El Tractament de les actituds en el context escolar
Guitart i Aced, Rosa Ma.
Rué, Joan, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada)
Miras i Mestres, Mariana, dir. (Universitat de Barcelona)

Publicació: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2005
Resum: La recerca que es presenta esdevé una proposta de teoria aplicada a com treballar els continguts actitudinals dins els centres escolars de primària. La seva intencionalitat ha estat la d'ajudar a aconseguir que el professorat reflexioni sobre la importància que tenen les actituds en la formació de les persones i la seva repercussió social, així com la d'aportar reflexions, plantejaments, instruments i recursos que l'ajudin en la seva tasca docent envers les actituds. Aquestes intencions són les que s'han plasmat en la proposta de tractament actitudinal que inclou també una exemplificació de com treballar unes actituds determinades -les no sexistes-. La proposta parteix de quatre premisses: a) un model curricular que demana l'autonomia del centre, la introducció del context tant en l'estructura com en el contingut curricular i el diàleg compartit de l'equip de professorat, així com contemplar tant el currículum com l'organització escolar com a camps coordinats de treball actitudinal o dur a terme un tractament conscient, explícit, intencionat, planificat i globalitzat de les actituds, b) un model d'educació moral i cívica basat en l'autonomia de l'individu, la participació social crítica i constructiva, i l'assumpció dels valors democràtics, c) un bloc d'actituds i valors generals com a primer referent de les actituds, d) un tractament educatiu de les actituds basat en el treball del coneixement, el judici, la implicació afectiva, la pressa de decisions i l'acció conscient i explícita de l'alumnat. El treball s'estructura en dues parts: la primera, de caire teòric, aporta elements per a una comprensió àmplia del concepte d'actitud i de les seves implicacions en la personalitat de l'individu i en les relacions socials. S'hi inclou també quines són les característiques de l'ensenyament i de l'aprenentatge actitudinal, centrades, posteriorment, en l'escola, així com una anàlisi del que diuen les administracions educatives (el MEC i la Generalitat de Catalunya) sobre valors i actituds, a fi de tenir una visió de quina és la seva postura envers aquests continguts i de quina manera aquesta afecta les escoles. La segona, és la part central del treball. A partir de l'especificació del model curricular on s'emmarca la proposta, així com del model d'educació civicomoral que la sustenta i de la proposta d'un bloc d'actituds i valors generals com a punt de partida d'objectius i continguts que es pretenen treballar, s'hi exposa una proposta de tractament de les actituds a l'escola, que abraça tant el camp curricular com l'institucional del centre escolar. Com a exemplificació, s'inclou a continuació una proposta d'intervenció didàctica referida a unes actituds determinades: les actituds no sexistes. Es tanca aquesta segona part amb la validació de la proposta de tractament de les actituds no sexistes per part de persones expertes en el camp de la didàctica. La intencionalitat de la validació ha estat la de dotar la tesi d'obertura exterior i la d'aportar-hi el parer d'experts i expertes en la temàtica sobre l'exemplificació de la proposta de tractament actitudinal que es fa.
Resum: This research turns into a proposal of applied theory on how the attitudes are employed at the school centres of elementary education. Its aim has been to help to achieve that the teachers takes into account the importance of the attitudes in the upbringing and their social repercussion, as well as to provide thinkings, approaches, tools and resources that help them in their educational task with regard to the attitudes. These intentions are those that have formed of the proposal of treatment actitudinal that includes also an exemplification of how work the non-sexist attitudes. This proposal departs from four premises a) A curricular model asking for the autonomy of the centre, the introduction of the context both in the structure and in the curricular contents and the shared dialogue of the team of teachers, as well as to contemplate both the curriculum and the school organization as coordinated fields of attitudinal work or to take to end a conscious, explicit, meaningful, planned treatment included of the attitudes b) A model of moral and civic education based on the autonomy of individual, the critical and constructive social participation and the assumption of the democratic values, c) A group of attitudes and general values like the first modal of the attitude, d) An educational handling of the attitudes based on the work of the knowledge, the judgment, the affective implication, the take of decisions and the conscious and explicit action of the pupils. This research is constructed in two parts. The first part, of theoretical character, tries to contribute elements for a wide comprehension of the concept of attitude and of its implications in the personality of the individual and in the social relations. There are included also the characteristics of the education and the learning attitudinal, centred, later, on the school, as well as an analysis of what the educational administrations (MEC Generalitat de Catalunya) say on values and attitudes, in order to have a vision of which it is his position with regard to these contents and of what way this position concerns the schools. The second one is the central part of the work. Starting from the specification of the curricular model in that the proposal take place, as well as from the civic and ethic education model that sustains this proposal and from the offer of a group of attitudes and general values as starting point of aims and contents that one tries to work, there is exposed an offer of handing of attitudes in the school that includes so much the field curricular as the institutional one of the school centre. As exemplification, there is included a proposal of didactic intervention referred to a on kind of attitudes: the non-sexist attitudes. This second part ends with the validation of the proposal of handling of the not sexist attitudes on the part of persons expert in the field of the didactics. The aim of this validation has been to provide the thesis with an exterior survey and with the experts' opinion on the exemplification of the offer of attitudinal handling.
Nota: Consultable des del TDX
Nota: Títol obtingut de la portada digitalitzada
Nota: Tesi doctoral - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències de l'Educació, 2001
Drets: ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Llengua: Català
Document: Tesi doctoral
Matèria: Actitud (Psicologia) ; Estudiants ; Actituds ; Professors ; Valors (Filosofia) ; Ensenyament ; Psicologia de l'aprenentatge
ISBN: 846884196X

Adreça alternativa:: https://hdl.handle.net/10803/5027


306 p, 916.9 KB

431 p, 1.2 MB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Tesis doctorals

 Registre creat el 2009-05-07, darrera modificació el 2022-05-08   Favorit i Compartir