A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ESTUDIANTS    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Informació acadèmica  Baremació d'expedients 

Baremació d'expedients


D'acord amb l'annex 1, punt 4 i 5 del RD 1267/1994, de 10 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de noviembre, pel qual s'estableixen les directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial, i diversos reials decrets que aproven les directrius generals pròpies d'aquests, s'estableixen els criteris següents per a baremar els expedients:

- matrícula d'honor 4 punts
- excel·lent 3 punts
- notable 2 punts
- aprovat/da 1 punt
- suspès/esa 0 punts
- assignatura convalidada 1 punt
- no presentat/ada no es valora quantitativament
- convocatòria anul·lada no es valora quantitativament

1. Per als alumnes que han fet els estudis en plans d'estudis estructurats en assignatures, es divideix el valor de la suma de les qualificacions pel nombre d'assignatures que han fet. Pel que fa a les assignatures semestrals, comptarà el 50% de la qualificació.

2. Per als alumnes que han fet els estudis en plans d'estudis elaborats sota les directrius del Decret 1497/1987:

S'obté la mitjana ponderada de les assignatures que han fet. Es multiplica cada assignatura pel seu valor en crèdits, sumant-les, i dividint el resultat pel total de crèdits obtinguts.

3. Tant per als alumnes que han cursat plans d'estudis antics com per als que han cursat plans d'estudis nous es farà constar el nombre total d'assignatures i el nombre de convocatòries utilitzades als cursos acadèmics en què han realitzat els estudis baremats. (En cap cas no constaran els cursos acadèmics amb matrícula anul·lada, segons la normativa).

4. Nombre total de convocatòries utilitzades per l'alumne:

Per als alumnes de plans d'estudis antics hauran de comptar totes les qualificacions, amb l'excepció de l'anul·lació.

Per als alumnes de plans d'estudis nous hauran de comptar totes les qualificacions, amb l'excepció del no presentat.


El RD 1044/2003, d'1 d'agost, a la disposició addicional única, modifica els reials decrets esmentats anteriorment i estableix:

"Las asignaturas convalidadas tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia; para las asignaturas adaptadas se computará la calificación obtenida en el centro de procedencia y el reconocimiento de créditos en que no exista calificación no se tendrá en cuenta a los efectos de ponderación."

Així mateix, el RD 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, disposa a l'article 5, apartats 3 i 4, el següent:

"La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan , y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el alumno.

Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

0-4,9: Suspenso (SS).
5,0-6,9: Aprobado (AP).
7,0-8,9: Notable (NT).
9,0-10: Sobresaliente (SB)."

Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente académico."
 
D'altra banda, la Normativa d'avaluació en els estudis de la Universitat Autònoma de Barcelona (aprovada pel Consell de Govern en data 30/09/2010 i modificada per l'acord de 17/11/2010), estableix a l'annex I que:

Les qualificacions s'expressaran en l'escala 0-10, i podran assignar-se qualificacions qualitatives segons la correspondència amb altres escales de qualificació aprovades per altres organismes oficials, com les següents:

Escala 0-10 RD 1125/2003 Transformació de qualificacions
qualitatives
Escala ECTS
  No presentat 2.5 F
0 – 4.9 Suspès 2.5 F
5.0 - 6.9 Aprovat 6.0 C
7.0 – 8.9 Notable 8.0 B
9.0 – 10 Excel·lent 9.5 A
9.0 – 10 Matrícula d'Honor 10.0 A+

 
Normatives:
- RD 1497/1987, de 27 de novembre, del Ministeri d'Educació i Ciència (BOE 14/12/1987).
- RD 1267/1994, de 10 de juny, del Ministeri d'Educació i Ciència (BOE 11/06/1994).
- RD 1044/2003, d'1 d'agost, del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (11/09/2003).
- RD 1125/2003, de 5 de setembre, del Ministeri d'Educació i Ciència (BOE 18/09/2003).
Text refós aplicable als estudis universitaris anteriors al RD 1393/2007 (pdf 0,2 MB)
Text refós aplicable als estudis universitaris regulats pel RD 1393/2007 (pdf 0,2 MB)
Mapa del Web Inici Contactar
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats