A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet Intranet i campus virtual Campus Virtual
 LA FACULTAT    FUTURS ESTUDIANTS    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Informació acadèmica  Crèdits màxims i mínims de matrícula 

Crèdits màxims i mínims de matrícula


Estudiants de 1r curs

Crèdits mínims
Si ets estudiant de primer curs t'hauràs de matricular d'un mínim de 60 crèdits, encara que els centres poden establir un mínim superior a aquesta xifra d'acord amb la seva programació acadèmica.

Si les assignatures troncals i les obligatòries establertes en el pla d'estudis per als dos primers semestres del curs no superen els 60 crèdits, et podràs matricular només d'aquestes assignatures si demanes l'autorització del vicerector d'Ordenació Acadèmica. Per fer-ho, hauràs d'omplir una sol·licitud i lliurar-la a la Gestió Acadèmica.

Geografia en Xarxa
Si et matricules per primera vegada a la Llicenciatura de Geografia en Xarxa t'hauràs de matricular d'un mínim de 16,5 crèdits.

Graduat Superior en Estudis Internacionals i Interculturals
A la primera matrícula dels estudis de Graduat Superior en Estudis Internacionals i Interculturals el mínim de crèdits matriculables seran 21, dels quals 6, com a màxim, podran correspondre a matèries convalidades.

2n cicle
Si et matricules per primera vegada en uns estudis de només segon cicle, t'has de matricular d'un mínim de 25 crèdits.

Crèdits màxims
El nombre màxim de crèdits dels quals et pots matricular la primera vegada és de 90.


Estudiants d'altres cursos

En el cas que tinguis assignatures pendents, el nombre màxim de crèdits del que et pots matricular serà el que resulti d'aplicar la fòrmula següent:
(Càrrega total del títol / Nombre d'anys previstos) + 20% = Nombre límit de crèdits matriculables.

Estudiants que es regeixen pel nou Règim de Permanència
Per als estudiants de 2n curs i següents que es regeixin pel nou Règim de Permanència, la càrrega de crèdits de cada assignatura troncal i obligatòria que no hagi superat s'incrementarà en relació al nombre de vegades que s'hagi matriculat d'aquesta assignatura d'acord amb la fórmula següent:
Nombre de crèdits d'assignatura troncal i obligatòria x (n + 1)/2 = Càrrega de crèdits d'assignatura troncal i obligatòria.
n: núm. de matrícula (1a, 2a)

Assignatures troncals i obligatòries
És obligatori matricular-se de les assignatures troncals i obligatòries que no has superat. Si no et matricules d'assignatures noves no estàs obligat a matricular-te de totes les suspeses.

Assignatures optatives i de lliure elecció
En el cas de les assignatures optatives i de lliure elecció, no és obligatori que et matriculis de les assignatures suspeses encara que et matriculis d'assignatures noves.

Si una matrícula no reuneix aquests requisits, pot ser anul·lada d'ofici.


Ampliació de crèdits

Quan es pot sol·licitar l'ampliació?
Si et matricules per finalitzar els estudis, o bé per finalitzar un primer cicle i continuar un segon cicle d'uns estudis diferents, pots sol·licitar l'ampliació del nombre màxim de crèdits establert. Ho hauràs de fer a través d'una sol·licitud adreçada al Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i que hauràs de presentar a la Gestió Acadèmica en el termini fixat pel calendari academicoadministratiu.

Documentació

  • formulari de sol·licitud (original i còpia),
  • document acreditatiu del nombre de crèdits de lliure elecció matriculats fora de la programació docent de la UAB, si és el cas,
  • document acreditatiu d'haver superat les pràctiques, si és el cas.


Formularis i normatives relacionats

Matrícula. Ampliació del nombre màxim de crèdits de matrícula. Sol·licitud
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis anteriors al RD 1393/2007
Permanència dels estudiants a la UAB, aprovada el 2004. Normativa (pdf 0,03 MB)
Permanència dels estudiants a la UAB, aprovada el 2004. Normativa. Adequació article tercer (pdf 0.02 MB)
Preus dels serveis acadèmics i administratius a les universitats públiques catalanes per al curs 2011-2012
Mapa del Web Inici Contactar
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats