Memòria càrnia digital (MCD)

Fotografia: La mort del porc. Mas Ciurana, Hostalric, 1948

La Memòria Càrnia Digital (MCD) que es presenta consta actualment de 117 registres, amb més de 5.000 fotografies realitzades pel veterinari Xavier Fàbregas i Comadran. L'àmbit temàtic és la inspecció veterinària d'escorxadors i la qualitat de canals, carns i despulles, des d'una perspectiva del sud d'Europa de producció animal i de consum de carns. Abarca el període laboral com a veterinari oficial comprès entre els anys 1988 i 2012.

L'objectiu de la MCD és oferir a tots els professionals, tècnics, investigadors i alumnes dels graus relacionats, un instrument de consulta digital de caràcter pluridisciplinar, amb un tractament exhaustiu d'algunes matèries, que sigui d'utilitat per a la formació continuada i la docència.

Les fotografies comprenen les següents àrees: Bestiar i animals de corral; canals, carns i despulles; i inspecció veterinària d'escorxadors.

La MCD és el resultat d'un projecte de digitalització que ha estat finançat per l'Associació Catalana d'Història de la Veterinària (ACHV) i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) i la UAB. És un projecte inacabat i està concebuda com una obra oberta, on s'aniran afegint nous materials que completin o complementin els existents.


Agraïments: als professionals de la carn que hi han col·laborat.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2019-12-16
19:37
1024x768, 412.9 KB Sacrificio doméstico de pollos de payés para Navidad / Fàbregas i Comadran, Xavier
En Catalunya la comida tradicional de Navidad consiste en escudella i carn d'olla (sopa y cocido a la catalana) y en pollo asado al horno en greixonera. Para ello se necesita un buen pollo de 4-5 kg PC. [...]
Es presenten fotos del procediment de sacrifici domèstic, de pollastres de pagès per Nadal de 4-5 kg PC.

2019 (Memoria cárnica digital)
12 documents
2019-12-16
18:46
1024x768, 324.0 KB Rebaño ovino de raza Ripollesa ecotipo Guilleries / Fàbregas i Comadran, Xavier ; Ferran Serra, Joan
Tradicionalmente la raza Ripollesa se ha subdividido en tres tipos: la del Berguedà, la típica; la queralbina de Queralbs, más pequeña y la de las Guilleries, burella (manchada). El ecotipo Guilleries, localizado en esta subcomarca de montaña, se caracteriza por su gran formato, patas largas y fuertes y por ciertos índices de arcaísmo (LAUVERGNE J. [...]
Tradicionalment la raça Ripollesa s'ha subdividit en tres tipus: la del Berguedà, la típica; la queralbina de Queralbs, més petita i la de les Guilleries, burella (tacada). L'ecotipus Guilleries, localitzat en aquesta subcomarca de muntanya, es caracteritza pel seu gran format, potes llargues i fortes i por certs índex d'arcaisme (LAUVERGNE J. [...]

2019 (Memoria cárnica digital)
52 documents
2019-11-26
11:52
2 p, 58.8 KB Bibliografía sobre la matanza del cerdo / Fàbregas i Comadran, Xavier
"Se presenta la bibliografía sobre la matanza del cerdo (de los períodos 1906-2011 y 1946-2010, respectivamente), que aparece en los documentos LA MATANZA DEL CERDO EN LA CIUDAD DE BARCELONA SEGÚN LA LITERATURA ETNO-FOLKLORISTA CATALANA DE 1800-1950, de Xavier Fàbregas i Comadran (2011), y PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN PARA LA MATANZA DEL CERDO, de Xavier Fàbregas i Comadran y Pol Llonch i Obiols (2011).
Es presenta la bibliografia sobre la matança del porc (dels períodes 1906-2011 i 1946-2010, respectivament), que apareix als documents LA MATANZA DEL CERDO EN LA CIUDAD DE BARCELONA SEGÚN LA LITERATURA ETNO-FOLKLORISTA CATALANA DE 1800-1950, de Xavier Fàbregas i Comadran (2011), i PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN PARA LA MATANZA DEL CERDO, de Xavier Fàbregas i Comadran i Pol Llonch i Obiols (2011).

2019 (Memoria cárnica digital)
2 documents
2019-11-26
10:45
3 p, 72.1 KB Bibliografía sobre Trichinella SPP. / Fàbregas i Comadran, Xavier
"Se presenta la bibliografía sobre Trichinella spp. , que aparece en los documentos TRICHINELLA: EPIDEMIOLOGÍA Y NUEVAS PERSPECTIVAS DE INSPECCIÓN SANITARIA EN CARNES DE EQUINO (II), de Xavier Fàbregas i Comadran y Javier de Benito (2001), TRICHINELLA STATUS IN THE WILD FAUNA OF CATALONIA (NE SPAIN): FIRST REPORT OF T. [...]
Es presenta la bibliografia sobre Trichinella spp. , que apareix als documents TRICHINELLA: EPIDEMIOLOGÍA Y NUEVAS PERSPECTIVAS DE INSPECCIÓN SANITARIA EN CARNES DE EQUINO (II), de Xavier Fàbregas i Comadran y Javier de Benito (2001), TRICHINELLA STATUS IN THE WILD FAUNA OF CATALONIA (NE SPAIN): FIRST REPORT OF T. [...]

2019 (Memoria cárnica digital)
4 documents
2019-11-26
10:28
3 p, 84.3 KB Bibliografía sobre Sarcocystis SPP. / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta la bibliografía (1917-2004) sobre Sarcocystis spp. , que aparece en el documento REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA CLÁSICA VETERINARIA SOBRE SARCOCYSTIS SPP. , de Xavier Fàbregas i Comadran y Mine Balart Giró (2014).
Es presenta la bibliografia (1917-2004) sobre Sarcocystis spp. , que apareix al document REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA CLÁSICA VETERINARIA SOBRE SARCOCYSTIS SPP. , de Xavier Fàbregas i Comadran i Mine Balart Giró (2014).

2019 (Memoria cárnica digital)  
2019-11-26
10:14
13 p, 106.1 KB Bibliografía sobre cueros, pieles y lanas / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta la bibliografía sobre cueros, pieles y lanas (1955-2018) que aparece en el documento DEFECTOS EN CUEROS DE BOVINO, PIELES DE LANAR Y CAPRINO Y LANAS DE OVINO, de Xavier Fàbregas i Comadran (2018) (https://ddd. [...]
Es presenta la bibliografia sobre cuirs, pells i llanes (1955-2018) que apareix al document DEFECTES EN CUIRS DE BOVÍ, PELLS D'OVÍ I CABRUM I LLANES D'OVÍ, de Xavier Fàbregas i Comadran (2018) (https://ddd. [...]

2019 (Memoria cárnica digital)  
2019-11-20
13:30
1024x768, 337.7 KB Sacrificio doméstico de pollos / Fàbregas i Comadran, Xavier
El sacrificio doméstico de animales permite el aprovisionamiento familiar para un consumo de carnes directo o diferido. Los pollos son animales fáciles de sacrificar. Aquí se muestra un tipo de sacrificio muy sencillo. [...]
Es presenten fotos del procediment de sacrifici domèstic, de pollastres gratapallers de 4,5 mesos de vida.

2019 (Memoria cárnica digital)
31 documents
2019-11-20
08:32
768x1024, 372.0 KB Bibliografía sobre la Matanza del cerdo / Fàbregas i Comadran, Xavier
La matanza del cerdo es una tradición festiva que proveía a las familias de carne y grasa animal, para un consumo anual diferido. En la península Ibérica, existen marcadas diferencias geográficas en el procedimiento seguido: posición de sacrificio (vertical colgada/inclinada, horizontal,. [...]
La mort de porc és una tradició festiva que proveïa les famílies de carn i greix animal, per a un consum anyal diferit. A la península Ibèrica, existeixen marcades diferències geogràfiques en el procediment seguit: posició de sacrifici (vertical penjada/inclinada, horitzontal,. [...]

2019 (Memoria cárnica digital)
25 documents
2019-11-20
08:15
768x1024, 437.6 KB Sacrificio doméstico de ocas / Fàbregas i Comadran, Xavier
El sacrificio doméstico de animales permite el aprovisionamiento familiar para un consumo de carnes directo o diferido. Las ocas son aves de corral que pastorean y que necesitan tener un estanque cerca para beber y "arreglarse". [...]
El sacrifici domèstic d'animals permet el proveïment familiar per a un consum de carns directe o diferit. Les oques són aus de corral que pasturen i que necessiten d'un estany a prop per beure i "arreglar-se". [...]

2019 (Memoria cárnica digital)
4 documents
2019-11-13
16:35
768x1024, 218.7 KB Bibliografía sobre inspección veterinaria de mataderos / Fàbregas i Comadran, Xavier
La tradicional inspección sanitaria ante mortem y post mortem de animales, canales y despojos ha pasado a ser una inspección veterinaria de mataderos más global que, además de los aspectos de salud pública, incluye otros ámbitos relacionados, como la calidad, la comercialización y el medio ambiente. [...]
La tradicional inspecció sanitària ante mortem i post mortem d' animals, canals i despulles ha passat a ser una inspecció veterinària d'escorxadors més global, que a banda dels aspectes de salut pública, inclou altres àmbits relacionats, como la qualitat, la comercialització i el medi ambient. [...]

2019 (Memoria cárnica digital)
25 documents