Treballs de fi de grau (TFG)
Els Treballs de Fi de Grau (TFG) són projectes orientats al desenvolupament d'una recerca o una innovació amb la supervisió d’un tutor. Generalment són d’aplicació en el camp professional de l'àmbit de la titulació. L’alumne ha d’aplicar els coneixements, habilitats i competències adquirits durant els seus estudis.

Aquesta col·lecció recull els Treballs elaborats pels estudiants de les diferents titulacions de grau de la UAB, a partir del curs 2012-2013.

Darreres entrades:
2017-04-21
13:02
1 p, 3.0 MB Ultrasonographic description of gastrointestinal tract and pancreas in ferrets / Soriano Narváez, Marina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària
2016
Graduat o Graduada en Veterinària [955]  
2017-04-19
12:42
14 p, 2.3 MB UniversEcom : Tu tienda de informática / Palau Girón, Carles ; Benítez Fernández, Yolanda, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Junto al desarrollo y popularización de internet, ha nacido comercialmente un nuevo aire optimista que prefiere ofrecer sus productos virtualmente acogiendo nuevas ventajas competitivas: comodidad, instantaneidad y universalidad. [...]
Next to the development and popularization of Internet, has emerged commercially a new optimistic air which prefers offer its products in a virtual way hosting new competitive advantages: comfort, instantaneousness, and universality. [...]
Juntament amb el desenvolupament i popularització d'internet, ha nascut comercialment un nou aire optimista que prefereix oferir els seus productes virtualment acollint nous avantatges competitius: comoditat, instantaneïtat i universalitat. [...]

2017-02-06
Enginyeria Informàtica [958]  
2017-04-19
12:42
12 p, 449.9 KB Big Data : Mineria de dades amb el framework Apache Spark / Sanchez Gil, Daniel ; Casas Roma, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El tractament i la manipulació de dades és una part inherent de la societat moderna, una disciplina que es posa en pràctica en molts àmbits quotidians. En l'actualitat, però, el volum i la tipologia de les dades (l'anomenat “Big Data”) sol desbordar els mètodes de tractament i manipulació tradicionals. [...]
El tratamiento y la manipulación de datos es una parte inherente de la sociedad moderna, una disciplina que se pone en práctica en muchos ámbitos cotidianos. Sin embargo, en la actualidad, el volumen y la tipología de los datos (el llamado “Big Data”) suele desbordar los métodos de tratamiento y manipulación tradicionales. [...]
Data processing and manipulation is an inherent part of modern society, a field with many everyday applications. In recent times, however, the volume and variety of data (the so-called "Big Data") is becoming a problem that traditional processing methodology is unable to cope with. [...]

2017-02-06
Enginyeria Informàtica [958]  
2017-04-19
12:42
10 p, 658.2 KB Estudi de la privacitat de dades / Alibech Romero, Enric ; Casas Roma, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
A causa de la imminent digitalització de la informació personal que s'acumula en els fitxers dels estats, empreses i xarxes socials, la preservació de la privacitat està sent un dels trencaclosques més difícils d'afrontar i mitigar en aquests últims anys, tant pels responsables de la seguretat de les dades així com pels mateixos usuaris d'Internet. [...]
Due to the impending digitalization of personal information stored in states and companies files and social networks, the preservation of privacy is being one of the most difficult puzzles to mitigate and cope with in recent years, by those who are responsible for the security of such data security as well as Internet users themselves. [...]
Debido a la inminente digitalización de la información personal que se acumula en los ficheros de los estados, empresas y redes sociales, la preservación de la privacidad está siendo uno de los rompecabezas más difíciles de afrontar y mitigar en estos últimos años, ya sea tanto por los responsables de la seguridad de los datos así como por los usuarios de Internet. [...]

2017-02-06
Enginyeria Informàtica [958]  
2017-04-19
12:42
11 p, 1.0 MB Desarrollo de herramienta web para la gestión de proyectos colaborativos : SGPC / Torres Fernández, Samuel ; Gesa Boté, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El siguiente proyecto abarca la creación de un Software de Gestión de Proyectos Colaborativos (SGPC)enfocados a metodologías ágiles. La idea nace de la experiencia del alumno en su entorno laboral, donde se hace evidente la necesidad de un software de gestión que apoye la metodología de desarrollo establecida. [...]
The following project involves the creation of a collaborative project management software focused on agile methodologies. The idea comes out of the student’s experience in their work environment, where exists the need for management software tool that supports the established development methodology. [...]
El següent projecte abasta la creació d'un Programari de Gestió de Projectes Col·laboratius (SGPC) enfocats a metodologies àgils. La idea neix de l'experiència de l'alumne en el seu entorn laboral, on es fa evident la necessitat d'un programari de gestió que doni suport a la metodologia de desenvolupament establerta. [...]

2017-02-06
Enginyeria Informàtica [958]  
2017-04-19
12:42
12 p, 1.4 MB Role Player Assitant : Entorn web per jocs de rol / del Toro Vallina, Javier ; Gesa Bote, Lluís, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Cada cop més trobem que la societat ha anat evolucionant fent ús de les noves tecnologies i aplicant-les a les situacions quotidianes. En un àmbit com és els del jocs de rol de taula, on cada cop podem observar a més persones utilitzant dispositius tecnològics per intentar incrementar l'experiència dels jugadors durant la partida, sempre limitant-se a eines que estiguin al seu abast. [...]
Cada vez más vemos que la sociedad ha ido evolucionando haciendo uso de las nuevas tecnologías y aplicándolas a las situaciones cotidianas. En un ámbito como es el de los juegos de rol de mesa, donde cada vez más podemos observar a más personas utilizando dispositivos tecnológicos para intentar incrementar la experiencia de los jugadores durante la partida, siempre limitándose a herramientas que estén a su alcance. [...]
Often we find that society has been evolving using new technologies and applying them to everyday situations. In an area such as role playing games, where frequently we can see more people using technological devices trying to increase the experience of the players while they are playing, always limited to tools that they know how to use. [...]

2017-02-06
Enginyeria Informàtica [958]  
2017-04-19
12:42
11 p, 3.0 MB Càlcul del flux màxim en una xarxa (graf dirigit) / Marin Gonzales, Gean Piers ; Borges Ayats, Joaquim, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El present projecte de fi de grau esbossa una solució informàtica al problema del flux màxim, per al que s'ha aprofitat per utilitzar l'algoritme de Ford-Fulkerson, a l'est ser el més conegut i difós, i que permeten arribar a una solució exacta de l' problema en un temps relativament curt Dit problema té una àmplia gamma d'aplicacions, que va des del càlcul de rutes disyuntas per a xarxes de comunicacions, la capacitat de comunicació, la programació de línies aèries, la selecció de projectes, entre d'altres. [...]
El presente proyecto de fin de grado esboza una solución informática al problema del flujo máximo, para lo cual se ha optado por utilizar el algoritmo de Ford-Fulkerson, al ser éste el más conocido y difundido, y que permite llegar a una solución exacta del problema en un tiempo relativamente corto. [...]
The present project of end of degree outlines a computer solution to the problem of the maximum flow, for which it has chosen to use the algorithm of Ford-Fulkerson, being the one most known and diffused, and that allows to arrive to an exact solution of the problem in a relatively short time. [...]

2017-02-06
Enginyeria Informàtica [958]  
2017-04-19
12:42
9 p, 8.7 MB Sistema d'enquestes de satisfacció / Marquez Rodriguez, Christian ; Rubio Barrera, Ruben, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
El sistema d'enquestes de satisfacció és una aplicació que permetrà als amos d'empreses de qualsevol sector posar a la disposició dels seus clients uns formularis en els quals aquests podran expressar les seves opinions sobre el tipus de comerç/servei que han utilitzat. [...]
El sistema de encuestas de satisfacción es una aplicación que permitirá a los dueños de empresas de cualquier El sistema de encuestas de satisfacción es una aplicación que permitirá a los dueños de empresas de cualquier.
The satisfaction survey system is an application that will allow business owners of any sector to make available to The satisfaction survey system is an application that will allow business owners of any sector to make available to.

2017-02-07
Enginyeria Informàtica [958]  
2017-04-19
12:42
12 p, 8.7 MB Anàlisi semàntic d'imatges en xarxes socials amb tècniques de deep learning / Reyes Marti, Marc ; Gonzalez Sabaté, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte proposa un mètode per a classificar diferents imatges segons quins aliments es poden veure en elles. S'utilitzen dos conjunts d'imatges etiquetades segons quin aliment es veu en elles, un dividit en 101 classes i l'altre en 256 classes. [...]
Este proyecto propone un método para clasificar diferente imágenes según que alimentos podemos visualizar en elles. Se usan dos conjuntos de imagenes etiquetadas según que alimentos se pueden ver en elles, uno dividido en 101 clases i el otro en 256 clases. [...]
This project proposes a method for classifying different images depending on what foods we can see in the pictures. Use two sets of images tagged as what food is in them, one divided into 101 classes and other divided into 256 classes. [...]

2017-02-07
Enginyeria Informàtica [958]  
2017-04-19
12:42
12 p, 488.0 KB Generador automàtic de pràctiques de compiladors / Belmonte Castro, Oriol ; Sánchez Pujadas, Francisco Javier, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
En aquest projecte es proposa una eina de generació automàtica de pràctiques, que eviti un dels problemes existents en el grau d'informàtica, la còpia de pràctiques. L'objectiu és obtenir una aplicació capaç de generar un conjunt de diferents pràctiques per a cada grup d'alumnes de l'assignatura de Compiladors de la titulació. [...]
En este proyecto se propone una herramienta de generación automática de prácticas, que evite uno de los problemas existentes en el grado de informática, la copia de prácticas. El objetivo es obtener una aplicación capaz de generar un conjunto de diferentes prácticas para cada grupo de alumnos de la asignatura de Compiladores de la titulación. [...]
This project proposes an automatic generator of practices tool, to avoid one of the existing problems in the degree of computer science, the copy of practices. The final objective is to obtain an application capable of generating a set of different practices for every group of students of the Compilers subject of this degree. [...]

2017-02-07
Enginyeria Informàtica [958]  
Enfocat a:
Escola d'Enginyeria. TFG (425)
Facultat de Biociències. TFG (1,222)
Facultat de Ciències. TFG (102)
Facultat Ciències de l'Educació. TFG (78)
Facultat de Ciències de la Comunicació. TFG (690)
Facultat d’Economia i Empresa. TFG (45)
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia. TFG (62)
Facultat de Dret. TFG (172)
Facultat de Filosofia i Lletres. TFG (215)
Facultat de Medicina. TFG (20)
Facultat de Psicologia. TFG (25)
Facultat de Traducció i d'Interpretació. TFG (313)
Facultat de Veterinària. TFG (267)