Results overview: Found 30 records in 0.02 seconds.
Articles, 3 records found
Research literature, 17 records found
Course materials, 10 records found
Articles 3 records found  
1.
9 p, 2.1 MB A Benchmark for endoluminal scene segmentation of colonoscopy images / Vázquez Bermúdez, David (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Bernal del Nozal, Jorge (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Sánchez Pujadas, Francisco Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Fernández Esparrach, Gloria (Universitat de Barcelona. Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer) ; López Peña, Antonio M. (Antonio Manuel) (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Romero, Adriana (Université de Montréal. Montreal Institute for Learning Algorithms) ; Drozdzal, Michal (École Polytechnique de Montréal) ; Courville, Aaron (Université de Montréal. Montreal Institute for Learning Algorithms) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Visió per Computador
Colorectal cancer (CRC) is the third cause of cancer death worldwide. Currently, the standard approach to reduce CRC-related mortality is to perform regular screening in search for polyps and colonoscopy is the screening tool of choice. [...]
2017 - 10.1155/2017/4037190
Journal of Healthcare Engineering, Vol. 2017 (July 2017) , art. 4037190  
2.
2 p, 208.6 KB Us d'eines avançades de processament d'imatge per a la detecció automàtica dels pòlips, lesions precursores del càncer colorrectal / Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
Investigadors del Centre de Visió per Computació (CVC) i de la Unitat d'Endoscòpia Digestiva de l'Hospital Clínic de Barcelona han dissenyat eines de processament d'imatge que permeten la detecció automàtica de pòlips en imatges i vídeo de colonoscòpia. [...]
Investigadores del Centro de Visión por Computador (CVC) y la Unidad de Endoscopia Digestiva del Hospital Clínic de Barcelona han diseñado herramientas de procesado de imagen que permiten la detección automática de pólipos en imágenes y vídeo de colonoscopia. [...]
Researchers from Computer Vision Center (CVC) and Digestive Endoscopy Unit from Hospital Clinic de Barcelona have jointly developed image processing tools which allow an automatic detection of polyps in videocolonoscopy. [...]

2017
UAB divulga, Octubre 2017, p. 1-3
3 documents
3.
2 p, 73.4 KB Polyp Localization and Segmentation in Colonoscopy Images by Means of a Model of Appearance for Polyps / Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
Colorectal cancer is the fourth most common cause of cancer death worldwide and its survival rate depends on the stage in which it is detected on hence the necessity for an early colon screening. There are several screening techniques but colonoscopy is still nowadays the gold standard, although it has some drawbacks such as the miss rate. [...]
2014 - 10.5565/rev/elcvia.594
ELCVIA : Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis, Vol. 13, Núm. 2 (2014) , p. 9-10  

Research literature 17 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
11 p, 1.9 MB Learn2Learn : uso de aprendizaje computacional y estrategias de gamificación para el diseño de una herramienta de soporte al aprendizaje / Muñoz Riera, Joan ; Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El nuevo contexto de aprendizaje presenta como uno de sus retos principales la observación más cercana del progreso del alumno. Obtener feedback rápido y preciso puede ser clave para solventar fallos del aprendizaje. [...]
The new learning context we are in presents as one of its main challenges the closest observation of student progress. Getting fast and accurate feedback can be key to solving learning failures. In this project we propose the development of a learning support tool that includes gamification functionalities, being one of its goals to be attractive for frequent use by students. [...]
El nou context d'aprenentatge presenta com un dels seus reptes principals l'observació més propera del progrés de l'alumne. Obtenir feedback ràpid i precís pot ser clau per solucionar errors de l'aprenentatge. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
2.
10 p, 663.8 KB Written Exam Corrector (WEC) : Plataforma para la asistencia a la corrección de exámenes / Sánchez Manzano, Pol ; Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Roca i Marvà, Francesc Xavier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
WEC (Written Exam Corrector) es una herramienta web originada de la necesidad de poder coordinar y agilizar la tarea de corrección de exámenes en físico. Uno de los retos de proyecto ha sido la realización de un módulo de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) que permite al profesor identificar los alumnos sin la necesidad de de hacerlo manualmente mediante el análisis automático del campo del NIA. [...]
WEC (Written Exam Corrector) és una eina web originada de la necessitat de poder coordinar i agilitar la tasca de correcció d'exàmens en físic. Un dels reptes de projecte ha estat la realització d'un mòdul de Reconeixement Òptic de Caràcters (OCR) que permet al professor identificar els alumnes sense la necessitat de de fer-lo manualment mitjançant l'anàlisi automàtica del camp del NIA. [...]
WEC (Written Exam Corrector) is a web tool originated from the need to be able to coordinate and speed up the physical exam correction task. One of the project challenges has been the development of an Optical Character Recognition (OCR) module that allows the teacher to identify students without the need to do it manually by means of the automatic analysis of the NIA field. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
3.
10 p, 596.5 KB ARPIA : Aprendizaje Remoto Personalizado Inteligente Automatizado / Morata Vegas, Miriam ; Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
La adaptación de la enseñanza universitaria al nuevo contexto educativo ha conllevado un cambio en la metodologia docente, ahora centrada en el alumno. En este punto, es necesario adaptar la comunicación entre professores y estudiantes para que ambos se sientan implicados como protagonistas. [...]
L'adaptació de l'ensenyament universitari al nou context educatiu ha comportat un canvi en la metodologia docent, ara centrada en l'alumne. En aquest punt, cal adaptar la comunicació entre professors i estudiants per a que tots dos es sentin implicats com a protagonistes. [...]
The adaptation of university education to the new educational context has implied a change in the teaching methodology, now centered on the student. At this point, it is necessary to adapt the communication between teachers and students so that both feel involved as protagonists. [...]

2020
Enginyeria Informàtica [958]  
4.
10 p, 814.4 KB PLAY & LEARN : Eina de suport a l'aprenentatge combinant estratègies de gamificació i machine learning / Catalan Yarza, Oriol ; Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Creació d'un mòdul de codi amb tècniques d'aprenentatge computacional per al processament del llenguatge i classificació, per a la seva incorporació en el desenvolupament de videojocs enfocats a l'educació, emprant recomanació de preguntes al jugador basades en preguntes fallades anteriorment. [...]
Creation of a code module with Machine Learning techniques for Language procesing and classification, to be incorporated in videogame develepment focused on education, by means of recommending qüestions based on previously failed qüestions. [...]
Creación de un módulo con técnicas de aprendizaje computacional para el procesado de lenguaje y clasificación, para su incorporación en el desarrollo de juegos enfocados a la educación, usando la recomendación de preguntas al jugador basadas en preguntas falladas anteriormente. [...]

2019-07-01
Enginyeria Informàtica [958]  
5.
10 p, 721.1 KB SchoolTest : Aplicació per monitoritzar el procés d'aprenentatge dels alumnes / Pscherer Vilallonga, Sergi ; Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En segle XXI estan naixent un grapat de noves tecnologies que mica en mica van posant en evidència altres formes més eficients per a satisfer diversos objectius. En aquest TFG es vol posar en evidència el canvi imminent que es produirà en el sector de l'ensenyament respecte al procés d'aprenentatge i sobretot la manera en que el professorat pot monitoritzar aquest procés. [...]
En el siglo XXI están naciendo un montón de nuevas tecnologías que, poco a poco, van poniendo en evidencia otras formas más eficientes para satisfacer diversos objetivos. En este TFG se quiere evidenciar el cambio inminente que se producirá en el sector de la educación con respecto al proceso de aprendizaje y, sobre todo, la manera en que el profesorado puede monitorizar este proceso. [...]
In the 21st century a handful of new technologies are emerging that little by little they are putting in evidence other more efficient ways to meet various objectives. In this TFG we want to highlight the imminent change that will occur in the education sector with regard to the learning process and, above all, the way teachers can monitor this process. [...]

2019-02-18
Enginyeria Informàtica [958]  
6.
11 p, 4.3 MB Aplicació de suport al diagnòstic de pacients amb leucèmia / Ramoneda Tormos, Albert ; Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte es presenta el desenvolupament d'una aplicació mèdica per a la gestió de pacients diagnosticats amb leucèmia per estudiar com evoluciona el seu diagnòstic amb diferents tractaments oncològics. [...]
En este proyecto se presenta el desarrollo de una aplicación médica para la gestión de pacientes diagnosticados con leucemia para estudiar cómo evoluciona su diagnóstico con diferentes tratamientos oncológicos. [...]
This project describes the development of a medical application for the management of patients diagnosed with leukemia to study how their status evolves over diferent oncological treatments. The application is based on an interface that allows healthcare staff to manage historical patient data as well as their temporary evolution within the treatment. [...]

2018-07-02
Enginyeria Informàtica [958]  
7.
9 p, 687.0 KB Smart Blackjack : Aplicación de técnicas de aprendizaje para soporte en juegos de azar / Gerun, Ivan ; Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El empleo de aprendizaje computacional como soporte a los juegos de azar plantea diferentes retos. Uno de ellos es poder sobreponerse a la aleatoriedad de ciertas circunstancias de las partidas. Para ello, es necesario definir adecuadamente las características que se van a usar en el aprendizaje y seleccionar cuidadosamente el método de clasificación. [...]
The use of machine learning to support to gambling poses different challenges. One of them is that support systems should be able to features the randomness of certain circumstances of the games. To cope with this, it is necessary to define adequately the characteristics that are going to be used in learning stage and to carefully select the classification method. [...]
L'ocupació d'aprenentatge computacional com a suport als jocs d'atzar planteja diferents reptes. Un d'ells és poder sobreposar-se a l'aleatorietat de certes circumstàncies de les partides. Per a això, cal definir adequadament les característiques que es van a usar en l'aprenentatge i seleccionar acuradament el mètode de classificació. [...]

2018-02-14
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
10 p, 1.2 MB Detección de proteínas multifuncionales con funciones celulares ocultas utilizando BIG-DATA / Enöckl Cabacas, Helmut ; Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Las proteínas moonlighting son proteínas con funciones múltiples totalmente independientes y ocultas, es decir, se desconocen muchas de las funciones que tienen las proteínas moonlighting. Además, las proteínas moonlitghting están estrechamente ligadas a enfermedades genéticas. [...]
Moonlighting proteins are proteins with multiple totally independent and hidden function sand, that is to say, that many of the functions that have the moonlighting proteins are unknown. They are also closely linked to genetic diseases. [...]
Les proteïnes moonlighting són proteïnes amb funcions múltiples totalment independents i ocultes, és a dir, es desconeixen moltes de les funcions que tenen les proteïnes moonlighting. A més, les proteïnes moonlitghting estan estretament lligades a malalties genètiques. [...]

2017-06-28
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
11 p, 2.1 MB CrowdParking : aplicació mòbil col·laborària per gestionar places d'aparcament / Núñez Ubach, Marc ; Jacobus Atens, Coen, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Actualment en les grans ciutats és prou evident un problema relacionat amb la quantitat de vehicles existents i la disponibilitat de places d'aparcament públiques. La escassetat d'aquestes suposa una pèrdua de temps pel conductor i, per tal de facilitar aquesta tasca, plantegem una aplicació mòbil en la qual els usuaris comparteixin informació sobre la disponibilitat de places lliures, contribuint a la recopilació d'aquesta en temps real. [...]
Currently in large cities is obvious the problem with the number of existing vehicles and the availability of public parking spaces. The shortage of these is a waste of time for the driver, to facilitate this task, we propose a mobile application in which users share information on the availability of parkings, contributing to the collection of those images in real time. [...]
Actualmente en las grandes ciudades es evidente un problema relacionado con la cantidad de vehículos existentes y la disponibilidad de plazas de aparcamiento públicas. La escasez de estas supone una pérdida de tiempo para el conductor y, a fin de facilitar esta tarea, planteamos una aplicación móvil en la que los usuarios compartan información sobre la disponibilidad de plazas libres, contribuyendo a la recopilación de éstas en tiempo real. [...]

2017-02-09
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
10 p, 1.2 MB TrackYourTrain : Aplicació pel seguiment d'entrenaments esportius personalitzats / Andreu Tort, Mireia ; Bernal del Nozal, Jorge, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar una aplicació mòbil que permeti gestionar de manera àgil totes les activitats esportives que fan els clients sota la supervisió d'un entrenador personal. [...]
The goal of this project is the development of a Mobile application which allows an efficient and agile tracking of training activities under supervision of a personal trainer. TrackYourTrain defines three different user roles: administrator, trainer and client, each of one having different and exclusive functionalities. [...]
El objetivo de este proyecto es desarrollar una aplicación móvil que permita gestionar de forma ágil todas las actividades deportivas que hacen los clientes bajo la supervisión de un entrenador personal. [...]

2016-06-27
Enginyeria Informàtica [958]  

Research literature : 17 records found   1 - 10next  jump to record:
Course materials 10 records found  
1.
6 p, 108.4 KB Disseny d'Algoritmes [104359] / Bernal del Nozal, Jorge ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Partint de la base que els alumnes tenen uns coneixements bàsics sobre programació i estructures de dades adquirits en assignatures anteriors, es pretén que l'alumne sigui capaç d'analitzar, dissenyar i implementar algoritmes basant-se en les tècniques de disseny d'algoritmes existents. [...]
Partiendo de la base de que los alumnos tienen unos conocimientos básicos sobre programación y estructuras de datos adquiridos en asignaturas anteriores, se pretende que el alumno sea capaz de analizar, diseñar e implementar algoritmos basándose en las técnicas de diseño de algoritmos existentes. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
2.
7 p, 115.7 KB Compiladors [102782] / Sánchez Pujadas, Francisco Javier ; Bernal del Nozal, Jorge ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coneixements: Introduir els conceptes i estructures fonamentals d'un compilador de llenguatges imperatius. Millorar l'ús i comprensió dels compiladors (eficiència, límits del llenguatge, etc. ), i dels llenguatges de programació. [...]
Conocimientos: Introducir los conceptos y estructuras fundamentales de un compilador de lenguajes imperativos. Mejorar el uso y comprensión de los compiladores (eficiencia, límites del lenguaje, etc. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònic [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sist [1207]
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
3.
6 p, 113.5 KB Laboratori de Programació [102767] / Sánchez Albaladejo, Gemma ; Bernal del Nozal, Jorge ; Tudela Barroso, Yael ; Da Silva Campello, Cristian ; Abril Gutiérrez, Estrella María ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura forma part de la matèria Algorísmica i informació i s'ha de veure com la continuació lògica de l'assignatura Metodologia de la Programació i la continuació pràctica de l'assignatura de Matemàtica Discreta. [...]
Esta asignatura forma parte de la materia Algorítmica e información y debe verse como la continuación lógica de la asignatura Metodologia de la Programació y la continuación práctica de la asignatura de Matemàtica Discreta. [...]

2020-21
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Enginyeria de Computadors) i Grau en Enginyeria Electrònic [1206]
Grau en Enginyeria Informàtica (Menció en Tecnologies de la Informació) i Grau en Enginyeria de Sist [1207]
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica /Computer Engineering [1269]
Internet dels Objectes per a Salut Digital / Internet of Things for e-Health [1391]
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
4.
6 p, 108.0 KB Disseny d'Algoritmes [104359] / Bernal del Nozal, Jorge ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Partint de la base que els alumnes tenen uns coneixements bàsics sobre programació i estructures de dades adquirits en assignatures anteriors, es pretén que l'alumne sigui capaç d'analitzar, dissenyar i implementar algoritmes basant-se en les tècniques de disseny d'algoritmes existents. [...]
Partiendo de la base de que los alumnos tienen unos conocimientos básicos sobre programación y estructuras de datos adquiridos en asignaturas anteriores, se pretende que el alumno sea capaz de analizar, diseñar e implementar algoritmos basándose en las técnicas de diseño de algoritmos existentes. [...]

2019-20
Grau en Enginyeria de Dades [1394]
3 documents
5.
7 p, 114.0 KB Compiladors [102782] / Sánchez Pujadas, Francisco Javier ; Bernal del Nozal, Jorge ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coneixements: Introduir els conceptes i estructures fonamentals d'un compilador de llenguatges imperatius. Millorar l'ús i comprensió dels compiladors (eficiència, límits del llenguatge, etc. ), i dels llenguatges de programació. [...]
Conocimientos: Introducir los conceptos y estructuras fundamentales de un compilador de lenguajes imperativos. Mejorar el uso y comprensión de los compiladores (eficiencia, límites del lenguaje, etc. [...]

2019-20
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
6.
8 p, 122.2 KB Enginyeria del Software [102743] / Lladós Canet, Josep ; Fornes Bisquerra, Alicia ; Bernal del Nozal, Jorge ; Fernández Mota, David ; Gesa Boté, Lluís ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura és introductòria del bloc d'assignatures sobre el procés d'enginyeria del software. L'objectiu general és donar una visió global i ordenada del procés de desenvolupament del software que no sigui simplement el de la programació (que constitueix, només, una fase dins de tot el procés de l'enginyeria del software). [...]
Esta asignatura es introductoria del bloque de asignaturas sobre el proceso de ingeniería del software. El objetivo general es dar una visión global y ordenada del proceso de desarrollo del software que no sea simplemente el de la programación (que constituye, sólo, una fase dentro de todo el proceso de la ingeniería del software). [...]

2019-20
Enginyeria Informàtica [958]
3 documents
7.
8 p, 104.0 KB Enginyeria del Software [102743] / Lladós Canet, Josep ; Fornes Bisquerra, Alicia ; Bernal del Nozal, Jorge ; Fernández Mota, David ; Gesa Boté, Lluís ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura és introductòria del bloc d'assignatures sobre el procés d'enginyeria del software. L'objectiu general és donar una visió global i ordenada del procés de desenvolupament del software que no sigui simplement el de la programació (que constitueix, només, una fase dins de tot el procés de l'enginyeria del software). [...]
2018-19
Enginyeria Informàtica [958]  
8.
7 p, 92.2 KB Compiladors [102782] / Sánchez Pujadas, Francisco Javier ; Bernal del Nozal, Jorge ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coneixements: Introduir els conceptes i estructures fonamentals d'un compilador de llenguatges imperatius. Millorar l'ús i comprensió dels compiladors (eficiència, límits del llenguatge, etc. ), i dels llenguatges de programació. [...]
2018-19
Enginyeria Informàtica [958]  
9.
6 p, 87.6 KB Compiladors [102782] / Sánchez Pujadas, Francisco Javier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Bernal del Nozal, Jorge (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Coneixements: Introduir els conceptes i estructures fonamentals d'un compilador de llenguatges imperatius. Millorar l'ús i comprensió dels compiladors (eficiència, límits del llenguatge, etc. ), i dels llenguatges de programació. [...]
2017-18
Enginyeria Informàtica [958]  
10.
8 p, 100.8 KB Enginyeria del Software [102743] / Lladós i Canet, Josep (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Fornés Bisquerra, Alicia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Bernal del Nozal, Jorge (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Gesa Boté, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquesta assignatura és introductòria del bloc d'assignatures sobre el procés d'enginyeria del software. L'objectiu general és donar una visió global i ordenada del procés de desenvolupament del software que no sigui simplement el de la programació (que constitueix, només, una fase dins de tot el procés de l'enginyeria del software). [...]
2017-18
Enginyeria Informàtica [958]  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.