Facultat de Traducció i d'Interpretació. Treballs de final de grau

Aquesta col·lecció recull els treballs de fi de grau (TFG) elaborats pels estudiants que cursen estudis a la Facultat de Traducció i d'Interpretació, a partir del curs 2014-2015.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2022-10-20
15:53
40 p, 636.6 KB Escribir en tiempos de crisis : estudio de la producción literaria epidémica y traducción comparada de la obra "Exhortación a los médicos de la peste" de Albert Camus / Mullol García, Jaume ; Sala Sanahuja, Joaquim, 1954-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
La literatura epidémica ha experimentado un creciente interés a raíz de la pandemia de covid-19. En el presente estudio se analiza este género literario para conocer los motivos de su redescubrimiento en un contexto de crisis global. [...]
La literatura epidèmica ha experimentat un interès creixent arran de la pandèmia de covid-19. En el present estudi s'analitza aquest gènere literari per conèixer els motius del seu redescobriment en un context de crisi global. [...]
Epidemic literature has experienced a growing interest in response to the covid-19 pandemic. This study aims at analysing this literary genre to understand the reasons for its rediscovery in a context of global crisis. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2020-2021
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
2022-09-30
17:36
29 p, 551.3 KB El rerefons dels "wagashi" / Burguès Chiva, Mireia ; Lozano Méndez, Artur, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Partint de l'aparent vincle entre els dolços tradicionals japonesos (els wagashi) i la natura i el seu ús en determinats contextos religiosos al Japó, el present treball busca descobrir què ha motivat i influït la creació d'aquests dolços. [...]
Partiendo del aparente vínculo entre los dulces tradicionales japoneses (los wagashi) y la naturaleza y su uso en determinados contextos religiosos en Japón, el presente trabajo busca descubrir qué ha motivado e influido la creación de estos dulces. [...]
On the basis of the apparent link between Japanese traditional sweets (wagashi) and nature and their use in certain religious contexts in Japan, the present paper seeks to discover what has motivated and influenced the creation of these sweets. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]  
2022-09-29
18:56
45 p, 653.8 KB Travessar les dimensions : el mite d'Orfeu a l'obra de CLAMP / Vázquez López, Manel ; Lozano Méndez, Artur, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Arran de la coincidència de l'inevitable com a tema central entre ambdós, aquest treball indagarà en la relació que es pot establir entre el mite d'Orfeu i dues de les obres del quartet d'autores de manga CLAMP, Tsubasa -RESERVoir CHRoNiCLE- i xxxHOLiC. [...]
A raíz de la coincidencia de lo inevitable como tema central entre ambos, este trabajo indagará en la relación que puede establecerse entre el mito de Orfeo y dos de las obras del cuarteto de autores de mangaCLAMP, Tsubasa -RESERVoir CHRoNiCLE- i xxxHOLiC. [...]
Due to the coincidence of the inevitable as a central theme between both of them, this paper will investigate the relationship that can be established between the myth of Orpheus and two of the works of the quartet of manga authors CLAMP, Tsubasa -RESERVoir CHRoNiCLE- and xxxHOLiC. [...]

2022
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]  
2022-09-27
16:14
154 p, 3.2 MB La influencia africana en el portugués de Angola. Glosario comparado de léxico de origen africano con el portugués brasileño, el portugués europeo, el español y el inglés / Polisena Montolio, Gloria ; Pons i Casanovas, Jofre, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Con este trabajo pretendo proporcionar un glosario de palabras utilizadas en el portugués de Angola que tengan origen en las lenguas autóctonas del país, debidamente comparadas con el portugués europeo, el portugués brasileño, el español y el inglés. [...]
Amb aquest treball pretenc proporcionar un glossari de paraules utilitzades en el portuguès d'Angola que tinguin origen en les llengües autòctones del país, degudament comparades amb el portuguès europeu, el portuguès brasiler, l'espanyol i l'anglès. [...]
By means of this paper I aim to provide a glossary of vocabulary used in Angolan Portuguese that originates in the indigenous languages of the country, duly compared with European Portuguese, Brazilian Portuguese, Spanish and English. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
2022-09-27
15:55
30 p, 643.8 KB Un «entreacte» de fronteres transcendibles / Gargallo Pla, Aurora ; Lozano Méndez, Artur, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Tot partint d'un interès inicial per l'aura enigmàtica de les otokoyaku, es proposa una immersió dins del món fantàstic de la Takarazuka Revue i el seu joc de gèneres protagonitzat per les otokoyaku (actrius de rols masculins) i les musumeyaku (actrius de rols femenins). [...]
Partiendo de un interés inicial por el aura enigmática de las otokoyaku, se propone una inmersión dentro del mundo fantástico de la Takarazuka Revue y su juego de géneros protagonizado por las otokoyaku (actrices de roles masculinos) y las musumeyaku (actrices de roles femeninos). [...]
Starting from an initial interest in the enigmatic aura of the otokoyaku, this monography proposes immersion in the fantastic world of the Takarazuka Revue and its gender game featuring the otokoyaku (male-role actresses) and musumeyaku (female-role actresses). [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]  
2022-09-27
15:38
76 p, 2.0 MB El gènere Danmei 耽美 en el context xinès i la seva recepció internacional / Grau Baró, Lara ; Pavón-Belizón, Manuel, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball ofereix una aproximació al danmei, un gènere de ficció online xinès el qual narra històries homoeròtiques entre dos homes i que és produït majoritàriament per dones heterosexuals, i a la seva recepció internacional. [...]
Este trabajo ofrece una aproximación al danmei, un género de ficción online chino que narra historias homoeróticas entre dos hombres y que es producido mayoritariamente por mujeres heterosexuales, y a su recepción internacional. [...]
This work offers an approach to danmei, a Chinese online fiction genre about homoerotic stories between two men and is produced mostly by heterosexual women, and its international reception. We will analyze the situation of danmei in China and the problems around it linked to gender issues and the LGBTQ+ community. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]  
2022-09-23
16:22
33 p, 477.2 KB La Vulgata de san Jerónimo : recorrido histórico de la traducción más influyente en la cultura occidental / Martínez Martínez, Nadia ; Galera, Francesc, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Tanto para la cultura occidental como para el mundo traductológico, la traducción al latín de la Biblia hebrea y griega, llamada Vulgata, supuso un hecho cuya importancia perdura hasta el día de hoy. [...]
Tant per a la cultura occidental com per al món traductológico, la traducció al llatí de la Bíblia hebrea i grega, anomenada Vulgata, va suposar un fet la importància del qual perdura fins al dia d'avui. [...]
Both for Western culture and for the world of translation, the Latin translation of the Hebrew and Greek Bible, known as the Vulgate, was an event whose importance endures to this day. In order to find the factors that made it stand out, we will review the context, review the history and explain the methodology of the translation that made Saint Jerome the patron saint of translators.

2022
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
2022-09-22
17:58
82 p, 741.9 KB Traducció i anàlisi comparativa dels dos primers capítols d'"Anne of Green Gables" de L. M. Montgomery / Cortés Jornet, Marina ; Borrell Carreras, Helena, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball té com a objectiu proposar una nova traducció al català de la novel·la Anne of Green Gables, de Lucy Maud Montgomery. Per a fer-ho, ens proposarem uns objectius i una metodologia a seguir i elaborarem un marc teòric investigant sobre l'obra, l'autora, la situació de la dona en l'època i la traducció de literatura infantil i juvenil. [...]
Este trabajo tiene como objetivo proponer una nueva traducción al catalán de la novela Anne of Green Gables, de Lucy Maud Montgomery. Para ello, nos propondremos unos objetivos y una metodología a seguir y elaboraremos un marco teórico investigando sobre la obra, la autora, la situación de la mujer en la época y la traducción de literatura infantil y juvenil. [...]
This project aims to propose a new Catalan translation of Lucy Maud Montgomery's novel Anne of Green Gables. To do so, we will propose goals and a methodology to follow and we will develop a theoretical framework in which we wil research the novel, the author, the situation of women at the time and the translation of children's literature. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
2022-09-22
15:03
82 p, 755.7 KB Interpretant Hitler i Stalin : la professió d'intèrpret en temps de guerra / Ribes Jovell, Sílvia ; Bacardí, Montserrat, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball de final de grau pretén estudiar el paper històric i la rellevància de l'intèrpret al voltant de dos dels grans dictadors de la història contemporània: Adolf Hitler i Iossif Stalin. [...]
Este trabajo de final de grado pretende estudiar el papel histórico y la relevancia del intérprete alrededor de dos de los grandes dictadores de la historia contemporánea: Adolf Hitler y Iósif Stalin. [...]
This final degree project aims to study the historical role and the relevance of the interpreter around two of the greatest dictators in contemporary history: Adolf Hitler and Joseph Stalin. The personal and professional education of the two interpreters, Paul Schmidt and Valentin M. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Traducció i Interpretació [1204]  
2022-09-20
20:44
42 p, 847.1 KB La continuïtat de la tradició i els canvis de la modernitat en Las hermanas Makioka de Jun'ichirõ Tanizaki / Mulas López, Alba ; Nolla Cabellos, Albert, 1974-, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Traducció i d'Interpretació
Aquest treball, basat en l'anàlisi de la novel·la Las hermanas Makioka de Jun'ichirõ Tanizaki, té un doble objectiu. D'una banda, descriure com vivien les famílies benestants de la zona de Kansai abans de la Segona Guerra Mundial, i explicar la decadència de la classe mercantil com a conseqüència de l'auge del nacionalisme i del conflicte bèl·lic. [...]
Este trabajo, basado en el análisis de la novela Las hermanas Makioka de Jun'ichirõ Tanizaki, tiene un doble objetivo. Por un lado, describir como vivían las familias acomodadas de la zona de Kansai antes de la Segunda Guerra Mundial, y explicar la decadencia de la clase mercantil como consecuencia del auge del nacionalismo y del conflicto bélico. [...]
This paper, based on the analysis of Jun'ichirõ Tanizaki's novel The Makioka Sisters, has a twofold objective. On the one hand, to describe how wealthy families in the Kansai area lived before World War II, and to explain the decline of the merchant class as a consequence of the rise of nationalism and wartime conflict. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Estudis d'Àsia Oriental [842]