Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Primer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Primer curs

Introducció a la Comptabilitat

Objectius

Introduir els alumnes en els coneixements necessaris per a interpretar el procés comptable d’una empresa i analitzar-ne i confeccionar-ne els resultats comptables. Ple coneixement i domini de la normativa comptable vigent, del pla general de comptabilitat i dels comptes anuals.

Contingut

Els comptes i els registres comptables. El balanç i el compte de pèrdues i guanys. El procés comptable. Normalització Comptable. Estudi del concepte i tractament comptable de l’Impost sobre el Valor Afegit. Pla general de comptabilitat. Els comptes anuals: balanç, compte de resultats i memòria.

Avaluació

Examen alliberador a la convocatòria de gener-febrer.
Examen final a la convocatòria de juny.
Examen final de tota l’assignatura a la convocatòria de setembre.
Al llarg del curs es demanarà l’elaboració d’exercicis que permetrà una avaluació continuada.

Bibliografia

QUER PERAMIQUEL, Agustí: El proceso contable. Ed. Pirámide, SA.
SÁEZ TORRECILLA, Ángel: Contabilidad general. Vol. I i II. Ed. McGraw-Hill (5a edició). Madrid, 2002.

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 10 Teoria 1r Semestre Dilluns 08:30 (1:30h)
Dimecres 08:30 (1:30h)
Noguera Noguera, Maria
Grup 10 Teoria 2n Semestre Dimarts 08:30 (1:30h)
Divendres 10:00 (1:30h)
Noguera Noguera, Maria
Grup 20 Teoria 1r Semestre Dilluns 10:00 (1:30h)
Dimecres 10:00 (1:30h)
Noguera Noguera, Maria
Grup 20 Teoria 2n Semestre Dimarts 10:00 (1:30h)
Divendres 08:30 (1:30h)
Noguera Noguera, Maria
Grup 50 Teoria 1r Semestre Dilluns 18:00 (1:30h)
Dimecres 18:00 (1:30h)
Noguera Noguera, Maria
Grup 50 Teoria 2n Semestre Dilluns 18:00 (1:30h)
Dimecres 18:00 (1:30h)
Sentís Ros, Xavier
Grup 60 Teoria 1r Semestre Dilluns 16:30 (1:30h)
Dimecres 16:30 (1:30h)
Vancells Farraró, Albert
Grup 60 Teoria 2n Semestre Dilluns 19:30 (1:30h)
Dimarts 18:00 (1:30h)
Vancells Farraró, Albert
Diplomatura de Ciències Empresarials Segon curs Tercer curs