A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències  Informació acadèmica  Preinscripció  Majors de 45 anys 
Batxillerat
CFGS
Batxillerat Internacional
Majors de 25 anys
 Majors de 45 anys 
Acreditació d'experiència laboral
Titulats universitaris

Majors de 45 anys


La reforma de la normativa d'accés a la universitat que es posa en marxa enguany contempla una nova via d’accés a la universitat per a les persones majors de 45 anys que no tinguin la titulació exigida per la normativa vigent.
Tot i això, els majors de 45 anys que ho desitgin, poden també accedir a la universitat cursant la prova per a majors de 25 anys.

Requisits

  • No disposar de cap titulació acadèmica que habiliti per a l'accés a la universitat per altres vies, ni poder acreditar experiència laboral o professional.
  • Complir o haver complert 45 anys abans del dia 1 d'octubre de l'any en què es realitzi la prova.

Estructura de la prova

Part general: cada un dels exercicis es puntuarà de 0 a 10 punts.

  1. Comentari de text: desenvolupament d’un tema general d’actualitat. La finalitat de la prova és la d’avaluar la capacitat de raonament i les competències adquirides en expressió escrita, lectura, capacitat d’interpretació i capacitat de construcció d’un discurs escrit.
  2. Llengua catalana.
  3. Llengua castellana.

La validesa de la qualificació d'aquesta part general és indefinida.

Entrevista personal: podran sol·licitar l'entrevista personal les persones que hagin superat la fase general. L'entrevista només es podrà sol·licitar per a un únic estudi / centre i universitat. Aquesta universitat no ha de ser, obligatòriament, la mateixa on s'hagi realitzat la part general. La Gestió acadèmica del centre on s'imparteixen els estudis pels quals s'ha sol·licitat fer l'entrevista es posarà en contacte amb les persones interessades per comunicar la data i l'hora de l'entrevista.

L'entrevista es qualificarà com a "Apte" o "No apte". Per superar l'entrevisa, cal que el resultat sigui "Apte". La qualificació de l'entrevista només és vàlida per l'any en el qual es realitza.


Nota d'admissió
Per superar la prova cal que la qualificació de cada exercici sigui igual o superior a 4, i que la mitjana aritmètica dels tres exercicis sigui igual o superior a 5. A més, és necessari que el candidat obtingui, a l’entrevista personal, una qualificació d'apte.

Convocatòries
Les proves d’accés per a majors de 45 anys es convocaran una vegada l’any. Cada candidat disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les. Una vegada superada la prova d’accés, els candidats podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació.

Matrícula
El termini per formalitzar la matrícula a les universitats catalanes és del 23 de febrer al 7 de març de 2011. Caldrà fer-ho mitjançant l'adreça https://accesnet.gencat.cat, tant per les universitats públiques de Catalunya com per la Universitat de Vic.

Per a l’accés de majors de 45 anys es tenen reservades un 1% de les places de cada titulació de grau.

Data de l'examen: 7 de maig.
Resultats: 1 de juny.
Data de l'entrevista: pendent de definir per la universitat (prèvia citació personal).

Més informació: http://www.gencat.cat/universitats

 

Inici Mapa del Web
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats