A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ESTUDIANTS    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Informació acadèmica  Transferència de crèdits 

Transferència de crèdits


Requisits

Si has superat ensenyaments universitaris oficials (assignatures/mòduls) en una universitat de l'Estat espanyol pots sol·licitar la transferència de crèdits quan hagis estat admès en altres estudis de grau o de màster.

La sol·licitud es pot fer únicament si no has finalitzat els estudis anteriors i, per tant, els ensenyaments previs no han conduït a l'obtenció d'un títol universitari oficial.

Si vols fer simultaneïtat d'estudis, no es pot tramitar la transferència de crèdits.
Quan la sol·licitud sigui acceptada, tots els ensenyaments superats i inclosos en el certificat acadèmic dels estudis previs s'incorporaran en el nou expedient acadèmic i no hi podràs renunciar.
Els ensenyaments transferits no computen a efectes de la superació dels nous estudis, ni  de la baremació al nou expedient acadèmic.


Sol·licituds

Cal presentar la sol·licitud abans de formalitzar la matrícula, però si canvien les teves condicions acadèmiques també pots formular la sol·licitud amb posterioritat.
La sol·licitud s'ha d'adreçar al deganat o a la direcció del centre on has estat admès per  cursar els nous estudis, i presentar-la a la Gestió Acadèmica del propi centre, acompanyada de la documentació següent:

- Formulari de sol·licitud.
- Comprovant original del pagament del preu públic (que s'estableix en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya en concepte de sol·licitud).
- Certificació acadèmica personal o fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic en què figuri la formació assolida, l'any acadèmic i les qualificacions obtingudes.
- Qualsevol altra documentació que el centre consideri adient per a tramitar la sol·licitud.
- Si els estudis previs no són de la UAB, cal tramitar el trasllat d'expedient acadèmic i presentar el document acreditatiu.


Més informació
Sol·licitud de reconeixement i transferència de crèdits
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 1393/2007
Preus dels serveis acadèmics i administratius
Mapa del Web Inici Contactar
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats