Darreres entrades:
2024-06-13
16:09
45 p, 14.2 MB Health definitions in the age of Anthropocene : a conceptual analysis and critical review / Amengual Moreno, Miquel (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Benach, Joan, dir. (Universitat Pompeu Fabra) ; Pericàs, Juan M., dir. (Hospital Clínic i Provincial de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Medicina
Defining health is key to the orientation of health services, policies, and priorities in research. The concept of health has evolved through history. Remarkably, the impacts of the Anthropocene on health boosted the interest on health-related frameworks and definitions with environmental perspective since 1950s. [...]
Definir la salut és clau per orientar els serveis de salut, les polítiques i les prioritats en recerca. El concepte de salut ha evolucionat al llarg de la història. De forma notable, els impactes de l'Antropocè van impulsar l'interès en els marcs i definicions relacionats amb la salut amb perspectiva ambiental des de la dècada dels 50. [...]
Definir la salud es clave para la orientación de los servicios de salud, las políticas y las prioridades en investigación. El concepto de salud ha evolucionado a lo largo de la historia. De forma notable, los impactos del Antropoceno impulsaron el interés en los marcos y definiciones relacionados con la salud con perspectiva ambiental desde la década de los 50. [...]

2023
Grau en Medicina [1509]  
2024-06-11
17:35
114 p, 1.7 MB Arcàdia Can Batlló. Educació 0-6 autogestionada. "El món necessita més mestres llibertàries" / Febrer Babot, Judith ; Careta Plans, Arnau, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Aquest treball de final de grau té la intenció d'investigar i mostrar què s'amaga darrere la pedagogia llibertària i el concepte d'autogestió, i de quina manera es podrien apropar aquests termes a les institucions educatives oficials, com ara la Universitat, on queden totalment en un segon pla i no s'aborden en profunditat en cap assignatura. [...]
Este trabajo de fin de grado tiene la intención de investigar y mostrar qué se esconde detrás de la pedagogía libertaria y el concepto de autogestión, y cómo podrían acercarse estos términos a las instituciones educativas oficiales, como la Universidad, donde quedan totalmente en un segundo plano y no se abordan en profundidad en ninguna asignatura. [...]
This end-of-degree project intends to investigate and show what is hidden behind libertarian pedagogy and the concept of self-management, and how these terms could be brought closer to official educational institutions, such as the University, where they remain completely in the background. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Educació Infantil [891]  
2024-05-31
19:50
33 p, 947.7 KB Escalar l'Olimp: investigació sobre el desnivell prometeic / Russa Puig, Àlex ; Sastre-Juan, Jaume, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
El desnivell prometeic és la desigualtat de magnitud entre les facultats de fer, d'imaginar i de sentir. Suposa un obstacle per la reflexió ètica i política, que adquireix la profundidat històrica necessària per orientar una possible superació en l'aplicació a la representació cultural de l'àtom i la seva banalització. [...]
The promethean gap is the inequality in magnitude between the faculties of doing, imagining, and feeling. It poses an obstacle to ethical and political thinking, which gains the historical depth necessary to guide a potential overcoming in its application to the cultural representation of the atom and its banalization. [...]

2023
Grau en Filosofia [802]  
2024-05-29
16:20
38 p, 1.6 MB Gestió de plagues de corcs marins fent ús d'un recobriment plàstic : cas pràctic al Museu de la Pesca de Palamós / Cano Serra, Jordi ; Soler Membrives, Anna , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
2023
Grau en Biologia Ambiental [813]  
2024-05-29
15:54
27 p, 2.0 MB Desfent tabús : les infeccions de transmissió sexual / Ezpeleta Díaz de Quijano, Paula ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències
Els principals objectius d'aquest projecte se centren en aportar nous coneixements en relació amb les ITS a un grup d'adolescents de setze anys. Així com proporcionar eines que els ajudin a gestionar possibles situacions futures. [...]
2022
Grau en Biologia [812]  
2024-05-28
20:32
42 p, 648.5 KB Programa per afavorir l'autoestima a dones amb incontinència anal per causes obstètriques / Ávila Dionisio, Laura ; Subirana Porras, Adriana ; Guillazo i Blanch, Gemma (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
El present treball té com a objectiu el disseny d'un programa de tipus cognitiu- conductual enfocat a millorar l'autoestima en dones que pateixen incontinència anal per causes obstètriques. S'ha comptat amb una mostra de 14 dones amb edats compreses entre 38 i 62 anys, les quals s'han dividit en tres grups aleatoris i cada grup ha participat en tres tallers, on s'ha tractat l'autoacceptació, l'autopercepció, les habilitats socials i la relaxació. [...]
The aim of this study is to design a cognitive-behavioural programme aimed at improving self-esteem in women who suffer from anal incontinence due to obstetric causes. A sample of 14 women aged between 38 and 62 years was divided into three random groups and each group took part in three workshops on self-acceptance, self-perception, social skills and relaxation. [...]

2021
Grau en Psicologia [1485]  
2024-05-28
20:21
127 p, 6.0 MB Espai virtual d'aprenentatge per a la coconstrucció d'estratègies per promoure la parentalitat positiva i responsiva del poble gitano: seguim sumant, seguim creixent / Jiménez Diéguez, Sara ; Blanch Gelabert, Sílvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Aquest Treball de Fi Grau es concreta en la innovació d'un projecte d'Aprenentatge Servei interfacultatiu i col·laboratiu amb l'estudiant de Psicologia Maria Flor Falugue Rimaldi, i la Fundació Privada Pere Closa. [...]
Este trabajo de Fin de Grado se concreta en la innovación de un proyecto Aprendizaje Servicio interfacultativo y colaborativo con la estudiante de Psicología Maria Flor Falugue Rimaldi, y la Fundación Privada Pere Closa. [...]
This Final Degree project is an innovation of an inter-faculty and collaborative Service Learning project with the Psychology student Maria Flor Falugue Rimaldi, and the Pere Closa Private Foundation. [...]

2021
Grau en Educació Infantil [891]  
2024-05-28
19:27
40 p, 1.3 MB Justícia processal en la planificació de l'energia eòlica : anàlisi de les percepcions dels residents en dos estudis de cas a Catalunya / Sala i Bartrina, Adrià ; Gallego, Raquel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciència Política i de Dret Públic) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
El desplegament d'una transició energètica més justa implica, també, una major justícia en els processos de planificació d'energies renovables. Tanmateix, pocs estudis han investigat de manera específica les qüestions de justícia processal en la planificació de projectes d'energia eòlica. [...]
Designing a fairer energy transition also implies greater fairness in the planning processes of renewable energy projects. However, few studies have specifically investigated issues of procedural justice in wind energy planning. [...]

2023
Grau en Filosofia, Política i Economia [1430]  
2024-05-28
18:00
38 p, 657.0 KB Actuar per prevenir. Guia de prevenció dels a l'Educació en el lleure / Torres Granollers, Abril ; Agud Morell, Ingrid, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Educació
Actualment, vivim immersos en una societat on la primor es relaciona amb la bellesa, èxit i seguretat, donant lloc a una excessiva preocupació per l'aparença física. La pressió social per aprimar-se, les xarxes socials i la publicitat, la necessitat de ser acceptats i d'encaixar en un ideal estètic prim comporten una major vulnerabilitat de presentar trastorns de la conducta alimentària, dels quals se n'ha augmentat la seva prevalença durant els últims anys. [...]
Actualmente, vivimos inmersos en una sociedad donde la delgadez se relaciona con la belleza, éxito y seguridad, dando lugar a una excesiva preocupación por la apariencia física. La presión social para adelgazarse, las redes sociales y la publicidad, la necesidad de ser aceptados y de encajar en un ideal estético delgado comportan una mayor vulnerabilidad de presentar trastornos de la conducta alimentaria, de los cuales se ha aumentado su prevalencia durante los últimos años. [...]
Nowadays, we live in a society where the thinness is related to beauty, success and safety, giving rise to excessive concern for physical appearance. Social pressure to slim down, social media and advertising, the need to be accepted and fit into a thin aesthetic ideal lead to a greater vulnerability to food behavior disorders, of which the prevalence has increased in recent years. [...]

Barcelona : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Estudis Socioculturals de Gènere [1556]  
2024-05-28
17:50
82 p, 3.8 MB PROJECTE RUBICA'T : Implementació d'un projecte de seguiment psicoemocional a persones nouvingudes a Rubí / Alegre Pacheco, Alba ; Arqués Serra, Lucía ; Lalueza Sazatornil, José Luis, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
"Rubica't" és un projecte que neix de la necessitat d'un acompanyament psicoemocional a persones nouvingudes a Rubí. Així doncs, la intervenció duta a terme està constituïda per vuit sessions setmanals, enfocades a la superació del dol migratori i/o l'aportació d'eines per afrontar-lo, mitjançant diverses disciplines, creant un grup de suport d'iguals. [...]
"Rubica't" is a project born out of the need for psychosocial support for newcomers in Rubí. Therefore, the intervention conducted consists of eight weekly sessions focused on overcoming migratory grief and/or providing tools to cope with it, through various disciplines, while creating a peer support group. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Psicologia [1485]