [...]

2018 - 10.5565/rev/jtl3.741
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 1 (february-march 2018) , p. 43-62 (Articles)  
2018-07-04
05:05
8 p, 145.6 KB Editors' notes / Fontich Vicens, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Moore, Emilee (Universitat Autònoma de Barcelona)
2018 - 10.5565/rev/jtl3.765
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 1 (february-march 2018) , p. 1-8 (Editor's Note)  
2018-07-04
05:05
22 p, 389.5 KB L'orthographe des homophones : quelles difficultés pour les élèves du secondaire? / Champoux, Ménaïc (Université de Montréal)
Cet article rend compte des résultats obtenus lors d'une recherche descriptive visant à faire le portrait des principales difficultés rencontrées par les élèves du secondaire relativement à l'orthographe des homophones, et cela, à travers différents angles d'analyse. [...]
This article presents results of a descriptive study aimed at establishing a picture of the main difficulties encountered by Quebec high school students regarding the spelling of homophones. In this study, we outlined the most frequent homophonous errors made in texts by 136 students studied and, for ten targeted homophonous groups, we established the success and failure rate of the expected forms for each context of realization. [...]
Aquest article presenta els resultats obtinguts durant una investigació descriptiva amb el propòsit de presentar un panorama de les principals dificultats trobades pels alumnes francòfons de secundària del Quebec en relació amb l'ortografia dels homòfons en francès. [...]
Este artículo presenta los resultados obtenidos durante una investigación descriptiva con el propósito de presentar un panorama de las principales dificultades encontradas por los alumnos francófonos de secundaria de Quebec en relación con la ortografía de los homófonos en francés. [...]

2018 - 10.5565/rev/jtl3.739
Bellaterra journal of teaching and learning language and literature, Vol. 11 Núm. 1 (february-march 2018) , p. 63-84 (Articles)