A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ESTUDIANTS    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Informació acadèmica  Homologació d'estudis 

Homologació d'estudis


L'homologació és el procés que reconeix que la formació que has rebut per superar una titulació d'una universitat estrangera és equivalent a la que s'exigeix per obtenir una determinada titulació universitària impartida a l'Estat espanyol.
Per tant, l'homologació atorga, a un títol universitari estranger, des de la data en què es concedeix, els mateixos efectes que el títol espanyol amb el qual s'homologui.

L'homologació es pot sol·licitar a la Subdirecció General de Títols, Convalidacions i Homologacions del  Ministeri d'Educació, Política Social i Esport o a la Delegació del Govern a Catalunya, a l'Àrea de l'Alta d'Inspecció d'Educació.


Requisits formatius complementaris

Quan s'han de fer?
Si has fet estudis universitaris a l'estranger i has obtingut del MEPSYD una resolució d'homologació del teu títol condicionada a la superació de requisits formatius complementaris, podràs fer-los en qualsevol centre de l'estat espanyol que imparteixi els estudis oficials del títol objecte de l'homologació.

Aquests requisits podran consistir en:
- la superació d'una prova d'aptitud;
- la realització d'un període de pràctiques;
- la realització d'un projecte o treball;
- l'assistència a cursos tutoritzats.

Com s'han de fer?
Per fer els requisits formatius complementaris, has d'haver formalitzat la matrícula corresponent dins del termini que fixi cada centre. Si es tracta d'una titulació que s'imparteix a més d'un centre, només pots formalitzar la matrícula en un dels centres.

La documentació que aportis ha d'haver estat legalitzada.

Resolució
A petició de la persona interessada el centre expedirà el certificat individual acreditatiu del resultat de la/les prova/es.

La UAB trametrà al MEPSYD la resolució de la/les prova/es i la informació que sol·liciti.


Sol·licituds

Lloc
Hauràs de presentar la teva sol·licitud a la Gestió Acadèmica del centre que correspongui.

Terminis
La/les prova/es es realitzen dues vegades durant el curs acadèmic, en les dates que estableixi el centre. Aquestes dates es publicaran amb una antelació mínima de 30 dies naturals.
Els estudiants disposen de quatre anys per a superar la/les prova/es, a comptar des de la data de resolució del Ministeri.

Documentació

  • Resolució del Ministeri d'Educació, Política Social  y Esport.
  • Formulari de sol·licitud (original i còpia).
  • Comprovant del pagament del preu públic que s'ha establert per fer els requisits formatius complementaris.

Formularis i normatives relacionades

Requisits formatius complentaris. Sol·licitud de matrícula
Preus dels serveis acadèmics i administratius
Subdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions del Ministeri d'Educació
Web del Ministeri d'Educació
Mapa del Web Inici Contactar
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats