Treballs de fi de grau (TFG)
Els Treballs de Fi de Grau (TFG) són projectes orientats al desenvolupament d'una recerca o una innovació amb la supervisió d’un tutor. Generalment són d’aplicació en el camp professional de l'àmbit de la titulació. L’alumne ha d’aplicar els coneixements, habilitats i competències adquirits durant els seus estudis.

Aquesta col·lecció recull els Treballs elaborats pels estudiants de les diferents titulacions de grau de la UAB, a partir del curs 2012-2013.

Darreres entrades:
2016-12-01
20:52
137 p, 2.5 MB El Raval : la cultura invisible / Arroyo Ferrer, Silvia ; Velázquez García-Talavera, Teresa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball és una aproximació a la realitat cultural que actualment es viu al barri del Raval de Barcelona. Un barri profundament intercultural que gràcies a diversos processos de transformació, ha esdevingut una de les zones amb més oferta cultural de la ciutat. [...]
Este trabajo es una aproximación a la realidad cultural que actualmente se vive en el barrio del Raval de Barcelona. Un barrio profundamente intercultural que gracias a diversos procesos de transformación, se ha convertido en una de las zonas con más oferta cultural de la ciudad. [...]
This project is an approach to the cultural reality that currently exists in the Raval district in Barcelona. A deeply intercultural neighbourhood which through various processes of transformation, has become one of the more cultural areas of the city. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2016-12-01
20:39
91 p, 2.8 MB La presencia de ONGs en la prensa española e inglesa sobre la crisis de refugiados / Arrom Mayol, Aina ; Velázquez García-Talavera, Teresa, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
De la mateixa manera que sense els mitjans de comunicació i les ONG la situació dels refugiats seguiria al marge de les agendes polítiques, la interrelació entre tots dos actors ha estat essencial. [...]
De la misma forma que sin los medios de comunicación y las ONGs la situación de los refugiados seguiría al margen de las agendas políticas, la interrelación entre ambos actores ha sido esencial. [...]
As the refugees situation would be regardlees of the political agendas without the relation between the media and de NGOs, the interaction between these two actors became fundamental to set the refugee crisis as an important social and humanitarian issue. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2016-12-01
20:12
216 p, 13.0 MB Dieselgate : Estudi i anàlisi comunicacional de la crisi empresarial més important del sector automobilístic. / Arranz Díaz, Miquel ; Morató, Jordi, (Morató Bullido) dir., (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La present investigació vol mostrar quina importància ha tingut la comunicació en la crisi dels motors dièsel de Volkswagen i esbrinar si aquesta ha estat una crisi de producte o de marca. Per això, aquest treball aborda, principalment, la comunicació empresarial i la comunicació de crisi. [...]
La presente investigación quiere mostrar que importancia ha tenido la comunicación en la crisis de los motores diésel de Volkswagen y averiguar si esta ha sido una crisis de producto o de marca. Por eso, este trabajo aborda, principalmente, la comunicación corporativa y la comunicación de crisis. [...]
This research wants to show how important communication in the Volkswagen diesel engines crisis have been and find out if this crisis have been a product or brand crisis. Therefore, this research deals mainly business and crisis communication. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2016-12-01
19:45
92 p, 1.2 MB Llegó gentrificación y me echó del barrio : proyecto de una serie de reportajes radiofónicos sobre el principal fenómeno urbanístico del siglo XXI / Ardila Peña, María Camila ; Garcia Altadill, Elisabet, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
"Ha arribat gentrificació i m'ha fet fora del barri", es proposa con una sèrie de catorze reportatges dels quals l'objectiu és la difusió del fenomen urbanístic del segle XXI per excel·lència, la gentrificació. [...]
"Llegó gentrificación y me echó del barrio", se propone como una serie de catorce reportajes radiofónicos cuyo objetivo es la difusión del fenómeno urbanístico del siglo XXI por excelencia, la gentrificación. [...]
"Gentrification came and kicked me out of the neighbourhood" is a podcast series of fourteen reports whose objective is the widespread of the main urban phenomen of the 21rst century, gentrification. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2016-12-01
19:21
23 p, 1.8 MB Aproximació al consum de drogues a Barcelona : un reportatge de cas / Arbusà Roca, Roger ; Carmona Cruz, Esther ; Quitllet Magrina, Rosa Maria, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
La toxicomania és un dels problemes socials històrics en societats occidentals que durant l'última dècada han estat molt invisibilitzats. El reportatge intenta fer una radiografia del panorama entorn a les drogues a la ciutat de Barcelona a partir de dades oficials, persones que treballen en aquest àmbit i diferents visions de com tractar i reinserir les persones afectades per addicions. [...]
La toxicomanía es uno de los problemas sociales históricos en sociedades occidentales que durante la última década se han invisibilizado. El reportaje intenta hacer una radiografía del panorama entorno a las drogas en la ciudad de Barcelona a partir de datos oficiales, personas que trabajen en este ámbito i diferentes visiones de como tratar y reinsertar las personas afectadas por adicciones. [...]
Drug addiction is one of the historical social problems in occidental societies over the past decade have been rendered invisible. The report tries to make an X-ray of drug panorama in the city of Barcelona from official data, people working in this area and different visions of how to treat and reintegrate those affected by addictions. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]
3 documents
2016-11-30
20:28
83 p, 13.2 MB El tercer sector radiofònic : desordre a la freqüència modulada. Projecte d'un documental / Arbat Valls, Jordi ; Niqui Espinosa, Jacint, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
En aquest Treball de Fi de Grau es desenvolupa el projecte d'un documental titulat "El tercer sector radiofònic: desordre a la freqüència modulada", una obra sobre la situació irregular de les emissores de ràdio del tercer sector a Catalunya. [...]
En este Trabajo de Fin de Grado se desarrolla el proyecto de un documental titulado "El tercer sector radiofónico: desorden en la frecuencia modulada", una obra sobre la situación irregular de las emisoras de radio del tercer sector en Cataluña. [...]
In this final degree project takes place the development of a documentary project named "The radio third sector: a mess in the modulated frequency", a work about the irregular situation of the third sector radio stations in Catalonia. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2016-11-30
20:07
59 p, 1.3 MB Proyecto empresarial de la revista digital "Objetivo Día B" / Aragonés González, Laia ; Sabater Casals, Marta, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball de fi de grau presenta el pla d'empresa de la revista digital "Objetivo Día B", especialitzada en fotografia de boda. Aquesta publicació en línia és trimestral i està recolzada per una pàgina web pròpia on també es generarà nous continguts i les xarxes socials més populars per a fer-ne difusió. [...]
Este trabajo de fin de grado presenta el plan empresarial de la revista digital "Objetivo Día B", especializada en fotografía de boda. Esta publicación en línea es trimestral y está apoyada por una página web propia, en la que también se generará contenido y las redes sociales más populares para su difusión. [...]
This Final Project presents a business plan for the digital magazine "Objetivo Día B", specialised in wedding photography. It is a quarterly online publication and it is supported by a website where new contents are posted; also social networks play an important role in online diffusion. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2016-11-30
19:57
123 p, 1.2 MB La revista Interviú como factor clave en la normalización del sexo en España / Ángeles Pagès, María del Valle ; Miravitllas, Ramon, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El present treball analitza el procés de normalització sexual que es produeix a Espanya durant la transició política (1976-1984), aprofundint en la influència de la revista Interviú. A partir de l'anàlisi econòmic i de contingut de la revista es determina com i perquè aquest seminari d'informació general va ser un factor clau en la liberalització i dinamització de la sexualitat dels espanyols.
El presente trabajo analiza el proceso de normalización sexual que se produce en España durante la transición política (1976-1984), ahondando en la influencia de la revista Interviú. A partir del análisis económico y de contenido de la revista, se determina cómo y porqué este seminario de información general fue un factor clave en la liberalización y dinamización de la sexualidad de los españoles.
The following project analyses the sexual standardization process that occurred in Spain during the political transition (1976-1984), meanwhile investigating the influence of Interviu magazine. From the economic analysis and content of the journal, it was possible to determine how and why this seminar of general information was a key factor in the liberalization and revitalization of the sexuality of Spanish people.

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2016-11-29
20:18
97 p, 1.6 MB Viure sense llar : travessia per la vida de Jaume Marsé / Andrés Tallardà, Laura ; Ramentol, Santiago, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El sensellarisme constitueix el mirall d'una societat la conscienciació de la qual està molt lluny d'aquells que ho necessiten. L'objectiu d'aquest projecte és explicar la situació de les persones sense llar a través dels ulls i la vida de Jaume Marsé, un periodista que va haver de viure als carrers de Barcelona.
El sinhogarismo constituye el espejo de una sociedad cuya conciencia está muy lejos de aquellos que lo necesitan. El objetivo de este proyecto es explicar la situación de las personas sin hogar a través de los ojos y la vida de Jaume Marsé, un periodista que tuvo que vivir en las calles de Barcelona.
Homelessness constitutes the mirror of a society whose awareness is far away from those who need it. The aim of this project is to explain the situation of homeless people through the eyes and life of Jaume Marsé, a journalist who had to live in the streets of Barcelona.

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2016-11-29
20:07
132 p, 3.7 MB La riuada de 1962 a Terrassa : Anàlisi periodística dels factors que van fer de l'aiguat una tragèdia / Andrés Párraga, Coral ; Chillón Asensio, Albert, dir., (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El 25 de setembre de 1962, una intensa pluja arrasà la ciutat de Terrassa. L'aiguat ocasionà la mort de centenars de persones en qüestió de poques hores. No obstant això, hi hagué altres factors decisius en la tragèdia. [...]
El 25 de setiembre de 1962, una intensa lluvia arrasó la ciudad de Terrassa. La inundación ocasionó la muerte de centenares de personas en cuestión de pocas horas. Aun así, hubo otros factores decisivos en la tragedia. [...]
On September 25th, 1962 a tremendous rain destroyed Terrassa. Hundred of people died in a few hours due to the flood. However, there were more factors that influenced on that tragedy. The flood's ground was occupied by immigrant families that lived in poor conditions. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
Enfocat a:
Escola d'Enginyeria. TFG (352)
Facultat de Biociències. TFG (1,221)
Facultat de Ciències. TFG (81)
Facultat Ciències de l'Educació. TFG (66)
Facultat de Ciències de la Comunicació. TFG (533)
Facultat d’Economia i Empresa. TFG (42)
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia. TFG (62)
Facultat de Dret. TFG (169)
Facultat de Filosofia i Lletres. TFG (194)
Facultat de Medicina. TFG (19)
Facultat de Psicologia. TFG (13)
Facultat de Traducció i d'Interpretació. TFG (313)
Facultat de Veterinària. TFG (184)