A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ESTUDIANTS    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Informació acadèmica  Avaluació per compensació 

Avaluació curricular mitjançant compensació


Consisteix en la compensació de qualificacions entre assignatures d'una titulació.

Requisits
  1. Haver esgotat en aquesta assignatura el nombre de matrícules ordinàries de la UAB establert a la normativa que regula el règim de permanència.
  2. En el cas que amb la superació de l'assignatura l'estudiant finalitzés els seus estudis, no caldrà que hagi esgotat aquest nombre de matrícules ordinàries.
  3. Haver obtingut en alguna de les avaluacions de l'assignatura una qualificació igual o superior a 3,5.
  4. L'avaluació per compensació es podrà sol·licitar una sola vegada a cada titulació, i només es podrà aplicar quan correspongui a la darrera assignatura obligatòria necessària per a superar un dels cursos del pla d'estudis. Queden exclosos el treball final de grau i el pràcticum. En cap cas no es podran compensar els crèdits optatius.
  5. Només es podrà compensar una assignatura, amb un nombre màxim de 12 crèdits.
  6. La comissió responsable d'avaluació de cada centre serà qui resoldrà les sol·licituds d'avaluació per compensació.
  7. Els períodes de sol·licitud i d'avaluació s'establiran en el calendari academicoadministratiu de la UAB
  8. Les assignatures aprovades per compensació es consignaran a l'acta amb la qualificació d'apte/a per compensació i no podran ser objecte de reconeixement en altres ensenyaments de grau a la UAB. A l'efecte exclusivament de baremació de l'expedient, aquestes assignatures es computaran amb una qualificació de 5.
Mapa del Web Inici Contactar
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats