Inici > Empresarials >Pla d'Estudis >Diplomatura de Ciències Empresarials (Tercer curs)

Diplomatura de Ciències Empresarials - Tercer curs

Economia de l'Organització Industrial

Objectius

Estudiar el comportament estratègic de les empreses en mercats oligopolítics o de competència imperfecta.

Contingut

Repàs de microeconomia; teoria de jocs; models bàsics d’oligopoli; col·lusió; fusions i adquisicions; relacions verticals entre empreses; publicitat i innovació; regulació i política de defensa de la competència.

Avaluació

Un examen final (de totes maneres, durant el curs es faran exercicis que són una pràctica molt
útil de cara a l’examen final; si no es ve a classe de forma sistemàtica i no es fan els exercicis és quasi impossible aprovar l’examen final).

Optativament, es podrà elaborar un treball en grups de com a màxim 3 persones que comptarà per al 20% de la nota; en aquest treball caldrà explicar el comportament d'una empresa elegida pels estudiants des del punt de vista de l'organització industrial.

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA BÀSICA:

 • L. Cabral, Economia Industrial, McGraw-Hill, 1997.
 • L. Cabral, Introduction to Industrial Organization, The MIT Press, 2000.
 • X. Martínez-Giralt, Organització Industrial. Comportament estratègic i competència. UAB, Servei de Publicacions, 2006.
 • Segura, J., Teoría de la Organización Industrial, Editorial Civitas, 1993.
 • Robert S. Pindyck y Daniel L. Rubinfeld, Microeconomía, Prentice Hall, 2003, 5ª edición.
 • H. R. Varian, Microeconomía Intermedia, Antoni Bosch Editor, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA:

 • Bel, G.; M. Callejón; M. T. Costa; A. Segarra, 2001. Economía industrial. Madrid: Civitas.
 • R. Gibbons, Un primer curso de teoría de juegos, Antoni Bosch Editor, 1993.
 • W. G. Shepherd, The Economics of Industrial Organization, Prentice Hall, 1990.
 • J. Tirole, La teoría de la Organización Industrial, Ariel, 1990.
 • Church, J.; Ware, R., Industrial Organization: A Strategic Approach, 2000

Formació Prèvia

Formació prèvia recomanada: Microeconomia.

Comentaris

Professors

Horaris

Horaris
Grups de Teoria Tipus Quadrimestre Horaris Professors
Grup 50 Teoria 1r Semestre Dimarts 15:00 (1:30h)
Dijous 15:00 (1:30h)
Trillas Jané, Francesc
Diplomatura de Ciències Empresarials Primer curs Segon curs