Memòria càrnia digital (MCD)

Fotografia: Canal vedell raça Avileña

La Memòria Càrnia Digital (MCD) que es presenta consta de més de 5.000 fotografies realitzades pel veterinari Xavier Fàbregas i Comadran. L'àmbit temàtic és la inspecció veterinària d'escorxadors i la qualitat de canals, carns i despulles, des d'una perspectiva del sud d'Europa de producció animal i de consum de carns. Abarca el període laboral com a veterinari oficial comprès entre els anys 1988 i 2012.

L'objectiu de la MCD és oferir a tots els professionals, tècnics, investigadors i alumnes dels graus relacionats, un instrument de consulta digital de caràcter pluridisciplinar, amb un tractament exhaustiu d'algunes matèries, que sigui d'utilitat per a la formació continuada i la docència.

Les fotografies comprenen les següents àrees: Bestiar i animals de corral; canals, carns i despulles; i inspecció veterinària d'escorxadors.

La MCD és el resultat d'un projecte de digitalització que ha estat finançat per l'Associació Catalana d'Història de la Veterinària (ACHV) i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) i la UAB. És un projecte inacabat i està concebuda com una obra oberta, on s'aniran afegint nous materials que completin o complementin els existents.


Agraïments: als professionals de la carn que hi han col·laborat.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2023-09-08
11:12
1806x2783, 590.8 KB Tripas naturales / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta un resumen de la oferta comercial española, de distintos tipos de tripas naturales, especificando denominación, especie de procedencia, calibre y uso/destino. Agradecimientos: a la empresa EUROCASING.
Es presenta un resum de la oferta comercial espanyola, de diferents tipus de tripes naturals. Agraïments: a l'empresa EUROCASING. Recursos: http://www. tripasbartolome. es/guia-de-tripas-naturales. [...]

2023 (Memoria cárnica digital)
3 documents
2022-04-06
11:30
14 p, 1.9 MB Calidad de la canal y de la carne de bovino (1994) / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presentan los resúmenes de los cursos de Formación continua, dirigidos a payeses y ganaderos de vacuno, sobre Calidad y comercialización de la carne de bovino, realizados en Sort (Pallars Sobirà, 1992) y Bolvir (Cerdanya, 1994).
Es presenten els resums dels cursos de Formació contínua, dirigits a pagesos i ramaders de boví, sobre Qualitat i comercialització de la carn de boví, realizats a Sort (Pallars Sobirà, 1992) i Bolvir (Cerdanya, 1994).

2021 (Memoria cárnica digital)  
2022-04-06
10:16
27 p, 4.7 MB Gestión de la calidad en mataderos de aves (2002) / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta la documentación Gestión de la calidad en mataderos de aves, del curso de Doctorado Productos avícolas: tecnología aplicada (UAB, 2000 y 2002).
Es presenta la documentació Gestión de la calidad en mataderos de aves, del curso de Doctorado Productos avícolas: tecnología aplicada (UAB, 2000 y 2002).

2021 (Memoria cárnica digital)
3 documents
2022-04-06
10:06
8 p, 781.6 KB Bibliografía sobre inspección veterinaria, mataderos y carnes de ganado / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta una bibliografía no exhausiva sobre inspección veterinaria, mataderos y carnes de ganado.
Es presenta una bibliografía no exhausiva sobre inspecció veterinària, escorxadors i carns de bestiar.

2021 (Memoria cárnica digital)  
2022-04-06
09:53
2 p, 176.8 KB Bibliografía sobre producción, carnización, inspección veterinaria y carnes de aves / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta una bibliografía no exhausiva sobre producción, carnización, inspección veterinaria y carnes de aves.
Es presenta una bibliografía no exhausiva sobre producció, carnització, inspecció veterinària i carns d'aus.

2021 (Memoria cárnica digital)  
2022-02-04
09:54
683x1024, 352.9 KB Bibliografía sobre carnes, despojos y despiece / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta en formato fotografía, una bibliografía no exhaustiva en castellano, sobre carnes, despojos y despiece.
Es presenta en format fotografia, una bibliografia no exhaustiva en castellà, sobre carns, menuts i especejament.

2021 (Memoria cárnica digital)
20 documents
2022-02-04
09:52
768x1024, 333.6 KB Bibliografía sobre jamones y embutidos de cerdo / Fàbregas i Comadran, Xavier
Se presenta en formato fotografía, una bibliografía no exhaustiva en castellano, sobre jamones y embutidos de cerdo.
Es presenta en format fotografia, una bibliografia no exhaustiva en castellà, sobre pernils i embotits de porc.

2021 (Memoria cárnica digital)
20 documents
2019-09-16
11:29
768x1024, 373.9 KB Bibliografía del veterinario Cesáreo Sanz Egaña / Fàbregas i Comadran, Xavier
Cesáreo Sanz Egaña (1885-1959), desde su actividad profesional como director del Matadero de Madrid y de docente, ha sido uno de los grandes veterinarios españoles. Se presenta en formato foto, parte de su producción bibliografica, publicaciones fundamentales en lengua castellana, para el conocimiento de la inspección veterinaria de mataderos y de la carne en España.
Cesáreo Sanz Egaña (1885-1959), des de la seva activitat professional com a director del Matadero de Madrid i de docent, ha estat un dels grans veterinaris espanyols. Es presenta en format foto, part de la seva producció bibliogràfica, publicacions fonamentals en llengua castellana, per al coneixement de la inspecció veterinària d'escorxadors i de la carn a Espanya.

2019 (Memoria cárnica digital)
5 documents
2018-10-04
10:52
2 p, 47.9 KB Identificación de especie, sexo y edad en canales (carnes) de consumo habitual / Fàbregas i Comadran, Xavier
La identificación de la especie, el sexo y la edad en las canales y despojos de consumo habitual, tiene un interés económico principal en diversos ámbitos: en la inspección y prevención de fraudes en la comercialización y el consumo (el dicho antiguo de "dar gato por liebre") y también en la clasificación de canales y el reconocimiento de las características organolépticas de canales, carnes foráneas, despiece y envasados. [...]
La identificació de l'espècie, el sexe i l'edat en les canals i despulles de consum habitual, porta un interès econòmic principal en diversos àmbits: en la inspecció i prevenció de fraus en la comercialització i el consum (l'antiga dita de "vendre gat per llebre") i també en la classificació de canals i en el reconeixement de les característiques organolèptiques de canals, carns foranes, especejament i envasats. [...]

2018 (Memoria cárnica digital)
2 documents
2017-06-02
12:21
10 p, 392.7 KB Memória Cárnica Digital - índice temático / Fàbregas i Comadran, Xavier
2017 (Memoria cárnica digital)