A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet i campus virtual Intranet i Campus Virtual
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  Informació acadèmica  Convalidació d'estudis estrangers 

Convalidacions d'estudis estrangers


Requisits
Podran sol·licitar la convalidació d'estudis estrangers per a poder accedir a la UAB, les persones següents:

a) Les que hagin superat estudis totals o parcials en universitats estrangeres.

b) Les que hagin superat estudis totals en universitats estrangeres, a les quals el Ministeri els hagi denegat l'homologació pels corresponents estudis oficials espanyols.

c) Les que hagin obtingut una resolució d'homologació del Ministeri condicionada a la superació de requisits formatius (prova de conjunt, ...) i no hagin superat aquests requisits en el termini de dos anys des de la data de la resolució. Si és el cas:

- La convalidació que es sol·liciti a la UAB haurà de ser parcial, és a dir, la UAB podrà convalidar part del seu pla d'estudis, però no podrà autoritzar la convalidació total d'una titulació, ni l'homologació del títol. Per a fer aquests tràmits l'estudiant s'haurà d'adreçar al Ministeri.

- L'estudiant podrà optar per sol·licitar l'homologació del títol al Ministeri o per sol·licitar la convalidació parcial dels estudis a la UAB, però no podrà utilitzar les dues vies.

Les persones que hagin estat admeses o bé ja cursin estudis a la UAB i que vulguin convalidar estudis universitaris superats a l'estranger, també podran sol·licitar la convalidació d'aquests estudis, d'acord amb els criteris establerts a la normativa vigent.


Sol·licituds

Lloc
Hauràs de presentar la teva sol·licitud a la Gestió Acadèmica del centre on s'imparteixen els estudis que t'interessen. La sol·licitud haurà d'estar adreçada al degà/ana o director/a del centre.

Terminis
El període per poder sol·licitar convalidació d'estudis s'estableix al calendari acadèmicoadministratiu aprovat pel Consell de Govern de la UAB.

Documentació

  • Formulari de sol·licitud (original i fotocòpia).
  • Certificat oficial acreditatiu del nivell i el tipus d'estudis que ha fet l'alumne.
  • Certificat acadèmic personal on constin les assignatures que has fet i les qualificacions.
  • Programes de les assignatures on figurin el contingut i el nombre de crèdits o d'hores / setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen que correspongui.
  • Pla d'estudis o quadre de matèries exigides per assolir la titulació que es vol convalidar, expedit pel centre que correspongui, amb el segell del centre d'origen corresponent.
  • Certificat de naixement expedit pel Registre Civil, acreditatiu de la teva nacionalitat. El certificat es pot substituir per un testimoni o un certificat expedit pels serveis consulars del teu país a Espanya o, en el cas que tinguis la nacionalitat espanyola, per una fotocòpia compulsada del DNI.
  • Si s'escau, traducció feta per un traductor jurat.
  • Rebut del pagament dels preus públics corresponents.

Característiques de la documentació
Tots els documents han de ser oficials, han d'estar expedits per les autoritats competents i legalitzats per via diplomàtica, excepte en el cas de les persones que provinguin d'altres països de la Unió Europea.
En el cas de les persones que vinguin de països de fora de la Unió Europea, quan hagin de formalitzar la matrícula, hauran de tenir la targeta d'estudiant extracomunitària.

Legalització de la documentació
Els documents s'hauran de legalitzar a cada una de les institucions següents:
• Ministeri d'Educació del país d'origen.
• Ministeri d'Afers Exteriors del país que ha expedit els documents.
• Representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol en el país que ha expedit els documents.
• Ministeri espanyol d'Afers Exteriors (secció de Legalitzacions, c/ Goya, 6. Madrid).


Tingues en compte
• La unitat bàsica de la convalidació és l'assignatura i l'equivalència dels continguts i de la càrrega lectiva, cal que sigui com a mínim de 2/3.
• Les assignatures convalidables no podran ser reconegudes com a crèdits genèrics.
• La convalidació d'una assignatura donarà dret a considerar superats tots els crèdits de l'assignatura i no una part d'aquests crèdits.
• En el cas d'assignatures adaptades o equiparades, es tindran en compte, per a la convalidació, les assignatures d'origen.
• Cadascuna de les assignatures convalidades s'incorporaran a l'expedient acadèmic amb la qualificació de l'assignatura d'origen, un cop l'estudiant hagi sol·licitat la incorporació d'aquestes.

Al calendari acadèmicoadministratiu s'estableixen els terminis per a poder sol·licitar convalidacions.

Renúncia a les convalidacions
Es podrà sol·licitar la renúncia a les convalidacions acceptades en els casos següents:
a) quan se sol·liciti per escrit com a màxim 15 dies abans de l'examen;
b) quan la resolució de la sol·licitud de convalidació o la resolució d'un recurs d'alçada sigui posterior a la data en què l'alumne faci l'examen i el superi.


Formularis i normatives relacionats

Convalidació d'estudis universitaris estrangers. Sol·licitud
Convalidació d'estudis. Manifestació de renúncia
Preus dels serveis acadèmics i administratius a les universitats públiques catalanes per al curs 2011-2012
Calendari administratiu 2011-2012
Subdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions del Ministeri d'Educació
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis anteriors al RD 1393/2007
Sobre el Web Inici
© 2012 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats