Facultat de Traducció i d'Interpretació. Treballs de final de grau

Aquesta col·lecció recull els treballs de fi de grau (TFG) elaborats pels estudiants que cursen estudis a la Facultat de Traducció i d'Interpretació, a partir del curs 2014-2015.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2022-04-28
14:48
80 p, 991.1 KB «Ya sé lo que vamos a hacer hoy» : Análisis traductológico de la serie animada "Phineas y Ferb" / Riquelme Ene, Andrea ; Ríos Mestre, Antonio, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El siguiente análisis traductológico se aplica sobre Phineas y Ferb, una serie animada para todos los públicos que trata sobre dos hermanos que intentan aprovechar al máximo cada minuto del verano, haciendo actividades casi imposibles cada día. [...]
El següent anàlisi traductològic s'aplica sobre Phineas i Ferb, una sèrie animada per a tots els públics que tracta sobre dos germans que intenten aprofitar al màxim cada minut de l'estiu, fent activitats gairebé impossibles cada dia. [...]
The following translation analysis is applied to Phineas and Ferb, an animated series for all audiences that deals with two brothers who try to make the most of every minute of the summer, doing almost-impossible activities every day. [...]

2021
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
2021-10-08
13:19
77 p, 2.5 MB Qualitat en la Traducció de textos jurídics en la Unió Europea / Richarte Ferreyra, Maria Gabriela ; Sánchez Gijón, María Pilar, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El present treball final de màster té com a objectiu la recerca d'una possible posteditese en el procés de traducció dels textos francès-espanyol especialitzats en l'àmbit jurídic mitjançant la plataforma de TA Etranslation de la Unió Europea. [...]
El presente trabajo final de máster tiene como objetivo la investigación de una posible posteditese en el proceso de traducción de los textos francés-español especializados en el ámbito jurídico mediante la plataforma de TA Etranslation de la Unión Europea. [...]
The aim of this Master's Degree Dissertation is to research possible post-editese in the translation process of French into Spanish texts specialising in the legal field through the European Union's Etranslation MT platform. [...]

2020
Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [1350]
2 documents
2021-10-08
13:19
74 p, 1.1 MB Evaluación de la calidad de la traducción de motores de traducción automática neuronal en textos del ámbito jurídico / Esteban Hernández, Silvia ; Simon Jimenez, Eduardo, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu d'aquest estudi és comprovar si els motors de traducció automàtica neuronal gratuïts més populars, Google Translate i Microsoft Translator, estan preparats per traduir textos de l'àmbit jurídic de l'anglès al català per posteriorment ser poseditats. [...]
El objetivo de este estudio es comprobar si los motores de traducción automática neuronal gratuitos más populares, Google Translate y Microsoft Translator, están preparados para traducir textos del ámbito jurídico del inglés al catalán para su posterior posedición. [...]
The main objective of this study is to test whether the most popular free neural machine translation engines, Google Translate and Microsoft Translator, are ready to translate texts of legal-related content from English to Catalan to be post-edited afterwards. [...]

2020
Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [1350]
2 documents
2021-10-08
13:19
69 p, 935.2 KB Avaluació de la traducció automàtica en assistents virtuals : el cas de Siri / Vila Ció, Maria ; Martín Mor, Adrià, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
El present treball avalua la producció de la traducció automàtica de l'assistent virtual d'Apple, Siri. També fa un breu repàs de l'estat de la qüestió, que explora com Siri 'aprèn' nous idiomes gràcies al processament del llenguatge natural i utilitza aquesta informació per al seu traductor automàtic. [...]
El presente trabajo evalúa la producción de la traducción automática del asistente virtual de Apple, Siri. También da un breve repaso al estado de la cuestión, que explora como Siri 'aprende' nuevos idiomas gracias al procesamiento del lenguaje natural y utiliza esta información para su traductor automático. [...]
This paper evaluates the output of the automatic translation of Apple's virtual assistant, Siri. It also makes a brief review of the state of the art, understanding how Siri 'learns' new languages by the processing of natural language and uses this information for machine translation. [...]

2020
Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [1350]
2 documents
2021-10-08
13:19
78 p, 1.6 MB Estudio comparativo entre los procesos de traducción humana y traducción automática estadística con la combinación de lenguas chino-español / Piqueras Herrero, Andrea ; Martín Mor, Adrià, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
L'objectiu d'aquesta investigació és analitzar i estudiar el procés de creació i els resultats de traducció d'un motor de traducció automàtica estadística amb la combinació de llengües xinès-castellà i el procés de traducció humà per tal de determinar quin dels dos resulta més factible quant a la seva implementació al flux de treball. [...]
El objetivo de la presente investigación es analizar y estudiar el proceso de creación y los resultados de traducción de un motor de traducción automática estadística con la combinación de lenguas chino-español y el proceso de traducción humano para determinar cuál de ellos es más factible a la hora de implementarlo en el ámbito de trabajo. [...]
The aim of this research is to analyze and study the process of creation and the translation results of a statistical machine translation engine with the Chinese-Spanish language combination, and the process of human translation in order to determine which process is more feasible in the translation workflow. [...]

2020
Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [1350]
2 documents
2021-10-08
13:19
1.3 MB Traducción automática inglés-catalán : tecnología de vanguardia, calidad y productividad / Briva Iglesias, Vicent ; Martín Mor, Adrià, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Els grans canvis i avenços tecnològics recents han consolidat la traducció automàtica (TA) com un element clau a tenir en compte en el món dels serveis lingüístics. En molts casos, és fins i tot un actor essencial per les limitacions de pressupost i temps. [...]
Los grandes cambios y avances tecnológicos recientes han consolidado la traducción automática (TA) como un elemento clave a tener en cuenta en el mundo de los servicios lingüísticos. En muchos casos, es incluso un actor esencial por las limitaciones de presupuesto y tiempo. [...]
Recent major changes and technological advances have consolidated machine translation (MT) as a key player to be taken into account in the language services world. In many cases, it is even an essential player due to budget and time constraints. [...]

2020
Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [1350]
2 documents
2021-10-08
13:19
0:29, 812.8 KB Aplicaciones de los altavoces inteligentes como herramienta de asistencia al traductor : aproximación al desarrollo de un buscador de términos / Redin Ochoa, Luis ; Simon Jimenez, Eduardo, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Els altaveus intel·ligents són una tecnologia nova i que encara està per explorar en molts camps. En aquest treball, pretenem conèixer la seva utilitat en l'assistència al traductor professional a través de l'anàlisi del seu funcionament, el desenvolupament d'una aplicació de traducció de termes per a altaveus intel·ligents i una prova experimental que verifiqui la seva utilitat.
Los altavoces inteligentes son una tecnología novedosa y que aún está por explorar en muchos campos. En este trabajo, pretendemos conocer su utilidad en la asistencia al traductor profesional a través del análisis de su funcionamiento, el desarrollo de una aplicación de traducción de términos para altavoces inteligentes y una prueba experimental que verifique su utilidad.
Smart speakers are a relatively new and unexplored technology in many fields. Our aim in this project is to get to know how useful these systems can be as an aid to translators through the knowledge of how they work, the development of a translation app and a small study to verify its usefulness.

2020
Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [1350]
2 documents
2021-10-08
13:19
2.0 MB Aproximació a la traducció automàtica parlada amb altaveus intel·ligents / Pastur Bustos, Paula ; Simon Jimenez, Eduardo, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Vivim en un món en què la tecnologia ha arribat a tots el àmbits. Ara com ara els altaveus intel·ligents s'estan provant per fer traduccions, ja que ens permeten fer consultes sense treure les mans del teclat. [...]
Vivimos en un mundo en el que la tecnología ha llegado a todos los ámbitos. Hoy en día, los altavoces inteligentes se están probando para hacer traducciones ya que permiten hacer conslutas sin despegar las manos del teclado. [...]
The world were we live is sorrounded by technology in all the areas. Nowadays, smart speakers are being tested for translation because they allow people consulting or searching for things without taking their hands off the keyboard. [...]

2020
Màster en Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció [1350]
2 documents
2021-09-07
09:35
58 p, 869.7 KB Public Service Interpreting - Proposals and Recommendations for a PSI Programme in Healthcare Settings in Spain / Pascarelli Vila, Violeta ; Arumí Ribas, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
En un món globalitzat - on els moviments migratoris són cada vegada més una realitat destacada - les barreres lingüístiques suposen un repte per a la prestació equitativa i justa dels serveis públics. [...]
En un mundo globalizado - donde los movimientos migratorios son cada vez más una realidad destacada - las barreras lingüísticas suponen un reto para la prestación equitativa y justa de los servicios públicos. [...]
In a globalised world - where migration movements are increasingly a prominent reality - language barriers pose a challenge for the equal and just provision of public services. In accessing healthcare services several considerations must be taken into account, as health is a matter of extreme importance and communication problems can easily endanger the effective provision of such services. [...]

2021
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
Grau en Traducció i Interpretació [822]  
2021-09-07
09:35
76 p, 4.5 MB Traducció especialitzada : el cas del bàsquet / Sureda Homs, Anna ; de Aguilar Amat Castillo, Ana, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Amb aquest treball pretenc fer un estudi des d'una basant moderna del bàsquet. Descobrirem en profunditat tot el que té a veure amb aquest esport: des de la seva internacionalització fins a la seva normativa i terminologia. [...]
Con este trabajo pretendo hacer un estudio desde una base moderna del baloncesto. Descubriremos en profundidad todo lo que tiene que ver con este deporte: desde su internacionalización hasta su normativa y terminología. [...]
With this work I intend to make a study from a modern basis of basketball. We will discover in depth everything that has to do with this sport: from its internationalization to its rules and terminology. [...]

2021
Grau en Traducció i Interpretació [1202]
Grau en Traducció i Interpretació [1203]
Grau en Traducció i Interpretació [1204]
Grau en Traducció i Interpretació [822]