Facultat Ciències de l'Educació. Treballs de fi de grau
Aquesta col·lecció recull els treballs de fi de grau (TFG) elaborats pels estudiants que cursen estudis a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB, a partir del curs 2012-2013.
Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2023-03-07
09:17
71 p, 1.4 MB Anàlisi dels recursos per la construcció d'una escola coeducativa. Estudi de cas d'un centre públic Análisis de los recursos para la construcción de una escuela coeducativa. Estudio de caso de un centro público / Mateu Segura, Helena ; Foradada Villar, Mireia, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Corbella Molina, Laura, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquesta recerca revisa el desplegament de recursos per la coeducació en l'etapa Primària d'un centre públic de l'Alt Penedès. La coeducació com a principi d'una educació per a la Justícia Global es configura com una necessitat per fer front a les marcades desigualtats socials. [...]
Esta investigación revisa el despliegue de recursos para la coeducación en la etapa Primaria de un centro público del Alt Penedès. La coeducación como principio de una educación para la Justicia Global se configura como una necesidad para hacer frente a las marcadas desigualdades sociales. [...]
This study examines the allocation of resources for co-educational activities in an Alt Penedès public school's elementary curriculum. Co-education as a principle of education for Global Justice is configured as a necessity for addressing pronounced social inequities. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Pedagogia [1211]  
2022-11-21
15:51
34 p, 1.5 MB Els pagesos de la fruita : creació d'un joc de taula per a treballar la probabilitat a l'aula de P5 / Voltà Ollé, Berta ; Torregrosa, Alba, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
El present treball té com a objectiu dissenyar, a partir de jocs existents al mercat, un joc per a treballar la probabilitat a l'aula de P5. Jugar és una de les formes més naturals d'aprenentatge que té l'ésser humà (Edo, 2002), per tant, es considera que és una bona eina per a treballar la probabilitat, una de les àrees de les matemàtiques que més es tendeixen a apartar dins de les aules (Alsina, 2012). [...]
El presente trabajo tiene como objetivo diseñar, a partir de juegos ya existentes en el mercado, un juego para trabajar la probabilidad en el aula de P5. Jugar es una de las formas más naturales de aprendizaje que tiene el ser humano (Edo, 2002), por lo tanto, se considera que es una buena manera de trabajar la probabilidad, una de las áreas de las matemáticas que se tienden a apartar dentro de las aulas (Alsina, 2012). [...]
The aim of this study is to design, from existing games, a game to work on probability in the 5-year-old class. Playing is one of the most natural forms of human learning (Edo, 2002), hence, it is considered a good form to work on probability, a mathematics area tended to be put aside in classroom (Alsina, 2012). [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Educació infantil [847]  
2022-10-17
14:31
84 p, 3.2 MB El desenvolupament de les Competències Bàsiques d'Ocupabilitat de l'alumnat de l'ESO. Estudi de cas del Col·legi Montserrat / Barrios Pérez, Maria ; Jariot, Mercè, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
La recerca gira al voltant de les competències bàsiques d'ocupabilitat de l'alumnat que cursa l'etapa educativa de secundària obligatòria, l'ESO. En concret, el que es pretén és conèixer la importància que li atorga una escola concreta, el Col·legi Montserrat, a les competències bàsiques d'ocupabilitat. [...]
La investigación gira en torno a las competencias básicas de empleabilidad del alumnado que cursa la etapa educativa de secundaria obligatoria, la ESO. En concreto, lo que pretende es conocer la importancia que le otorga una escuela concreta, el Colegio Montserrat, a las competencias básicas de empleabilidad. [...]
The research revolves around the basic employability skills of pupils attending the compulsory secondary education stage, CSE. Specifically, the aim is to find out the importance given by a specific school, Montserrat School, to the basic employability skills. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Pedagogia [1211]  
2022-10-10
17:49
117 p, 1.2 MB Equips educatius saludables i innovació : un binomi infrangible / González Portero, Marta ; Careta Plans, Arnau, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
La present investigació pretén donar resposta a si les institucions educatives considerades saludables troben més facilitats per a innovar. Prenent com a base la proposta de Gairín (2019), centrada en centres escolars amb una seguretat i salut física i socioemocional elevada, s'estudien dues escoles d'Educació Infantil i Primària que han posat en marxa projectes de canvi i transformació recentment. [...]
La presente investigación pretende dar respuesta a si las instituciones educativas consideradas saludables encuentran más facilidades para innovar. Tomando como ejemplo la propuesta de Gairín (2019), centrada en centros escolares con una seguridad y salud física y socioemocional elevada, se estudian dos escuelas de Educación Infantil y Primaria que han puesto en marcha proyectos de cambio y transformación recientemente. [...]
The present investigation intends to respond if healthy educational institutions find eases when they innovate. Considering Gairín's proposal (2019), focused on schools with a highly physical and socioemotional security and health, the document studies two early childhood and primary education schools that have recently implemented transformative projects. [...]

2022
Grau en Educació infantil [847]  
2022-09-29
18:22
61 p, 584.2 KB L'adequació de la formació musical del professorat generalista / Grau Jiménez, Maria ; Casals Ibañez, Albert, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal
El qüestionament de la formació del professorat és quelcom recurrent i necessari per tal d'adaptar-se a la societat canviant en la qual vivim, especialment donada la velocitat a la qual ho està fent. [...]
La cuestión sobre la formación del profesorado es algo recurrente y necesario para poder adaptarse a la sociedad cambiante en la que vivimos, especialmente teniendo en cuenta la velocidad a la que lo está haciendo. [...]
Questioning how teachers' training is done is a recurring and necessary thing to do in order to adapt to the changing society in which we live, especially considering the speed at which it is doing it. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Educació Primària [1140]  
2022-09-29
17:34
91 p, 1.0 MB Assaig general d'una millor interpretació de l'educació musical a l'escola primària en col·laboració amb l'escola de música : una proposa en el marc del projecte Superfilharmònics / Flores Freire, Alba ; Casals Ibañez, Albert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Aquest treball pretén ser l'assaig general d'una proposta de millora per al projecte dels Superfilharmònics, l'escenari del qual se situa a l'aula de tercer de l'escola Santa Eulàlia de Berga. Així doncs, tot el que s'exposa en el següent document neix amb la voluntat d'esdevenir agent de transformació en un context educatiu pràctic real. [...]
Este trabajo pretende ser el ensayo general de una propuesta de mejora para el proyecto "Superfilharmònics", cuyo escenario se sitúa en el aula de tercero de la escuela Santa Eulàlia de Berga. Asimismo, todo lo que se expone en el siguiente documento nace con la voluntad de convertirse en agente trasformador en un contexto educativo práctico real. [...]
This work aims to be a dress rehearsal of a improvement plan for the "Superfilharmònics" project, which stage is the third grade classroom of Santa Eulàlia school, from Berga. Furthermore, everything set out in the following document was born with the desire to help in the growth of the project in a real practical educative surrounding. [...]
professionals involved. All this with the purpose of guaranteeing the participation of all the students, always starting off from a Universal Design for Learning. In short, the data analyzed, because of an implementation of five sessions, show positive results, which reveal a growing desire to provide a future perspective to this work.

2022
Grau en Educació Primària [1140]  
2022-09-27
16:53
43 p, 1.2 MB El model alimentari del demà segons l'alumnat d'educació primària : la necessitat urgent d'educar pel futur / González Portero, Marta ; Anguera Cerarols, Carles, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Educar pel futur és una condició indispensable per a formar persones crítiques i responsables amb la societat del demà. La present investigació indaga en les imatges del futur de l'alumnat d'Educació Primària en referència al model alimentari, així com en la presència de l'educació pel futur a les aules i al currículum català. [...]
Educar para el futuro es una condición indispensable para formar personas críticas y responsables con la sociedad del mañana. La presente investigación indaga en las imágenes del futuro del alumnado de Educación Primaria en relación con el modelo alimentario, así como en la presencia de la educación para el futuro en las aulas i en el currículo catalán. [...]
Educating for the future is an indispensable condition to train critical and responsible persons centered on tomorrow's society. The inquest looks into the future images of Primary School students regarding the food choice model, as the presence of education for the future in classrooms and in the Catalan curriculum. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Educació Primària [1140]  
2022-09-19
18:55
101 p, 2.7 MB La Incorporació de la dansa dins l'aula ordinària la manera d'integrar la dansa i el moviment a l'aula a través de les mestres tutores / Aparicio Vílchez, Anna ; González-Martín, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Farrés Llobet, Anna (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
L'escola Pereanton de Granollers és un centre públic que compta amb un projecte educatiu, anomenat "Música per a créixer", en el qual la música és l'eix vertebrador dels diferents aprenentatges. [...]
La escuela Pereanton de Granollers es un centro público que cuenta con un proyecto educativo, llamado "Música per a créixer", en el cual la música es el eje vertebrador de los distintos aprendizajes. [...]
The school Pereanton in Granollers is a public centre that has got an educative project, called "Música per a créixer", in which the music is the vertebral axis of the different learnings. Currently, the leadership team has the aim of placing value on the other artistic disciplines. [...]

2022
Grau en Educació Primària [1140]  
2022-09-19
18:11
44 p, 614.2 KB El Supervisor educatiu : una figura per a la millora professional del docent / Arnijas Fàbregas, Joan ; Puente, Sílvia, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació
Com a futur mestre que està acabant la seva formació inicial universitària, em pregunto quines opcions tinc per continuar aprenent i instruint-me. Aquest treball parteix de la pràctica reflexiva, que és una metodologia formativa útil pels docents. [...]
Como futuro maestro que está terminando su formación inicial universitaria, me pregunto qué opciones tengo para seguir aprendiendo e instruyéndome. Este trabajo parte de la práctica reflexiva, que es una metodología formativa útil para los docentes. [...]
As a future teacher who is finishing his initial college education, I wonder which continuous-learning and instructing options I have. This paper is based on reflective practice, which is a useful formative methodology for teachers. [...]

2022
Grau en Educació Primària [1140]  
2022-09-16
18:43
68 p, 1.1 MB Gender stereotypes and roles in children's literature / Márquez i Serna, Manel ; Sánchez Martí, Angelina, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Pedagogia Aplicada
This study case research is focused on analysing through gender perspective the current situation of gender stereotypes and roles in children's literature at the school Octavio Paz. Gender and sexuality are closely intertwined, which have been changing schemas throughout the years, and books might still be portraying and producing inequalities from them. [...]
Aquest estudi de cas d'investigació està enfocat a analitzar des de la perspectiva de gènere la situació actual dels estereotips i rols de gènere en la literatura infantil a l'escola Octavio Paz. [...]
Esta investigación de caso de estudio está enfocada a analizar desde la perspectiva de género la situación actual de los estereotipos y roles de género en la literatura infantil y juvenil del colegio Octavio Paz. [...]

Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Educació Primària [1140]