A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències  Informació acadèmica  Preinscripció  Batxillerat internacional 
Batxillerat
CFGS
 Batxillerat Internacional 
Majors de 25 anys
Majors de 45 anys
Acreditació d'experiència laboral
Titulats universitaris
Batxillerat no UE homologat

Batxillerat UE o conveni bilateral


Poden accedir a la universitat espanyola en les mateixes condicions que els alumnes espanyols que han superat la fase general de les PAU, si compleixen els requisits per accedir a la universitat en el seu país d’origen. Aquests estudiants poden presentar-se a la fase específica prèvia obtenció de la corresponent credencial que certifiqui que compleixen els requisits d’accés a la universitat en el sistema educatiu del seu país.

Sistemes educatius: Estats de la Unió Europea, Suïssa, Xina, Islàndia, Noruega, Liechtenstein, Batxillerat Europeu o Batxillerat Internacional.

L’estudiant haurà de realitzar la verificació dels requisits d’accés a través de la UNED. La informació relacionada es pot consultar a: http://www.uned.es/accesoUE
Quan l’estudiant tingui la credencial de la UNED, haurà de tramitar la preinscripció a l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat.
Més informació a través de la UNED:
Telèfon 91.398.66.12
Adreça electrònica: selectue@admi.uned.es

Cal tenir en compte:

  • No podran accedir per aquesta via els alumnes que ja hagin accedit prèviament a una universitat espanyola.
  • Hauran de fer les Proves d’Aptitud Personal d’aquelles titulacions que així ho exigeixin.
  • Els estudiants no hauran de fer cap prova per acreditar la competència lingüística dels idiomes en què s’impartiran els ensenyaments a la UAB.
  • Les persones que tinguin qualificació PAU espanyola i també estrangera, només podran utilitzar una de les dues qualificacions d’accés.

Els estudiants que vulguin presentar-se a la fase específica hauran d'obtenir també la credencial corresponent. En aquest cas, podran realitzar la gestió de manera anticipada presentant la documentació provisional que es determini.

Nota d'admissió

La nota d’admissió es calcularà amb la fórmula següent:

Qualificació de la credencial + (a x  M1) + (b x M2)

On a i b són els paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica.
I M1 i M2 són les matèries de la fase específica en les que s'ha tret millor nota, si aquestes matèries estan vinculades a la mateixa branca de coneixement que el títol al que es vol accedir.
Cal tenir en compte però, que per poder ponderar les matèries de la fase específica, la nota de les proves haurà de ser superior o igual a 5.
Si en la credencial no consta cap nota, es considerarà que és un 5.

Inici Mapa del Web
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats