Treballs de fi de grau (TFG)
Els Treballs de Fi de Grau (TFG) són projectes orientats al desenvolupament d'una recerca o una innovació amb la supervisió d’un tutor. Generalment són d’aplicació en el camp professional de l'àmbit de la titulació. L’alumne ha d’aplicar els coneixements, habilitats i competències adquirits durant els seus estudis.

Aquesta col·lecció recull els Treballs elaborats pels estudiants de les diferents titulacions de grau de la UAB, a partir del curs 2012-2013.

Estadístiques d'ús Els més consultats
Darreres entrades:
2023-03-23
16:02
27 p, 447.9 KB Becoming Women : The Different Representations of Womanhood in Greta Gerwig's Film Adaptation of Alcott's Little Women / Díaz Lozano, Aida ; Curbet Soler, Joan, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Louisa May Alcott's most renowned novel, 'Little Women', has been adapted into cinema and television numerous times. The most recent adaptation, directed and written by Greta Gerwig, presents the story from a modern feminist standpoint, while still preserving the original story. [...]
La novel·la més famosa de Louisa May Alcott, 'Mujercitas', ha estat adaptada al cinema i la televisió en nombroses ocasions. L'adaptació més recent, dirigida i escrita per Greta Gerwig, presenta la història des d'un punt de vista feminista modern tot i conservant la història original. [...]
La novela más famosa de Louisa May Alcott, 'Mujercitas', ha sido adaptada al cine y la televisión en numerosas ocasiones. La adaptación más reciente, dirigida y escrita por Greta Gerwig, presenta la historia desde un punto de vista feminista moderno, al tiempo que conserva la historia original. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Estudis Anglesos [1482]  
2023-03-23
15:52
23 p, 359.5 KB Fight Club : A Study on Teen Girl Angst, Female Friendship and Abuse of Power in Megan Abbott's Dare Me / Agudetse Roures, Adriana ; Hand, Felicity, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Though they have not necessarily been deemed as great issues in literature, I propose that teen girl angst and female friendship are essential factors when facing conversations about abuse of power. In this dissertation, I aim to examine the angst that the young female characters face in Megan Abbott's novel Dare Me (2012) and its relation to societal pressures. [...]
Tot i que no han estat considerats com a grans temes a la literatura necessàriament, proposo que l'angoixa adolescent i l'amistat femenina són factors essencials quan ens enfrontem a converses sobre l'abús de poder. [...]
Aunque no han sido considerados como grandes temas en la literatura necesariamente, propongo que la angustia adolescente y la amistad femenina son factores esenciales cuando nos enfrentamos a conversaciones sobre abuso de poder. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2023
Grau en Estudis Anglesos [1482]  
2023-03-23
15:42
33 p, 481.0 KB Matrimonial Lives Ahead of their Time : Types of Marriages in Jane Austen's Persuasion and the Evidence and Consequences of the Narrator's Ideological Preferences / López Ruiz, Sílvia ; Sánchez, Noelia, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Jane Austen's Persuasion, in line with the author's other major works, revolves around the theme of money and marriage within Georgian society. The novel exhibits different types of marriages; some are more conventional, and others go beyond the social norms of the time. [...]
L'objectiu d'aquest treball és descriure una selecció de matrimonis trets de Persuasió de Jane Austen, per tal de descobrir com el narrador expressa les preferències ideològiques de la novel·la, i les conseqüències positives o negatives que això comporta per als personatges. [...]
El objetivo de este trabajo es describir una selección de matrimonios pertenecientes a Persuasión de Jane Austen, para así descubrir cómo el narrador expresa las preferencias ideológicas de la novela, así como las consecuencias positivas o negativas que esto conlleva para los personajes. [...]

Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 2022
Grau en Estudis d'Anglès i Francès [1502]  
2023-03-22
15:56
33 p, 471.4 KB La Guerra del Vietnam a través del seu ressò cultural : Hollywood i la construcció de la memòria històrica / Baldomà Compés, Cesc ; Espasa de la Fuente, Andreu, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Filosofia i Lletres
En el present article intentarem abordar l'òptica estatunidenca respecte el conflicte lliurat a la Guerra del Vietnam. A través de l'estudi de cinc casos, ens endinsarem en la visió que Hollywood reflectí del conflicte, en un intent d'escriure la memòria històrica, així com la influència de la política en el revisionisme històric. [...]
In this article we will attempt to address the U. S. view of the conflict in the Vietnam War. Through the study of five cases, we will delve into the vision that Hollywood reflected of the conflict, in an attempt to write the historical memory, as well as the influence of politics in historical revisionism. [...]

2022
Grau en Història [803]  
2023-03-14
09:06
10 p, 909.0 KB Aula de programació interactiva / Galante Causanilles, Lluís ; Valveny Llobet, Ernest, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte s'enfoca en la millora i expansió de les capacitats d'una plataforma web existent, que té com a objectiu brindar un entorn d'ensenyament virtual per a matèries relacionades amb la programació. [...]
This project focuses on improving and expanding the capabilities of an existing web platform, which aims to provide a virtual teaching environment for subjects related to programming. The aim is to achieve a more complete and advanced version, which solves problems identified in the previous version and improves interaction and collaboration between teachers and students. [...]
Este proyecto se enfoca en la mejora y expansión de las capacidades de una plataforma web existente, que tiene como objetivo brindar un entorno de enseñanza virtual para materias relacionadas con la programación. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
2023-03-07
09:18
11 p, 9.2 MB Sistema Industrial de Monitoratge de Processos Químics / Companys Garcia, Guillem ; Montón i Macián, Màrius, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest treball presenta una proposta per a un sistema de monitoratge en temps real per a la industria de la fabricació, específicament per a la planta pilot de Chemplate Materials S. L. , una empresa especialitzada en la distribució i producció de productes químics semielaborats. [...]
This paper presents a proposal for a real-time monitoring system for the manufacturing industry, specifically for the pilot plant of Chemplate Materials S. L. , a company specialized in the distribution and production of semi-finished chemical products. [...]
Este trabajo presenta una propuesta para un sistema de monitorización en tiempo real para la industria de la fabricación, específicamente para la planta piloto de Chemplate Materials S. L. , una empresa especializada en la distribución y producción de productos químicos semielaborados. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
2023-03-07
09:18
12 p, 1.7 MB Implantació i adaptació digital d'un centre educatiu mitjançant Odoo / López Arroyo, Carlos ; Bolta Torrell, Helena, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Aquest projecte consta de la implantació digital d'un software de gestió (ERP) anomenat Odoo a un Centre educatiu. Tot el cicle vital del mateix ha estat planificat i elaborat en base a la pròpia experiència amb el sector, a més de la presa de requeriments funcionals i no funcionals d'un centre real. [...]
This project consists of the digital implementation of a management software (ERP) called Odoo in an educational center. The entire life cycle of the same has been planned and elaborated on the basis of my own experience with the sector, in addition to the taking of functional and non-functional requirements of a real center. [...]
Este proyecto consta de la implantación digital de un software de gestión (ERP) llamado Odoo en un Centro educativo. Todo el ciclo vital del mismo ha sido planificado y elaborado en base a su propia experiencia con el sector, además de la toma de requerimientos funcionales y no funcionales de un centro real. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
2023-03-07
09:18
13 p, 1.3 MB Jugador d'un joc de cartes interactiu / Arnaus Comellas, Martí ; Vanrell i Martorell, Maria Isabel, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
L'objectiu d'aquest projecte és dissenyar i implementar diversos algoritmes d'Intel·ligència Artificial (IA) que siguin capaços de jugar a La Podrida enfront d'un jugador humà o d'altres agents intel·ligents. [...]
The aim of this project is to design and implement various Artificial Intelligence (AI) algorithms that are capable of playing La Podrida against a human player or other intelligent agents. The system is aimed at expanding the Python RL Card library. [...]
El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar varios algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) que sean capaces de jugar en La Podrida frente a un jugador humano o de otros agentes inteligentes. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
2023-03-07
09:18
10 p, 505.0 KB Parallelization of an All-SAT solver / Adserias Valero, Saúl ; Moure, Juan C, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Advancements in SAT solving algorithms with heuristics and more sophisticated inferring techniques have allowed a wide array of real world applications for SAT solvers to prosper. In this work, an All-SAT solver based on the DPLL algorithm has been developed, optimized, and ultimately parallelized, with the objective of learning about the intricacies of SAT solvers from a performance engineering perspective. [...]
Avanços en els algoritmes per a la resolució del problema SAT amb heurístiques i tècniques d'inferència més sofisticades han permès que prosperi una àmplia gamma d'aplicacions en el món real per als solucionadors SAT. [...]
Avances en los algoritmos para la resolución del problema SAT con heurísticas y técnicas de inferencia más sofisticadas han permitido que prospere una amplia gama de aplicaciones en el mundo real para los solucionadoes SAT. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
2023-03-07
09:18
10 p, 1.5 MB Estudio y desarrollo de métodos para comparar vídeos / Troconis Abreu, Eduardo Arturo ; Serra Ruiz, Jordi, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria
Este trabajo tiene como objetivo llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre las técnicas utilizadas para comparar el contenido audiovisual con el fin de mejorar un método existente o desarrollar uno nuevo. [...]
This paper aims to carry out a comprehensive investigation into the techniques used to compare audiovisual content to improve an existing method or develop a new one. A video perceptual hash function based on the extraction of a fixed binary string from the perceptual content of audiovisual material is presented. [...]
Aquest treball té com a objectiu realitzar una investigació exhaustiva sobre les tècniques utilitzades per comparar el contingut audiovisual per tal de millorar un mètode existent o desenvolupar-ne un de nou. [...]

2023
Enginyeria Informàtica [958]  
Enfocat a:
Escola d'Enginyeria. TFG (1,303)
Facultat de Biociències. TFG (1,418)
Facultat de Ciències. TFG (200)
Facultat Ciències de l'Educació. TFG (136)
Facultat de Ciències de la Comunicació. TFG (1,847)
Facultat d’Economia i Empresa. TFG (142)
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia. TFG (263)
Facultat de Dret. TFG (555)
Facultat de Filosofia i Lletres. TFG (652)
Facultat de Medicina. TFG (60)
Facultat de Psicologia. TFG (85)
Facultat de Traducció i d'Interpretació. TFG (519)
Facultat de Veterinària. TFG (1,074)
Premis UAB. TFG (218)