A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Informació acadèmica  Adaptacions d'estudis 

Adaptacions d'estudis


La UAB procedirà a l'adaptació d'assignatures si has accedit per la via de trasllat d'expedient o per la via 7 de l'Oficina de Preinscripció (és a dir, has fet les PAU i estàs, o has estat, matriculat en la universitat) per a continuar els mateixos estudis.

Condicions de l'adaptació
La UAB t'adaptarà les assignatures que has fet a la teva universitat d'origen a l'expedient obert a la UAB.

S'adaptaran les assignatures que has superat i les que no has superat, sempre i quan hi hagi una equivalència en el pla d'estudis de la UAB. A l'adaptació es conserva la nota que has obtingut en les assignatures de la universitat d'origen i s'hi fan constar totes les convocatòries.


Assignatures

Matèries troncals
Les matèries troncals que hagis superat totalment s'adaptaran de manera global, i les que no s'hagin superat, s'adaptaran per assignatures sempre que el contingut i la càrrega lectiva siguin equivalents.

Assignatures obligatòries i optatives
Les assignatures obligatòries i optatives s'adaptaran si tenen un contingut equivalent.

Crèdits de lliure elecció
Els crèdits de lliure elecció que hagis superat s'adaptaran també  segons un nombre de crèdits equivalent. Així mateix, es podran reconèixer els crèdits que constin a l'expedient com a crèdits reconeguts.


Tingues en compte

Estudiants que han superat un 1r cicle
Si has superat el primer cicle complet a la teva universitat d'origen, la UAB procedirà a la seva adaptació.

Canvi o simultaneïtat d'estudis
Si canvies d'estudis o estàs fent diverses titulacions simultàniament a la UAB, se t'adaptaran les assignatures superades si són troncals, obligatòries i optatives, i idèntiques quant al nom, al nombre de crèdits i al codi. En aquest cas, hauràs de lliurar el formulari de sol·licitud a la Gestió Acadèmica del centre.

Pagament
Per l'adaptació hauràs d'abonar la quantitat que estableix el Decret de Preus Públics per a la Prestació de Serveis Acadèmics Universitaris de la Generalitat, juntament amb els recàrrecs que es fixin sobre les assignatures no superades.


Formularis i normatives relacionats

Adaptació d'assignatures idèntiques. Sol·licitud
Preus dels serveis acadèmics i administratius
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis anteriors al RD 1393/2007
Sobre el Web Inici
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats