Treballs de fi de grau (TFG)
Els Treballs de Fi de Grau (TFG) són projectes orientats al desenvolupament d'una recerca o una innovació amb la supervisió d’un tutor. Generalment són d’aplicació en el camp professional de l'àmbit de la titulació. L’alumne ha d’aplicar els coneixements, habilitats i competències adquirits durant els seus estudis.

Aquesta col·lecció recull els Treballs elaborats pels estudiants de les diferents titulacions de grau de la UAB, a partir del curs 2012-2013.

Darreres entrades:
2017-01-16
21:14
61 p, 1.7 MB Gestión de la comunicación empresarial en situaciones de crisis : Estudio de caso: la crisis de emisiones de Volkswagen explicada por los medios de comunicación. / Ezquerro Baraibar, Irene ; Puig González, Joaquim , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball pretén fer un recorregut per les principals teories al voltant de la gestió de la comunicació empresarial en situacions de crisis per, finalment, analitzar el cas concret de la crisis d'emissions de Volkswagen. [...]
Este trabajo pretende hacer un recorrido por las principales teorías acerca de la gestión de la comunicación empresarial en situaciones de crisis para finalmente analizar el caso concreto de la crisis de emisiones de Volkswagen. [...]
The aim of this work is to go through the main theories about the management company communication in crisis situations so that we can analyze the crisis of exhaust gases emissions of Volkswagen. Therefore, we consider the strategies followed by the German company, as well as the impact of the above mentioned crisis on its reputation.

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2017-01-16
21:00
65 p, 1.7 MB El papel de internet en la crisis migratoria de Siria : Análisis de los contenidos en las redes sociales generados por la comunidad siria durante el proceso migratorio / Ericsson Navarro, Paula ; Cervi, Laura , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Projecte de reportatge que pretén analitzar el paper d'Internet i les xarxes socials durant el procés migratori de les persones que han fugit de Síria en els darrers cinc anys. D'altra banda, també vol explicar l'arribada de les persones refugiades i profunditzar en el paper d'Internet en la seva integració a les terres europees en un context històric on l'extrema dreta i el discurs xenòfob estan en alça.
Proyecto de reportaje que pretende analizar el papel de internet y las redes sociales durante el proceso migratorio de las personas que han huido de Siria en los últimos cinco años. Por otro lado, también quiere explicar la llegada de las personas refugiadas y profundizar en el papel de internet en su integración a las tierras europeas en un contexto histórico donde la extrema derecha y el discurso xenófobo están en alza.
Reporting project which aims to analyze the role of the Internet and social networks during the migration process of people who have fled Syria in the past five years. On the other hand, also wants to explain the arrival of refugees and investigate the role of the internet on their integration into European lands in a historical context where the extreme right and xenophobic discourse are on the rise.

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2017-01-16
20:35
102 p, 7.2 MB El periodisme de sensibilitat social : una oportunitat per a la regeneració dels mitjans / Emilio Estapé, Núria ; Fernández Viso, Ana , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Aquest treball explora la crisi professional que els mitjans de comunicació convencionals estan vivint a l'actualitat així com el context socioeconòmic en el qual aquesta crisi s'ha desenvolupat. Davant la realitat adversa el treball proposa dues perspectives periodístiques com a alternativa al periodisme dels mitjans convencionals: el periodisme de solucions i el periodisme de sensibilitat social. [...]
Este trabajo explora la crisis profesional que los medios de comunicación convencionales están viviendo en la actualidad así como el contexto socioeconómico en el cual esta crisis se ha desarrollado. [...]
This essay explores the professional crisis that conventional mass media are experimenting as well as the social and economic context in which this is happening. In this hostile reality the work proposes two journalism's points of view as an alternative to the journalism that conventional media do: solutions journalism and social journalism. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2017-01-16
20:13
36 p, 2.0 MB Improving quality of mother-child relationship and their attachment, as a factor of mental health. A systemic review of interventions / Riera Martínez, Joannna ; Ballespi Sola, Sergi , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Clínica i de la Salut) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
El vincle maternal en edat primerenca aporta els fonaments per a un correcte desenvolupament social i mental. Aquesta revisió sistemàtica examina la efectivitat de les intervencions dirigides a fomentar la qualitat de la relació entre el cuidador i el nen a través de la millora de certs condicionants, com és la sensibilitat maternal i/o la funció reflexiva. [...]
Early maternal-child attachment security gives the foundation for a correct social and mental development from children. This systematic review conduces to examine the effectiveness of such interventions targeting qualities of caregiver-child relationship such maternal sensitivity or reflection function. [...]

2016
Graduat o Graduada en Psicologia [954]  
2017-01-16
19:49
60 p, 2.6 MB How Do We Get International News? : The Comparison of the Coverage of Crimea Referendum between the Spanish and the Russian Press / Don Lapko, Elisabet ; Crusafón Baqués, Carmina , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Les diferències entre la premsa de l'est i de l'oest són d'allò més accentuades, i encara més quan es tracta de parlar d'un tema polèmic com és el conflicte entre Ucraïna i Rússia. En el següent treball s'analitza el tractament que es va fer en tres diaris espanyols: La Vanguardia, El País i El Mundo; i tres de russos: Rosiskaya Gazeta, Izvestia i Nezavisimaya, del referèndum a Crimea celebrat el 16 de març del 2014. [...]
Las diferencias entre la prensa del este y del oeste son muy acentuadas, y lo resultan aún más cuando se trata de hablar de un tema polémico como el conflicto entre Ucrania y Rusia. En el siguiente trabajo se analiza el tratamiento que se hizo desde tres periódicos españoles: La Vanguardia, El País y el Mundo; y tres de rusos: Rosiskaya Gazeta, Izvestia y Nezavisimaya, del referéndum a Crimea celebrado el 16 de marzo del 2014. [...]
The difference between Eastern and Western press is very remarkable. It is even clearer when it comes to speaking about a controversial issue like the conflict between Russia and Ukraine. This dissertation analyses the coverage of the Crimea's referendum in three Spanish newspapers (La Vanguardia, El País and El Mundo); and three Russian (Rosiskaya Gazeta, Izvestia, and Nezavisimaya). [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2017-01-16
19:48
55 p, 2.1 MB Criteris d'anàlisi de cançons terapèutiques per a la rehabilitació de la disfonia infantil / Moreno Ruiz, Carla ; Presas Plaja, Immaculada ; Calaf Gozalo, Neus , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Psicologia
La cançó infantil és un recurs polivalent a partir del qual és possible treballar diferents objectius d'intervenció logopèdica. En aquest treball es proposen uns criteris d'anàlisi de cançons infantils per al seu ús en la rehabilitació de la disfonia infantil. [...]
2016
Graduat o Graduada en Logopèdia [828]
Graduat o Graduada en Logopèdia [889]  
2017-01-16
19:37
155 p, 2.6 MB Análisis de la representación femenina en Cuéntame cómo pasó de Televisión Española en relación a la evolución de la mujer desde el Franquismo hasta la Democracia / Díez Franco, Bernat ; Tamborero Viadiu, Vicenç , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Comunicació Audiovisual i de Publicitat) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
Anàlisi de l'evolució social de la dona des del Franquisme (1969) fins als primers anys de la Democràcia a Espanya (1985), basat en la representació femenina a Cuéntame cómo pasó. En aquest treball s'utilitza com instrument la sèrie de Televisión Española per detallar la problemàtica social a la que s'han enfrontat les dones a Espanya, així com els avenços socials que han afectat a les fèmines del país. [...]
Análisis de la evolución social de la mujer desde el Franquismo (1969) hasta los primeros años de la Democracia en España (1985), basado en la representación femenina en Cuéntame cómo pasó. En este trabajo se utiliza como instrumento la serie de Televisión Española para detallar la problemática social a la que se han enfrentado las mujeres en España, así como los avances sociales que han afectado a las féminas del país. [...]
Analysis of the social evolution of women from the Franco era (1969) to the early years of democracy in Spain (1985), based on women's representation of the tv series Cuéntame cómo pasó. This research is used as an instrument of this Televisión Española televised series to detail the social problems they have faced women in Spain, as well as social developments that have affected the women of the country. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2017-01-16
19:05
68 p, 1.3 MB Disseny, producció i realització d'una retransmissió de bàsquet professional per televisió / Díaz Quirós, Sergi ; Martínez i Surinyac, Gabriel , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El present projecte vol oferir una ampliació i una conseqüent millora del que són les retransmissions estàndard de bàsquet en aquest país. A través del desenvolupament d'un pla de producció i realització adients, la retransmissió s'enriquirà informativament i espectacularment.
El presente proyecto quiere ofrecer una ampliación y una consiguiente mejora de lo que son las retransmisiones estándar en este país. A través del desarrollo de un plan de producción y realización adecuados, la retransmisión se enriquecerá informativa y espectacularmente.
The present project wants to offer an expansion and a consecuent improvement of what the standard broadcasting is in this country. Through the development of a production plan and a suitable management, the relay will be enriched informatively and spectacularly.

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2017-01-16
18:06
94 p, 1.7 MB Anàlisi de la presidència i el patriotisme a les sèries polítiques dels Estats Units : Des de The West Wing a House of Cards / Díaz Hernández, Rocío ; Burguet Ardiaca, Francesc , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
El treball se centra en l'anàlisi dels canvis que ha tingut la representació dels caps de l'executiu ficticis en les sèries The West Wing, Commander in Chief, Political Animals, Scandal i House of Cards. [...]
El trabajo se centra en el análisis de los cambios que ha tenido la representación de los jefes del ejecutivo ficticios en las series The West Wing, Commander in Chief, Political Animals, Scandal y House of Cards. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
2017-01-16
17:56
113 p, 2.4 MB Comunicar valores de marca en redes sociales : Relación entre la eficacia en la gestión de redes sociales en empresas de moda y la recepción de valores de marca favorables / Delgado Grados, Janina ; Lage Fombuena, Ana , dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació
En el present treball, estudiem la gestió i ús de xarxes socials per part de les empreses de moda espanyoles més importants i els seus valors de marca. Les xarxes socials s'han convertit en un mitjà de comunicació de masses en últims anys i en una eina propagandística per a les empreses. [...]
En el presente trabajo, estudiamos la gestión y uso de redes sociales por parte de las empresas de moda españolas más importantes y sus valores de marca. Las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación de masas en últimos años y en una herramienta propagandística para las empresas. [...]
In this research, we study the management and use of social networks by major Spanish fashion companies and their brand values. The socials networks have become a mass media in recent years and in a propaganda tool for businesses. [...]

2016
Graduat o Graduada en Periodisme [971]  
Enfocat a:
Escola d'Enginyeria. TFG (360)
Facultat de Biociències. TFG (1,221)
Facultat de Ciències. TFG (84)
Facultat Ciències de l'Educació. TFG (66)
Facultat de Ciències de la Comunicació. TFG (568)
Facultat d’Economia i Empresa. TFG (42)
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia. TFG (62)
Facultat de Dret. TFG (169)
Facultat de Filosofia i Lletres. TFG (195)
Facultat de Medicina. TFG (20)
Facultat de Psicologia. TFG (24)
Facultat de Traducció i d'Interpretació. TFG (313)
Facultat de Veterinària. TFG (210)